Univerzita Karlova, Ikea a neziskový sektor v Kampusu Hybernská společně proti násilí

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 7. října 2021 –Univerzita Karlova ve svém inovačním ekosystému cílí i na společenské a sociální inovace a nebojí se nových spojenectví. Partnerství Univerzity s Hlavním městem Praha v „Kampusu Hybernská“ na adrese Hybernská 4 v centru Prahy se naplňuje konkrétními aktivitami. Jednou z nich je iniciativa akademiků, neziskového sektoru a firmy IKEA s ambiciózním cílem – přispět ke zlepšení situace obětí domácího násilí a zvýšit vnímavost citlivého tématu napříč celou společností.


Formou panelové diskuse moderované Silvií Lauder představíme tento inovativní projekt Centra pro přenos poznatků a technologií UK jako příklad, jak koalice různorodých partnerů funguje a jak lze konkrétně uvést do praxe vědecké poznatky pro řešení palčivé společenské otázky. Prostředí Kampusu navíc přidává potenciál spolupracovat s městem a nejširší veřejností.


Rektor Univerzity Karlovy, Tomáš Zima, dodává: „Univerzita Karlova nabízí širokou škálu akademického know-how. Umíme pod jednou střechou kombinovat unikátní poznatky napříč obory jako je sociologie, psychologie, medicína, právo či etika. Všechny tyto obory přispívají k řešení závažných společenských témat. Pro téma domácího násilí jsme se spojili s neziskovým sektorem a silným firemním partnerem: společností IKEA. Věřím, že zasazení tohoto projektu do otevřeného interdisciplinárního prostředí Kampusu Hybernská pomůže získat větší pozornost veřejnosti a aktivněji zapojit občany města, ale i město samotné do konkrétních řešení.“


Vzhledem k závažnosti tématu oslovila UK i místopředsedkyni Evropské komise, paní Věru Jourovou, která se k projektu vyjádřila následovně: „V mém portfoliu má zásadní místo ochrana evropských hodnot a dodržování zásad právního státu. Jak zaznělo ve zprávě o stavu Unie, ochranou našich hodnot bráníme i naši svobodu. Žít svobodně znamená nebýt spoután strachem. Tedy i strachem z domácího násilí. Vítám proto závazek, že do konce tohoto roku představí Evropská komise zákon o boji proti násilí na ženách.“


„V IKEA jsme přesvědčeni, že domov by měl být bezpečným místem pro každého. Bohužel ne v každé domácnosti tomu tak je. Proto jsme se v době covidu aktivně zaměřili na pomoc obětem domácího násilí a spojili síly s odborníky z neziskového, ale i akademického sektoru. Naší snahou je iniciovat veřejnou debatu. Pevně věříme, že prostředí Kampusu Hybernská a spolupráce s Univerzitou Karlovou přispěje ke zvýšení povědomí o domácím násilí a zároveň ke snížení míry jeho přijatelnosti ve společnosti,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.


Zastupitel a radní MHMP Vít Šimral vidí v podobných projektech i příležitost inovovat služby nabízené městem: “Hlavní město Praha vítá prezentovanou iniciativu jako příklad spolupráce, která bezesporu právě do prostředí Kampusu patří. Jde navíc o příklad praktické aplikace výstupů společenských a humanitních oborů, které rádi jako město pomůžeme nejen prezentovat občanům v Kampusu Hybernská, ale věřím, že díky nim dále vylepšíme služby, které poskytujeme našim obyvatelům.”


Neziskové organizace ROSA, Acorus a proFem pomáhají obětem domácího násilí již víc než 25 let. V zájmu efektivnější spolupráce se spojily do Koalice NeNa (NE násilí na ženách), která se stala odborným partnerem IKEA v tomto projektu. „Kromě přímé pomoci, kterou můžeme díky podpoře společnosti IKEA poskytovat i nad rámec běžných sociálních služeb, připravujeme také unikátní chatovací nástroj, který je designován na specifické potřeby obětí domácího násilí a umožní nám lepší zabezpečení distančního poradenství. Nezbytnou součástí systémového řešení problematiky domácího násilí je prevence a vzdělávání relevantních profesí. Spolupráce s akademickým partnerem nám přináší jedinečnou možnost předávat nejnovější teoretické poznatky, ale i zkušenosti z praxe budoucím profesionálům napříč obory. Přidanou hodnotou tohoto typu výuky je posílení mezioborové spolupráce, která je v této oblasti zcela zásadní”, popisuje aktivity Koalice NeNa Branislava Marvánová Vargová, vedoucí služby Informační a poradenské centrum ROSA.


KONTAKT PRO MÉDIA:

Daniela Illnerová

(Komunikace projektu Univerzity Karlovy Hyb4City v Kampusu Hybernská)

mobil: +420 778 956 084

e-mail: daniela.illnerova@ruk.cuni.cz


PRESS KIT K DISPOZICI KE STAŽENÍ ZDE https://bit.ly/Zahajeni_Hyb4CityProjekt Univerzity Karlovy Hyb4City

Naplňuje od ledna 2021 Partnerskou smlouvu o projektu Kampus Hybernská podepsanou primátorem Hřibem a rektorem Zimou. Hyb4City je ukotven v Centru pro přenos poznatků a technologií UK a do prostoru Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) přináší aktivity z oblasti třetí role univerzity, podpory akademického inovačního ekosystému a mezioborové spolupráce. Hyb4City nabízí řadu diskusních setkání, panelů, vědeckých výstav, mezifakultních soutěží nebo kurzů, a to jak v češtině, tak v angličtině. Jeho záměrem je podnítit užší interdisciplinární propojení společensko-humanitních oborů s obory technickými, přírodovědnými a lékařskými v propojení s partnery z řad podnikatelské, veřejné i neziskové sféry.

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT UK) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a třetí roli UK s cílem zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Centrum buduje inovační síť UK propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními organizacemi mimo UK, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací a finančních prostředků. Je vstupní branou, průvodcem a mediátorem potenciálních partnerů.


CPPT poskytuje a zprostředkovává

● poradenství vědeckým pracovníkům a studentům UK v oblasti komercializace, smluvního výzkumu a naplňování třetí role univerzity a její komunitní dimenze

● konzultační, znalostní a finanční podporu konkrétních inovačních projektů

● celoživotní vzdělávání v oblasti komercializace a inovací

● přípravu projektových žádostí a následnou realizaci projektů zabývajících se tématy transferu poznatků a celoživotního vzdělávání

● metodické zajištění přenosu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 7. říjen 2021 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám