UK oslavila svátek 17. listopadu. Cenou Arnošta z Pardubic byli oceněni vynikající vyučující a nejlepší vzdělávací počiny

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 17. listopadu 2021 – Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes spou s dalšími významnými hosty ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly již tradičně předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněny byly vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově a vynikající vyučující.


Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém projevu mimo jiné uvedl: „Nesmíme zapomenout na to, na jakých ideálech a hodnotách stojí naše civilizace. Na to, že západní civilizace, jejíž součástí jsme a k níž se hlásíme, dokázala a dokáže prokázat solidaritu s těmi, jimž je kdekoli ve světě krutě ubližováno, s těmi, kteří jsou vražděni, vězněni či znásilňování v zájmu nejrůznějších autoritativních a totalitních režimů a ideologií. Nezapomeňme, prosím, na to, že bezpráví páchané na jiných lidech, jakkoli daleko od našich hranic k němu dochází a jakkoli se nám zdá být vzdálené, je jako bezpráví páchané na nás samotných, na to, že útlak a pronásledování druhých je i útlak a pronásledování nás samotných, na to, že oběti druhých jsou jako naše vlastní oběti. na tyto hodnoty a na solidaritu s těmi, jimž se kdekoli ve světě ubližuje, se všemi kdo potřebují pomoc, nesmějí členové naší akademické obce, akademické obce Univerzity Karlovy, nikdy rezignovat. Vyjadřování se k problémům našeho světa, zaujímání jasných stanovisek a formulování těch správných slov musí patřit k našim povinnostem, stejně jako pěstování vědy a výuka či, nahlíženo z druhé strany katedry, studium. Z tohoto důvodu pokládám za jeden z klíčových úkolů a projevů správného fungování moderních univerzit jejich zapojení do života společnosti. V čím vypjatější době žijeme, tím je tato role významnější. Právě proto se musíme více otevřít společnosti, tím víc musíme projevit schopnost naslouchat a vést kultivovaný dialog a inspirovat k němu ostatní. To je projev občanské vyspělosti, statečnosti a sebedůvěry.“


Rektor Zima ve Velké aule přivítal i pana Petra Palečka, syna bývalého předsedy Ústředního svazu čs. studentstva pana Václava Palečka. Rektor Zima rovněž připomenul, že v roce 1941 se členům této naší vrcholné studentské organizace podařilo, že byl 17. listopad prohlášen Mezinárodním dnem studentstva. Dnes si připomínáme 80. výročí - jde o jediný mezinárodní den, který pochází z českého prostředí. Vyhlášení se uskutečnilo na manifestační schůzi 16. listopadu 1941 v londýnské Caxton Hall.


Zástupci studentů Mgr. Eliška Voříšková, členka AS UK za FaF UK a Bc. Martin Čihák, člen AS UK za FF ve svém projevu připomněli hrdinství našich předchůdců, kteří v letech 1939 a 1989 bojovali proti totalitním režimům, a také to, že ani dnes svoboda není samozřejmost. „I když naši předchůdci uspěli a my dnes můžeme otevřeně říkat své názory, svobodně volit, samostatně se rozhodovat o svých životech nebo se nebát diskriminace jen pro svůj původ, nesmíme usnout na vavřínech. Za hodnoty a ideály obou Listopadů je třeba bojovat neustále, i dnes.“


U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly předány Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučující a vynikající vzdělávací počin. Cenu pro vynikající vyučujícího na UK získal doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., kategorii vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK byla cena udělena doc. Mgr. Romanovi Gabrhelíkovi, Ph.D. za vytvoření online vzdělávacího programu.


Doc. Ondřej Naňka je mezinárodně uznávaným anatomem, který celý svůj profesní život působí v Anatomickém ústavu 1. LF UK. V jeho osobě se sjednocuje osobnost inovativního vědce, inspirativního pedagoga a důkladného klinického lékaře. Je autorem a spoluautorem více než 80 vědeckých publikací zaměřených na klinickou anatomii, embryologii, ortopedii a molekulární biologii. Jeho vědecký přínos vedl mimo jiné k zavedení nových a inovativních operačních postupů, a to zejména v urologii, gynekologii a ortopedii.


Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. byl oceněn za vytvoření online vzdělávacího programu s názvem Introduction to Evidence-based Prevention, který nejen samostatně navrhl a připravil, ale následně jej také sám zrealizoval v prostředí MOODLE. Tento kurz reaguje na současnou situaci v oblasti závislostí v tuzemsku i v zahraničí a soustředí se na prevenci rizikového chování. Inovativnost tohoto kurzu spočívá mimo jiné v důrazu, který je kladen právě na prevenci založené na důkazech. Kurz se navíc vyznačuje svoji interdisciplinaritou – je určen nejen studentům lékařských oborů, ale i pedagogům, sociálním pracovníkům, psychologů, sociologům a vlastně všem zájemcům o danou problematiku, od laiků, po odborníky. Kurz se dočkal velkému úspěchu nejen mezi studenty UK, ale i mezi studenty zahraničních univerzit.


Statut ceny Arnošta z Pardubic naleznete zde.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 18. listopad 2021 11:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám