Výsledek nové spolupráce mezi UK a Českými hlavičkami - nová cena Univerzity Karlovy "Intentio"

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Praha 3. května 2022 – Univerzita Karlova se stává generálním partnerem projektu „České hlavičky“ na podporu talentovaných středoškoláků. V rámci Českých hlaviček se bude díky spolupráci nově udělovat Cena Intentio za výjimečné práce s tématem udržitelného rozvoje.


Univerzita Karlova se stává generálním partnerem projektu České hlavičky, který se uskuteční v podobě minimálně tří soutěžních ročníků v průběhu let 2022 až 2024. U příležitosti udělování ocenění pro talentované středoškoláky bude nově od letošního roku předávána Cena Intentio – cena Univerzity Karlovy, a to za projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života. Jedná se například o ohleduplnější využívání přírodních zdrojů, pozitivní dopad aktivit na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí, kvalitu života budoucích generací a další obdobné oblasti. Univerzita Karlova tak chce akcentovat kromě svých primárních rolí - vzdělávání a výzkumu - také svou třetí roli, kterou je služba veřejnosti, podíl na veřejné debatě, popularizace výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe.


Podmínky ceny byly vyhlášeny 2. května 2022, sběr přihlášek bude probíhat do 30. června 2022 a poprvé bude cena INTENTIO udělena na slavnostním galavečeru, který bude České televize vysílat ze záznamu na podzim roku 2022. Cena je primárně určena studentkám a studentům středních škol a garantem ceny je prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., z Botanického ústavu AV ČR.


„Univerzita Karlova dlouhodobě podporuje strategie vedoucí k prohloubení aktivit trvale udržitelného rozvoje a jde o jednu z jejích priorit. V souladu s cíli OSN chápe pojem udržitelný rozvoj ve své komplexnosti, a kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život či inovace. Proto má instituce jako Univerzita Karlova co nabídnout a jsem velmi ráda za tuto spolupráci mezi ČESKÝMI HLAVIČKAMI a Univerzitou Karlovou. Univerzita chce zároveň podnítit a zvýšit zájem mladých lidí o studium a rozvíjet zájem o tyto obory, případně i o budoucí vědeckou kariéru,“ uvedla rektorka UK Milena Králíčková.


Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v mnoha oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o vědecké projekty, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. Metodika projektu vychází z principu, že bude umožněno informovat širokou veřejnost a ocenění nadaní studenti, budou v široce pojaté mediální kampani prezentováni jako vzory pro své vrstevníky.


ZA SPRÁVNOST:


Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

mob.: 721 285 565

e-mail:


Václav Marek


ředitel společnosti,

Česká hlava PROJEKT, z. Ú.

mob.: +420 724 258 664

e-mail:



Poslední změna: 3. květen 2022 09:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám