Novela ze dne 21.1.2022

ZMĚNA STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na této změně Stipendijního řádu Univerzity Karlovy:


Čl. I

Stipendijní řád Univerzity Karlovy, ve znění změny ze dne 25. července 2017, změny ze dne 27. března 2018, změny ze dne 21. května 2018, a změny ze dne 27. října 2020, se mění takto:


 1. V čl. 8 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „, nestanoví-li opatření rektora jinak“.

 2. V čl. 9 odst. 1 větě první se slovo „je“ nahrazuje slovem „jsou“, slovo „reprezentaci“ se nahrazuje slovy „reprezentace a propagace“, slovo „dalších“ se nahrazuje slovem „další“ a věta druhá se nahrazuje větou „Rektor může přiznat stipendium v případě zvláštního zřetele hodného v případě akutní tíživé situace studenta; připouští-li to výslovně vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2, může toto stipendium přiznat podle podmínek upravených v tomto vnitřním předpise fakulty i děkan; podrobnosti postupu přiznávání stipendia stanoví opatření rektora; nestanoví-li vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2 jinak, upravuje podmínky přiznání stipendia opatření rektora.“.

 3. V čl. 10 odst. 1 se za slovo „zahraničí“ vkládá slovo „děkanem“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Stipendium na podporu studia v zahraničí může přiznat také rektor.“.

 4. V čl. 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

  „3. Stipendium na podporu studia v zahraničí vyplacené neoprávněně, zejména na základě nesprávných údajů nebo z důvodu existence překážky vyplacení stipendia podle tohoto řádu, opatření rektora, vnitřního předpisu fakulty nebo opatření děkana v době výplaty stipendia, a vyplacené stipendium na podporu studia v zahraničí nebo jeho část, jehož účel nemůže být či nebyl vzhledem k podmínkám jeho přiznání naplněn, je student povinen vrátit. O povinnosti vrátit stipendium rozhoduje z moci úřední ten, kdo rozhodl o přiznání stipendia; v rozhodnutí stanoví termín, způsob a postup vrácení stipendia.“.

 5. V čl. 12 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 znějí:

  „4. V případě, že hodnocení studenta doktorského studijního programu oborovou radou konstatuje splnění individuálního studijního plánu3) a jde-li o studenta dosahujícího ve studiu vynikajících výsledků, může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi jednorázově přiznat další doktorandské stipendium, a to až do výše 30.000 Kč.

  V případě, že závěrem hodnocení je konstatování, že student nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu4), může děkan na návrh oborové rady studentovi již přiznané doktorandské stipendium nejdéle do konce akademického roku následujícího po akademickém roce, za který byl student hodnocen, rozhodnutím snížit nebo doktorandské stipendium nejdéle do konce akademického roku následujícího po akademickém roce, za který byl student hodnocen, přiznat v nižší výši, a to až o 50 %. Děkan na návrh oborové rady může doktorandské stipendium opětovně zvýšit s ohledem na závěr dalšího hodnocení. Opětovné zvýšení doktorandského stipendia je účinné ode dne, ve kterém nabylo rozhodnutí o zvýšení stipendia právní moci.

  3) Čl. 10 odst. 8 písm. a) Studijního a zkušebního řádu univerzity.

  4) Čl. 10 odst. 8 písm. b) Studijního a zkušebního řádu univerzity.“.

 6. V čl. 12 odst. 6 se slovo „pravidelného“ zrušuje.

 7. V čl. 13 odst. 2 písm. b) se text „nebo e“ nahrazuje textem „, g) nebo h“.

 8. V čl. 13 odst. 3 se za slovo „povinnosti“ vkládá slovo „podle“ a slovo „plánu“ se nahrazuje slovem „plánu6)“.

  Poznámka pod čarou č. 6 zní: „6) Čl. 10 odst. 8 písm. c) Studijního a zkušebního řádu univerzity.“.

 9. V čl. 17 odst. 4 se text „9 a čl.“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „a může z moci úřední přiznat stipendium uvedené v čl. 10 odst. 1 větě druhé“.

 10. V čl. 18 odst. 3 písm. b) se slova „oznámením o zahájení řízení“ nahrazují slovy „a rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3 výzvou k vyjádření se k podkladům rozhodnutí doručovanou prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity“.


Čl. II

 1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 21. 1. 2022.

 2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.1

 3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po dni nabytí platnosti.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor.doc ke stažení

.pdf ke stažení

Poznámky

1

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne ............


Poslední změna: 4. srpen 2022 16:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám