Google podpoří Univerzitou Karlovou vedenou Středoevropskou observatoř digitálních médií v boji proti informačním poruchám


For English version scroll down


Praha, 4. května 2023,Univerzita Karlova jako hlavní řešitelské pracoviště Central European Digital Media Observatory (CEDMO), centra pro výzkum informačních poruch ve středoevropském prostoru, podepsala dnes dohodu o partnerství a spolupráci se společností Google. Ta poskytne projektu, který se věnuje výzkumu informačních poruch (např. misinformací, dezinformací) ve středoevropském prostoru, finanční podporu ve výši jednoho milionu eur. CEDMO prostředky použije na posílení a rozšíření výzkumu a zvyšování úrovně mediálních a digitálních dovedností v Česku, na Slovensku a v Polsku.

Podpora výzkumného hubu CEDMO je součástí závazku společnosti Google aktivně bojovat proti šíření dezinformací v online prostoru našeho regionu, a to především těch týkajících se války na Ukrajině. Na tuto iniciativu společnost vyčlenila v březnu minulého roku více než 245 milionů korun.


„Univerzita Karlova jako hlavní řešitel projektu CEDMO může díky spolupráci se soukromým sektorem, v čele s Googlem, rozšiřovat výzkumné pole problematiky informačních poruch o Slovensko či Polsko, takže výsledky bude možné aplikovat v celém středoevropském prostoru. Rovněž chceme posílit výzkum problematiky dopadu aplikací umělé inteligence v ekosystému digitálních médií a dále pokračovat ve spolupráci s projektem E-Bezpečí Univerzity Palackého v posilování různých typů gramotností, jež eliminují dopad informačních poruch na společnost," řekl Václav Moravec, hlavní koordinátor CEDMO.


Až 27 % Čechů se obává, že jsou pravidelně vystaveni dezinformacím, 59 % se s nimi dle vlastního mínění setkává občas a jen zhruba 13 % dotázaných si myslí, že se s nimi nesetkává vůbec. Vyplynulo to ze zářijového výzkumu agentury IPSOS, který vznikl ve spolupráci s CEDMO. Pouze 68 % Čechů si klade otázku, zda jsou získané informace pravdivé. Tyto výsledky nesporně potvrzují důležitost boje proti informační poruchám v našem regionu.


Podpora centra CEDMO navazuje na loňský závazek společností Google a YouTube bojovat proti dezinformacím na internetu. Konkrétně v Česku podpořil Google platformu pro ověřování faktů Demagog.cz, aby mohly její pobočky v Česku, na Slovensku a v Polsku lépe spolupracovat a maximalizovat svůj přínos v regionu.Česká tisková kancelář pak díky podpoře Googlu vyškolila přes 100 místních novinářů a studentů v oblasti ověřování faktů a využívání technologií pro zjišťování informací.


„Vedení Univerzity Karlovy se zavazuje využít potenciál svého oborově velmi širokého akademického prostředí ve prospěch boje proti jednotlivým typům informačních poruch. Stejně tak se k potírání tohoto problému hlásí ve své třetí roli instituce působící na veřejnost a obecné kultivaci společnosti. Univerzita může nabídnout široké spektrum odborníků i dle konkrétních témat. Je potěšitelné, že se do výzkumného projektu CEDMO nově zapojili i výzkumníci z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


Na podporu ověřování faktů po celé Evropě poskytla společnost Google dotaci ve výši

2,5 milionu dolarů organizaci TechSoup Europe, která pomůže nevládním organizacím působícím v oblasti boje proti dezinformacím rozšířit a škálovat jejich činnost pomocí technologií. V globálním měřítku pak Google podpořil částkou 13,2 milionu dolarů organizaci International Fact Checking Network sdružující 135 fact-checkingových organizací napříč 65 zeměmi.

 


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.czTisková zpráva ke stažení zde/Download press release here


GOOGLE WILL SUPPORT THE CENTRAL EUROPEAN DIGITAL MEDIA OBSERVATORY, LED BY CHARLES UNIVERSITY, IN THE FIGHT AGAINST INFORMATION DISORDERS


Prague, 4 May 2023 Charles University, as the principal investigator of the Central European Digital Media Observatory (CEDMO), a centre for research on information disorders in Central Europe, today signed a partnership and cooperation agreement with Google. CEDMO will provide financial support of one million euros to the project, which is dedicated to research on information disorders (e.g. misinformation, disinformation) in the Central European area. CEDMO will use the money to strengthen and expand research and raise the level of media and digital skills in the Czech Republic, Slovakia and Poland.

The support for the CEDMO research hub is part of Google's commitment to actively combat the spread of disinformation in the online space of our region, especially those related to the war in Ukraine. Last March, the company committed more than CZK 245 million to this initiative.


Thanks to the cooperation with the private sector, led by Google, Charles University as the principal investigator of the CEDMO project can expand the research field of information disorders to Slovakia or Poland, so that the results can be applied in the entire Central European area. We also want to strengthen the research on the impact of artificial intelligence applications in the digital media ecosystem and to continue the cooperation with the E-Safety project of Palacký University in strengthening various types of literacy that eliminate the impact of information disorders on society," said Václav Moravec, CEDMO's chief coordinator.


As many as 27% of Czechs fear that they are regularly exposed to misinformation, 59% say they encounter it occasionally and only about 13% of respondents think they do not encounter it at all. This was revealed in a September survey by IPSOS, in cooperation with CEDMO. Only 68% of Czechs questioned whether the information they received was true. These results undeniably confirm the importance of combating information disorders in our region.


CEDMO's support for the centre follows last year's commitment by Google and YouTube to fight misinformation on the internet. Specifically in the Czech Republic, Google supported the fact-checking platform Demagog.cz so that its affiliates in the Czech Republic, Slovakia and Poland can better collaborate and maximize their contribution in the region. The Czech Press Office has trained over 100 local journalists and students in fact-checking and the use of technology for information discovery thanks to Google's support.


"The management of Charles University is committed to harnessing the potential of its very broad academic environment to combat the various types of information disorders. Similarly, it is committed to combating this problem in its third role as an institution acting on the public and the general cultivation of society. The University can offer a wide range of experts also according to specific topics. It is gratifying that researchers from the 1st Faculty of Medicine of Charles University have newly joined the CEDMO research project," said the Rector of Charles University Milena Králíčková.


To support fact-checking across Europe, Google has provided a grant of

2.5 million to TechSoup Europe, which will help NGOs working in the field of countering disinformation to expand and scale their work using technology. On a global scale, Google supported the International Fact Checking Network, an organization of 135 fact-checking organizations across 65 countries, with $13.2 million.Media Contact:

Mgr. Václav Hajek

UK Press Spokesperson

Department of External Relations

Charles University

phone: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz
Poslední změna: 4. květen 2023 15:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám