Opatření rektora č. 5/2024

Název:

Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

K provedení:

§ 8 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Gestor:

OSZS

Účinnost:

19. února 2024


Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se pro účely přijímacího řízení ke studiu na Univerzitě Karlově provádí § 8 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.


Čl. 2 Cizinec

 1. Toto opatření se vztahuje na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“).

 2. Postavení cizince uchazeč prokazuje fakultě:

    a. 

  prostou kopií příslušného dokladu s uvedením data pořízení kopie a vlastnoručním podpisem, který nemusí být ověřen, nebo

    b. 

  předložením příslušného dokladu, ze kterého fakulta pořídí prostou kopii s uvedením data pořízení kopie a podpisem referenta.


Čl. 3 Osvobození od poplatků

 1. Uchazeč o studium, který je cizincem, je osvobozen od:

    a. 

  poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 1 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy,

    b. 

  poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 7 zákona o vysokých školách a čl. 2 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.


Čl. 4

Osvobození od poplatků podle článku 3 se vztahuje na všechna řízení o přijetí ke studiu, která byla zahájena podáním přihlášky ke studiu v době účinnosti tohoto opatření.

Čl. 5 Přechodné ustanovení

Ustanovení článku 3 se vztahuje i na dosud neukončená řízení o přijetí ke studiu zahájená podáním přihlášky ke studiu před účinností tohoto opatření, pokud nebyl poplatek do okamžiku nabytí účinnosti tohoto opatření uhrazen.


Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti jeho podpisem a účinnosti dne 19. února 2024.

 2. Toto opatření pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna 2025.


V Praze dne 15. února 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 20. únor 2024 13:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám