Opatření rektora č. 18/2024

Název:

Program na finanční podporu zahraniční mobility studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 10 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění

Čl. 9 odst. 3 opatření rektora č. 28/2023

Gestor:

UK Point

Účinnost:

1. května 2024


Program na finanční podporu zahraniční mobility studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření stanovuje podmínky Programu na finanční podporu zahraniční mobility studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově (dále jen „Program“), jehož účelem je úhrada zvýšených nákladů spojených s uskutečněním zahraničního studijního výjezdu studentů se specifickými potřebami.1

 2. Program je financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určených k financování nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.2

 3. Finanční podpora je v rámci Programu studentům se specifickými potřebami poskytována ve formě stipendia na podporu studia v zahraničí podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 10 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „stipendium“).


Čl. 2 Podmínky přiznání stipendia

 1. Stipendium může být přiznáno studentovi Univerzity Karlovy, který je evidován jako student se specifickými potřebami.3

 2. O přiznání stipendia může student se specifickými potřebami žádat za účelem úhrady zvýšených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s plánovaným zahraničním studijním výjezdem. Takovými zvýšenými náklady mohou být například: zvýšené cestovní náklady; pobyt a práce asistenta; tlumočení do znakového jazyka či přepis; speciálně upravené studijní materiály (např. digitalizací); speciální strava; speciální ubytování (např. bezbariérové); nezbytná zdravotní péče apod.

 3. Celkový limit částky stipendia, kterou lze studentovi na jeden zahraniční pobyt přiznat, je 100.000 Kč.

 4. Student, jemuž bylo přiznáno stipendium, je povinen doložit způsob využití stipendia v souladu s odstavcem 2 nejpozději do jednoho měsíce po skončení zahraničního studijního výjezdu.

 5. V případě, že má zahraniční studijní výjezd trvat déle než 5 měsíců, může rektor v rozhodnutí studentovi také stanovit povinnost doložit způsob využití stipendia v souladu s odstavcem 2 již v průběhu zahraničního studijního výjezdu a termín, ke kterému má být tato povinnost splněna. Ustanovení odstavce 4 tímto není dotčeno.

 6. V případě neuskutečnění zahraničního studijního výjezdu nebo nevyčerpání celkové částky přiznaného stipendia je student povinen vyplacené stipendium nebo jeho část vrátit. Ustanovení čl. 10 odst. 3 Stipendijního Řádu Univerzity Karlovy zůstává nedotčeno.


Čl. 3 Žádost o stipendium

 1. Podepsanou žádost o stipendium, jejíž vzor je přílohou tohoto opatření, společně s přílohami (dále jen „žádost“) je třeba doručit na podatelnu Univerzity Karlovy na adresu Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1 nebo prostřednictvím datové schránky (identifikátor datové schránky: piyj9b4) s označením, že adresátem je Centrum Carolina.

 2. Žádosti se způsobem podle odstavce 1 podávají ve dvou termínech: do 30. června a do 30. listopadu. Stálá pracovní komise rektora pro poskytování podpory v souvislosti se studiem osob se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově (dále jen „Komise”)4 může v dostatečném předstihu, nejméně však měsíčním, stanovit a vhodným způsobem zveřejnit jeden nebo více dalších termínů pro podávání žádostí.

 3. Povinnými přílohami žádosti jsou:

    a. 

  dokumenty identifikující konkrétní zahraniční studijní výjezd, s jehož uskutečněním mají být zvýšené náklady spojené (účastnickou smlouvu, potvrzovací dopis od přijímací instituce apod.);

    b. 

  opodstatnění výše stipendia, o které student se specifickými potřebami žádá za účelem úhrady zvýšených nákladů spojených s uskutečněním zahraničního studijního výjezdu, a které nelze financovat z jiných zdrojů (např. zvýšenou dotací z programu Erasmus+).

 4. Nepovinnými přílohami žádosti jsou:

    a. 

  v případě studenta bakalářského nebo magisterského studijního programu vyjádření garanta studijního programu nebo vyjádření vedoucího příslušného pracoviště k žádosti, případně další relevantní přílohy, související s náplní výjezdu;

    b. 

  v případě studenta doktorského studijního programu vyjádření školitele a předsedy oborové rady k žádosti, případně další relevantní přílohy, související s náplní výjezdu.


Čl. 4 Rozhodnutí o žádosti

 1. Každou žádost posuzuje individuálně na základě předložených podkladů Komise a ke každé žádosti vypracovává stanovisko, které prostřednictvím příslušného prorektora nebo člena kolegia rektora předkládá rektorovi.

 2. O přiznání stipendia rozhoduje po zjištění všech rozhodných skutečností na základě stanoviska Komise rektor bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců po termínu pro podání žádosti podle čl. 3 odst. 2, ke kterému byla žádost podána.

 3. Stipendium je vypláceno jednorázově, a to bezhotovostním převodem na účet studenta. Ve výjimečných případech může rektor rozhodnout o jiném způsobu anebo jiné formě výplaty.

 4. Na přiznání stipendia není právní nárok.


Čl. 5 Společná a závěrečná ustanovení

 1. O tom, v jaké výši budou prostředky na stipendium pro daný akademický rok uvolněny, rozhoduje rektor na základě vyjádření Komise a v závislosti na čerpání prostředků na služby pro studenty se specifickými potřebami v předchozích letech.

 2. Organizační a administrativní zabezpečení Programu včetně informování studentů o možnostech získat stipendium zajišťuje Centrum Carolina – UK Point.

 3. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 1. května 2024.


V Praze dne 25. dubna 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoznámky

1

Čl. 9 odst. 3 opatření rektora č. 28/2023, Podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově.

2

Příloha č. 3 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

3

Čl. 2 odst. 4 opatření rektora č. 28/2023, Podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově.

4

Čl. 10 opatření rektora č. 28/2023, Podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově.


Poslední změna: 29. duben 2024 12:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám