ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2004/2005


ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2004/2005
TISKOVÁ ZPRÁVA


ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2004/2005


12. října 2004

Přijímací řízení na fakulty UK pro ak. r. 2004/2005Přijímací řízení ke studiu na UK pro ak. r. 2004/2005 pro prezenční a kombinovanou formu bakalářského, navazujícího magisterského, magisterského a doktorského studia na fakultách UK proběhlo v několika obdobích dle Harmonogramu přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení bylo na 17 fakultách registrováno celkem 50860 přihlášek (v roce 2003/04 to bylo 47763 přihlášek). Celkem bylo přijato takřka 16 000 uchazečů, z toho cca. 9000 žen (v roce 2003/04 bylo přijato 13573).

Počty zapsaných studentů ke studiu nejsou zatím známy, pro srovnání se v roce 03/04 zapsalo celkem 79 procent uchazečů-přihlášek a celkem 92 procent přijatých uchazečů-fyzických osob.


(poznámka: statistika přijímacího řízení nebyla dosud uzavřena, čísla v této TZ se mohou ještě změnit, na některé obory přijímací řízení stále probíhá!!!).


Uchazeči o studium na UK v Praze měli možnost si podat přihlášku k bakalářskému a magisterskému studiu do konce února 2004. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením byl stanoven v souladu se zákonnými pravidly a dosahoval přibližně 500 Kč za přihlášku.


Zabezpečení procesu přijímání nových uchazečů ke studiu se hned v úvodní fázi zaměřilo na několik zásadních momentů :

- dostupnost informací o přijímacím řízení a o studiu

- koordinaci přijímacích zkoušek na fakultách stejného typu a zaměření

z hlediska časového i obsahového

- bezpečnost zajištění přijímací zkoušky

- analytické rozbory výsledků přijímacího řízení (budou součástí Zprávy o přij. řízení-listopad 2004).


Přípravy na přijímací řízení začaly již na podzim roku 2003. Fakulty vyhlásily otevírané obory, schválily podmínky k přijímání uchazečů a pravidla způsobu jejich ověřování a zveřejnily je ve fakultních a univerzitních informačních materiálech, na internetových stránkách apod. UK rovněž letos poprvé uspořádala Informační den pro širokou veřejnost, kterého se zúčastnilo více než 3000 zájemců. Letošní Informační den připravuje UK na sobotu 20. listopadu v prostorách Celetné 20.


Uchazeče ke studiu přijímá děkan fakulty. Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou. Uchazeč má právo podat opravný prostředek k rektorovi, kterým je žádost o přezkum (dříve tzv. odvolání). Na přezkumné řízení stejně jako na přijímací řízení děkana se nevztahují obecné předpisy správního řízení.

Řízení, které probíhá na úrovni rektora UK, není novým přijímacím kolem, jak se veřejnost stále ještě mnohdy mylně domnívá, nýbrž má ryze přezkumný charakter. Rektor přezkoumává, zda rozhodnutí děkana je v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy, jakož i s dalšími podmínkami přijímání uchazečů stanovenými fakultou a s pravidly způsobu jejich ověřování. V případě, že rozhodnutím nebyly porušeny výše uvedené předpisy, podmínky a pravidla nebo jejich porušení neovlivnilo správnost výroku rozhodnutí, rektor žádost uchazeče zamítne. V opačném případě žádosti vyhoví, rozhodnutí děkana změní tak, že se uchazeč ke studiu přijímá. Za těchto okolností nemohou v přezkumném řízení uspět důvody odvolávající se pouze na zájem uchazeče o studium či momentální indispozici.


Počet žádostí, které v rámci přezkumného řízení obdrží rektor UK, se každoročně pohybuje kolem čísel 2500 - 3000.


Tradičně největší zájem byl v př.řízení ak. r. 2004/05 o studijní programy vyhlášené fakultou Filozofickou, Právnickou a Pedagogickou. Velký zájem je např. o tyto studijní programy a obory v prezenčním studiu FF – psychologie, angličtina-amerikanistika, andragogika, překladatelství AJ, FSV - žurnalistika, PřF - biologie, FaF - farmacie, FTVS - těl.výchova a sport, PedF - učitelství Aj, PF - právo atp.


Uchazeči měli, tak jako v minulých letech, možnost podat si více, než jednu přihlášku ke studiu. Nemalé množství studentů tak učinilo.


Celkový počet přijatých přihlášek pro ak. r. 2004/05 je v trendu posledních pěti let, kdy neklesl pod hranici 41 000. Vývoj počtu evidovaných přihlášek ke studiu dokládá tato tabulka :Rok 1996 – 41 785

Rok 1997 – 44 337

Rok 1998 – 45 245

Rok 1999 – 47 091

Rok 2000 – 48 859

Rok 2001 – 48 063

Rok 2002 – 46 893

Rok 2003 – 47 763

Rok 2004 – více než 51 000 (nový univerzitní rekord!)STATISTICKÉ ÚDAJE - UNIVERZITA KARLOVA V PRAZEPočet studentů – samoplátců

Rok 2000 – 866

Rok 2001 – 777

Rok 2002 – 740

Rok 2003 – 751


Absolventi doktorských studijních programů

Rok 2000 – 282

Rok 2001 – 333

Rok 2002 – 390

Rok 2003 – 419


Počet studentů ve studijních programech

Rok 1998: Bc.-4344, Mgr.—27465, Ph.D.-3627 celkem: 35 436

Rok 1999: Bc.-4522, Mgr.—28315, Ph.D.-4732 celkem: 37 569

Rok 2000: Bc.-4488, Mgr.—28226, Ph.D.-4939 celkem: 37 653

Rok 2001: Bc.-4486, Mgr.—29253, Ph.D. -5396 celkem: 39 135

Rok 2002: Bc.-5257, Mgr.—30042, Ph.D. -5746 celkem: 41 045

Rok 2003: Bc.-7284, Mgr.—27142, Mgr. navazující-1838, Ph.D. -5211 celkem: 41 475


Počet přijíždějících a vyjíždějících studentů v rámci programu ERASMUS

Rok 1998: přijíždějící 51, vyjíždějící 162

Rok 1999: přijíždějící 108, vyjíždějící 240

Rok 2000: přijíždějící 195, vyjíždějící 483

Rok 2001: přijíždějící 235, vyjíždějící 638

Rok 2002: přijíždějící 338, vyjíždějící 806

Rok 2003: přijíždějící 623, vyjíždějící 1324


Největší zájem mezi studenty je v rámci Erasmu o Německo, Francii, Španělsko, Spojené království, Finsko a Portugalsko.poznámka: údaje jsou vždy k 30. říjnu uvedeného roku

Nově akreditované studijní programy a oboryV roce 2003 bylo nově akreditováno 8 studijních programů a 18 studijních oborů (z toho 8 bakalářských, 5 magisterských, 4 navazující magisterské a 1 doktorský, 4 doktorské studijní programy byly akreditovány bez oboru).


V roce 2004/2005 nabízí UK celkem 280 studijních programů a 611 studijních oborů. V anglickém jazyce je to celkem 439 SO a SP.


Žádosti o akreditace nových programů/oborů vycházejí ze dvou základních trendů – důsledná strukturalizace Bc. a Mgr. studia a důraz na doktorandské studium a jeho sepětí s vědeckou činností.Celoživotní vzdělávání (CŽV)


Celoživotní vzdělávání tvoří významnou část vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy. Fakulty i další pracoviště nabízejí v rámci programů celoživotního vzdělávání řadu kurzů, které jsou určeny různým cílovým skupinám; zájemcům o studium, absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům i dalším zájemcům z praxe. Realizované kurzy jsou zaměřeny buď na výkon povolání nebo zájmově. Kurzy se uskutečňují prezenční nebo kombinovanou formou, v některých kurzech se uplatňují distanční prvky. Širokou škálu kurzů celoživotního vzdělávání tvoří: přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy pro české a zahraniční zájemce, přípravné kurzy dle §60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění p.p. v rámci akreditovaných studijních programů, profesní a zájmové kurzy včetně kurzů Univerzity 3. věku.


V právě začínajícím akademickém roce se takovýchto programů uskuteční na UK několik set. V roce 2003 to bylo např.pro ilustraci 84 bezplatných kurzů, 130 placených, 55 zájmových a 225 profesních. Zájem o ně stále narůstá, za všechny kurzy lze uvést např. Univerzitu třetího věku, kterou realizuje celkem 12 fakult.

Počet účastníků všech kurzů CŽV během AR 04/05 je odhadován na 10-15 tisíc osob.


(Další informace viz. http://www.cuni.cz/UK-48.html)Výzkumné záměry


Představují páteř vědecké a výzkumné činnosti UK, která je pokládána za základní stavební kámen v této oblasti. V akademickém roce 04/05 budou pochopitelně pokračovat práce na 72 výzkumných záměrech UK, které nadále považujeme za nosný program vysokých škol, vyhlašovaný MŠMT. Tyto projekty končí ke konci roku 2004.

V soutěži o nové záměry vyhlášené MŠMT v průběhu roku 03/04 podala Univerzita celkem 46 výzkumných záměrů, snížení počtu je dáno významnou integrací uvnitř Univerzity (tj. spolupráce mezi fakultami a součástmi). Tyto projekty byly podány po projednání po vnitřní oponentuře řízené uvnitř UK. Výsledky této soutěže budou pro další činnost UK klíčové. Přijaté projekty budou zahájeny v lednu r. 2005. Projekty jsou plánovány na dobu 5-7 let. (Další informace viz. http://www.cuni.cz/UK-1383.html)

Výzkumná centra

Jde o další zdroj financování vědy, ovšem ve formě určitých profilových projektů. Rok 2004 je pátým rokem řešení přijatých projektů, Univerzita Karlova jich má nyní celkem 6 (5 +1), kde je hlavním nositelem. Na dalších 11 Univerzita participuje.

V letošním roce vyhlásilo MŠMT nové kolo podávání návrhů výzkumných projektů do veřejné soutěže programu Výzkumná centra, a to ve dvou etapách:


Výzkumná centra (program 1M)

K datu 16. 4. 2004 bylo na MŠMT předloženo celkem 13 návrhů projektů, kde je UK uchazečem projektu.


Centra základního výzkumu (program LC)

K datu 30. září 2004 bylo na MŠMT předloženo celkem 10 návrhů projektů, kde je UK koordinátorem projektu. Přijaté projekty budou v obou případech zahájeny v lednu 2005.


(Další informace viz. http://www.cuni.cz/UK-193.html)

Grantová agentura UK (GA UK)


Systém vnitřního grantového financování na UK se označuje jako Grantová agentura univerzity - GA UK.

Grantová agentura UK zahájila činnost v roce 1993, v roce 2003 tak proběhlo na UK již 11. kolo interní grantové soutěže.


V souladu se zák. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), který stanovil, jakým způsobem mohou být veřejné finanční prostředky použity, byla v průběhu roku 2003 projednána a připravena modifikovaná podoba GA UK. V ní pracuje GA UK od počátku roku 2004 a pro zdůraznění této skutečnosti byl tento rok značen jako 1. kolo interní grantové soutěže UK.


Zahájení řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se každoročně vyhlašuje opatřením rektora, které předem projednává Vědecká rada UK. Opatření rektora se zasílá děkanům fakult a ředitelům součástí ke zveřejnění obvyklým způsobem. Současně je též vystaveno na www stránkách Univerzity Karlovy.


Na zabezpečování grantového financování se podílejí Grantová rada UK, Dozorčí rada GA UK a oborové rady GA UK - pro společenskovědní, pro přírodovědnou a pro lékařskou vědní oblast.


Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu, ve kterém mu již bylo zadáno téma diplomové práce nebo zaměstnanec univerzity, který je školitelem nebo vedoucím diplomové práce.Finanční prostředky pro GA UK na rok 2004 - 50 mil Kč


POČTY PODANÝCH PROJEKTŮ GA UK - PRO ROK 2004 = celkem 543

POČTY PŘIJATÝCH NOVÝCH PROJEKTŮ GA UK - PRO ROK 2004 = celkem 184


(Další informace viz. http://www.cuni.cz/UK-33.html)Kontakt a info pro média:
V případě jakýchkoli informací či žádostí o zkontaktování, resp. hostů pro vysílání nebo rozhovor nás kontaktujte na níže uvedených číslech.


Se srdečným poděkováním za váš zájem o tuto mimořádnou akci
Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel: +420 224 491 248


e-mail : pr@cuni.cz


Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám