Rada Fondu mobility

Rada Fondu mobility UK


Předseda

prof. Markéta Křížová, Ph.D., prorektorka pro zahraniční záležitosti UK


Členové

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, 1. lékařská fakulta

ThDr. Pavel Helan, Th.D., Husitská teologická fakulta

Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., Filozofická fakulta

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D., Fakulta sociálních věd

PhDr. David Greger, Ph.D., Pedagogická fakultaJednací řád


 1. Rada Fondu mobility je tvořena členy akademické obce, kteří jsou navrženi děkanem příslušné fakulty. Rada je tvořena lichým počtem členů, minimální počet je sedm.

 2. Členy Rady jmenuje rektor.

 3. Předsedou Rady je prorektor pro zahraniční styky a mobilitu.

 4. Rada se schází dvakrát ročně v termínech pro příslušný kalendářní rok schválených rektorem, jednou v letním a jednou v zimním semestru.

 5. Zasedání Rady řídí její předseda.

 6. Rada je schopná usnášení při nadpolovičním počtu členů. K přijetí stanoviska Rady je zapotřebí souhlasu nadpolovičního počtu členů.

 7. Každý člen Rady připravuje doporučení k Radou přidělených žádostí o pobyt na zahraniční univerzitě a posuzuje především obsahovou stránku projektu, jeho věcnost, úplnost a přínos pro Univerzitu Karlovu.

 8. Při výběru projektů určených k finanční podpoře vycházejí členové Rady z aktualizovaného seznamu priorit.

 9. V případě více žadatelů z jedné fakulty se přihlíží též k pořadí navrženému fakultou, definitivní pořadí je pak stanoveno Radou při jejím zasedání na základě posouzení dle bodů 7 a 8.

 10. Rada navrhuje jednotlivým vybraným žadatelům finanční podporu (tzv. cestovní grant), jejíž výše závisí na místě a délce pobytu.   

 11. O výsledku jednání Rady se pořizuje zápis se jmenovitým přehledem všech žadatelů, který je předložen rektorovi ke schválení.                  

 12. Ve výjimečných případech je možné posoudit návrh „per rolam“. O výsledku rozhodnutí členů Rady pořídí předseda zápis.

 13. Rada připravuje ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů rektorátu UK souhrnnou zprávu o činnosti Fondu mobility.


Poslední změna: 25. únor 2022 15:15 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám