Rada Fondu mobility

Rada Fondu mobility


Předseda

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Univerzita Karlova


Členové

Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc., Filozofická fakulta

Dr. PhDr. Renáta Listíková, Pedagogická fakulta

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., 1. lékařská fakulta

Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc., Centrum pro teoretická studia

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D., Přírodovědecká fakulta

Mgr. Zdeněk Pressl, ÚJOP

Doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc., Fakulta sociálních věd

Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta


Jednací řád


 1. Rada Fondu mobility je tvořena členy akademické obce, kteří jsou navrženi děkanem příslušné fakulty. Rada je tvořena lichým počtem členů, minimální počet je sedm.

 2. Členy Rady jmenuje rektor.

 3. Předsedou Rady je prorektor pro zahraniční styky a mobilitu.

 4. Rada se schází dvakrát ročně v termínech pro příslušný kalendářní rok schválených rektorem, jednou v letním a jednou v zimním semestru.

 5. Zasedání Rady řídí její předseda.

 6. Rada je schopná usnášení při nadpolovičním počtu členů. K přijetí stanoviska Rady je zapotřebí souhlasu nadpolovičního počtu členů.

 7. Každý člen Rady připravuje doporučení k Radou přidělených žádostí o pobyt na zahraniční univerzitě a posuzuje především obsahovou stránku projektu, jeho věcnost, úplnost a přínos pro Univerzitu Karlovu.

 8. Při výběru projektů určených k finanční podpoře vycházejí členové Rady z aktualizovaného seznamu priorit.

 9. V případě více žadatelů z jedné fakulty se přihlíží též k pořadí navrženému fakultou, definitivní pořadí je pak stanoveno Radou při jejím zasedání na základě posouzení dle bodů 7 a 8.

 10. Rada navrhuje jednotlivým vybraným žadatelům finanční podporu (tzv. cestovní grant), jejíž výše závisí na místě a délce pobytu.   

 11. O výsledku jednání Rady se pořizuje zápis se jmenovitým přehledem všech žadatelů, který je předložen rektorovi ke schválení.                  

 12. Ve výjimečných případech je možné posoudit návrh „per rolam“. O výsledku rozhodnutí členů Rady pořídí předseda zápis.

 13. Rada připravuje ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů rektorátu UK souhrnnou zprávu o činnosti Fondu mobility.


Poslední změna: 19. leden 2022 15:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám