Výběrové řízení a dokumenty

Soutěžní návrhy (dříve nazývané jako žádosti o podporu) se podávají prostřednictvím elektronické aplikace IS Věda (sekce PAS - projekty a soutěže). K příhlášení je třeba přihlašovací jméno a heslo do CAS.Pokyny k podání žádosti

Před podáním soutěžního návrhu si, prosím, pečlivě přečtěte následující informace.


Délka pobytu

V souladu s prioritami je cílem Fondu mobility poskytnout pomoc při zajištění prostředků v několika kategoriích.

 1. Kratší pobyty do dvou měsíců především pro studenty doktorského studijního programu za účelem výzkumné práce a pro akademické pracovníky za účelem účasti na vědeckých a výzkumných akcích v zahraničí.

 2. Pobyty na jeden či dva semestry (rok je maximální délka období, na kterou budou přidělovány finance):

    a. 

  studijní pobyty pro studenty vyšších ročníků víceletého magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu v zahraničí,

    b. 

  studijní pobyty zahraničních studentů na UK,

    c. 

  pobyt zahraničních profesorů na UK v Praze; pobyty kratší než jeden semestr musejí být zdůvodněny.

Pobyty kratší než jeden měsíc nejsou zpravidla Fondem financovány.


Prostředky Fondu mobility nejsou určeny k financování účasti studentů na konferencích, danou investici si musí být student schopen pokrýt jinak, např. z grantů.


Finance také nejsou přidělovány pro pokračování pobytu v zahraničí započatého již dříve s pomocí finančních prostředků FM. Prostředky slouží jako iniciační prvek. Pro další setrvání na pobytu si žadatel zajistí prostředky jinou cestou.


Výše finančních požadavků

Fond mobility pokrývá náklady na požadovanou akci maximálně jednou polovinou. Pokud budou jednotlivé částky na pobyt, cestovné a jiné položky výrazně překračovat obvyklé sumy (a žadatel tak vlastně bude chtít pokrýt celé pobytové náklady), může to být důvodem k úplnému zamítnutí žádosti.


Výpočet finančních požadavků na základě platných diet pro pobyty v zahraničních zemích není považován za vhodný. Obecně jsou přidělovány nižší částky odpovídající úspornému stylu života.


Je možné, aby se žadatel pokusil zajistit si podporu i z jiných zdrojů. Prostředky přidělené z Fondu mobility ovšem nelze využít k dofinancování pobytů v rámci programu Erasmus+.


Podání žádosti na stávající či proběhlý pobyt

Finanční prostředky jsou přiznávány na budoucí mobilitu. Pokud se výjezd či pobyt na UK již uskutečnil, nebude na něj přidělena žádná částka.

V případě, že pobyt právě probíhá, se přiděluje částka na období od okamžiku rozhodování Rady FM.


Úroveň studia žadatele

Větší pravděpodobnost úspěchu mají výjezdy žadatelů počínaje prvním ročníkem navazujícího magisterského nebo čtvrtým ročníkem pětiletého magisterského programu.


Správnost a úplnost návrhů

Dejte si pozor na formální stránku soutěžního návrhu. Kromě případu žádosti o pobyt zahraničního profesora na UK musí všechny ostatní typy návrhů obsahovat podpis děkana fakulty či ředitele součásti UK. Důležité je také respektovat požadavky na dokládané přílohy, které jsou uvedeny na každé přihlášce dole. Nedostatky v tomto směru mohou být důvodem k zamítnutí návrhu.Manuály k vytvoření soutěžního návrhu

Odkazy na manuály, které jsou aktualizovány v závislosti na postupujících úpravách IS Věda, jsou dostupné také na nástěnce přímo v aplikaci. Doporučujeme proto pracovat s online verzí dokumentů.Termíny

Uvedené termíny odpovídají uzávěrkám přijímání přihlášek Odborem zahraničních vztahů rektorátu UK (OZV RUK). Na OZV RUK musí být přihlášky doručeny přímo jednotlivými fakultami či součástmi, nikoli samotnými žadateli. To v důsledku znamená, že si každá fakulta či součást UK určuje vlastní termín, do kdy musejí uchazeči podat své přihlášky. O fakultních termínech se informujte přímo na fakultách.


Letní semestr

1. února až 31. března 2022

Zimní semestr

19. září až 31. října 2022


Závěrečné zprávy

Po skončení pobytu je student či akademik, který příspěvek na pobyt obdržel, povinen zaslat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK a na svoji fakultu zprávu z pobytu a potvrzení z příslušné zahraniční instituce o uskutečněném pobytu. Materiály je třeba dodat do 30 dnů od skončení pobytu, v případě pobytů přesahujících kalendářní rok je třeba dále dodat dílčí zprávu v termínu do 15. prosince daného kalendářního roku.


Závěrečná zpráva se nahrává do aplikace IS Věda k podpořenému soutěžnímu návrhu na záložku k tomu určenou (vizte manuál pro žadatele, stranu 17).


Formuláře závěrečných zpráv jsou ke stažení v IS Věda u soutěžního návrhu projektu kliknutím na Pravidla (vpravo nahoře).


Poslední změna: 25. únor 2022 15:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám