Opatření rektora UK č. 18/2007

Název:

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FHS

K provedení:

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

16. duben 2007


Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FHS

Část I.


Čl. 1

 1. Tímto opatřením se na základě čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "řád") stanoví náležitosti a podrobnosti o přiznávání stipendií podle čl. 4 odst. 1 a 2 a popřípadě též podle čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 6 odst. 3 a čl. 9a řádu na Fakultě humanitních studií (část II.).

 2. Část II. je uvedena v příloze tohoto opatření.


Čl. 2

 1. Toto opatření nabývá účinnosti 16. dubna 2007.

 2. Toto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti vnitřní předpis Fakulty humanitních studií podle čl. 4 odst. 5 řádu.

V Praze dne 12. dubna 2007

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor
Část II. - příloha


PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ

NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ


Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") některá pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií (dále jen "fakulta").


Stipendium za vynikající studijní výsledky

(K čl. 4 stipendijního řádu)

 

Čl. 2


 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky (čl. 3 odst. 1 písm. a) stipendijního řádu univerzity) je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia (čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity, dále jen "studijní řád"). Úsekem studia je podle Pravidel pro organizaci studia na fakultě semestr. Stipendium se stanovuje pro studenty bakalářských studijních programů a pro studenty magisterských studijních programů odděleně.

 2. Základem pro stanovení stipendia za vynikající studijní výsledky je prospěchový průměr vypočtený ze všech známek získaných ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností složených v průběhu předcházejícího úseku studia (dále jen "studijní průměr").

 3. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává 10 % studentů z počtu studentů zapsaných k 31. říjnu, resp. 31. březnu do druhého až osmého úseku studia bakalářského studia a druhého až šestého úseku magisterského studia (čl. 4 odst. 5 studijního řádu), u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu univerzity, kteří po řadě

    a. 

  dosáhli nejlepší hodnoty ukazatele uvedeného v odstavci 2,

    b. 

  měli splněny všechny zapsané studijní povinnosti do konce zkouškového období,

    c. 

  dosáhli normálního počtu kreditů (čl. 4 odst. 9 studijního řádu),

    d. 

  neprodlužují studium nad standardní dobu studia.

 4. Výše vypláceného stipendia za vynikající studijní výsledky závisí na dosaženém studijním průměru. Stipendium se vyplácí semestrálně. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném semestru, je 4 500 až 9 000 Kč.

 5. Konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky a odpovídající studijní průměr stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan opatřením.

 6. O přiznání prospěchového stipendia studentovi, který v předcházejícím úseku studoval podle individuálního studijního plánu nebo na jiné fakultě či vysoké škole, rozhodne na základě žádosti děkan.

 7. Je-li student na fakultě zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být prospěchové stipendium přiznáno pouze jednou.


Čl. 3

Účelové stipendium

(K čl. 5 odst. 1 stipendijního řádu univerzity)


Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity může děkan přiznat z vlastního podnětu nebo na návrh jiného orgánu fakulty anebo vedoucího některého pracoviště fakulty, a to ve výši 1 000 Kč až 40 000 Kč za akademický rok.


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám