Opatření rektora UK č. 25/2007

Název:

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2007/2008

K provedení:

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. října 2007


Opatření rektora ve věci poskytování Sociálních stipendií na UK

 1. Žádosti o přiznání sociálního stipendia (dále jen "žádost", "stipendium") se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce "Sociální záležitosti/Stipendia/Všeobecné informace" (http://www.cuni.cz/UK-1569.html). Žádost se doprovází písemnostmi podle bodu 3, které se doručují na adresu


  Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor

  Ovocný trh 5

  116 36 Praha 1 ,


  a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2. Žádost se považuje za podanou dnem řádného vyplnění v aplikaci.

 2. Nedílnou součástí žádosti je bankovní spojení - číslo účtu studenta; stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 3. Žádost v aplikaci student doprovodí písemností podle bodu 4, nebo prohlášením, že tyto písemnosti již doložil v žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování podle čl. 3 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UK podané v tomtéž akademickém roce. Nedodá-li student písemnosti současně s podáním žádosti obdrží elektronickým způsobem výzvu k dodání písemností v přiměřené lhůtě, nejdéle však do sedmi dnů po konci příslušné lhůty podle bodu 8 písm. a), b), nebo c).

 4. Stipendium se podle § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, vyplácí studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního předpisu[1]. Nárok na stipendium prokazuje student originálem nebo ověřenou kopií písemného oznámení o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře úřadem státní sociální podpory, který o přídavku rozhoduje; rozhodné příjmy a rozhodná období, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 5. Platnost písemnosti se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce akademického roku, nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného; dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně informovat, a to elektronickým způsobem nebo písemně.

 6. Žádost se vždy podává na období do konce běžného akademického roku; je-li žádosti vyhověno, stipendium se vyplácí do konce běžného akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4. Za překážku vyplácení stipendia se považuje též skutečnost, že studentovi je stipendium z titulu jeho studia na UK vypláceno z jiného dotačního titulu.

 7. Žádosti lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 19. října 2007.

 8. Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2007/2008 takto:

  Lhůta:

  první výplata na konci měsíce:

  a)

  21. 11. 2007

  prosinec 2007

  b)

  21. 1. 2008

  březen 2008

  c)

  21. 4. 2008

  červen 2008

  V každé lhůtě podle písmena a), b) nebo c) lze podat nejvýše jednu žádost.

 9. Student, jehož žádosti o přiznání stipendia bylo vyhověno a který si tuto žádost podal ve lhůtě

    a. 

  podle bodu 8 písm. a), obdrží v akademickém roce 2007/2008 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia,

    b. 

  podle bodu 8 písm. b), obdrží v akademickém roce 2007/2008 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia,

    c. 

  podle bodu 8 písm. c), obdrží v akademickém roce 2007/2008 stipendium v souhrnné výši dvounásobku měsíční výše stipendia,

  nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4.

 10. Ustanovení bodu 9 se nepoužije, stanoví-li pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám vydávaná MŠMT jinak.

 11. Stipendium je vypláceno takto:

  • v měsíc prosinec 2007, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec 2007 dohromady,

  • v měsíci březen 2008, kdy je vypláceno za leden, únor a březen 2008 dohromady,

  • v měsíci červen 2008, kdy je vypláceno za duben, květen a červen 2008 dohromady, v případě podle bodu 9 písm. c) za červen 2008,

  • v měsíci září 2008, kdy je studentům vypláceno za září 2008.

 12. O vyřízení žádosti o stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a současně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4, bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 13. Stipendium bude na základě příslušných právních předpisů[2] v akademickém roce 2007/08 vypláceno ve výši 1 620 Kč za kalendářní měsíc.


[1] § 17 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platné znění a nařízení vlády č. 122/2006 Sb.


V Praze dne 29. května 2007


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám