Opatření rektora UK č. 28/2007

Název:

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem

K provedení:

čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červenec 2007

Část I.

Čl. 1

Tímto opatřením se na základě čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze stanoví doporučená hlediska, která konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče (dále jen "doporučená

hlediska").


Čl. 2

 1. Doporučená hlediska jsou podkladem zejména pro jednání habilitačních komisí a hodnotících komisí pro jmenovací řízení. Vedle uvádění kvantitativních údajů je úkolem komisí podat i konkrétní hodnocení vědecké a pedagogické práce uchazeče. Ve zprávě hodnotící komise řízení pro jmenování profesorem je úkolem komise zcela konkrétně formulovat výkony a další důvody, pro které lze uchazeče považovat za mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost.

 2. Doporučená hlediska jsou rozdělena na zásadní (především pedagogické a vědecké nebo umělecké výkony) a doplňující další aktivity v mezinárodní spolupráci, organizaci a popularizaci vědy. Uvádění doplňujících činností (u kterých nejsou stanoveny kvantitativní požadavky) má doplnit znalosti o profesním profilu, šíři a charakteru odborných aktivit uchazeče.


Čl. 3

 1. Doporučená hlediska jsou stanovena zvlášť pro

    a. 

  humanitní a umělecko-tvůrčí obory (část II./A.),

    b. 

  přírodovědné obory (část II./B.),

    c. 

  lékařské obory (část II./C.).

 2. Část II. je uvedena v příloze tohoto opatření; legislativní zkratky jsou platné pro každou z částí II./A. až II./C. samostatně.

 3. Číslování odstavců v částech II./A. až II./C. odpovídá opatření rektora č. 8/2007,

  kterým se stanoví Požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a hodnotící

  komise (viz Stanovisko habilitační komise a Stanovisko hodnotící komise ke

  jmenování profesorem).


Čl. 4

 1. Na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která byla zahájena před nabytím

  účinnosti tohoto opatření, se vztahuje opatření rektora č. 15/2000.

 2. S výjimkou podle odstavce 1 se ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření podle opatření

  rektora č. 15/2000 nepostupuje.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti 1. července 2007.


V Praze dne 29. června 2007

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektorČást II. - příloha

Část II./A.


Doporučená hlediska hodnocení pro

habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro humanitní

a umělecko-tvůrčí obory na Univerzitě Karlově v Praze


Habilitační práce


Je třeba, aby habilitační práce odpovídala vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona  111/1998 Sb., v platném znění. Za takovou práci se považuje i


 • závažné překladové dílo, provázené vědeckou studií a komentáři patřičného rozsahu a kvality (především překlady starověkých, středověkých i raně novověkých uměleckých i vědeckých děl)

 • slovník, který svým rozsahem, zaměřením a úrovní představuje obohacení české kultury ve vazbě ke světovým kulturám1. Základní údaje

habilitace

Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., Th.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla

musí být řádně zdůvodněna.


2. Pedagogická činnost

Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu.


habilitační řízení:

 • souvislá pedagogická činnost během posledních tří let nebo

 • souhrnná tříletá pedagogickou činnost v době posledních pěti let, u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru


jmenovací řízení:

 • souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole výuce v trvání pěti let;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu.

 • uchazeč má být školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia


3. Publikační činnost


Podmínkou je soustavná publikační činnost až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru (viz Stanovisko, odst. 3.1 – tabulka). V humanitních oborech se do počtu požadovaných prací započítávají výhradně práce, u nichž je uchazeč jediným, nebo hlavním autorem. Hlavním autorem v této souvislosti je míněn vedoucí autorského kolektivu, který výzkum i zprávu koncipoval, práci koordinoval a napsal významnou část textu. Na vyžádání je povinen doložit svůj podíl na práci. Uchazeč o jmenovací řízení v humanitním oboru by měl být autorem alespoň jedné monografie. Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány popularizační publikace ani abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících.


Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče. Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány v odborných periodikách. Třeba uvést metodiku vyhledání citací.


Oborově specifické požadavky


habilitace


Oborpočet publikací


mezinárodní publ.


Citacehumanitní obory20320 v odborné české i zahraniční literatuře


umělecko-tvůrčí obory*10210 v odborné české i zahraniční literatuře


jmenovací řízení

Obor


počet publikací

mezinárodní publ.

Citace


humanitní obory s výjimkou níže uvedených

40


15


25 v zahraniční odborné literatuře


právnické obory


40


15


50 v odborné české i zahraniční literatuře

umělecko-tvůrčí obory*


20


8


12 v zahraniční odborné literatuře

* Umělecká tvůrčí činnost a její kvalita musejí být doloženy dokumentací, recenzemi a posudky.


Část II./B.

Doporučená hlediska hodnocení pro

habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro

přírodovědné obory na Univerzitě Karlově v Praze


Habilitační práce

Je třeba, aby habilitační práce odpovídala vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona 111/1998 Sb., v platném znění.


1. Základní údaje

habilitace

Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna.


2. Pedagogická činnost

Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu.


habilitační řízení:

 • souvislá pedagogická činnost během posledních tří let nebo

 • souhrnná tříletá pedagogickou činnost v době posledních pěti let, u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru


jmenovací řízení:

 • souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole výuce v trvání pěti let;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu.

 • uchazeč má být školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia


3. Publikační činnost

Podmínkou je soustavná publikační činnost až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru (viz Stanovisko, odst. 3.1 – tabulka). Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány popularizační publikace ani abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících. Celkový počet publikací může být menší než požadovaný (viz tabulky níže) v případě, že počet publikací v periodikách s IF bude podstatně větší než požadovaný počet.


Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče. Tam, kde není požadována citovanost dle WoS, je třeba uvést metodiku zjištění citací (SCOPUS a další doložitelné citace).Oborově specifické požadavky

habilitace


oborpočet publikacípublikace s IF1. autorcitaceBiologie

Biomedicína

Farmaceutické obory

Chemie2010420 dle WoS*Geologie206210 dle WoSGeografie202neurčeno50 v odborných periodikáchFyzika2012neurčeno20 dle WoSInformatika


Matematika206neurčeno15 v odborných periodikách,

recenzovaných sbornících a monografiíchjmenovací řízení


oborpočet publikacípublikace s IFsenior autor, korespondující nebo poslední autorcitaceBiologie


Biomedicina


Farmaceutické obory40201050 dle WoSGeologie4010430 dle WoSGeografie405neurčeno100 v odborných periodikáchChemie40301550 dle WoSFyzika4030neurčeno50 dle WoSInformatika


Matematika4020neurčeno50 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích


*WoS = databáze Web of Science Thomson ScientificČást II./C.

Doporučená hlediska hodnocení pro

habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro lékařské

obory na Univerzitě Karlově v Praze


Habilitační práce

Je třeba, aby habilitační práce odpovídala vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona 111/1998 Sb., v platném znění.


1. Základní údaje

habilitace

Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna.


Nepominutelným požadavkem pro uchazeče z klinických, chirurgických a stomatologických oborů je absolvování příslušných atestací pro obor habilitace nebo jmenovacího řízení.


2. Pedagogická činnost

Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu.


habilitační řízení:

 • souvislá pedagogická činnost během posledních tří let nebo

 • souhrnná tříletá pedagogickou činnost v době posledních pěti let, u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru


jmenovací řízení:

 • souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole výuce v trvání pěti let;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu.

 • uchazeč má být školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia


3. Publikační činnost

Podmínkou je soustavná publikační činnost až do

zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty

vědecko-výzkumného charakteru (viz Stanovisko, odst. 3.1 – tabulka). Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány popularizační publikace ani abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících. Celkový počet publikací může být menší než požadovaný (viz tabulky níže) v případě, že počet publikací v periodikách s IF bude podstatně větší než požadovaný počet.


Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.


Oborově specifické požadavky

habilitace


oborypočet publikacípublikace s IF1. autorcitaceteoretické20*10420 dle WoS†klinické20*3210 dle WoSchirurgické a stomatologické20*325 dle WoSjmenovací řízení


oborypočet publikacípublikace s IFsenior autor, korespondující nebo poslední autorcitaceteoretické40*201050 dle WoSklinické30*10625 dle WoSchirurgické a stomatologické30*10610 dle WoS


*Publikace mimo IF musí být v časopisech s recenzním řízením, indexovaných v medicínských databázích (SCOPUS).

† WoS = databáze Web of Science Thomson Scientific


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám