“(Pod)financování české vědy”

“(Pod)financování české vědy”Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás pozvali na
tiskovou konferenci“(Pod)financování české vědy”v úterý 18. 11. 2008


od 10.00 hodin


v rektorském salónku Akademického klubu VŠE


(nám. W. Churchilla 4, vchod z Italské ulice).
Na konferenci vystoupí rektoři pěti pražských univerzit - ČZU, ČVUT, UK,


VŠE a VŠCHT.
Diskutovat se bude o následujících tématech: financování vědy a výzkumu, možnosti zapojení pražských univerzit do evropských operačních programů, problémy současné vědy, financování výzkumu ze soukromé sféry ad.
Tisková konference se koná u příležitosti


"Dne vědy na pražských vysokých školách Scientia Pragensis ",


který pražské vysoké školy pořádají již podruhé, aby ukázaly, co obnáší práce vědce. Mladí lidé i široká veřejnost budou mít v rámci této akce příležitost pohovořit s vědci, vidět některé výsledky jejich práce a dozvědět se řadu zajímavých informací. Vyslechnout si mohou např. přednášky z oblasti biologie, chemie, práva, ekonomie aj.


Den vědy se koná 21. listopadu 2008 od 9.00 hodin na Vysoké škole ekonomické v Praze. Záštitu nad akcí převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Více informací je k dispozici na: www.sciprag.cz.


Prosíme o potvrzení účasti  na tiskové konferenci na email: pr@vse.cz.
Děkujeme a těšíme se  při této příležitosti na setkání s vVvámi.


Kontakt a informace  pro média:
Česká zemědělská univerzita v Praze, navazující na stoletou tradici zemědělského vysokého školství u nás, je předním a mezinárodně srovnatelným centrem vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v oblasti věd o živé přírodě, včetně jejich interdisciplinárního propojení s vědami ekonomicko-manažerskými či sociálními. V současné době studuje ve všech formách studia na 5 fakultách ČZU (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí, Provozně ekonomická fakulta, Technická fakulta), jednom vysokoškolském ústavu (Institut tropů a subtropů) a na celouniverzitním pedagogickém pracovišti (Institut vzdělávání a poradenství) v 46 akreditovaných bakalářských, 49 magisterských a 33 doktorských studijních oborech (10 z nich je v angličtině) přes 22 tisíc studentů. Absolventi ČZU nacházejí díky své univerzální průpravě kombinované s odbornou specializací uplatnění v široké škále různých profesí v ČR i v zahraničí. ČZU má se svými zahraničními partnery uzavřeno  celkem 202 bilaterálních dohod v rámci  programu EU - LLP Erasmus a 61 smluv o vzájemné spolupráci a v roce 2007 se stala členem sdružení 7 špičkových evropských univerzit působících v oblasti věd o živé přírodě – Euroleague for Life Sciences. Hlavní výzkumná zaměření, v nichž pracovníci ČZU dosáhli významných úspěchů, jsou oblasti biotechnologií, využívání alternativních zdrojů energie a celkově ochrany životního prostředí, ale i sféra rozvoje venkova, ekonomiky a řízení. Bližší informace naleznete na www.czu.cz.    
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době studuje na sedmi fakultách ČVUT (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství) více než 24 000 studentů. Pro akademický rok 2008/09 nabízí ČVUT v Praze svým studentům 51 studijních programů a v rámci nich 245 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT je na vynikající úrovni i v řadě oblastí výzkumu. Jen jako příklady bez nároků na úplnost je možné zmínit výzkum a vývoj nových obráběcích strojů, informační vědy, kybernetiku, lasery a jejich aplikace, využití ionizujícího záření, problematiku bezpečnosti   v dopravě, fyziku a technologie materiálů, ale i tak vysoce teoretické obory, jako je matematická fyzika. ČVUT podporuje vznik společných výzkumných laboratoří pro nutnou potřebu provázanosti výuky a praxe. Více informací najdete na http://www.cvut.cz.  


Univerzita Karlova v Praze má 17 fakult – z toho 14 v Praze, dále jednu v Plzni (Lékařská fakulta) a dvě v Hradci Králové (Lékařská a Farmaceutická fakulta). Na UK v současnosti studuje témeř  49 000 studentů (zhruba 1/5 všech studentů ČR) a celkem je zde akreditováno přes 300 studijních programů s více jak 600 studijními obory. UK má uzavřeno celkem 450 bilaterálních smluv a na cca 180 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami. Z univerzity vzešlo mnoho významných osobností, mezi nimi i nositel Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský. K významným úspěchům vědy a výzkumu z poslední doby patří např. studie pracovníků Přírodovědecké fakulty pod vedením Roberta Černého vrhající nové světlo na vznik a vývoj zubů nebo příspěvek Lva Klebanova z Matematicko-fyzikální fakulty o synergii rakovinných genů. Za své celoživotní dílo letos obdrželi děkan Katolické teologické fakulty profesor Ludvík Armbruster a historik Josef Petráň z Ústavu dějin UK Medaile za zásluhy. Více podrobností na:  www.cuni.cz.


Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde vzdělává více než 178 tisíc studentů na 6šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se svými čtyřmi fakultami je největší technickou univerzitou s výukou chemie a příbuzných oborů ve střední Evropě. Na VŠCHT Praha studuje 4 000 studentů, z nichž je více než 15 % v doktorských studijních programech. VŠCHT Praha patří mezi nejúspěšnější české university a vysoké školy v hodnocení výsledků vědy a tradičně úspěšnou spolupráci s průmyslem. Výzkumné aktivity představují významný zdroj příjmů VŠCHT Praha, v r. 2008 podíl základního a aplikovaného výzkumu na celkovém ročním obratu překročí hranici 55 %. Kvalitních výsledků je dosahováno i v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, objem finančních prostředků získaných pro řešení prestižních evropských projektů 7. Rámcového programu již přesáhl 3 mil. €. Velmi dobré výsledky výzkumu a vývoje výrazným způsobem ovlivňují i oblast pedagogiky a vzdělávání. Každému studentovi se otevírá přístup ke špičkovým analytickým přístrojům a technologiím, nabízejí se rovněž možnosti zahraničních stáží. Magisterský či doktorský diplom je následně vstupenkou k dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Mezi významné absolventy VŠCHT Praha patří např. prof. Otto Wichterle, objevitel kontaktních čoček, nebo prof. Vladimír Prelog, nositel Nobelovy ceny za chemii. Více informací na www.vscht.cz.


Kontakty pro média:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Eva Maraulasová


Tisková mluvčí PEF ČZU


E-mail:


Tel.: 224 382 231
České vysoké učení technické v Praze


Mgr. Andrea Vondráková

Vedoucí odboru vnějších vztahů


E-mail:

Tel.: 224 353 423

GSM: 605 763 506
Univerzita Karlova v Praze


Mgr. Václav Hájek

Vedoucí odboru vnějších vztahů


E-mail:

Tel.: 224 491 248Vysoká škola ekonomická v Praze


Ing. Jan Martin Rolenc


Oddělení public relations


E-mail:


Tel.: 224 095 754


GSM: 723 770 696
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


Ing. Hana Bartková, Ph.D.


Oddělení pro vědu a výzkum


E-mail:


Tel.: 220 443 657


Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám