Opatření rektora UK č. 3/2010

Název:

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. únor 2010


ORGANIZAČNÍ ŘÁD REKTORÁTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Část I. - Základní ustanovení

Čl. 1

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "rektorát") upravuje v souladu s čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") podrobnosti o vnitřní organizaci rektorátu.


Čl. 2

 1. Rektorát je výkonným aparátem univerzity.1

 2. Sídlem rektorátu je Praha.

 3. Rektorát užívá úředního kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem "Univerzita Karlova v Praze" v případech stanovených právním předpisem.2

 4. Rektorát může podle potřeby užívat další razítka v souladu s opatřením rektora.3


Čl. 3

 1. Kromě činností daných statutem univerzity4 zabezpečuje rektorát plnění dalších úkolů, stanoví -li tak rektor, nebo v rámci své působnosti kvestor (čl. 19).

 2. Rektorát též zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost správní rady univerzity.5


Čl. 4

Pro zaměstnance univerzity, kteří jsou zařazeni na rektorátě, je rektorát místem výkonu práce.6


Část II. - Organizační útvary rektorátu

Čl. 5

Na rektorátě jsou zřízeny tato organizační útvary:

  a. 

kancelář rektora,

  b. 

odbory rektorátu,

  c. 

útvar vnitřního auditu.


Čl. 6

Kancelář rektora

 1. Kancelář rektora zabezpečuje vykonávání rozhodnutí rektora a případně dalších orgánů univerzity.

 2. Kancelář rektora zabezpečuje podmínky pro činnost rektora a v nezbytných případech též pro činnost dalších orgánů univerzity. 

 3. Kancelář rektora zabezpečuje činnost kolegia rektora a porady děkanů (rozšířené kolegium rektora).

 4. Kancelář rektora zabezpečuje též podmínky pro činnost správní rady univerzity.

 5. Vedoucího kanceláře rektora – kancléře - jmenuje po projednání s kvestorem rektor.

 6. Kancléř řídí7 činnost kanceláře rektora a za její provoz odpovídá rektorovi. Další působnost kancléře stanoví rektor.

 7. Kancelář rektora se člení na

    a. 

  sekretariát rektora,

    b. 

  oddělení kontroly,

    c. 

  organizační oddělení,

    d. 

  poradní útvar,

    e. 

  spisovou službu,

    f. 

  další organizační útvary, které zřizuje rektor.

  Do kanceláře rektora se pro pracovněprávní účely zařazuje zejména též kancelář akademického senátu univerzity8 a sekretariát správní rady.

 8. Sekretariát rektora zabezpečuje administrativní zajištění výkonu funkce rektora a kancléře.

 9. Oddělení kontroly zabezpečuje

  • a) provádění kontrol výkonu vnitřní správy univerzity a jejích součástí,

  • b) provádění kontrol hospodaření univerzity a jejích součástí,

  • c) šetření stížností,

  • d) činnost v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve smyslu opatření rektora č. 19/2001,

  a současně zabezpečuje v rámci univerzity metodickou pomoc v oblasti své činnosti. Vedoucího oddělení kontroly jmenuje rektor.

 10. Organizační oddělení zejména zabezpečuje provoz historické části Karolina, Modré a Zelené posluchárny, univerzitního hotelu a zajišťuje akce pořádané orgány univerzity, popřípadě fakult a dále zabezpečuje podmínky pro činnost Historické komise univerzity. Vedoucího organizačního oddělení jmenuje rektor.


Čl. 7

Odbory rektorátu

 1. Odbory rektorátu jsou základními pracovišti rektorátu pro zabezpečení jeho činnosti.

 2. Na rektorátě jsou zřízeny tyto odbory:

    a. 

  odbor pro studium a záležitosti studentů,

    b. 

  odbor pro vědu a výzkum,

    c. 

  odbor pro zahraniční vztahy,

    d. 

  odbor vnějších vztahů,

    e. 

  ekonomický odbor,

    f. 

  právní odbor,

    g. 

  odbor analýz a strategií,

    h. 

  odbor výstavby,

    i. 

  informačně-poradenské centrum,

    j. 

  osobní odbor,

    k. 

  bezpečnostní odbor.

 3. V oblasti své činnosti odbory rektorátu zabezpečují koordinační, konzultační, informační, evidenční a koncepční činnost a též metodickou pomoc.

 4. Odbory rektorátu se kromě přímého zajišťování činností rektora a příslušných členů kolegia rektora výslovně uvedených v čl. 8 až 19 též podílejí na zajišťování činnosti kvestora a kancléře.

 5. Odbory rektorátu se podle potřeby člení na další oddělení, útvary, popřípadě jiné organizační celky neuvedené v tomto řádu, které po projednání s vedoucím odboru zřizuje kvestor.


Čl. 8

Odbor pro studium a záležitosti studentů


Odbor pro studium a záležitosti studentů zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro studijní záležitosti a prorektora pro doktorské studium a akademické kvalifikace zejména v těchto oblastech:

  a. 

evidence a administrativní zajištění akreditace studijních programů,

  b. 

evidence studentů a doklady o studiu,

  c. 

přijímací řízení a přezkumné řízení v této věci,

  d. 

rozhodování o právech a povinnostech studentů,

  e. 

sociální zabezpečení studentů, stipendia, ceny udělované studentům,

  f. 

agenda poplatků spojených se studiem,

  g. 

evidence rigorózních zkoušek,

  h. 

evidence programů celoživotního vzdělávání,

  i. 

výkon právní agendy v oblasti studia.


Čl. 9

Odbor pro vědu a výzkum

 1. Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora,  prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost a prorektora pro doktorské studium a akademické kvalifikace zejména v těchto oblastech:

    a. 

  sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké práce,

    b. 

  administrativní zajištění vnitřního grantového systému univerzity,

    c. 

  rezortní i mimorezortní programy pro vědu a výzkum (zejména  GA ČR, výzkumná  centra  a výzkumné záměry )

    d. 

  ceny  pro pracovníky ve vědě a výzkumu (tuzemské i mezinárodní),

    e. 

  vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

    f. 

  doktoráty honoris causa, hostující profesoři, emeritní profesoři, tituly udělované in memoriam,

    g. 

  mezinárodní programy a  mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti.

 2. Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje činnost vědecké rady univerzity.


Čl. 10

Odbor pro zahraniční vztahy

 1. Odbor pro zahraniční vztahy zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu zejména v těchto oblastech:

    a. 

  v oblasti univerzitní spolupráce spolupráce s partnery v zahraničí  v rámci

  1. bilaterálních dohod,

  2. univerzitních sítí,

    b. 

  v oblasti mezinárodní spolupráce využívání

  1. kulturních dohod,

  2. mezinárodních vysokoškolsky vzdělávacích programů, zejména pak programů Evropské unie,

  3. mezinárodních vládních a nevládních organizací,

    c. 

  univerzitní projekty mobility (např. Fond mobility).

 2. V rámci odboru pro zahraniční vztahy je zřízena Evropská kancelář, která zajišťuje zejména mobilitu studentů a akademických pracovníků v rámci programů Evropské unie.


Čl. 11

Odbor pro vnější vztahy

 1. Odbor pro vnější vztahy zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro vnější vztahy zejména v těchto oblastech:

    a. 

  zajišťování a poskytování informací uvnitř a vně univerzity,

    b. 

  styk s hromadnými sdělovacími prostředky,

    c. 

  prezentace činnosti univerzity a pořádaných akcí, včetně vydávání propagačních publikací a periodik a udělování cen a

    d. 

  rozšiřování a udržování databáze textového, fotografického a elektronického materiálu.

 2. V rámci odboru pro vnější vztahy je zřízen útvar tiskového mluvčího, který zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora zejména v oblasti podle odstavce 1 písm. b). Vedoucí tohoto útvaru – tiskový mluvčí – koordinuje svou činnost též s kancléřem.


Čl. 12

Ekonomický odbor

 1. Ekonomický odbor zabezpečuje činnost orgánů univerzity tím, že zejména

    a. 

  v rámci univerzitní agendy

  1. zpracovává návrh rozpočtu univerzity, rozpisu neinvestičních příspěvků a dotací státního rozpočtu na provoz a žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu,

  2. zabezpečuje vnitřní schvalování investičních záměrů, návrhů žádostí o rozdělení systémové dotace a předkládání dlouhodobých investičních materiálu na MŠMT,

  3. zajišťuje zúčtování se státním rozpočtem, daňové povinnosti, vazby na příslušný finanční úřad a správně-administrativní agendu bankovního styku,

  4. zajištuje plnění funkce účetní jednotky za univerzitu a centrální účtárny, zpracování výkazů a příslušných ekonomických materiálů a plnění výkaznické povinnosti,

  5. zpracovává návrhy a aktualizace vnitrouniverzitní legislativy upravující oblast hospodaření a univerzity mezd,

    b. 

  v rámci rektorátní agendy

  1. zpracovává rozpočet rektorátu, rozpis příslušné části neinvestičních příspěvků  a dotací státního rozpočtu na provoz a žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu,

  2. zabezpečuje vnitřní schvalování investičních záměrů, návrhů žádostí o rozdělení systémové dotace a předkládání příslušných materiálů k rozhodnutí,

  3. zajišťuje plnění funkce účtárny rektorátu, zpracování příslušných částí výkazů a ekonomických materiálů,

  4. zpracovává návrhy v oblasti hospodaření a mezd na rektorátě.

 2. Vedoucí odboru je hlavním ekonomem univerzity.


Čl. 13

Právní odbor


Právní odbor zabezpečuje činnost orgánů univerzity tím, že:

  a. 

zajišťuje vlastní výkon právní agendy,

  b. 

podílí se na přípravě vnitřní legislativy univerzity,

  c. 

vykonává poradenskou činnost v právní oblasti v rámci univerzity.


Čl. 14

Odbor analýz a strategií

 1. Odbor analýz a strategií zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro rozvoj zejména v těchto oblastech:

    a. 

  příprava analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakož i příprava podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů,

    b. 

  příprava hlavních strategických dokumentů univerzity,

    c. 

  příprava hlavních pozičních dokumentů univerzity,

    d. 

  vyhodnocování strategických materiálů České republiky, Evropské unie, OECD apod., jakož i materiálů klíčových institucí národního a evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru,

    e. 

  projektová agenda v oblasti neinvestičních evropských projektů (ESF, ERDF) a v oblasti rozvojových programů,

    f. 

  spolupráce univerzity s komerční sférou a se společenskou praxí.

 2. V rámci odboru analýz a strategií jsou zřízeny oddělení analytických činností a oddělení projektové agendy.

 3. Oddělení analytických činností zabezpečuje plnění úkolů zejména v oblastech podle odstavce 1 písm. a) až d). Vedoucí tohoto oddělení koordinuje svou činnost též s kancléřem.

 4. Oddělení projektové agendy zabezpečuje plnění úkolů zejména v oblastech podle odstavce 1 písm. e) a f).


Čl. 15

Odbor výstavby

Odbor výstavby zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro investiční výstavbu a kvestora zejména v těchto oblastech:

  a. 

koncepce dlouhodobého a střednědobého rozvoje univerzity zejména v oblastech velkých investičních a infrastrukturních celků,

  b. 

využívání evropských strukturálních fondů a dalších podobných mezinárodních, národních nebo regionálních programů,

  c. 

příprava a zajištění investiční výstavby, rekonstrukce, modernizace a opravy budov a zařízení,

  d. 

pasportizace nemovitostí, generely fakult a součástí,

  e. 

vnitrouniverzitní dislokace,

  f. 

technická pomoc fakultám a ostatním součástem.


Čl. 16

Informačně-poradenské centrum

 1. Informačně-poradenské centrum (odbor) zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro vnější vztahy zejména v těchto oblastech:

    a. 

  sběr, zpracování a zveřejňování informací o studiu a celoživotním vzdělávání,

    b. 

  poskytování informací o možnostech studia v zahraničí a v rámci mezinárodních programů a vyřizování s tím spojené agendy,

    c. 

  poskytování informací o dalších činnostech univerzity,

    d. 

  poskytování poradenských služeb (např. profesní, sociálně-právní, psychologická, pro TZP),

    e. 

  organizace propagačních akcí.

 2. Informačně-poradenské centrum se člení na

    a. 

  oddělení informačních služeb,

    b. 

  oddělení poradenských služeb,

    c. 

  kancelář po studenty se speciálními potřebami.

  Oddělení informačních služeb zabezpečuje též sběr, zpracovávání, zveřejňování a poskytování informací v oblasti

  Oddělení informačních služeb zabezpečuje též sběr, zpracovávání, zveřejňování a poskytování informací v oblasti mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků.

 3. V záležitostech týkajících se studentů se speciálními potřebami zabezpečuje informačně-poradenské centrum činnost prorektora pro vnější vztahy.


Čl. 17

Osobní odbor


Osobní odbor zabezpečuje vlastní správu rektorátu, popřípadě jiných dalších součástí univerzity, a zajišťuje činnost rektora a kvestora v oblasti personální agendy.


Čl. 18

Bezpečnostní odbor

 1. Bezpečnostní odbor zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a kvestora související s krizovým managementem, brannou pohotovostí státu, případným válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi zejména v oblasti:

    a. 

  obrany,

    b. 

  mobilizační přípravy,

    c. 

  přípravy  k  civilní ochraně, 

    d. 

  ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství,

    e. 

  bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

    f. 

  požární ochrany.

 2. V oblasti krizového managementu, branné pohotovosti státu a jiných mimořádných situací je  činnost odboru určována i příslušnými orgány státní správy a územní samosprávy.9


Čl. 19

Útvar vnitřního auditu

 1. Útvar vnitřního auditu zabezpečuje na univerzitě výkon interního auditu.10

 2. Vedoucího útvaru vnitřního auditu jmenuje rektor po projednání ve správní radě univerzity.

 3. Vedoucí útvaru vnitřního auditu je za činnost tohoto útvaru odpovědný rektorovi.


Část III. - Řízení rektorátu, kvestor

Čl. 20

Vedoucí odborů rektorátu

 1. Vedoucího odboru jmenuje na návrh kvestora rektor.

 2. Vedoucí odboru rektorátu řídí7 činnost odboru.

 3. Vedoucí odboru je za činnost odboru odpovědný rektorovi a příslušnému prorektorovi11to neplatí u ekonomického, právního, osobního a bezpečnostního odboru, kde je vedoucí odboru za činnost odboru odpovědný rektorovi a kvestorovi.

 4. V pracovněprávních a ekonomických otázkách a z hlediska vnitřní správy rektorátu jsou vedoucí odborů podřízeni kvestorovi.


Čl. 21

Kvestor

 1. Kvestor rozhoduje ve věcech univerzity a jedná jejím jménem v záležitostech uvedených v čl. 15 odst. 3 a 4 statutu univerzity a v mezích tohoto organizačního řádu.

 2. Administrativní a podle potřeby též poradenské zajištění výkonu funkce kvestora zabezpečuje samostatné oddělení - útvar kvestora.


Čl. 22

Pracovní porady

 1. Kvestor svolává pravidelné pracovní porady vedoucích odborů rektorátu.

 2. Kvestor může svolat pracovní poradu všech pracovníků, případně skupin pracovníků, rektorátu k projednání významných pracovních i jiných záležitostí nebo k informování pracovníků o připravovaných opatřeních.


Část IV. - Závěrečná ustanovení

Čl. 23

 1. Zrušuje se Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy ze dne 22. května 2001 ve znění opatření rektora č. 19/2004 a 22/2004.

 2. Tento organizační řád  nabývá účinnosti dnem 1. února 2010.
V Praze dne 1. února 2010

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poznámky

1

čl. 3 odst. 5 statutu univerzity.

2

§ 3 zákona č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, v platném znění.


3

čl. 63 odst. 2 statutu univerzity.

4

čl. 17 odst. 1 až 4 statutu univerzity.

5

§ 14 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.

6

§ 34 zákoníku práce.

7

též § 302 zákoníku práce.

8

čl. 47 volebního a jednacího řádu akademického senátu univerzity.

9

např. zákony č. 218/1999 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb. a č. 148/1998 Sb., v platném znění.

10

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

11

§ 10 odst. 4 zákona o vysokých školách.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám