Opatření rektora UK č. 9/2010

Název:

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2011/2012

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. září 2010Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2011/2012


 1. Období pro podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze je limitováno dnem

    a. 

  28. února 2011, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské a magisterské studijní programy,

    b. 

  30. dubna 2011, pokud jde o doktorské studijní programy.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na

    a. 

  16. dubna 2011 až 1. července 2011, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské a magisterské studijní programy; v období 16. dubna až 31. května 2011 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o sobotách, příp. nedělích. V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a maturitní zkouška je konána v období daného či následujícího kalendářního týdne, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky,

    b. 

  1. června 2011 až 1. července 2011, pokud jde o doktorské studijní programy.

  Talentová forma přijímací zkoušky může v odůvodněných případech proběhnout i mimo uvedené termíny. Za talentovou formu lze považovat jen takovou zkoušku, která má za cíl zjistit specifické schopnosti uchazeče, jež nelze studiem nebo tréninkem primárně získat, ale pouze rozvíjet. Předpokládá se, že tyto schopnosti se zaměřují k určitému konkrétně vymezenému studijnímu oboru, obvykle se vztahem k umělecké nebo jinak specificky vymezené činnosti s výrazným tvůrčím potenciálem. Za talentovou formu přijímací zkoušky nelze považovat např. test obecných studijních předpokladů.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2011 pro všechny typy studijních programů.

 4. Náležitosti formuláře přihlášky ke studiu podle čl. 8 odst. 3 přílohy č. 5 Statutu UK (Řád přijímacího řízení UK) stanoví děkan fakulty. Vyžadovány však mohou být pouze takové doklady a údaje o uchazeči o studium, které jsou bezprostředně nutné k řádnému průběhu přijímacího řízení podle Řádu přijímacího řízení UK a způsobu ověřování podmínek pro přijetí ke studiu v uskutečňovaném studijním programu (oboru). Stanoví-li tak děkan, je možné po konzultaci s ÚVT UK použít elektronickou formu přihlášky.

 5. Prorektor pro studijní záležitosti je na základě žádosti fakulty oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případech podle čl. 5 odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK, stanovit odlišný harmonogram přijímacího řízení k takovému studijnímu programu (oboru). Tento harmonogram musí být v souladu s lhůtami uvedenými v Řádu přijímacího řízení UK.

 6. Harmonogram podle odstavce 5 se zveřejňuje prostřednictvím sítě Internet.V Praze dne 9. července 2010

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám