Opatření rektora UK č. 10/2010

Název:

Změna Opatření rektora č. 34/2009

K provedení:

Čl. 2 odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. září 2010

[zrušeno OR č. 41/2017]


Změna Opatření rektora č. 34/2009

 1. Opatření rektora č. 34/2009, Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy, se mění takto:

  1. V čl. 1 se slova „o kterých tak stanoví“ nahrazují slovy „které stanoví“.

  2. V čl. 2 odst. 4 se před slova „500 Kč“ vkládá slovo „nejvýše“.

  3. V čl. 4 se na konec odstavce 3 doplňuje věta: „Součástí přihlášky je vždy stručný životopis hlavního řešitele a seznam deseti nejdůležitějších publikací školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 6 odst. 3 věty druhé Grantového řádu.“.

  4. V čl. 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zni:

   „5. Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně a může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně“.

   Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

  5. V čl. 5 odst. 2 se větě první slova „400.000 Kč“ nahrazují slovy „360.000 Kč“, ve větě druhé se slova „ pro akademické a vědecké pracovníky“ zrušují, ve větě druhé se za slova „další neinvestiční náklady“ vkládají slova „(dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“)“ a ve větě třetí se slova „25% celkových finančních prostředků na projekt“ nahrazují slovy „20% přímých nákladů projektu“.

  6. V čl. 5 odst. 3 písm. b) se slova „180.000 Kč“ nahrazují slovy „160.000 Kč“ a slova „100.000 Kč“ se nahrazují slovy „80.000 Kč“.

  7. V čl. 5 odst. 4 písm. b) se slova „120.000 Kč“ nahrazují slovy „100.000 Kč“.

  8. V čl. 5 odst. 4 písm. c) se slova „120.000 Kč“ nahrazují slovy „100.000 Kč“.

  9. V čl. 6 odst. 2 se číslovka „7.“ nahrazuje číslovkou „8.“ a číslovka „2010“ se nahrazuje číslovkou „2011“.

 2. Toto opatření bylo projednáno ve Vědecké radě Univerzity Karlovy dne 24. června 2010.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. září 2010.

 4. Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy ve znění platném k 15. září 2010 jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.
V Praze dne 9. září 2010


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke staženíPříloha Opatření rektora č. 10/2010

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

ve znění Opatření rektora č. 34/2009 a 10/2010Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tyto Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy upravují v souladu se zvláštním právním předpisem1 náležitosti, které stanoví Grantový řád Univerzity Karlovy (dále jen „Grantový řád“ a „univerzita“) a další podrobnosti o Grantové agentuře univerzity (dále jen „GA UK“).Čl. 2

Rozdělení grantových prostředků

(k čl. 3 odst. 4 písm. d) a e) Grantového řádu)


 1. Pro každou sekci se z grantových prostředků vyčleněných pro GA UK v rámci rozpočtu univerzity v kalendářním roce přidělují pro grantové projekty prostředky ve výši součtu potřebných prostředků pro pokračování grantových projektů v rámci sekce a prostředků pro nové grantové projekty v rámci sekce podle odstavce 2; rozdělení prostředků na potřebné prostředky pro pokračování grantových projektů a prostředky pro nové grantové projekty má pro oborovou radu pouze orientační charakter.

 2. Výše prostředků pro nové projekty v rámci dané sekce se vypočte jako podíl prostředků požadovaných na nové projekty v rámci této sekce vůči celkovým požadovaným prostředkům na nové projekty v běžném kalendářním roce násobený celkovými prostředky vyčleněnými na nové projekty v běžném kalendářním roce. Celkový součet prostředků požadovaných na nové projekty v rámci dané sekce se pro účely výpočtu podle předchozí věty započte nejvýše v takové výši, aby platilo, že průměrná výše požadovaných prostředků na nové projekty v rámci této sekce je nejvýše rovna průměrné výši v předchozím kalendářním roce násobené podílem průměrné výše prostředků požadovaných pro nové projekty v rámci všech sekcí v běžném kalendářním roce a v předchozím kalendářním roce a koeficientem 1,1. Do celkového součtu prostředků požadovaných na nové projekty se pro účely výpočtu podle tohoto odstavce nezapočítávají prostředky požadované v rozporu s Grantovým řádem nebo s čl. 5 odst. 3.

 3. Prostředky pro zabezpečení činnosti GA UK se stanoví ve výši 4% z grantových prostředků vyčleněných pro GA UK v rámci rozpočtu univerzity v daném kalendářním roce.

 4. Posouzení přihlášky nového grantového projektu (dále jen „projekt“) se děje na základě smlouvy mezi univerzitou a posuzovatelem; odměna za včas a řádně dodaný posudek činí nejvýše 500 Kč.Čl. 3

Hlediska posuzování přihlášek a žádostí, závěrečná zpráva

(k čl. 6 odst. 1 Grantového řádu)


 1. Vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 2), na které je žadatel zapsán, se týká zejména skutečností, zda

    a. 

  přihláška nového projektu je v souladu s dlouhodobými záměry fakulty a univerzity,

    b. 

  lze zajistit projektu potřebné provozní zázemí z prostředků pracovišť fakulty a

    c. 

  personální složení pracovního týmu je přiměřené stanoveným cílům.

 2. Přihláška nového projektu je posuzována nejméně dvěma oponenty a to především podle následujících hledisek:

    a. 

  vědecká závažnost a aktuálnost projektu,

    b. 

  zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení,

    c. 

  koncepce a metodika řešení,

    d. 

  přiměřenost finančních nákladů.

 3. Projekty jsou po skupinách dále posuzovány zpravodaji, kteří posoudí korektnost oponentských posudků, především v případech rozporného hodnocení oponentů. Zpravodajové se účastní hodnotícího zasedání oborové rady a podávají jí informace o projektech při stanovení výsledného pořadí projektů.

 4. Žádost o pokračování projektu není oponenty posuzována. Projekty jsou po skupinách posuzovány zpravodaji, kteří podávají oborové radě informace o korektnosti vynaložení finančních prostředků a výsledcích projektu, především publikačních. Oborová rada může Grantové radě univerzity navrhnout ukončení projektu též v případě (čl. 5 odst. 6 písm. c) Grantového řádu), kdy projekt v rozporu s přihláškou má dosud nízký vědecký výstup nebo jej nemá žádný.

 5. Závěrečná zpráva o ukončení projektu obsahuje seznam publikačních a jiných výstupů projektu, celkové slovní zhodnocení výsledků a přínosu projektu a komentované zdůvodnění výdajů čerpaných z přidělených finančních prostředků. Závěrečná zpráva projektu není oponenty posuzována. Projekty jsou po skupinách posuzovány zpravodaji, kteří podávají oborové radě informace o korektnosti vynaložení finančních prostředků a výsledcích projektu. Dále zpravodajové informují oborovou radu o

    a. 

  projektech s nepřiměřeně nízkým výstupem,

    b. 

  projektech s mimořádně dobrým výstupem.

  Oborová rada může navrhnout rektorovi ocenění projektů s mimořádně dobrým výsledkem.Čl. 4

Administrativní náležitosti, termíny

(k čl. 6 odst. 5 Grantového řádu)


 1. Podávání přihlášek projektů, žádostí o pokračování projektu, vyjádření děkana fakulty, vyrozumění podle čl. 6 odst. 7 Grantového řádu, podávání závěrečných zpráv o ukončených projektech a další související úkony probíhají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (dále jen „elektronickým způsobem“).

 2. Přihlášky projektů a žádosti o pokračování projektu se podávají prostřednictvím fakulty, na které je žadatel, resp. hlavní řešitel, zapsán. Součástí vyjádření děkana této fakulty (čl. 6 odst. 6 Grantového řádu) může být též vyjádření školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 6 odst. 3 věty druhé Grantového řádu; negativní vyjádření děkana musí být odůvodněno.

 3. Součástí přihlášky projektu a žádosti o pokračování projektu je specifikace požadovaných finančních prostředků podle čl. 5 odst. 2. Součástí přihlášky je vždy stručný životopis hlavního řešitele a seznam deseti nejdůležitějších publikací školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 6 odst. 3 věty druhé Grantového řádu.

 4. Přihláška projektu, nebo žádost o pokračování projektu, která neobsahuje všechny požadované údaje, a kde nebyla žadatelem nebo hlavním řešitelem zjednána na výzvu náprava, nebude hodnocena.

 5. Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně a může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně.

 6. Žádost o změnu hlavního řešitele nebo o změnu školitele anebo akademického pracovníka podle odstavce 2 (jakožto člena řešitelského týmu) se podává elektronickým způsobem; o žádosti rozhoduje Grantová rada, nebo na základě jejího pověření předseda Grantové rady. Informace o provedené nebo připravované změně jiného člena řešitelského týmu je náležitostí žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu. Těmito změnami nejsou dotčeny limity podle čl. 5 odst. 2 až 4.

 7. Termín podávání přihlášek nových projektů a žádostí o pokračování projektů, termín pro podání závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů, termín předložení návrhu Grantové rady univerzity podle čl. 3 odst. 4 písm. f) Grantového řádu a zprávy podle čl. 3 odst. 4 písm. g) Grantového řádu se každoročně stanoví opatřením rektora. V tomto opatření se mohou stanovit též další termíny a administrativní náležitosti.Čl. 5

Finanční prostředky

(k čl. 6 odst. 9 Grantového řádu)


 1. Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok.

 2. Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu, činí nejvýše 360.000 Kč ročně. Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu, stipendijní prostředky2, nespecifikované mzdové a stipendijní prostředky, náklady na cestovné3, další neinvestiční náklady (dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“) a režijní náklady. Režijní náklady nemohou přesáhnout 20% přímých nákladů projektu a jsou určeny pro fakultu, na které je hlavní řešitel zapsán nebo na které je školitel anebo akademický pracovník podle čl. 4 odst. 2 zařazen.

 3. Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, se stanovují takto:

    a. 

  mzdové prostředky a ostatní osobní náklady: nejvýše 60.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 30.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 4 odst. 2,

    b. 

  prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele,

    c. 

  nespecifikované mzdové a stipendijní prostředky činí nejvýše 10.000 Kč; tyto prostředky mohou být hlavním řešitelem použity i nad rámec limitů uvedených v písmenu a) až b) nebo v odstavci 4.

  Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) až c) činí více než 60%.

 4. V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout

    a. 

  formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 60.000 Kč,

    b. 

  formou stipendií nejvýše 100.000 Kč,

    c. 

  formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 100.000 Kč.

 5. Částky mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů jsou uvedeny bez odvodů na zdravotní a sociální pojištění a bez prostředků na tvorbu sociálního fondu; tyto odvody ve výši stanovené právními předpisy a prostředky na tvorbu sociálního fondu ve výši 2% mzdových nákladů se k zde uvedeným částkám přičítají.

 6. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje smlouva uzavíraná podle Grantového řádu.

 7. Součástí smlouvy podle odstavce 6 je též

    a. 

  závazek hlavního řešitele a fakulty převést nevyčerpané finanční prostředky zpět univerzitě,

    b. 

  závazek řešitele předložit na vyžádání Grantové rady univerzity nebo oborové rady GA UK podrobné doklady k čerpání použitých finančních prostředků,

    c. 

  závazek děkana fakulty vyhovět návrhům hlavního řešitele na přiznání stipendií, které budou podány v souladu s projektem a s vnitřními předpisy univerzity,

    d. 

  závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK.Čl. 6

Společná a závěrečná ustanovení


 1. Administrativní zabezpečení činnosti GA UK zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Při podávání žádostí o pokračování projektu v rámci 8. kola GA UK (rok 2011) bude hlavnímu řešiteli umožněno požádat o poskytnutí prostředků ve výši odpovídající čl. 5 tohoto opatření.

 3. Podle opatření rektora č. 22/2006 „Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy“, ve znění opatření rektora č. 10/2007, se ode dne účinnosti tohoto opatření nepostupuje, neodporuje-li to vnitřnímu předpisu univerzity.

 4. Toto opatření bylo projednáno ve Vědecké radě Univerzity Karlovy dne 24. září 2009.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 9. října 2009.4


Poznámky

1

§ 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. srpna 2009.

2

čl. 9 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.

3

V rámci položky cestovné se uvádějí veškeré prostředky navrhované na cestovné řešitele i členů řešitelského kolektivu; pro akademické a vědecké pracovníky je cestovné možno požadovat jen v mimořádných případech.

4

Změna tohoto opatření byla projednána Vědeckou radou UK dne 24. června 2010 a nabývá účinnosti dne 15. září 2010.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám