Rektor Univerzity Karlovy ocenil nejlepší vědecké publikace a knihy roku

r Univerzity Karlovy ocenil nejlepší vědecké publikace a knihy roku


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 http://www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 26. května 2011

Co mají společného kniha o Fridrichu Falckém, učebnice o komplexní léčbě popáleninového traumatu, odborná knižní publikace věnována analýze lingvistických inovací v dějinách matematiky, publikace zabývající se výchovou a vzděláváním židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín či kniha o dějinách budovy Karolina? Všechny knihy a publikace, respektive jejich autoři získali Cenu rektora za nejlepší vědecké publikace, učebnice, skripta roku Univerzity Karlovy. Ocenění autorům předal dnes Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy na zasedání Vědecké rady UK.


Cenu získali:

– v oborech společenskovědních:


Mgr. Jana Hubková, Ph.D.

– Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

Vydalo nakladatelství Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Togga


– v oborech lékařsko-farmaceutických:


prof. MUDr. Radana Königová, CSc.; MUDr. Josef Bláha a kolektiv

– Komplexní léčba popáleninového traumatu

Vydalo nakladatelství Karolinum


– v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních:

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

– Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics

Vydalo nakladatelství Birkhäuser Basel


– v oborech didakticko-pedagogických:

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

– Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín

Vydalo nakladatelství Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


– v oblasti propagace UK a jejích součástí:

prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.

– Karolinum

Vydalo nakladatelství Karolinum


Cena rektora za nejlepší vědecké publikace, učebnice, skripta roku se uděluje každoročně autorům nebo autorským kolektivům za vědecké publikace, za učebnice a skripta vydané v předchozím kalendářním roce. Návrh na udělení ceny předloží děkan fakulty nebo ředitel součásti UK po projednání v ediční komisi fakulty nebo součásti UK prorektorovi UK pro vědeckou činnost. S cenou je spojena finanční odměna v rozmezí 2 000?10 000 Kč.


Podrobnější anotace oceněných titulů:

Hubková, J.: Friedrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky

Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632 (FF UK)

Vydalo nakladatelství Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Toga


Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes. Na základě důkladného studia dobových pramenů představuje autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli česko-falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první třetiny 17. století. S ohledem na historický kontext se zabývá mediálním obrazem Fridricha Falckého jako falckraběte, krále, vzdorokrále, vyhnance i symbolu naděje. Naposled uvedená podoba "zimního krále" zahrnuje tisky s prorockou tematikou, které přidělovaly Fridrichovi a jeho potomkům významné místo v božském plánu spásy a kolovaly zejména v kruzích české pobělohorské emigrace. Jejich horlivým čtenářem i šiřitelem byl také Jan Amos Komenský. Součástí práce jsou soupisy více než čtyř stovek letáků, přehledné tabulky s údaji o původcích a provenienci tisků, edice pramenů a velký počet vyobrazení.


Königová, R.; Bláha J.: Komplexní léčba popáleninového traumatu (Karolinum)

Vydalo Nakladatelství Karolinum

Učebnice představuje ucelený, moderní pohled na problematiku léčby pacientů s termickým, elektrickým, chemickým a radiačním poraněním. Připravil ji autorský kolektiv pod vedením Radany Königové, profesorky tohoto oboru na klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která patří k předním českým odborníkům na popáleniny. Je určena všem specialistům, studentům medicíny a lékařům v postgraduálním vzdělávání i v praxi. Kniha se vyznačuje přehledným shrnutím všech aspektů popáleninové medicíny a jasným a precizním definováním složité problematiky; všechny poznatky jsou doloženy řadou příkladů z bohaté praxe autorů. Významnou část publikace představují kapitoly věnované traumatům, kde je zohledněn i etický aspekt léčby. Autoři se zabývají rozsahem a typem potřebné péče, prevencí popáleninového psychického stresu i psychickou rehabilitací pacientů. Kniha je doplněna DVD nosičem, na kterém je přes 600 obrázků a schémat ve vysokém rozlišení, k nimž se vztahují odkazy v jednotlivých kapitolách publikace. Jako speciální příloha je doplněno několik videosekvencí demonstrujících základní chirurgické úkony při léčbě popálených pacientů. Publikace tak bude významným přínosem pro všechny, kdo se s popáleninovým traumatem a jeho komplikacemi setkávají při studiu i výkonu svého povolání, od budoucích lékařů až po pracovníky integrovaného záchranného systému.


Kvasz, L.: Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics (PedF UK)

Vydalo nakladatelství Birkhäuser Basel

Odborná knižní publikace je věnována analýze lingvistických inovací v dějinách matematiky. Věnuje se systematickému studiu lingvistických inovací, nabízí jejich určitou klasifikaci a opisuje vývojovou dynamiku jazyka.


Kasperová, D.: Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín (FF UK)

Vydalo nakladatelství Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Práce, jejímž tématem je problematika vzdělávání židovských dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava a později v ghettu Terezín, rekonstruuje postupné vylučování těchto dětí z německých i českých protektorátních škol a diskriminační opatření uplatňovaná vůči židovskému obyvatelstvu ve školství, které v létě 1942 vyústily, v rámci "konečného řešení židovské otázky", v úplný zákaz vyučování. Stranou nezůstává ani porovnání s obdobnými protižidovskými opatřeními na školách v třetí říši. Ve druhé části studie představuje teoreticko?výchovné principy terezínských vychovatelů na základě jejich vlastních dochovaných zpráv a ukazuje jejich realizaci na konkrétních příkladech českého chlapeckého a dívčího domova. Pozornost je věnována také myšlence výchovy v a k společenství, ilegálnímu vyučování i uměleckým činnostem probíhajícím v každodenní hrůzné realitě terezínského ghetta.


Petráň, J.: Karolinum (Karolinum)

Vydalo Nakladatelství Karolinum

Jedná se o druhé, upravené a rozšířené vydání publikace o dějinách budovy Karolina v sepětí s výukou a slavnostmi Univerzity Karlovy. Autor líčí jeho stavební vývoj, pozornost věnuje zejména novodobým přestavbám podle projektů architektů J. Fragnera a T. Šantavého. Pojednává však též o slavnostech, zejména inauguracích rektora, imatrikulacích a promocích, popisuje scénáře slavností a insignie při nich užívané, obřadní oděvy, sceptra, medaile na řetězech důstojenství. Příloha obsahuje příslušné texty užívané v rituálech, jsou tu uvedeny i proměny oficiálních názvů pražského univerzitního vysokého učení. Bohatý obrazový doprovod tvoří kromě rozsáhlého souboru aktuálních barevných fotografií objektu a historických předmětů, historické černobílé snímky, grafika i stavební a situační plány.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel: +420 224 491 248


e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má

17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť

pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám