Opatření rektora UK č. 9/2011

Název:

Zásady Univerzitních výzkumných center

K provedení:

-

Účinnost:

12. srpna 2011

[zrušeno OR č. 43/2017]


Zásady Univerzitních výzkumných center


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (dále jen „UNCE“ nebo „centrum“) jako účelovou podporu mladých a perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.Čl. 2

Soutěžní podmínky


 1. Vědecko-výzkumná činnost centra musí mít věcně ucelený charakter a spadat do činností, v níž řešitelský kolektiv centra již prokazatelně dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.

 2. Řešitelský kolektiv tvoří

    a. 

  řešitelé-senioři (dále jen „senioři“), kterými jsou habilitovaní akademičtí pracovníci s pracovním úvazkem na univerzitě alespoň 0,75,

    b. 

  řešitelé-junioři (dále jen „junioři“), kterými jsou akademičtí pracovníci univerzity s titulem Ph.D. nebo Th.D., avšak nejdéle do konce osmého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém tento titul obdrželi ; v odůvodněných případech lze za juniory považovat v rámci jednoho centra též nejvýše dva akademické nebo vědecké pracovníky univerzity s ukončeným vysokoškolským vzděláním, kteří v kalendářním roce podání projektu nedovršili věk 33 let,

    c. 

  ostatní akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity,

    d. 

  studenti doktorských studijních programů na univerzitě a

    e. 

  techničtí a odborní pracovníci univerzity.

 3. Řešitelský kolektiv tvoří nejméně sedm juniorů a nejméně tři senioři. Tatáž osoba může být v pozici seniora nebo v pozici juniora uvedena pouze na jednom projektu centra a může být v této pozici členem pouze jednoho řešitelského kolektivu.

 4. Hlavním řešitelem centra je jeden ze seniorů.

 5. Odbornou úroveň projektu garantují především senioři.

 6. Maximální doba činnosti centra je šest let.Čl. 3

Finanční prostředky


 1. Finanční podpora projektu UNCE může činit nejvýše 7,5 mil. Kč ročně.

 2. Finanční prostředky se dělí na

    a. 

  mzdové prostředky, které se dále dělí na

  i) mzdové prostředky pro seniory,

  ii) mzdové prostředky pro juniory a

  iii) mzdové prostředky pro ostatní pracovníky,

    b. 

  odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši stanovené právními předpisy a na tvorbu sociálního fondu ve výši uplatňované fakultou (vysokoškolským ústavem) v rozmezí 1-2% z příslušné základny,

    c. 

  náklady na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku; tyto náklady je možné vynaložit jen do konce třetího roku činnosti centra,

    d. 

  provozní náklady a služby ,

    e. 

  stipendia,

    f. 

  doplňkové a režijní náklady ve výši maximálně 20% součtu nákladů podle písmena a), b), d) a e).

 3. Mzdové prostředky požadované pro juniora mohou být nejvýše 18 000 Kč měsíčně (216 000 Kč ročně) a nemohou, vztaženo ke kalendářnímu roku, přesáhnout jednu polovinu fakultou (vysokoškolským ústavem) v projektu garantované celkové minimální výše mzdy tohoto pracovníka na toto období . Do garantované minimální výše mzdy lze zahrnout pouze tarifní mzdu a osobní ohodnocení. Přidělené mzdové prostředky lze juniorovi vyplácet pouze formou tarifní mzdy a osobního ohodnocení.

 4. Mzdové prostředky pro juniory musí v každém roce činnosti centra tvořit nejméně 75% všech mzdových prostředků.

 5. Podíl prostředků podle odstavce 2 písm. a) a b) musí v každém roce činnosti centra tvořit nejméně 75% finančních prostředků podle odstavce 2 písm. a), b) a d) až f).

 6. Podíl všech prostředků podle odstavce 2 písm. c) může tvořit nejvýše 20% celkových finančních prostředků pro první tři roky činnosti centra.Čl. 4

Podávání projektů


 1. Součástí projektu je zejména

    a. 

  popis projektu,

    b. 

  popis stávajícího a požadovaného přístrojového zajištění,

    c. 

  údaje o seniorech a juniorech,

    d. 

  souhrnné údaje o dalších pracovnících a studentech,

    e. 

  stručný odborný životopis seniorů a juniorů, včetně publikací za posledních pět let a

    f. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků na první rok činnosti centra,

    g. 

  rámcový přehled předpokládaných požadovaných finančních prostředků na další roky činnosti centra, včetně specifikace plánovaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku a termínů jeho pořízení.

 2. V projektu mohou být uvedeny i osoby, které se členy řešitelského kolektivu-juniory mají stát později než v den zahájení činnosti centra, ne však déle než šest měsíců po tomto termínu; podmínky podle čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 4 až 6 tímto nejsou dotčeny.

 3. Fakulta nebo vysokoškolský ústav anebo více těchto součástí univerzity společně podává projekt hlavního řešitele rektorátu. Projekt musí být podán jako společný, mají-li v řešitelském kolektivu být junioři nebo senioři z více součástí univerzity.

 4. Podpisy děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu stvrzují zejména formální správnost projektu včetně garance minimálních mezd juniorů.Čl. 5

Hodnotící komise


 1. Projekty jsou hodnoceny dvěma odbornými komisemi - komisí pro přírodovědnou a lékařskou oblast a komisí pro společensko-humanitní oblast (dále jen „komise“).

 2. Komise projednává a posuzuje projekty (čl. 6) a dále provádí hodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů (čl. 7).

 3. Komise je nejméně jedenáctičlenná. Nejméně jeden člen komise není zaměstnancem univerzity. Členem komise nemůže být rektor, prorektor, děkan nebo proděkan fakulty anebo ředitel vysokoškolského ústavu.

 4. Členy komise navrhuje vědecká rada univerzity (dále jen „VR UK“). Členy komise jmenuje a odvolává rektor.

 5. Komise si ze svých členů zvolí svého předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí jednání komise, místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, jinak v rozsahu předsedou určeném.

 6. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech jejích členů, včetně předsedy nebo místopředsedy. Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

 7. Členství v komisi je nezastupitelné a je honorováno. Členové komise podepisují prohlášení o mlčenlivosti a o střetu zájmů, včetně závazku o nepodjatém hodnocení projektů.

 8. Z jednání komise se pořizuje písemný záznam, který podepisuje předseda nebo místopředseda.Čl. 6

Hodnocení projektů


 1. Projekt, který neobsahuje všechny požadované údaje nebo nesplňuje podmínky podle čl. 2 odst. 2 až 4 nebo 6 anebo čl. 3 a kde nebyla ani na výzvu zjednána do pěti pracovních dnů náprava, nebude hodnocen.

 2. Při hodnocení projektů se posuzuje zejména kvalita publikací navrhovaných seniorů a juniorů za posledních pět let, složení řešitelského kolektivu, kvalita projektu, jeho významnost, originalita a souvislost s dosavadní publikační činností řešitelů a též přiměřenost finančních nákladů.

 3. Komise přiřadí každému projektu z řad svých členů, vyjma předsedy a místopředsedy, hlavního posuzovatele – zpravodaje. Předseda poté přiřadí projektu z řad členů komise dva další nezávislé posuzovatele, jejichž totožnost je známa pouze předsedovi.

 4. Posuzovatelé do termínu hodnotícího zasedání komise vyhodnocují projekty individuálně a nejsou oprávněni sdělovat si vzájemně ani třetím osobám o projektech jakékoliv informace.

 5. Každý posuzovatel hodnotí projekty jemu přiřazené slovně a rovněž seřadí projekty podle jejich kvality a přidělí jim bodové hodnocení. Bodové ohodnocení se přiděluje celočíselným počtem bodů; podrobnosti se stanoví v metodickém materiálu pro činnost komisí.

 6. Komise při hodnotícím zasedání porovná hodnocení posuzovatelů a v diskusi zhodnotí každý projekt. Komise následně vypracuje výsledné pořadí projektů, včetně návrhu na udělení či neudělení finanční podpory. U projektů, které navrhuje financovat, uvede návrh výše finančních prostředků. Jestliže se komise při stanovení pořadí projektů zásadním způsobem odchýlí od hodnocení posuzovatelů a má-li tato odchylka vliv na udělení některého projektu, je povinna toto stanovisko zvlášť odůvodnit.

 7. Komise má právo si vyžádat externí posudek, pro jehož posuzovatele a zpracování platí čl. 5 odst. 7 věta druhá a odstavec 2, 4 a 5 obdobně.

 8. K návrhům komise se vyjadřuje VR UK.

 9. O udělení nebo neudělení projektu rozhoduje na základě stanoviska VR UK rektor. Součástí kladného rozhodnutí je přiznání finančních prostředků pro první rok činnosti centra a plánovaná výše finančních prostředků pro další roky.

 10. Proti rozhodnutí rektora lze ve lhůtě 15 dní ode dne jeho zveřejnění podat rektorovi námitku. Podanou námitku projedná Dozorčí rada grantového financování a doporučí rektorovi způsob jejího vyřízení. Rozhodnutí rektora o námitce je konečné.Čl. 7

Smlouva, průběžná a závěrečná kontrola a zpráva o činnosti centra


 1. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje smlouva uzavíraná mezi univerzitou, fakultou nebo vysokoškolským ústavem anebo v případě společného projektu všemi dotčenými součástmi a hlavním řešitelem.

 2. Hlavní řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků; podrobnosti upravuje smlouva.

 3. Součástí smlouvy je též závazek hlavního řešitele a fakulty (vysokoškolského ústavu)

    a. 

  převést nevyčerpané finanční prostředky zpět univerzitě,

    b. 

  předložit na vyžádání podrobné doklady k čerpání finančních prostředků a

    c. 

  poskytnout potřebnou součinnost při podávání žádosti univerzity Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti se záměrem pořídit z prostředků centra dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek.

 4. Průběžnou kontrolu nad vynakládáním finančních prostředků vykonávají fakulty (vysokoškolské ústavy).

 5. Přehled vynaložených finančních prostředků, včetně údajů o změnách ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu, se odevzdává každoročně; ustanovení čl. 4 odst. 4 platí obdobně. Nedílnou součástí přehledu je i žádost o přidělení finančních prostředků na další kalendářní rok. O této žádosti rozhoduje rektor (prorektor podle čl. 8 odst. 1), který si může vyžádat stanovisko příslušné komise nebo zpravodaje projektu centra; toto stanovisko si vyžádá vždy, pokud se žádost zásadně odchyluje od uděleného projektu centra.

 6. Průběžná kontrola činnosti centra se koná zejména prostřednictvím semináře s prezentacemi výsledků juniorů. Tento seminář se koná alespoň dvakrát ročně; o jeho programu a termínu konání hlavní řešitel s dostatečným předstihem informuje prostřednictvím rektorátu rektora, VR UK a komisi.

 7. Průběžná zpráva o činnosti centra se odevzdává po prvních dvou letech činnosti centra nebo stanoví-li tak v konkrétním případě na návrh komise nebo VR UK rektor. Průběžná zpráva obsahuje zejména popis dosavadní činnosti centra, seznam publikačních výstupů juniorů a celkové slovní zhodnocení výsledků.

 8. V případě neuspokojivé vědecko-výzkumné činnosti centra, závažných pochybení v činnosti centra, nebo změn řešitelského kolektivu, kterými byly porušeny podmínky podle tohoto opatření nebo závažně snížena odborná úroveň centra, navrhne komise zastavení činnosti centra nebo snížení jeho finanční podpory, a to zpravidla k prvnímu dni následujícího kalendářního roku. K návrhu se vyjadřuje VR UK, o návrhu následně rozhoduje rektor.

 9. Závěrečná zpráva o činnosti centra se odevzdává do tří měsíců po ukončení činnosti centra. Závěrečná zpráva obsahuje zejména popis celkové činnosti centra, seznam publikačních výstupů juniorů a celkové slovní zhodnocení výsledků.Čl. 8

Společná ustanovení


 1. Soutěž UNCE a postupy dle tohoto opatření koordinuje prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost a administrativně je zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Univerzita vyčleňuje v rámci svého rozpočtu pro soutěž UNCE, jakož i pro její zabezpečení, část prostředků z institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje , popř. z jiných zdrojů. Rozdělení prostředků vyčleněných pro UNCE na část pro centra v oblasti přírodních a lékařských věd a na část pro centra v oblasti humanitních a společenských věd se provede zejména s ohledem na zabezpečení srovnatelné úspěšnosti projektů v těchto oblastech. Kritérium úspěšnosti se vztahuje zejména k počtu projektů a k celkovému počtu juniorů v projektech.

 3. Na vymezení působnosti a odpovědnosti Dozorčí rady grantového financování při soutěži a činnosti center se vztahuje čl. 4 odst. 1 až 5 a 10 Grantového řádu univerzity obdobně.

 4. Základní informace o soutěži UNCE, jejích výsledcích, včetně záznamů z jednání komisí a o činnosti center se obvyklým způsobem zveřejňují.

 5. Termín zahájení činnosti center, termín vyhlášení soutěže, termín pro podávání projektů, termín zveřejnění výsledků soutěže a termíny pro podání přehledů vynaložených finančních prostředků a průběžných a závěrečných zpráv se stanoví opatřením rektora. V tomto opatření se mohou stanovit též další termíny a administrativní náležitosti.Čl. 9

Závěrečná ustanovení


 1. Věcný záměr tohoto opatření byl projednán na poradě děkanů dne 20. června 2011 a ve VR UK dne 30. června 2011.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 12. srpna 2011.V Praze dne 10. srpna 2011


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám