UNCE – nová soutěž Univerzity Karlovy na podporu mladých vědců již od roku 2012

UNCE – nová soutěž Univerzity Karlovy na podporu mladých vědců již od roku 2012


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Tisková zpráva

Praha, 1. července 2011

Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze schválila dne 30. června 2011 vznik nové Soutěže Univerzitních výzkumných center („UNCE“). Tato soutěž bude sloužit především jako efektivní nástroj pro podporu mladých vědců, což je prioritou Dlouhodobého záměru UK.

Soutěž UNCE je určena pro kvalitní kolektivy, které často vznikly v souvislosti s končícími Výzkumnými centry a Výzkumnými záměry. Projekty mohou být uděleny pouze pracovištím, která vykazují mimořádné výsledky základního výzkumu a disponují dostatečnými prostředky na dokrytí materiálových i mzdových nákladů projektu.

Řešitelské kolektivy budou složeny minimálně ze 3 seniorů – habilitovaných pracovníků UK s úvazkem alespoň 0,75, kteří budou garantovat odbornou úroveň projektu. Jeden z nich bude současně hlavním řešitelem. Dalšími členy týmu bude minimálně 7 tzv. juniorů – akademických pracovníků s ukončeným doktorským studiem ne dále než 7 let. V odůvodněných případech bude možno za juniory považovat nejvýše dva výzkumné či akademické pracovníky bez titulu Ph.D. mladší 33 let. Dalšími členy nad rámec těchto počtů pak mohou být vědečtí i techničtí pracovníci a doktorští studenti.

Projekty budou šestileté, přičemž výzkumný tým bude mimo jiné povinen dvakrát do roka uspořádat seminář s prezentacemi juniorů o dosavadních výsledcích. Větší průběžné hodnocení projektů se uskuteční po prvních dvou letech řešení. Při shledání nedostatečných publikačních výsledků může být projekt třetím rokem zastaven. Výzkumné týmy bude možno v průběhu řešení měnit (např. tzv. junioři se budou moci stávat po své habilitaci seniory, mohu přicházet i další členové týmu v jeho průběhu, apod.). UNCE nevylučují spolupráci různých fakult či týmů uvnitř UK, ale nekladou si ji jako podmínku. Náklady na mzdy juniorů budou tvořit minimálně 75% celkových mzdových nákladů. Podmínkou je, že fakulta/součást UK dokryje nejméně polovinu mzdy juniorů ze svých zdrojů.

Pro hodnocení podaných projektů stanoví Vědecká rada UK dvě minimálně jedenáctičlenné komise, jednu pro lékařskou a přírodovědnou oblast a druhou pro společenskovědní a humanitní oblast. Každý projekt bude hodnocen nejméně třemi nezávislými posuzovateli, čímž se zajistí objektivita hodnocení. Hodnotit se bude především kvalita publikací řešitelů za posledních 5-10 let, složení řešitelského kolektivu, významnost projektu a jeho originalita i přiměřenost požadovaných finančních nákladů. Komise následně porovná hodnocení posuzovatelů, vypracuje výsledné pořadí projektů a návrh na udělení či neudělení finančních prostředků. Závěry komisí budou schvalovány Vědeckou radou UK a postoupeny rektorovi UK ke konečnému rozhodnutí.

Soutěž se bude řídit Zásadami zveřejněnými v opatření rektora UK v srpnu 2011 a bude mít dvě kola. První kolo bude vyhlášeno pro roky 2012-2017, druhé pak pro období 2015-2020. Přihlášky do prvého kola soutěže budou podávány do 14. 10. 2011, zveřejnění výsledků se očekává začátkem prosince 2011. Předpokládá se, že do jednoho projektu UNCE bude zapojeno 7-15 juniorů a že počet projektů financovaných v prvním kole soutěže bude zhruba 15.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských přes 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám