Fakultní spolky

Studenti Univerzity Karlovy jsou aktivní v mnoha oblastech a zakládají nejrůznější spolky a občanská sdružení. Na jednotlivých fakultách UK tak najdete různě zaměřené fakultní spolky. Některé chystají tematické přednášky, konference či odborné semináře, jiné zase kulturní akce a další se věnují například poskytování bezplatného právního poradenství občanům či dobročinným akcím. Univerzita Karlova jakékoliv aktivity toho druhu vítá, neboť studentům rozšiřují obzory a smysluplně je připravují na jejich budoucí profesní život.

Studentské spolky – členové Studentské unie UK

Debatní klub studentů a přátel UK

Studenti UK (ale nejen oni) se pravidelně scházejí každý týden na PF UK, rozvíjejí své rétorické schopnosti a pořádají celorepubliková i mezinárodní klání.

www.dkuk.cz


E-klub

Ekonomický klub (E-klub) je neformální sdružení studentů Institutu ekonomických studií FSV UK, kteří spolupracují na aktivitách spojených se studiem na institutu.

https://e-klub.cz/prehled.php


Elíša

Elíša je spolkem studentů Husitské teologické fakulty. Vznikl za účelem rozvoje studentského života na UK HTF pořádáním kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí. Vizí stojící za vznikem spolku je rovněž snaha určité aktivity studentského života na fakultě zarámovat a tak umožnit větší prostupnost mezi ročníky i jednotlivými studijními obory.

http://www.htf.cuni.cz/HTF-324.html


Elsa Praha

ELSA je mezinárodní, nezávislá, nepolitická, nezisková organizace sdružující na 35.000 studentů práv a mladých právníků z více než 200 univerzit ve 42 zemích Evropy. Vznik ELSA se datuje do roku 1981, v České republice působí od roku 1990 na právnických fakultách v Praze, Brně, Olomouci a v Plzni.

elsa.cz/praha


FFabula

Studentské a absolventské občanské sdružení studentů historie FF UK, jehož cílem je především zlepšení komunikace mezi studenty na bázi jejich vzájemného střetávání na společenských, kulturních a vzdělávacích akcích.

http://suuk.cz/o-studentske-unii/clenove/ffabula


Filmový klub FHS

FK FHS pořádá vždy v pondělí pravidelné, tematicky zaměřené promítání filmů a podílí se i na další kulturní činnosti FHS, jako jsou festivaly či koncerty.

http://suuk.cz/o-studentske-unii/clenove/filmovy-klub-fhs


Charlie

Queer sdružení UK. Nejdůležitější projekty směřují ke studujícím, jejichž pocit sounáležitosti s okolím, bezpečnosti a sebevědomí je hlavním zájmem sdružení.

www.charlie.li


In-life

In-life (Integrity Life) je studentskou neziskovou organizací. Svými aktivitami chce rozšířit spektrum příležitostí nejen k rozvoji osobního i profesního potenciálu, ale i k tvořivým způsobům využití času mimo studium. In-life působí v současnosti v 5 univerzitních městech České republiky a Slovenska – Praze, Hradci Králové, Brně, Ostravě a Bratislavě. Jádrem činnosti v jednotlivých městech jsou studentská hnutí, složená především z řad VŠ studentů – dobrovolníků.

www.integritylife.org


International Club CUNI

Charles University International Club (IC CUNI) je studentský klub, který pořádá různé společenské, kulturní a sportovní akce, jak pro mezinárodní, tak české studenty, a celkově pomáhá zahraničním studentům zvládnout jejich pobyt v Praze.

ic-cuni.cz


Juristi

Občanské sdružení Juristi je nezisková právnická akademická organizace. Jejím posláním je rozvoj akademických aktivit právního směru.

www.juristi.cz


Motolák

Studentský spolek mediků na 2. LF UK Motolák pořádá sportovní a kulturní akce pro studenty i pedagogy. Pomáhá novým studentům na fakultě, organizuje dobročinné akce i umělecké výstavy.

http://motolak.lf2.cuni.cz/


MKPR

Cílem činnosti sdružení MKPR je: rozvíjet kulturní a společenský život na FSV UK zejména pořádáním festivalů, klubových akcí, soutěží a dalších aktivit, podílet se na studijním i osobním rozvoji členů a přátel sdružení, zejména pořádání školení, seminářů, výjezdních seminářů a dalších, vytvářet vazbu mezi MKPR FSV UK a studenty tohoto oboru, zejména prostřednictvím intenzivní komunikace s představiteli UK, FSV a oboru MKPR, šířit dobré jméno MKPR FSV UK, podporovat a pomáhat vedení oboru, institutu i fakulty zvelebovat náš domovský obor, rozšiřovat studijní i další možnosti, navazováním spolupráce s domácími i zahraničními společnostmi, sdruženími a vědeckými pracovišti z oboru, pořádat a podílet se na dobročinných a charitativních akcích.

http://mkpr.cz


POLIS

Studentské sdružení, které pořádá nejrůznější přednášky, konference a semináře z oblasti politologické, ekonomické, obecně společenskovědní či právní.

www.i-polis.cz


Politologický klub FSV UK

Jeho cílem je efektivní fungování Institutu politologických studií FSV UK. Funguje jako samosprávní jednotka a organizuje různé společenské a studentské akce.

www.pkfsvuk.cz


Prager Deutscher Klub

Studentský spolek Prager Deutscher Klub vznikl na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je však otevřen všem, kteří mají zájem o německé právo, řeč a kulturu. Přesně to jsou totiž oblasti, na něž se činnost spolku zaměřuje.

http://deutscherklub.cz/


Pražský akademický kabaret

Projekt Pražský akademický kabaret vznikl v roce 2011 za účelem zahájení akcií, které by spojovaly tvůrčí činnost studentů Univerzity Karlovy, Akademie muzických umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze se širší a odbornou veřejností.


Pražská univerzitní skupina Amnesty International

Pražská univerzitní skupina Amnesty International byla založena 6. prosince 2010 a je organizační jednotkou Amnesty International. Jejím cílem je upozorňovat na porušování lidských práv ve světě. Za tímto účelem pořádá různé debaty, promítání dokumentárních filmů, výstav atd. Věnovala se například lidským právům v Bělorusku, Mexiku a USA.

http://www.ipusa.cz/


Spolek českých studentů farmacie

Spolek českých studentů farmacie při Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v  Praze vznikl v roce 1990, a to za účelem rozšiřování a doplňování odborného vzdělání svých členů, hájení jejich zájmů v rámci akademických zákonů, podporování profesního růstu studentů farmacie, napomáhání jejich účelnému uplatnění v praxi, podílení se na dobré reprezentaci spolku, jeho členů a Farmaceutické fakulty doma i v zahraničí, rozvíjení spolupráce s jinými studentskými, stavovskými, odbornými a odborovými sdruženími a podílení se na kulturním a společenském vyžití členů.

http://www.scsf.cz/


SIMS

SIMS je Studentská samospráva Institutu mezinárodních studií FSV UK.

http://sims.fsv.cuni.cz/


Salsa4water

Salsa4water je studenty založená a studenty vedená dobrovolnická organizace, založená původně ve Velké Británii, konkrétně ve skotském Glasgow. Základem činnosti jsou hodiny salsy (ale v Glasgow také breakdance, cizích jazyků a fotografie) a dalších společenských tanců na pražské Univerzitě Karlově, ale pravidelně pořádá i společenské večery, club nights, víkendové workshopy atd.


Spolek Matfyzák

Matfyzák je občanské sdružení, které podporuje a rozvíjí kulturní, sportovní, společenské i odborné aktivity (nejen) svých členů.

www.spolek.matfyzak.cz


Spolek mediků českých

SMČ působí na 1. LF UK. Náplní jeho činnosti je organizování společenských a dobročinných akcí, provozuje ve Faustově domě knihovnu zahraniční literatury a internetovou studovnu a podílí se na chodu programu Erasmus.

www.lf1.cuni.cz/smc


Studenti FHS UK

Občanské sdružení poskytuje institucionální zázemí pro studentské aktivity na FHS UK.

http://suuk.cz/o-studentske-unii/clenove/studenti-fhs-uk


Studentská rada FF UK

Hlavním posláním SR FF UK je rozvíjet kulturní život na FF, hájit zájmy studentů a podporovat jejich zájem o události na FF UK.

http://strada.ff.cuni.cz/


Studentská unie Přírodověda

Cílem Studentské unie Přírodověda je podporovat studentské aktivity na PřF UK, šířit dobré jméno fakulty a spolupracovat s dalšími studentskými organizacemi na UK.

https://web.natur.cuni.cz/student/studentska-unie-prirodoveda-o-s


UK media

UK media je největším nezávislým studentským sdružením na UK. Zaměřuje se především na mediální aktivity – vydává dva tištěné časopisy (Sociál na FSV a FFakt na FF), navíc provozuje celouniverzitní portál UKáčko.cz.

www.ukacko.cz


Trimed

Trimed je studentská organizace studentů 3. LF UK vzniknuvší v roce 1997. Hlavním cílem činnosti je doprovázet studenty jejich fakultním životem, který jim chce organizace usnadňovat a zpříjemňovat. Snaží se také ulehčit navazování nových kontaktů mezi studenty různých ročníků a svou činností reprezentovat fakultu. Členem Trimedu se může stát každý student 3. LF UK.


Univerzitní křesťanské hnutí a křesťanská skupinka (FF) UK

Univerzitní křesťanské hnutí organizuje setkávání studentů-křesťanů, pravidelná biblická studia i nejrůznější kulturní akce. UKH je členem celosvětové organizace International Fellowship of Evangelical Students, jejímž prostřednictvím nabízí zahraniční školení, kurzy i dlouhodobé a krátkodobé výjezdy do zahraničí.

www.ukh.cz/praha-ff


VAŠE LIGA

VAŠE LIGA je amatérská liga otevřená pro studenty, absolventy, učitele i přátele vysokých škol se zájmem o squash, badminton a plážový volejbal. Je určena hráčům a hráčkám všech úrovní, od začátečníků po dlouholeté příznivce tohoto sportu.

www.vaseliga.cz


Spolek českých právníků Všehrd

Cílem spolku je podporovat snahy členů o vzdělání v oboru právních a státních věd. K jeho činnosti patří např. pořádání přednášek a odborných seminářů, vydávání právnických publikací a periodik či zakládání a správa nadačních fondů.

www.vsehrd.cz


Více zde:

http://infobrozura.suuk.cz/spolky/start


Poslední změna: 31. srpen 2017 12:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám