Fakultní spolky

Studenti Univerzity Karlovy jsou aktivní v mnoha oblastech a zakládají nejrůznější spolky a občanská sdružení. Na jednotlivých fakultách UK tak najdete různě zaměřené fakultní spolky. Některé chystají tematické přednášky, konference či odborné semináře, jiné zase kulturní akce a další se věnují například poskytování bezplatného právního poradenství občanům či dobročinným akcím. Univerzita Karlova jakékoliv aktivity toho druhu vítá, neboť studentům rozšiřují obzory a smysluplně je připravují na jejich budoucí profesní život.

Studentské spolky – členové Studentské unie UK

ACANT KTF UK

Pěvecký sbor studentů (nejen) KTF UK

www.acant.cz


AEGEE-Praha

AEGEE-Praha je pobočkou jedné z největších evropských interdisciplinárních organizací AEGEE. Jedná se o mezinárodní organizaci otevřenou mladým a aktivním lidem všech oborů, kteří mají zájem rozvíjet své schopnosti a tvořivost a kteří rádi poznávají nové kultury. AEGEE-Europe bylo založeno již v roce 1985 v Paříži a dnes sdružuje přes 13 000 členů ve více než 40 zemích Evropy. Díky členství v AEGEE-Praha se každý člen stává součástí sítě AEGEE a může se tak účastnit nejen lokálních setkání a akcí organizovaných v Praze, ale také nepřeberného množství mezinárodních eventů po celé Evropě, jakým je například Letní Univerzita.

www.aegee-praha.cz

www.facebook.com/AEGEE.Praha


AIESEC Praha

AIESEC CUNI Praha je nová, dynamicky se rozvíjející pobočka v rámci mezinárodní studentské organizace AIESEC. Působí na půdě Karlovy Univerzity v Praze s podporou rektora Tomáše Zimy. Umožňujeme studentům této školy poznávat svět a objevovat svůj potenciál na dobrovolnických a profesních stážích po celém světě.

aiesec.cz/cuni


Arachne, o. s.

Sdružení Arachne je spolek zabývající se pořádáním biologických soustředění pro středoškoláky. Většina členů spolku je studenty nebo vědeckými pracovníky Přírodovědecké fakulty.

www.arach.cz


Asociace studentů fyzioterapie, z.s.

Asociace studentů fyzioterapie (ASF) je studentský spolek sdružující studenty fyzioterapie v České republice. Cílem našeho spolku je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy i potřeby studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie i mezi veřejností. Za tímto účelem spolek dlouhodobě usiluje a bude dále usilovat o navázání vztahů se vzdělávacími a zdravotnickými institucemi v České republice i v zahraničí. Budeme se zasazovat o přípravu zahraničních stáží pro studenty a také udržovat kontakty se spřátelenými studentskými organizacemi v zahraničí. V neposlední řadě budeme připravovat akce vzdělávací, kulturní a dobročinné v průběhu celého roku, které umožní aktivním studentům možnost vzdělávat se nad rámec studia.

asfcr.cz


Biozvěst

biozvest.arach.cz


Charles University Chapter of SIAM

Náš "spolek" je součástí celosvětové organizace SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), a tudíž není registrován v rejstříku spolků ČR. Stanovy spolku se podřizují stanovám této organizace (viz https://www.siam.org/). Hlavním cílem našeho spolku je motivovat studenty ke studiu a výzkumu aplikované matematiky a poskytnout jim možnost prezentovat své výsledky. Za tímto účelem spolek pořádá nebo podporuje pravidelné semináře, jednorázové kurzy, workshopy a další aktivity.

siam.cuni.cz


Centrum politických studií, z.s.

Český model amerického kongresu je unikátní vzdělávací projekt umožňující studentům středních a vysokých škol zažít na vlastní kůži jednání na půdě zákonodárného orgánu jedné z nejstarších demokracií světa. Účastníci mohou na týden okusit atmosféru jednacích sálů i vypjatých kuloárních jednání, balancovat na tenké hranici mezi lobbingem a korupcí a obhajovat své činy před veřejností prostřednictvím neúprosných novinářů.

www.americkykongres.cz


Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlova, z.s.

Centrum spolků, studentů a absolventů (Centrum) je celouniverzitní platforma pro studenty a absolventy Univerzity Karlovy a také pro studentské spolky, ať už s právní subjektivitou či bez ní. Centrum svým členům poskytuje zejména servis v podobě poradenství v oblasti čerpání jednorázové finanční podpory na studentské projekty od Univerzity Karlovy, dále pak členům zprostředkovává kontakt mezi všemi částmi univerzity (KaM, CPPT, IPSC, UVT, OVV aj.). Centrum navíc disponuje i vlastními prostory na koleji Hvězda, které jsou též k dispozici spolkovým členům.

www.cssauk.cz


Cesta ven, z.s.

www.cesta-ven.cz


Common Law Society

Common Law Society (zkráceně „CLS“) je spolkem studentů, absolventů a pedagogů, jenž působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o neziskovou organizaci založenou v březnu roku 1998 na základě vnitřní iniciativy dobrovolníků. CLS ve své činnosti navazuje na tradici studentských uskupení na univerzitách ve Velké Británii a Spojených státech amerických. Spolek je svým zaměřením velmi rozmanitý. Kromě angloamerického práva, tzv. common law, evropského, mezinárodního a srovnávacího práva přinášíme přednášky zaměřené na právo kontinentální a na aktuální problematiku.

www.society.cz


Česká asociace studentů psychologie

www.caspos.cz


Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy

Studenti UK (ale nejen oni) se pravidelně scházejí každý týden na PF UK, rozvíjejí své rétorické schopnosti a pořádají celorepubliková i mezinárodní klání.

www.dkuk.cz


E-klub

Ekonomický klub (E-klub) je neformální sdružení studentů Institutu ekonomických studií FSV UK, kteří spolupracují na aktivitách spojených se studiem na institutu.

e-klub.cz/prehled.php


EGEA Praha

EGEA je Evropská Geografická Asociace tvořící síť studentů a mladých geografů po celé Evropě. Jejím cílem je poskytnout pražským studentům geografie možnost se setkávat i mimo výuku s mladšími i staršími spolužáky a i s dalšími geografy z celé Evropy, vyměňovat si cenné poznatky a informace. Fungujeme na geografické sekci PřF UK a organizujeme různorodé besedy, cestovatelská promítání, exkurze či znalostní kvízy, naši členové se pravidelně účastní zahraničních akcí pořádaných jinými evropskými entitami.

www.egea.natur.cuni.cz


Elíša

Elíša je spolkem studentů Husitské teologické fakulty. Vznikl za účelem rozvoje studentského života na UK HTF pořádáním kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí. Vizí stojící za vznikem spolku je rovněž snaha určité aktivity studentského života na fakultě zarámovat a tak umožnit větší prostupnost mezi ročníky i jednotlivými studijními obory.

www.htf.cuni.cz/HTF-324.html


ELSA Praha

Evropské sdružení studentů práv ELSA je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace studentů práv a mladých právníků založená v roce 1981. Jsme největší asociací studentů práv na světě s působností na více než 300 fakultách ve 43 zemích napříč Evropou, sdružující zhruba 43 000 studentů a mladých právníků. V České republice působí ELSA na právnických fakultách v Brně, Olomouci, Plzni a Praze.

www.elsa.cz/praha


EMSOC z.s.

It all began in 2009 when the European Medical Students’ Orchestra (EMSO) and European Students’ Choir (EMSC) joined forces. The result was a series of concerts in Ljubljana and Piran, Slovenia under the direction of two highly skilled and dedicated conductors – Martina Batič and Marjan Grdadolnik. The union of orchestra and choir was so successful that the cooperation of EMSO en EMSC continued under a new name: the European Medical Students’ Orchestra and Choir, or EMSOC.

Nowadays, EMSOC welcomes medical students from all over Europe, with a passion for music, for 10 days of intense rehearsals and fun cultural activities.

emsocinfo.org


ESN Charles University Prague, z. s.

ESN CU Prague je celouniverzitní studentský spolek, jehož hlavním cílem je podpora Erasmus studentů při jejich zahraničním pobytu v Praze. Na Karlovu univerzitu každý semestr přijíždí přes 1000 Erasmáků, pro které ESN CU Prague pořádá nejrůznější společenské, kulturní a sportovní akce a snaží se je propojit s místními studenty.

www.esncuprague.cz


Fakultní básníci

fakultni-basnici.webnode.cz


FFabula

Studentské a absolventské občanské sdružení studentů historie FF UK, jehož cílem je především zlepšení komunikace mezi studenty na bázi jejich vzájemného střetávání na společenských, kulturních a vzdělávacích akcích.

www.ffabula.cz/cs


Filosofický spolek Praxis

Praxis je filosofický spolek studentů a studentek filosofie, fungující od roku 2015 na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.

Praxis se zaměřuje na následující:

(i) Obohacení akademických diskuzí v rámci filosofie. Spolek organizuje filosofické debaty, přednášky a semináře na témata doplňující výuku filosofie na FF UK.

(ii) Pomoc studentům a studentkám prvního ročníku oboru filosofie se zapojením se do akademického života. Podporuje navazování spolupráce mezi studujícími.

(iii) Spoluúčast na rozvoji sociálního života na Ústavu filosofie a religionistiky. Organizace či pomoc s organizací společenských a kulturních akcí.

(iv) Podporuje zapojení studentů do dění v akademické obci, tj. nejen na Ústavu filosofie a religionistiky, ale také mimo něj.

(v) Vytváření prostoru pro mezioborovou diskuzi a prostoru pro debatu mezi akademickou filosofií a veřejností.

Filosofický spolek Praxis byl založen v říjnu roku 2015. Ustavující valná hromada, která zvolila první výbor spolku, se konala 22. 11. 2015

praxis.ff.cuni.cz


FYKOS - Fyzikální korespondenční seminář

FYKOS je skupina studentů z MFF UK i jiných vysokých škol, kteří organizují celoroční korespondenční soutěž určenou pro středoškoláky. Pomáhají jim tak prohlubovat znalosti z oblasti fyziky a podobných oborů, což je užitečné mimo jiné i jako příprava ke studiu na MFF, kterou tímto propagují. FYKOS kromě samotného semináře organizuje i jednodenní týmové soutěže a různé akce, na kterých sbližuje středoškoláky s fyzikou i mezi sebou navzájem. Samotné organizátory FYKOS rozvíjí nejen v pedagogické ale i organizačně-manažerské rovině.

www.fykos.cz


Geologický korespondenční seminář Kamenožrout - pod záštitou Geologické sekce Přírodovědecké fakulty UK

Kamenožrout vznikl jako projekt Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Je to geologický korespondenční seminář a jeho cílem je seznámit žáky s fascinujícím světem geologie a představit jim spoustu praktických přírodovědných a technických odvětví, ve kterých geologie nachází své využití. Je určený primárně středoškolákům, avšak zapojit se mohou všichni geovědní nadšenci každého věku. Kromě korespondenčního semináře pořádá Kamenožrout pravidelně přednášky pro veřejnost, menší soutěže, terénní exkurze, vernisáže a mnoho dalších aktivit s geologickou tematikou. Kamenožrouta pro vás připravuje široký tým odborníků – ať už jsou to studenti geologie či geobiologie z Univerzity Karlovy, vědečtí pracovníci z Geologického ústavu AV ČR a České geologické služby, případně i odborníci z dalších oblastí a institucí.

kamenozrout.cuni.cz


Iniciativa filmových studií

Iniciativa filmových studií je spolek, který zaštiťuje studentské aktivity v oblasti teorie audiovize. Snažíme se fungovat jako platforma, která studentům umožňuje realizovat filmového festivaly a další kulturní aktivity. Každoročně pořádáme Mezinárodní filmový festival studentů teorie audiovize Zlatý voči, jenž se zaměřuje na tvorbu filmovědců, a podporujeme server o psaní o filmu Indiefilm.

www.zlatyvoci.cz

www.facebook.com/zlatyvoci


ISMAP (International Students of Medicine Association in Pilsen)

www.facebook.com/ismap.lfp


Komorní sbor Entropie, z. s.

Komorní sbor Entropie je hudební těleso složené z vysokoškolských studentek a studentů různých oborů, kteří se chtějí rozvíjet ve sborovém zpěvu a kultivovat své prostředí skrze vážnou i populární hudbu. Pod současným názvem Entropie a vedením Matouše Pavlise působí uskupení od roku 2017, jako univerzitní spolek pak od roku 2018. Jeho členové však mají delší zkušenosti se sborovým zpěvem například v podobě účasti na Harantovských slavnostech historického zpěvu v Pecce, festivale sborového zpěvu Vltava, festivale Bohemia Cantat a mnoha dalších.

www.facebook.com/SborEntropie


Life Saving Support - Spolek dobrovolných záchranářů

Life Saving Support - Spolek dobrovolných záchranářů je složený ze studentů a absolventů Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, obor Zdravotnický záchranář. Posláním spolku je sebevzdělávání členů v oblastech urgentní medicíny a medicíny katastrof a rozšiřování povědomí a znalostí veřejnosti v poskytování první pomoci. LSS pravidelně pořádá výuku první pomoci ve vzdělávacích institucích, školí laiky na veřejných akcích a seminářích, pro své členy pořádá workshopy a výukové lekce a každý rok vysílá několik týmu na konference a celostátní soutěže v urgentní medicíně.

lsszs.cz


MARKETHING, z. s.

www.markething.cz


Matfyzák

Spolek Matfyzák je zapsaný spolek, jehož cílem je podporovat dění na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Jednoduše řečeno jsme skupinka studentů Matfyzu, co rádi organizují věci jak pro sebe, tak pro ostatní.

www.matfyzak.cz


Mezinárodní federace asociací studentů medicíny (IFMSA) - IFMSA CZ Praha

IFMSA je mezinárodní federace spolků studentů medicíny a s počtem více než 1,5 milionů členů z 135 zemí je největší studentskou organizací na světě. Česká pobočka IFMSA CZ je rozšířená na všech lékařských fakultách v republice, z toho na pěti fakultách Univerzity Karlovy. Cílem organizace je sjednotit studenty všeobecného lékařství a vytvořit platformu pro komunikaci a výměnu názorů, nápadů i zkušeností mezi studenty medicíny. Věnuje se osvětě široké veřejnosti v oblastech zdraví, lidských práv a míru či sexuálního zdraví. Pro mediky poskytuje možnost jak osobnostního, tak profesního rozvoje skrz přednášky, workshopy či stáže v zahraničí.

www.ifmsa.cz


Miroslava

Miroslava je parta studentů ze sociologie FSV UK, kteří rádi organizují akce pro své spolužáky, nečiní si nárok na žádné finanční náhrady a největší odměnou jim jsou spokojené tváře kamarádů. Spolek Miroslava je nezávislý a zatím si na svou činnost vždy dokázal vydělat vlastní pracovitostí a pílí. Vnitřní fungování spolku je směs pevné organizační struktury s šílenou dávkou bláznovství a neřesti. Ve spolku jsou si všichni rovni, nikdo se nad nikoho nepovyšuje a všichni se ze sebe snaží vydat co největší podíl práce, protože si uvědomují, že to je pro dobrou věc – aby ostatním vytvořili krásné zážitky a kamarádi mohli po pár letech vzpomínat na krásná studentská léta – párty, akce, přátele, lásky. Miroslava každoročně otevírá dveře novým členům, aby se omladila a dala možnost realizovat nové nápady na akce a dát možnost dalším organizacechtivým jedincům, aby probudili své kreativní choutky.

www.miroslava.fsv.cuni.cz


Motolák, z.s.

Studentský spolek mediků na 2. LF UK Motolák pořádá akce všeho druhu pro studenty, pedagogy i širokou veřejnost. S více než 50 projekty za rok pomáhá novým studentům na fakultě, organizuje kulturní, sportovní či dobročinné akce, umělecké výstavy a setkání se zajímavými lidmi. Hlavním cílem Motoláku je obohatit a zpestřit studentský život na 2. LF UK.

www.motolak.org


MKPR

Cílem činnosti sdružení MKPR je: rozvíjet kulturní a společenský život na FSV UK zejména pořádáním festivalů, klubových akcí, soutěží a dalších aktivit, podílet se na studijním i osobním rozvoji členů a přátel sdružení, zejména pořádání školení, seminářů, výjezdních seminářů a dalších, vytvářet vazbu mezi MKPR FSV UK a studenty tohoto oboru, zejména prostřednictvím intenzivní komunikace s představiteli UK, FSV a oboru MKPR, šířit dobré jméno MKPR FSV UK, podporovat a pomáhat vedení oboru, institutu i fakulty zvelebovat náš domovský obor, rozšiřovat studijní i další možnosti, navazováním spolupráce s domácími i zahraničními společnostmi, sdruženími a vědeckými pracovišti z oboru, pořádat a podílet se na dobročinných a charitativních akcích.

mkpr.cz


NaFilM

Za projektem NaFilM stojí studenti magisterského a doktorandského programu Katedry filmových studií FF UK v Praze, na kterém už čtvrtým rokem spolupracujeme se studenty a čerstvými absolventy napříč obory uměleckých a technických vysokých škol

www.nafilm.org


Otevřeno, z. s.

otevreno.org


Politologické sdružení studentů Ústavu politologie FF UK (POLIS)

Studentský spolek POLIS působí v akademickém prostředí již od konce 90. let. Během této doby se ze spolku stal tradiční partner jak našeho Ústavu, tak celé fakulty. Spolek má dva hlavní cíle, prvním je, aby POLIS pomohl ve vzájemné komunikaci mezi studenty a Ústavem politologie, případně celou filosofickou fakultou. Druhým pak zabývat se aktuálním děním ve společnosti a přispět tak k veřejné debatě. Toho dosahujeme organizací debat a dalších akcí, které jsou otevřeny pro širokou veřejnost, za účasti významných hostů, nejen z oblasti politiky, ale také z mediálního, akademického, či kulturního světa. Naši členové nejsou jen posluchači, ale lidé, kteří aktivně pomáhají rozvíjet obor politologie v ČR.

www.facebook.com/POLISpolek


Politologický klub FSV UK

Studentská samospráva PK FSV UK má za cíl efektivní fungování Institutu politologických studií FSV UK. Pořádá studentské, akademické a společenské akce.

www.pkfsvuk.cz


Prager Deutscher Klub z.s.

Prager deutscher Klub ( zkráceně „PDK“) je jeden ze studentských spolků na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho cílem je podporovat rozvoj německého jazyka a povědomí o německomluvících zemích. Mezi jeho hlavní činnosti patří zprostředkování jazykových kurzů na půdě Právnické fakulty, výjezdy do německymluvících zemí, organizování meziuniverzitních akcí a pomoc studentům se získáváním stipendií pro studium v zahraničí.

deutscherklub.cz


Právnický akademický spolek Juristi

Právnický akademický spolek Juristi je samosprávný, otevřený, nepolitický a dobrovolný spolek, založený v prosinci roku 2007 studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Právnické fakulty Západočeské univerzity, Vysoké školy ekonomické, Policejní akademie ČR a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy na základě dosavadní roční úspěšné spolupráce na akademických projektech právního směru. V současné době je spolek tvořen pouze studenty Právnické fakulty UK, kteří spolupracují na některých projektech se studenty z ostatních právnických fakult v ČR. Spolek je jedním ze zakládajících spolků Studentské unie Univerzity Karlovy.

www.juristi.cz


Projekt Andromeda z.s.

Andromeda je nezisková organizace, která se zaměřuje na pomoc ohroženým dětem. Za účelem kompenzace citové deprivace školíme dobrovolníky, které navazujeme na děti z dětských domovů, azylových domů a Klokánků. Za každý dítětem pravidelně dochází jeden dobrovolník, který se mu věnuje a hraje si s ním. Dítě tak získá někoho, kdo je tu jen a jen pro něj. Někoho, komu se může svěřovat se svými starostmi a sdílet s ním svoje radosti.

www.projektandromeda.cz


Společnost pro církevní právo

Společnost pro církevní právo (dále jen SPCP) je zapsaný spolek, založený roku 1994 při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem SPCP je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva, konfesního práva, právních dějin církví a v právních oborech s nimi souvisejících. SPCP tvoří studenti, pedagogové, vědečtí pracovníci, právníci z různých oborů praxe, pracovníci duchovních správ různých církví a zájemci z nejrůznějších profesí. Je budována na principu úcty a přátelského vztahu k církvím a jiným náboženským společenstvím. Členství v SPCP není vázáno na příslušnost k církvi nebo jinému náboženskému společenství.

www.spcp.prf.cuni.cz


Spolek českých právníků Všehrd

Cílem spolku je podporovat snahy členů o vzdělání v oboru právních a státních věd. K jeho činnosti patří např. pořádání přednášek a odborných seminářů, vydávání právnických publikací a periodik či zakládání a správa nadačních fondů.

www.vsehrd.cz


Spolek českých studentů farmacie

Jsme studentská organizace fungující více než 25 let. Spolek českých studentů farmacie je členem IPSF (International Pharmaceutical Students' Federation) a EPSA (European Pharmaceutical Students' Association).

www.scsf.cz


Spolek Drosophila z. s.

Drosophila je studentský spolek sdružující studenty, převážně přírodovědných oborů, který působí na PedF UK od roku 2015.

Naším hlavním cílem je zpříjemňovat a oživovat prostředí fakulty a šířit všeobecnou vzdělanost přírodních věd mezi studenty i veřejností. Navzdory tomu, že jsme spolek velmi mladý, máme za sebou bohatou činnost. Jsme hlavními organizátory Běhu pro Zoo Praha, tématických přednášek, odborně komentovaných filmů a studentských akcí na fakultě i mimo ni.

www.facebook.com/drosophila


Spolek pro efektivní altruismus

Spolek sdružuje efektivní altruisty v České republice, kde působí od roku 2016 jako národní buňka mezinárodního hnutí efektivního altruismu. Cílem tohoto hnutí je najít a co nejefektivněji řešit ty největší a nejzanedbanější problémy současného i budoucího světa.

efektivni-altruismus.cz


Spolek studentů historie FF UK

Spolek studentů historie FF UK (FFabula) založili v roce 2010 studenti a studentky historie nejen sami pro sebe, ale i pro všechny absolventy a ostatní příznivce historie. Za svůj hlavní cíl si klademe vytvářet prostor pro setkávání bez ohledu na ročníky během společenských i vzdělávacích akcí a pomáhat s běžnými i netradičními studijními problémy. Pořádáme seznamovací kurz a zapíjíme začátky, konce i prostředky semestru. Usilujeme rovněž o vytváření kritického prostředí: organizujeme diskuze a přednášky, v jejichž rámci se otevírají a reflektují otázky o historii a veškerých s ní souvisejících tématech (věnujeme se problematice vysokoškolské výuky, aktuálním celospolečenským otázkám…), vydáváme dvakrát ročně časopis Obscura. Během posledních let se setkáváme i s dalšími spolky z Česka a ze Slovenska a účastníme se studentských konferencí. V neposlední řadě se snažíme usnadnit studentům historie kontakt s vyučujícími a fakultou.

www.ffabula.cz


Spolek studentů sociologie FF UK

SOCKA, Spolek studentů sociologie FF UK, je platforma pro setkávání studentů, vyučujících a zájemců nejen o sociologii jako univerzitní obor, ale i o společnost a společenské otázky ve svém širokém záběru, fungující od roku 2013. Funguje jako instituce k prohlubování zájmu o obor a zároveň jako nástroj pro jeho přesah za běžné akademické pojetí. Činnost studentského spolku by měla přispívat k oživení oboru sociologie na FF UK a napomoci k mezioborovému setkávání a spolupráci při zabývání se sociologickými otázkami a společností v rozličných kontextech.

ksoc.ff.cuni.cz/okatedre/spolek-socka


Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Studentská rada (SR) je občanské sdružení studentů, kteří zlepšují kulturní život na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, hájí zájmy jejích studentů a pomáhají jim s fakultou komunikovat. Historie SR sahá do časů sametové revoluce (listopad 1989), kdy na fakultě vznikl studentský stávkový výbor. Studentská rada z něho vznikla v roce 1990.

strada.ff.cuni.cz


Studentský Majáles

Studentský Majáles vznikl z iniciativy studentů a studentek několika pražských vysokých škol, kteří chtěli prvomájové oslavy studentství přiblížit tradici majálesů z 60. let minulého století. Součástí je tradiční alegorický průvod, volba krále nebo královny Majálesu, prezentace studentských spolků a mladé kultury prostřednictvím koncertů, divadelních vystoupení, promítání filmů a dalších aktivit. 1. května 2018 se v areálu Karolina uskuteční již šestý ročník Studentského Majálesu.

www.facebook.com/studentskymajales

majalesstudentu.cz


Studentský spolek Agora, z.s.

Jsme parta lidí, která ráda tvoří nové projekty a tráví spolu čas. Baví nás, když fakulta žije – ať už skrz vášnivou debatu, promítání, workshop nebo třeba bitvu v lasergame. Spolupráce nám rozšiřují obzory, proto jsme se do některých projektů vrhli společně s dalšími spolky a institucemi. Snažíme se, aby si v našich akcích vybral každý – vášnivý čtenář, milovník filmů, nadšený historik, avšak hlavně budoucí učiteli.

www.spolekagora.cz


Trimed - spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Trimed je spolek studentů 3. lékařské fakulty, který funguje již od roku 1996. Od té doby výrazně formuje společenské dění na fakultě prostřednictvím široké škály akcí od neformálních společenských víkendů v přírodě po velkolepé události jako např. reprezentační ples nebo studijní veletrh. Jejich počet se nyní pohybuje kolem dvaceti ročně. Organizace slouží především jako platforma, kde se studenti setkávají, nachází nové přátele, učí se novým věcem, získávají různé praktické informace a především zjišťují, že studium na lékařské fakultě může být i něco víc než jen usilovné hodiny strávené v knihovně.

www.trimed.cz


UK media, z.s.

UK media je nezávislé celouniverzitní studentské sdružení působící na Univerzitě Karlově v Praze od roku 2004. Provozuje celouniverzitní portál UKáčko.cz a internetovou televizi UKáčko.tv. Cílovou skupinou jsou především studenti Univerzity Karlovy, největší české vysoké školy, kde na 17 fakultách studuje na 50 000 studentů. Na Právnické fakultě vydává od března 2015 tištěný časopis Paragraf. Dříve spolek vydával také tištěné časopisy Sociál na Fakultě sociálních věd a FFakt na Filozofické fakultě.

www.ukmedia.cz


Univerzitní křesťanské hnutí

UKH je spolkem křesťanských studentů, které má za cíl pomoci studentům promyslet, prověřit a prožít křesťanskou víru. Působíme skrze širokou škálu aktivit od veřejných přednášek na aktuální témata, přes menší studijní skupiny až po osobní setkávání nad biblí. Najdete nás na PedF, PF, FF UK, ale i na dalších univerzitách v šesti městech po celé ČR.

www.ukh.cz


Výluka, z.s.

www.vyluka.org


Vysokoškolský sportovní klub FTVS UK

www.hokejuk.cz


Poslední změna: 29. srpen 2018 21:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám