Často kladené dotazy - PRVOUK

Obecné

1. Jaké znění má mít tzv. acknowledgement ve vědeckých pracích vytvořených v rámci PRVOUK?

Uvádění acknowledgementu (dedikace) ve výsledcích vytvořených v rámci PRVOUK není povinné. Jeho případné znění je plně v kompetenci jednotlivých fakult (jiných součástí) UK. S ohledem na přidělování bodů v RIV je však důležité uvádět ve výsledcích afiliaci ke konkrétní fakultě (a to k fakultě, na níž je autor zaměstnán, nikoli k fakultě koordinátora).


2. Jakým způsobem se informace o výsledcích vytvořených v rámci PRVOUK zapisují do systému OBD (interní systém UK pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů UK)?

V systému OBD se po stisknutí tlačítka „vložit grant z číselníku“ zobrazí číselník, v němž lze kromě jiného nalézt i jednotlivé programy PRVOUK. Po výběru konkrétního programu se tento program automaticky vloží do záznamu, a to i s příznakem „I“ – institucionální podpora. V případě potřeby se mohou autoři obrátit na pracovníka pověřeného organizací sběru dat o publikační činnosti (katederního zpracovatele, popřípadě fakultního správce).


3. Jak postupovat, chceme-li provést změnu ve složení rady programu PRVOUK, popř. změnu koordinátora?

V první řadě je zapotřebí, aby změnu schválila vědecká rada dané fakulty (jiné součásti), jejímž zaměstnancem je nově navržený člen rady. V případě, že jde o změnu koordinátora společného programu, schvalují tuto změnu vědecké rady všech fakult (jiných součástí) participujících na programu.

Písemný návrh na změnu by měl obsahovat stručné zdůvodnění a životopis nového člena, resp. nových členů rady (maximální rozsah jednoho životopisu: 1 strana A4; uveďte shrnující údaje o publikační činnosti, popř. 5 nejvýznamnějších publikací za posledních 10 let, a citovanost – v oborech, kde to je relevantní, doporučujeme podle WoS). Návrh by měl být zpravidla podepsán děkanem fakulty (ředitelem jiné součásti) a koordinátorem programu. U společných programů je třeba, aby obsahoval také informaci, že změna byla projednána s ostatními zúčastněnými fakultami (jinými součástmi) a že s ní tyto fakulty (jiné součásti) souhlasí. (Tato informace může být nahrazena podpisy zástupců všech participujících fakult nebo jiných součástí.)

Dílčí změny složení rady posuzuje prorektor pro tvůrčí a ediční činnost; změnu koordinátora nebo rozsáhlejší změny složení rady projednává Vědecká rada UK a schvaluje je rektor.


4. Jak mohou být měněny údaje v přihlášce programu, popř. v příloze přihlášky (například úprava kompetencí mezi koordinátorem a radou programu)?

Významné změny údajů obsažených v přihlášce programu (změna koordinátora, větší tematické změny apod.) projednává Vědecká rada UK a schvaluje je rektor (viz čl. 7 odst. 2 Zásad PRVOUK). Pravomoc schválení některých změn může rektor delegovat na děkany/ředitele.

Pokud jde o změny údajů obsažených v příloze přihlášky, osoby, které přílohu přihlášky podepisují (tj. rektor, koordinátor a děkani/ředitelé všech zúčastněných součástí), podepisují také dodatky k příloze.


5. Jaká je minimální výše úvazku osob podílejících se na řešení PRVOUK?

Minimální výše úvazku je stanovena pouze u koordinátora (čl. 2 odst. 6 Zásad PRVOUK), u ostatních osob nikoli.


6. Je možné očekávat úpravy Zásad PRVOUK (opatření rektora č. 20/2011)?

Opatřením rektora č. 8/2013 již došlo ke změně čl. 2 odst. 1 Zásad PRVOUK: s účinností od 1. 6. 2013 se programů mohou účastnit i studenti bakalářských studijních programů.


Financování

1. Podle čl. III písm. a) přílohy přihlášky programu PRVOUK je koordinátor oprávněn navrhovat odměny a mimořádná stipendia osobám řešícím program, a to až do souhrnné výše 10 (příp. více) procent celkových mzdových výdajů hrazených z prostředků přidělených fakultě (jiné součásti) na program. Ve vysvětlivce je pak uvedeno, že termín „mzdové výdaje“ je zde užit ve smyslu mezd bez odměn a mimořádných stipendií. Zahrnuje termín „mzdové výdaje“ i ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)?

Ano, do celkového objemu mzdových výdajů se zahrnují i ostatní osobní náklady.


2. Do které kategorie spadají stipendia vyplácená z prostředků na PRVOUK?

Z pohledu zákona č. 130/2002 Sb. jde o stipendia na výzkum, vývoj a inovace, z pohledu novelizovaného znění Stipendijního řádu UK jde (počínaje akademickým rokem 2013/2014) o „stipendia na výzkum“.


3. Co patří do doplňkových a režijních nákladů? Patří tam například cestovné, ediční náklady apod.?

Doplňkové a režijní náklady, které mohou dle čl. 4 odst. 5 Zásad PRVOUK dosahovat až 25 % z institucionální podpory poskytnuté fakultě či jiné součásti UK (přesná výše se stanoví v příloze přihlášky programu), mohou být využity i na náklady fakulty (jiné součásti), které přímo nesouvisí s uskutečňováním programu. Podmínkou je pouze to, že musí jít o náklady, které lze hradit z prostředků na vědu (zákon č. 130/2002 Sb.).


4. Jaká je maximální možná výše převodu prostředků do fondu účelově určených prostředků?

Bez nutnosti předchozího projednání je možné převést nanejvýš 4 % původně přidělených prostředků. Po předchozím projednání je možné převést nanejvýš 5 % původně přidělených prostředků (bude-li to umožňovat celková bilance UK v prostředcích na vědu); takovýto převod musí být projednán nejpozději do 10. prosince běžného kalendářního roku.


5. V rámci společného programu fakult A a B bude fakulta A využívat laboratoř fakulty B. Která z obou fakult bude hradit náklady na provoz laboratoře?

Záleží pouze na vzájemné domluvě obou fakult.


Evidence osob zúčastněných na programech a související otázky

1. Jaké datum zahájení účasti na programu má být v systému WhoIs NT uvedeno u osob, které se na uskutečňování programu podílejí od jeho počátku?

1. 7. 2012.


2. Je nutné do systému WhoIs NT vyplnit při prvotní evidenci i datum ukončení účasti osoby na programu?

Vzhledem k tomu, že ve většině případů není toto datum v okamžiku prvotní evidence známo, nemusí být vyplněno. Podstatné je, aby ukončení účasti osoby na programu bylo do systému zaneseno ve stanovené lhůtě, tj. nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž k ukončení účasti došlo. Pokud k ukončení účasti na programu dojde z důvodu ukončení pracovního vztahu na fakultě, přerušení studia či ukončení studia, bude účast na programu v systému WhoIs NT ukončena (přerušena) automaticky.


3. Jak evidovat osobu, které je z PRVOUKu pouze jednou za čas hrazeno mimořádné stipendium nebo odměna? Musí se pokaždé evidovat znovu?

Pokud daná osoba na programu setrvale pracuje a odměna či stipendium je jí hrazena například jednou za čtvrt či půl roku, může být v systému WhoIs NT trvale uvedena mezi účastníky programu, aniž by byla její účast opakovaně rušena a obnovována.


4. Pokud se na programu PRVOUK bude podílet osoba, která je současně zaměstnancem i studentem doktorského studijního programu, má být její příslušnost k programu zaevidována v systému WhoIs v záložce „Zaměstnání“, nebo v záložce „Studium“, případně v obou těchto záložkách? (Tyto osoby se obvykle programů účastní jak z pozice zaměstnance, tak z pozice studenta.) Dotaz pokládáme i s ohledem na různý dopad jednotlivých variant na statistiky osob zúčastněných na PRVOUK.

Záleží na tom, v jaké formě bude této osobě vyplácena odměna za práci na programu. Pokud ve formě stipendia, členství v programu se uvede v záložce „Studium“, pokud ve formě mzdy, členství se uvede v záložce „Zaměstnání“. Pokud bude dotyčné osobě z prostředků na program současně vypláceno stipendium i mzda, uvede se členství v obou záložkách.


5. Musí být v systému WhoIs NT evidovány i osoby, např. zaměstnanci personálního či ekonomického oddělení fakulty, kterým bude za jejich činnost související s programy PRVOUK vyplácena odměna z prostředků na doplňkové a režijní náklady? V metodické informaci k provádění evidence osob je řečeno, že v systému WhoIs NT musí být evidovány všechny osoby, které se programů účastní. Je ovšem otázka, zda považovat např. pracovníka personálního nebo ekonomického oddělení, pro kterého práce související s PRVOUK představuje jen malou část jeho pracovní náplně, za „osobu, která se účastní programu“ (patrně spíše nikoli).

U osob, jejichž odměny či mzdy jsou hrazeny pouze z doplňkových a režijních nákladů, se členství v programu PRVOUK neeviduje (nejde o prostředky na uskutečňování programu).


6. V naší sekci máme hostujícího post-doca (na 1–2 roky), jehož plat je zcela hrazen z jiných zdrojů (evropský grant). Z PRVOUKu tedy nebude dostávat mzdu ani odměny. Lze však z prostředků na PRVOUK hradit například jeho cestovní náklady? Pokud ano, má být dotyčný evidován v systému WhoIs NT?

Pokud se dotyčný pracovník podílí na uskutečňování programu, jeho cestovní náklady lze hradit z prostředků na program a bylo by vhodné ho evidovat v systému WhoIs NT.


7. Mohou se prací na programu PRVOUK účastnit i studenti doktorského studijního programu? Pokud ano, platí to pouze pro prezenční, nebo i kombinovanou formu studia? V jaké formě může být těmto studentům vyplácena odměna? A musí být evidováni v systému WhoIs?

Dle čl. 2 odst. 1 Zásad PRVOUK sdružují programy PRVOUK „akademické, vědecké a další pracovníky UK a studenty doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů“. Studenti doktorských studijních programů se tedy programů PRVOUK mohou účastnit, a to bez ohledu na formu studia. Finanční odměnu mohou obdržet ve formě stipendia. Podle Metodické informace k provádění evidence osob zúčastněných na programech PRVOUK musí být v systému WhoIs NT evidovány všechny osoby, které se programů účastní; tedy i studenti. Výjimka platí pro stipendia (případně také DPP, DPČ) do výše 10 000 Kč ročně, jejichž evidence není evidence nutná (tato výjimka platí od 1. 7. 2014).


8. Jakým způsobem mohou být z prostředků na PRVOUK financovány pomocné práce typu přepisu rozhovorů, korektur apod.? U jiných výzkumných dotací se tyto případy řeší buď stipendiem pro studenty, nebo formou DPP pro externí spolupracovníky. Lze na tento typ prací uzavírat DPP, a pokud ano, mají být tito zaměstnanci uvedeni v systému WhoIs NT jako osoby účastnící se programu? Mohou tyto práce vykonávat studenti bakalářských studijních programů a získat za ně odměnu z prostředků na PRVOUK ve formě stipendia?

Na tyto práce je možné uzavírat dohody o provedení práce; studentům doktorských, magisterských a od 1. 6. 2013 také bakalářských studijních programů může být odměna vyplácena též ve formě stipendia.

Zaměstnanci a studenti, kterým je z prostředků na uskutečňování programu vyplácena odměna z DPP, DPČ či stipendium, musí být evidováni v systému WhoIs NT; výjimkou jsou DPP a stipendia do výše 10 000 Kč ročně, v těchto případech není evidence nutná (tato výjimka platí od 1. 7. 2014).


9. Jakým způsobem mohou být z prostředků na PRVOUK financovány odborné práce prováděné externisty, např. vypracování recenzního posudku, napsání předmluvy k odborné publikaci apod.? Je možné s těmito pracovníky uzavřít dohodu o provedení práce? Mají být současně evidováni v systému WhoIs NT jako osoby účastnící se programu?

Ano, na tyto práce je možné uzavírat dohody o provedení práce. Evidence v systému WhoIS NT je nutná, výjimkou jsou DPP do výše 10 000 Kč ročně, jejichž není evidence nutná (tato výjimka platí od 1. 7. 2014).


Technické dotazy k aplikaci WhoIs NT

1. Nemohu se přihlásit do WhoIs NT. Co mám dělat?

Pro přihlášení systém používá univerzitní číslo UK a heslo Centrální autentizační služby. Pokud jste heslo zatím neobdržel/a, postupujte podle instrukcí na stránce Centrálních autentizačních služeb UK. Pro nastavení nového hesla budete vyzváni k zadání některých osobních údajů, podle kterých Vás systém bude moci identifikovat. Pokud se Vám ani po nastavení/získání hesla nepodaří se do systému přihlásit, kontaktujte prosím technickou podporu pomocí formuláře autentizační služby. Do položky dotaz prosím uveďte jako součást popisu problému, že se jedná o evidenci PRVOUK.


2. Nedaří se zaevidovat řešitele (zaměstnance/studenta). Nedaří se mi ukončit účast řešitele na programu.

Projděte pečlivě dokumentaci, kterou jste k evidenci řešitelů PRVOUK dostal/a. Pokud ani podle postupu z dokumentace není možné provést požadovanou úpravu, popište prosím problém do Poradny – návod na pokládání dotazů je součástí dokumentace. Do dotazu podrobně popište, jakou změnu se nedaří provést, o jakou osobu a který program PRVOUK jde a ve kterém kroku aplikace nereaguje tak, jak je popsáno v dokumentaci.


3. Mám návrh na vylepšení/úpravu/rozšíření/zjednodušení evidence PRVOUK. Kam se mám obrátit?

V popsané situaci prosím zaneste návrh do Poradny zcela stejně jako při hlášení problému. Všemi návrhy se budeme zabývat.


4. Z evidence zmizel zaevidovaný řešitel. Proč?

Pravděpodobně došlo k ukončení pracovněprávního vztahu, na základě kterého byl řešitel evidován v programu PRVOUK. Pokud má řešitel s fakultou uzavřen jiný/nový pracovněprávní vztah, je potřeba jej na základě tohoto jiného/nového pracovněprávního vztahu zaevidovat jako řešitele znovu. Zcela analogická situace nastává u studentů, např. při ukončení magisterského studijního programu a zahájení nového studia doktorského studijního programu.


5. Máme problém s evidencí osoby, která se programu účastní jak z pozice studenta, tak i z pozice zaměstnance fakulty. Původně byla dotyčná osoba v systému evidována jako studentka doktorského studia, v průběhu studia byla přijata do zaměstnaneckého poměru a podílí se na řešení programu i z této pozice. Aplikace bohužel neumožňuje roli zaměstnance zaevidovat – program není v nabídce.

Evidovat účastníka programu současně jako studenta i zaměstnance je možné při zakládání členství. V případě, který popisujete, je nutné ukončit původní členství a založit nové-navazující, a to jak v záložce „Zaměstnání“, tak i v záložce „Studium“.Starší často kladené otázky k PRVOUK naleznete v archivu.


Zpět na stránku PRVOUK


Zpět na přehled všech často kladených otázek


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám