I. úplné znění Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ

A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 28. DUBNA 2006


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 41 Statutu Univerzity Karlovy

usnesl na tomto Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:Část I. Habilitační řízení

Čl. 1

 1. Habilitační řízení je zahájeno podáním návrhu uchazeče.

 2. Návrh s přílohami podle § 72 odst. 2 zákona o vysokých školách a s uvedením tématu habilitační přednášky se podává děkanovi fakulty, které byla udělena akreditace pro uchazečem uvedený habilitační obor.

 3. Nepůsobí-li uchazeč jako učitel na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „univerzita“), může si děkan vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, který je schopen na základě působení uchazeče zhodnotit jeho pedagogické schopnosti.

 4. Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

 5. Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil.


Čl. 2

 1. Děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil, návrh na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů. Tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu zasedání vědecké rady fakulty.

 2. Habilitační komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou habilitační komise musí být profesor. Tři členové habilitační komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

 3. Spoluautor díla, které je předkládáno jako habilitační práce, nemůže být členem habilitační komise.

 4. Děkan členům habilitační komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno a zašle jim podklady nutné pro posouzení vědecké a odborné kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti ve smyslu § 72 odst. 8 zákona o vysokých školách.


Čl. 3

 1. Zasedání habilitační komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti člen habilitační komise, kterého pověřil, jinak nejstarší člen habilitační komise, dále jen „ pověřený člen“.

 2. Habilitační komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení habilitační komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise.

 3. Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce, z nichž dva nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Předseda habilitační komise nebo pověřený člen zašle oponentům neprodleně žádost o vypracování oponentského posudku spolu s habilitační prací uchazeče, nejde-li o habilitační práci podle § 72 odst. 3 písm. d) zákona o vysokých školách.

 4. Na základě návrhu uchazeče a jeho příloh, oponentských posudků a pedagogické praxe se habilitační komise usnese, že návrh na jmenování docentem vědecké radě fakulty doporučuje, nebo nedoporučuje. Své usnesení a jeho odůvodnění spolu s výsledkem hlasování předloží děkanovi.

 5. Děkan věc bez průtahů zařadí na program zasedání vědecké rady fakulty.

 6. Stanovisko habilitační komise přednese na zasedání vědecké rady fakulty předseda habilitační komise nebo pověřený člen. Nestanoví-li jednací řád vědecké rady fakulty jinak, lze o návrhu na jmenování docentem hlasovat, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů vědecké rady fakulty.

 7. V případě, že návrh na jmenování docentem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí rektorovi. Nezíská-li návrh na jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.


Čl. 4

 1. Pokud rektor s návrhem na jmenování docentem souhlasí, sdělí písemně uchazeči, že jej k prvnímu dni následujícího měsíce jmenuje docentem.

 2. Nesouhlasí-li rektor s návrhem na jmenování docentem, bez průtahů jej spolu s odůvodněním svého nesouhlasu předloží vědecké radě univerzity.

 3. Vědecká rada univerzity se o návrhu na jmenování docentem usnáší tajným hlasováním. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady univerzity.

 4. Nezíská-li návrh na jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.


Čl. 5

V habilitačním řízení hodnotí habilitační komise, vědecká rada fakulty a rektor, případně vědecká rada univerzity vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci a pedagogickou způsobilost uchazeče, zejména s přihlédnutím k doporučeným hlediskům hodnocení, která po projednání ve vědecké radě univerzity stanoví svým opatřením rektor.


Čl. 6

Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Námitky se podávají děkanovi, jde-li o postup na fakultě, jinak rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné.


Část II. Řízení ke jmenování profesorem

Čl. 7

 1. Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno podáním návrhu uchazeče, na návrh děkana, rektora, nebo z vlastního podnětu vědecké rady fakulty, které byla udělena akreditace pro daný obor jmenování.

 2. Návrh s přílohami podle § 72 odst. 2 věty druhé zákona o vysokých školách, s uvedením oboru, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje, a s uvedením tématu své přednášky se podává děkanovi fakulty, které byla udělena akreditace pro uchazečem uvedený obor jmenování. Je-li řízení zahajováno na návrh uchazeče, musí být k návrhu přiloženo písemné doporučení alespoň dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru. Není-li řízení zahajováno na návrh uchazeče a vysloví-li uchazeč se zahájením řízení písemný nesouhlas, řízení se zastavuje.

 3. Nepůsobí-li uchazeč jako učitel na univerzitě, může si děkan vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, který může zhodnotit pedagogickou kvalifikaci uchazeče.

 4. Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

 5. Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svoji žádost doplnil.


Čl. 8

 1. Děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svoji žádost doplnil, návrh na ustavení hodnotící komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů. Tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu zasedání vědecké rady fakulty.

 2. Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou komise musí být profesor. Tři členové komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

 3. Děkan členům hodnotící komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno a zašle jim podklady nutné pro posouzení pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče ve smyslu § 74 odst. 1 zákona o vysokých školách.


Čl. 9

 1. Zasedání hodnotící komise řídí její předseda nebo pověřený člen.

 2. Hodnotící komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové komise.

 3. Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a usnese se, že návrh na jmenování profesorem vědecké radě fakulty doporučuje, nebo nedoporučuje. Své usnesení a jeho odůvodnění spolu s výsledkem hlasování předloží děkanovi.

 4. Děkan věc bez průtahů zařadí na program zasedání vědecké rady fakulty.

 5. Stanovisko hodnotící komise přednese na zasedání vědecké rady fakulty předseda hodnotící komise nebo pověřený člen. Nestanoví-li jednací řád vědecké rady fakulty jinak, lze o návrhu na jmenování profesorem hlasovat, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů vědecké rady fakulty.

 6. V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se všemi materiály rektorovi. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.


Čl. 10

 1. Rektor návrh na jmenování profesorem předloží bez průtahů vědecké radě univerzity.

 2. Uchazeč má právo vystoupit před vědeckou radou univerzity s krátkým sdělením o výhledech svého oboru; o tomto právu rektor uchazeče předem uvědomí.

 3. Vědecká rada univerzity se o návrhu na jmenování profesorem usnáší tajným hlasováním. V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady univerzity, předloží jej rektor bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí ministrovi školství mládeže a tělovýchovy.

 4. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.


Čl. 11

V řízení ke jmenování profesorem hodnotící komise, vědecká rada fakulty a vědecká rada univerzity hodnotí pedagogickou a vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci uchazeče, který má být význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru, zejména s přihlédnutím k doporučeným hlediskům hodnocení (viz čl. 5).


Čl. 12

Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky. Námitky se podávají rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné.


Část III. Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 13 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Před předložením návrhu na jmenování členů habilitační nebo hodnotící komise vědecké radě, resp. návrhu na jmenování oponentů habilitační komisi, si děkan, resp. předseda habilitační komise, vyžádá jejich souhlas.

 2. Rektor může svým opatřením, ke kterému se vyjadřuje vědecká rada univerzity, stanovit minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise podle čl. 3 odst. 4 a hodnotící komise podle čl. 9 odst. 3.

 3. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 11. června 1999.

 4. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1).

 5. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

_____

1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 17. června 1999.


Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor


*****

Změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 28. dubna 2006 a účinnosti nabývá pět dní po nabytí platnosti.


Za správnost I. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UK


Poslední změna: 12. březen 2018 15:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám