Řád pro hodnocení výuky studenty UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 46 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy

usnesl na tomto Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy,

jako jejím vnitřním předpisu:


Část I. Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád stanoví pravidla pro hodnocení výuky studenty a bývalými studenty na Univerzitě Karlově (dále jen "univerzita").


Čl. 2 Cíle hodnocení

Cílem hodnocení výuky studenty a bývalými studenty je

  a. 

poskytnout podklady pro hodnocení činnosti fakult a univerzity1),

  b. 

přispět k upevňování akademického prostředí zlepšováním pedagogické činnosti na univerzitě a ke zdokonalování přípravy, organizace, obsahu, průběhu a návaznosti studia v různých studijních programech, popřípadě oborech, jakož i k posilování odpovědnosti učitelů a studentů za kvalitu výuky.

_____

1) čl. 45 a 46 statutu univerzity.


Čl. 3 Druhy hodnocení

 1. Hodnocení výuky studenty probíhá jako

    a. 

  hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech organizované fakultou jako všeobecně přístupná anketa po jednotlivých studijních programech, popřípadě oborech, do níž se mohou zapojit všichni studenti, kteří se účastnili výuky (čl. 4 až čl. 9),

    b. 

  hodnocení výuky v doktorských studijních programech organizované fakultou jako všeobecně přístupná anketa, do níž se může zapojit každý student doktorského studijního programu (čl. 10),

    c. 

  hodnocení výuky na univerzitě z hlediska požadavků praxe organizované univerzitou jako anketa, do níž se zapojují náhodně vybraní bývalí studenti, kteří studium na univerzitě úspěšně ukončili (čl. 11).

 2. Hodnocení uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) může být organizováno i univerzitou.


Hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech

Čl. 4

 1. Hodnocení se provádí ve všech uskutečňovaných bakalářských a magisterských studijních programech.

 2. Hodnocení podléhá každý studijní předmět, bez ohledu na to, zda jde o předmět povinný, povinně volitelný, volitelný, popřípadě jinak označený.

 3. Hodnocení se provádí nejméně jedenkrát za akademický rok. Hodnoceným obdobím je zpravidla minulý semestr nebo minulé semestry. Provádí-li se hodnocení v závěru semestru, může být hodnoceným obdobím i běžný semestr.


Čl. 5 Předmět hodnocení

 1. Hodnocení se týká

    a. 

  kvality studijního předmětu,

    b. 

  kvality pedagogické činnosti jednotlivých učitelů, popřípadě učitelů daného pracoviště.

 2. Hodnocení podle odstavce 1 písm. a) se může blíže týkat především jasného definování cílů a požadavků, organizačního zabezpečení výuky, podnětnosti výuky pro samostatné myšlení, otevírání prostoru pro diskusi, návaznosti učiva na další studijní předměty, náročnosti na domácí přípravu a kvality studijních materiálů.

 3. Hodnocení podle odstavce 1 písm. b) se může blíže týkat především schopnosti motivovat studenty, organizačních schopností, výběru relevantního učiva, jasnosti a srozumitelnosti výkladu, dovednosti komunikovat se studenty a náročnosti požadavků na studenty.


Čl. 6

Student má právo účastnit se hodnocení anonymně.


Čl. 7

 1. Hodnocení má písemnou podobu. Jestliže jsou zajištěny potřebné technické a organizační předpoklady, může mít hodnocení elektronickou podobu.

 2. Pro hodnocení se využívá numerické škály. Při hodnocení se poskytuje prostor i pro volné slovní vyjádření konkrétních poznámek a připomínek.


Čl. 8

Při organizaci hodnocení je třeba dbát na spolehlivost získávaných údajů, včetně toho, že výsledky nebudou zkreslovány několikanásobnou účastí jedné osoby v anketě.


Čl. 9

 1. Na obsahové přípravě hodnocení se podílejí garanti studijních programů2), pověření učitelé a studenti.

 2. Na organizaci hodnocení a zpracování získaných údajů se podílejí pověření studenti, učitelé a další zaměstnanci. Zpracování získaných údajů se provádí komisionálně.

 3. Na interpretaci výsledků hodnocení se podílejí garanti studijních programů, vedoucí dotčených pracovišť a pověření učitelé.

 4. Zásady hodnocení nezbytné z hlediska zajištění srovnatelnosti výsledků v rámci univerzity může stanovit opatření rektora.

 5. Podrobnosti o přípravě, pověřování osob, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení na fakultě stanoví vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana.

____

2) čl. 23 odst. 1 statutu univerzity.Hodnocení výuky v doktorských studijních programech

Čl. 10

 1. Hodnocení se provádí nejméně jedenkrát za akademický rok.

 2. Ustanovení čl. 5 platí pro hodnocení podle tohoto článku přiměřeně. Předmětem hodnocení je též působení školitele a školící pracoviště.

 3. Ustanovení čl. 6 až 9 platí pro hodnocení podle tohoto článku obdobně s tím, že mluví-li se v těchto článcích o garantech studijních programů, rozumí se tím oborová rada3).

 4. Zásady hodnocení nezbytné z hlediska zajištění srovnatelnosti výsledků v rámci univerzity může stanovit opatření rektora.

 5. Podrobnosti o přípravě, pověřování osob, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení na fakultě stanoví vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana.

_____

3) čl. 23 odst. 6 statutu univerzity.


Hodnocení výuky na univerzitě z hlediska požadavků praxe

Čl. 11

 1. Bližší cíle, oborové zaměření a předmět hodnocení se stanoví případ od případu v projektu příslušné ankety. V závislosti na zaměření ankety se volí počet a struktura respondentů.

 2. Hodnocení se provádí semestrálně. Anketa se stejným zaměřením se provádí nejméně jedenkrát za pět let.

 3. Ustanovení čl. 8 platí pro hodnocení podle tohoto článku obdobně.

 4. V rámci jedné ankety musí být osloveno nejméně 100 bývalých studentů. Výsledky ankety mohou být prezentovány jako výsledky hodnocení podle čl. 3 odst. 1 písm. c) za předpokladu, že na anketu odpoví více než 25 z oslovených.

 5. Výsledky hodnocení se projednávají s dotčenými fakultami, popřípadě dalšími součástmi univerzity.

 6. Podrobnosti o přípravě, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení stanoví opatření rektora.


Využití výsledků hodnocení

Čl. 12

 1. Výsledky hodnocení jsou využívány v souladu s cíli uvedenými v čl. 2.

 2. Na základě průkazných výsledků hodnocení přijímají orgány fakult a vedoucí dotčených pracovišť, v rámci své působnosti, opatření k odstranění nedostatků ve výuce. K výsledkům hodnocení se přihlíží též při tvorbě výroční zprávy o činnosti a aktualizace dlouhodobého záměru fakulty nebo univerzity.

 3. U výsledků hodnocení musí být vždy uvedeno, kolik osob se hodnocení účastnilo a dále údaj o počtu zapsaných studentů.

 4. Výsledky hodnocení a z nich vyplývající návrhy opatření nebo přijatá opatření se vhodným způsobem zveřejňují; tímto není dotčeno ustanovení odstavce 5 a 6. Stejným způsobem se zveřejňují vyjádření garantů a oborových rad studijních programů, vedoucích dotčených pracovišť a případně dalších osob ke zveřejněným slovním připomínkám v oblasti jejich působnosti.

 5. Nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak, mohou být výsledky týkající se jednotlivých učitelů zveřejněny pouze u hodnocení podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo b), a to jen v případě, že se v anketě k příslušnému učiteli vyjádřilo nejméně 10 % z počtu studentů, kteří mají zapsán příslušný studijní předmět, nejméně však pět studentů.

 6. Volné slovní vyjádření týkající se osob jednotlivých učitelů může být zveřejněno bez ohledu na splnění požadavků podle odstavce 5, ale jen tehdy, nejde-li o anonymní sdělení; před zveřejněním je nutné ověřit, kdo je autorem tohoto vyjádření.

 7. Učiteli se zaručuje právo stejným způsobem zveřejnit své vyjádření k výsledkům nebo ke slovnímu vyjádření, které se ho týkají.


Hodnocení na vysokoškolských ústavech a dalších součástech univerzity

Čl. 13

Pro hodnocení výuky na dalších vysokoškolských ústavech4), popřípadě dalších součástech univerzity5), se přiměřeně použijí ustanovení předchozích článků. Mluví-li se v předchozích ustanoveních o děkanovi, rozumí se tím též ředitel vysokoškolského ústavu, popřípadě další součásti univerzity.

________________________________________

4) čl. 2 organizačního řádu univerzity (příl. č. 2 statutu univerzity).

5) čl. 3 a 4 organizačního řádu univerzity (příl. č. 2 statutu univerzity).Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 14

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 8. června 2001.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy6).

 3. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

____

6) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 3. září 2001 pod čj. 23 863/2001-30Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor
Poslední změna: 12. březen 2018 15:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám