Opatření rektora UK č. 19/2002

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze v areálu Vltava v Praze - Hostivaři

K provedení:

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. prosinec 2002


[zrušeno OR č. 30/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze


I.

Univerzita Karlova v Praze (dále jen "univerzita") je na základě kupní smlouvy ze dne 16.9.2002, kterou uzavřela se společností Vodní stavby, a.s. - v likvidaci , vlastníkem nemovitostí v Praze-Hostivaři, které jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.


II.

Nemovitosti uvedené v příloze tohoto opatření svěřuje univerzita do správy Kolejí a menz, které na základě tohoto opatření vykonávají správu svěřeného majetku univerzity v následujícím rozsahu:

 1. Vedou evidenci svěřených nemovitostí (dále jen "spravované nemovitosti") a uchovávají dokumentaci obsahující jejich popis, údaje o jejich výměrách, technickém stavu a využití.

 2. Provádějí oceňování spravovaných nemovitostí podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví v platném znění a vedou jeho účetní evidenci.

 3. Provádějí účetní a daňové odpisy spravovaných nemovitostí podle příslušných obecně závazných předpisů a odpisového plánu univerzity.

 4. Zabezpečují spravované nemovitosti před poškozováním a neoprávněným užíváním a v případě vzniku škod na tomto majetku činí opatření k jejich náhradě. Za tímto účelem zejména:

    a. 

  zajišťují v prostorách spravovaných nemovitostí dodržování předpisů o bezpečnosti technických zařízení a požárních předpisů, dbají na pravidelné provádění příslušných revizí dodržování těchto předpisů,

    b. 

  uzavírají dohody o rozsahu a době užívání vymezených prostor ve spravovaných nemovitostech se zaměstnanci univerzity podnikajícími v těchto prostorách na základě svého živnostenského podnikání,

    c. 

  uzavírají se souhlasem kvestora smlouvy o pojištění spravovaných nemovitostí a uplatňují na jejich základě nároky na výplatu pojistných náhrad,

    d. 

  v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů uplatňují odpovědnost zaměstnanců a dalších osob za náhradu škod způsobených na spravovaných nemovitostech, zjišťují příčiny vzniku těchto škod a činí opatření k jejich předcházení.

 5. Provádějí běžnou údržbu spravovaných nemovitostí, zajišťují ve spolupráci s odborem výstavby rektorátu univerzity jejich opravy, stavební úpravy a rekonstrukce. Uchovávají veškerou stavební dokumentaci týkající se spravovaných nemovitostí.

 6. Spravují a přidělují za podmínek stanovených Směrnicí o služebních bytech zaměstnancům univerzity služební byty nacházející se ve spravovaných budovách.

 7. Dbají o efektivní využívání spravovaných nemovitostí. Nabízejí ostatním součástem univerzity nebytové prostory spravovaných objektů, které v celém rozsahu nevyužívají pro svoji potřebu, uzavírají podle čl. 49 odst. 1 písm. c) statutu univerzity krátkodobé pronájmy nebytových prostor a pozemků o výměře do 100 m2 a předkládají kvestorovi univerzity návrhy na pronájem nebytových prostor a pozemků o výměře přesahující 100 m2 a na pronájem na dobu delší dvou let.


III.

 1. Toto opatření je vydáváno na základě čl. 49 a čl. 53 statutu univerzity a příslušných ustanovení dalších univerzitních předpisů ukládajících fakultám a součástem univerzity povinnosti týkající se univerzitního nemovitého majetku.

 2. Za plnění povinností uvedených v tomto opatření odpovídá ředitel Kolejí a menz.

 3. Nedílnou součástí tohoto opatření je příloha obsahující seznam nemovitého majetku svěřeného do správy Kolejí a menz.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.12.2002.


V Praze dne 29. listopadu 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPříloha - Seznam nemovitého majetku v areálu Vltava v Praze Hostivaři svěřeného do správy Kolejí a menz

poř. číslo

okres

obec

katastrální území

popis

ulice

parcelní číslo

výměra m2

číslo popisné

1

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/19

1144

2

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/2

1144

3

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/3

1144

4

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/4

1144

5

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/5

1144

6

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/6

1144

7

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/8

1144

8

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/9

1144

9

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/10

1144

10

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/18

1144

11

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/23

1144

12

Praha

Praha 10

Hostivař

objekt bydlení na pozemku jiného vlastníka

Weilova

2416/29

1144

13

Praha

Praha 10

Hostivař

pozemek-ostatní plocha

Weilova

2416/21

597

14

Praha

Praha 10

Hostivař

pozemek-ostatní plocha

Weilova

2416/22

513

15

Praha

Praha 10

Hostivař

pozemek-ostatní plocha

Weilova

2416/32

85

16

Praha

Praha 10

Hostivař

pozemek-ostatní plocha

Weilova

2416/38

516

17

Praha

Praha 10

Hostivař

pozemek-ostatní plocha

Weilova

2416/69

259

18

Praha

Praha 10

Hostivař

pozemek-ostatní plocha

Weilova

2416/72

26

19

Praha

Praha 10

Hostivař

pozemek-ostatní plocha

Weilova

2757/3

29


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám