Opatření rektora UK č. 20/2002

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze 2. lékařskou fakultou

K provedení:

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. prosinec 2002


[zrušeno OR č. 30/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze


I.


Univerzita Karlova v Praze (dále jen "univerzita") je na základě rozhodnutí MŠMT ČR čj. 34 935/98-14 ze dne 29.1.1999 o přechodu nemovitého majetku státu do vlastnictví veřejné vysoké školy Univerzity Karlovy v Praze vlastníkem nemovitostí trvale užívaných jejími fakultami a dalšími součástmi k plnění jejich úkolů ve vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, popř. jejich doplňkové činnosti.

K tomuto majetku náleží i nemovitosti užívané 2.lékařskou fakultou uvedené v příloze tohoto opatření:


II.


Nemovitosti uvedené v příloze tohoto opatření svěřuje univerzita do správy 2.lékařské fakulty, která na základě tohoto opatření vykonává správu svěřeného majetku univerzity v následujícím rozsahu:

 1. Vede evidenci svěřených nemovitostí (dále jen "spravované nemovitosti") a uchovává dokumentaci obsahující jejich popis, údaje o jejich výměrách, technickém stavu a využití.

 2. Provádí oceňování spravovaných nemovitostí podle příslušných ustanovení zákona o četnictví v platném znění a vede jeho účetní evidenci.

 3. Provádí účetní a daňové odpisy spravovaných nemovitostí podle příslušných obecně závazných předpisů a odpisového plánu univerzity.

 4. Zabezpečuje spravované nemovitosti před poškozováním a neoprávněným užíváním a v případě vzniku škod na tomto majetku činí opatření k jejich náhradě. Za tímto účelem zejména:

    a. 

  zajišťuje v prostorách spravovaných nemovitostí dodržování předpisů o bezpečnosti technických zařízení a požárních předpisů, dbá na pravidelné provádění příslušných revizí dodržování těchto předpisů,

    b. 

  uzavírá dohody o rozsahu a době užívání vymezených prostor ve spravovaných nemovitostech se zaměstnanci univerzity podnikajícími v těchto prostorách na základě svého živnostenského podnikání,

    c. 

  uzavírá se souhlasem kvestora univerzity smlouvy o pojištění spravovaných nemovitostí a uplatňuje na jejich základě nároky na výplatu pojistných náhrad,

    d. 

  v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů uplatňuje odpovědnost zaměstnanců a dalších osob za náhradu škod způsobených na spravovaných nemovitostech, zjišťuje příčiny vzniku těchto škod a činí opatření k jejich předcházení.

 5. Provádí běžnou údržbu spravovaných nemovitostí, zajišťuje ve spolupráci s odborem výstavby rektorátu univerzity jejich opravy, stavební úpravy a rekonstrukce. Uchovává veškerou stavební dokumentaci týkající se spravovaných nemovitostí.

 6. Spravuje a přiděluje za podmínek stanovených Směrnicí o služebních bytech zaměstnancům univerzity služební byty nacházející se ve spravovaných budovách.

 7. Dbá o efektivní využívání spravovaných nemovitostí. Nabízí ostatním součástem univerzity nebytové prostory spravovaných objektů, které v celém rozsahu nevyužívá pro svoji potřebu, uzavírá podle čl. 49 odst. 1 písm. c) statutu univerzity krátkodobé pronájmy nebytových prostor a pozemků o výměře do 100 m2 a předkládá kvestorovi UK návrhy na pronájem nebytových prostor a pozemků o výměře přesahující 100 m2 a na pronájem na dobu delší dvou let.


III.V Praze dne 29. listopadu 2002

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPříloha - Seznam nemovitého majetku svěřeného do správy 2. lékařské fakulty

číslování parcel dle geometrického plánu č. 283-62/2001


poř. číslo

okres

obec

katastrální území

popis

parcelní číslo

výměra m2

číslo popisné

ulice

poznámka

1

Praha

Praha 5

Motol

objekt na pozemku

405/23

130

Plzeňská

výukový objekt "A"

2

Praha

Praha 5

Motol

pozemek zastavěná plocha

405/23

424

Plzeňská

3

Praha

Praha 5

Motol

objekt na pozemku

405/24

130

Plzeňská

výukový objekt "B"

4

Praha

Praha 5

Motol

pozemek zastavěná plocha

405/24

540

Plzeňská

5

Praha

Praha 5

Motol

objekt na pozemku

405/25

130

Plzeňská

výukový objekt "C"

6

Praha

Praha 5

Motol

pozemek zastavěná plocha

405/25

533

Plzeňská

7

Praha

Praha 5

Motol

objekt na pozemku

405/26

130

Plzeňská

výukový objekt "D"

8

Praha

Praha 5

Motol

pozemek zastavěná plocha

405/26

356

Plzeňská

9

Praha

Praha 5

Motol

objekt na pozemku

405/27

130

Plzeňská

výukový objekt "E"

10

Praha

Praha 5

Motol

pozemek zastavěná plocha

405/27

554

Plzeňská

11

Praha

Praha 5

Motol

objekt na pozemku

405/22

130

Plzeňská

sklad sport. materiálu

12

Praha

Praha 5

Motol

pozemek zastavěná plocha

405/22

80

Plzeňská

13

Praha

Praha 5

Motol

objekt na pozemku

405/28

130

Plzeňská

sklad nářadí

14

Praha

Praha 5

Motol

pozemek zastavěná plocha

405/28

135

Plzeňská

15

Praha

Praha 5

Motol

stavebně oddělená část objeku s pozemkem

56/25

282

130

Plzeňská

kotelna


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám