Opatření rektora UK č. 16/2003

Název:

Provádění inventarizací majetku a závazků pro rok 2003

K provedení:

§§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a Opatření č. 44 Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování a uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č.j. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (Finanční zpravodaj 11/2000)

Účinnost:

1. říjen 2003


Provádění inventarizací majetku a závazků pro rok 2003


I.

Působnost opatření

Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy v Praze jímž byl svěřen výkon správy majetku ( dále jen "fakulty a další součásti" ), jsou povinny provést inventarizace a ověřit, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti a to ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31.12.2003.


 

II.

Provedení inventarizace

K provedení inventarizace:

 • vydat vlastní opatření k provedení inventarizace pro rok 2003 a zřídit ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise,

 • zpracovat plán inventarizací,

 • metodicky vycházet z ustanovení a vzorů uvedených ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sešit č.7 z července 2001, část metodická "Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001"

 • provedení fyzické inventury k datu 30.11.2003


 

III.

Pokyny k provedení inventarizace

Při inventarizaci hospodářských prostředků je nutno dodržet následující postup:

 • Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškoleni předsedou ústřední inventarizační komise fakulty nebo další součásti o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnostech členů dílčích inventarizačních komisí. Toto proškolení potvrzují písemně.

 • Zaměstnanci jmenovaní do ústřední inventarizační komise, do dílčích inventarizačních komisí a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace. Při provádění inventarizace je nezbytné ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace, předsedovi Ústřední inventarizační komise fakulty nebo další součásti.

 • Zaměstnanci odpovědní za hospodářské prostředky musí před zahájením inventur odevzdat ústřední inventarizační komisi písemné prohlášení o tom, že:

  • všechny doklady týkající se stavu a pohybu hospodářských prostředků jimi zpracované odevzdali k zúčtování,

  • všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou zachyceny v účetnictví.

 • Dílčí inventarizační komise vypracují zápisy o výsledku inventarizace, které musí obsahovat:

  • předmět inventarizace,

  • den k němuž byla inventarizace provedena,

  • den zahájení a ukončení inventury,

  • způsob provedení inventury ( fyzicky, dokladově ),

  • závady, které se v průběhu inventury vyskytly,

  • zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou,

  • samostatnou část inventury majetku postiženého povodní

  • zapsání skutečných stavů v inventurních soupisech v jednotkách množství,

  • porovnání zjištěných skutečných stavů s účetní evidencí,

  • hodnocení stavu majetku se zřetelem k poklesu ceny vyjadřující nepoužitelnost, nepotřebnost nebo znehodnocení příslušného majetku,

  • sdělení, zda jsou uzavřeny příslušné dohody o hmotné odpovědnosti,

  • návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů,

  • návrhy na opatření, která by zamezila vzniku fyzických a účetních rozdílů,

  • návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a nepoužitelných zásob.

 • U pozemků a budov se provádí dokladová inventura doložená výpisy z katastru nemovitostí a pasportizací.

 • Sklady nesmí být otevřeny dříve, než budou vyhotoveny soupisy zjištěných množství a předány do účtárny.

 • Zaměstnanec odpovědný za inventarizované prostředky potvrdí v protokolu, že inventura byla provedena za jeho účasti. Právo na náhradu škody bude uplatněno u zaměstnanců, kteří odpovídají za způsobenou škodu podle ustanovení Zákoníku práce.

 • Zápisy o výsledku inventarizace předají dílčí inventarizační komise ústřední inventarizační komisi fakulty nebo další součásti, která vypracuje závěrečný protokol obsahující:

  • termín zahájení inventury hmotného majetku,

  • termín zahájení inventury na skladech,

  • termíny předání protokolů dílčími inventarizačními komisemi předsedovi ústřední inventarizační komise,

  • vyhodnocení výsledků fyzických inventur, včetně samostatné části týkající se majetku postiženého povodní

  • vyhodnocení výsledků dokladových inventur,

  • nápravná opatření k inventarizaci,

  • návrh na vypořádání inventurních rozdílů,

  • datum projednání závěrečného protokolu,

  • podpisy členů ústřední inventarizační komise.

  Závěrečný protokol předkládá předseda ústřední inventarizační komise ke schválení děkanovi nebo řediteli další součásti.

 • Schválený závěrečný protokol o inventarizaci předává děkan nebo ředitel další součásti do 20.1.2004 ústřední inventarizační komisi univerzity ke zpracování závěrečné zprávy.


 V Praze dne 30. září 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám