Opatření rektora UK č. 19/2004

Název:

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. září 2004


Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy v Praze


Čl. 1

Organizační řád rektorátu UK (dále jen "řád") se mění takto:

 1. Čl. 6 odst. 5 písmeno b) zní: "oddělení kontroly a vnitřního auditu".

 2. Čl. 6 odstavec 7 zní:

  "7.  Oddělení kontroly a vnitřního auditu zabezpečuje

  a současně zabezpečuje v rámci univerzity metodickou pomoc v oblasti své činnosti.

  Vedoucího oddělení kontroly a vnitřního auditu jmenuje rektor po projednání ve správní radě univerzity."


 3. V čl. 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1.

 4. V čl. 15 se doplňují nové odstavce 2 a 3, které znějí:

  "2.  Informačně-poradenské centrum se člení na

  Oddělení informačních služeb zabezpečuje též sběr, zpracovávání, zveřejňování a poskytování informací v oblasti mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků.

  3.  Ve záležitostech týkajících se studentů se speciálními potřebami zabezpečuje informačně-poradenské centrum činnost prorektora pro sociální záležitosti."

 

Čl. 2

Tato změna řádu nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.V Praze dne 23. července 2004


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám