Opatření rektora UK č. 5/2005

Název:

Správa nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze Kolejemi a menzami UK

K provedení:

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. března 2005


[zrušeno OR č. 30/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

I.


Univerzita Karlova v Praze (dále jen „univerzita“) je na základě níže uvedených nabývacích titulů vlastníkem následujících nemovitostí určených k plnění úkolů její součásti K o l e j e a m e n z y:

 1. Na základě rozhodnutí MŠMT ČR čj. 25254/2000 - 14 ze dne 14.9. 2000, o přechodu nemovitého majetku státu do vlastnictví veřejné vysoké školy Univerzity Karlovy v Praze

    a. 

  spoluvlastníkem v rozsahu 1/2 spoluvlastnického podílu budovy čp. 953 na stavebních pozemcích p.č.957/1, p.č.957/2 , p.č.958/2 a p.č. 2347/7 v k.ú. Kunratice , Praha 4 - kolej Vltava,

    b. 

  vlastníkem budovy čp. 954 se stavebním pozemkem p.č. 2588/14 v k.ú. Kunratice, Praha 4 - kolej Otava.

 2.   a. 

  Na základě kupní smlouvy se společností Vodní stavby, a.s. - v likvidaci ze dne 16.9. 2002 vlastníkem nemovitostí náležejících k areálu Vltava v Praze 10 – Hostivaři:

  • podzemní stavby krytu civilní obrany pod pozemky p.č.2416/35, p.č. 2416/76 a p.č. 2416/46 v k.ú. Hostivař

  • spojovací chodby k objektu č.p.1144 v Praze 10 na pozemku p.č.2416/20 v k.ú. Hostivař,

  • stavby trafostanice na pozemku p.č. 2416/78 v k.ú. Hostivař,

  • pozemku p.č. 658/4, ostatní plocha, katastrální území Dolní Měcholupy.

    b. 

  Na základě kupní smlouvy se společností Vodní stavby, a.s. – v likvidaci ze dne 28.11.2002 vlastníkem pozemků v katastrálním území Hostivař v Praze 10 – areál Vltava uvedených v příloze tohoto opatření, která je jeho nedílnou součástí.

 3. Na základě rozhodnutí MŠMT ČR čj. 34935/98-14 ze dne 29.1.1999, o přechodu nemovitého majetku státu do vlastnictví veřejné vysoké školy Univerzity Karlovy v Praze vlastníkem objektu čp.2428 v Plzni na stavebních pozemcích p.č. 8135/13 a p.č. 8135/38 v katastrálním území Plzeň – kolej Heyrovského.


II.

Nemovitosti uvedené v čl. I tohoto opatření svěřuje univerzita do správy Kolejí a menz, které na základě tohoto opatření vykonávají správu svěřeného majetku univerzity v následujícím rozsahu:


 1. Vedou evidenci svěřených nemovitostí (dále jen „spravované nemovitosti“) a uchovávají dokumentaci obsahující jejich popis, údaje o jejich výměrách, technickém stavu a využití.

 2. Provádějí oceňování spravovaných nemovitostí podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví v platném znění a vedou jeho účetní evidenci.

 3. Provádějí účetní a daňové odpisy spravovaných nemovitostí podle příslušných právních předpisů a odpisového plánu univerzity.

 4. Zabezpečují spravované nemovitosti před poškozováním a neoprávněným užíváním a v případě vzniku škod na tomto majetku činí opatření ke jejich náhradě. Za tímto účelem zejména:

  • zajišťují v prostorách spravovaných nemovitostí dodržování předpisů o bezpečnosti technických zařízení a požárních předpisů, dbají na pravidelné provádění příslušných revizí dodržování těchto předpisů,

  • uzavírají dohody o rozsahu a době užívání vymezených prostor ve spravovaných nemovitostech se zaměstnanci univerzity podnikajícími v těchto prostorách na základě svého živnostenského podnikání,

  • uzavírají se souhlasem kvestora smlouvy o pojištění spravovaných nemovitostí a uplatňují na jejich základě nároky na výplatu pojistných náhrad,

  • v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů uplatňují odpovědnost zaměstnanců a dalších osob za náhradu škod způsobených na spravovaných nemovitostech, zjišťují příčiny vzniku těchto škod a činí opatření k jejich předcházení.

 5. Provádějí běžnou údržbu spravovaných nemovitostí, zajišťují jejich opravy, stavební úpravy a rekonstrukce. Uchovávají veškerou stavební dokumentaci týkající se spravovaných nemovitostí.

 6. Spravují a přidělují za podmínek stanovených Směrnicí o služebních bytech zaměstnancům univerzity služební byty nacházející se ve spravovaných budovách.

 7. Dbají o efektivní využívání spravovaných nemovitostí. Nabízejí ostatním součástem univerzity nebytové prostory spravovaných objektů, které v celém rozsahu nevyužívají pro svoji potřebu, uzavírají podle čl. 49 odst. 1 písm. c) statutu univerzity krátkodobé pronájmy nebytových prostor a pozemků o výměře do 100 m2 a předkládají kvestorovi univerzity návrhy na pronájem nebytových prostor a pozemků o výměře přesahující 100 m2 a na pronájem na dobu delší dvou let.


III.

 • Toto opatření je vydáváno na základě čl. 49 a čl. 53 statutu univerzity a příslušných ustanovení dalších univerzitních předpisů ukládajících fakultám a součástem univerzity povinnosti týkající se univerzitního nemovitého majetku.

 • Za plnění povinností uvedených v tomto opatření odpovídá ředitel Kolejí a menz UK.

 • Nedílnou součástí tohoto opatření je příloha obsahující seznam nemovitého majetku svěřeného do správy Kolejí a menz UK.

 • Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.V Praze dne 22. února 2005prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Opatření rektora UK č. 5/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám