Opatření rektora UK č. 10/2005

Název:

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2005

K provedení:

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

20. května 2005


ZÁSADY PRÁZDNINOVÉHO UBYTOVÁNÍ v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005

Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. "Zásady prázdninového ubytování" upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje (dále "ŘVŠK") Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") ubytování studentů v kolejích UK v Praze, Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Hradci Králové a v Plzni v období prázdnin 2005.

 2. „Zásady“ se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/" (dále "web"), kde budou k dispozici i další informace k prázdninovému ubytování. Tyto „Zásady“ obdrží též studijní oddělení jednotlivých fakult.

 3. Ubytování v koleji včetně návrhů řešení možných přestupků zajišťuje vedení jednotlivých kolejí ve spolupráci s kolejními radami (dále "KR").

 4. Prázdninové ubytování začíná dnem 7. července 2005 a končí dnem 18. září 2005. Pokud tomu nebudou bránit závažné provozní důvody, bude žadatelům ve vyčleněných kapacitách kolejí umožněna návaznost ubytování. Jedná se o dobu mezi 30. 6. 2005 a 7. 7. 2005, pokud měl žadatel povoleno ubytování do 30. 6. 2005 (tzv. 1. mezidobí), a dále o dobu mezi 18. 9. 2005 a termínem nástupu dle „Zásad ubytování v kolejích UK“ pro školní rok, pokud bylo žadateli přiděleno ubytování v koleji ve šk. roce 2005/06 (tzv. 2. mezidobí).

 5. Podmínky pro ubytování zahraničních studentů studujících v českém jazyce jsou stejné jako u českých studentů.


Čl. 2

Podávání a vyřizování žádostí


 1. Formuláře žádostí o prázdninové ubytování budou k dispozici od 20. května 2005 na webu.

 2. Žadatel, který žádá o prázdninové ubytování ve stejné koleji, kde bydlí v průběhu roku, podává žádost v ubytovací kanceláři této koleje.

 3. Žadatel, který žádá o prázdninové ubytování v jiné koleji, než bydlí v průběhu roku, podává žádost:

    a. 

  pro ubytování v Praze – v ubytovací kanceláři provozního útvaru KaM

  • adresa: Voršilská 1, 116 43 Praha 1,

    b. 

  pro ubytování v Plzni – v ubytovací kanceláři koleje Bolevecká (J. Baslová)

  • adresa: Bolevecká 34, 301 00 Plzeň,

    c. 

  pro ubytování v Hradci Králové – v ubytovací kanceláři koleje Na Kotli (J. Fričová)

  • adresa: Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové.

 4. Žádosti jsou přijímány dle odstavce 2 a 3 do 10. června 2005.

 5. Po 10. červnu 2005 jsou žádosti přijímány jen na volnou kapacitu kolejí a to pouze na místech uvedených v odstavci 3.

 6. Žádost lze doručit osobně, doporučeným dopisem či faxem. Úřední hodiny, ve kterých je možno žádosti osobně odevzdávat dle čl. 2 bod 2. a 3., budou zveřejněny na vývěsní desce každé koleje a na webu.

 7. O letních prázdninách je možné zajistit ubytování pro tyto kategorie studentů za cenu uvedenou níže.

    a. 

  Studentů prezenční formy studia v anglickém jazyce (dála jen samoplátci).

  Cena ubytování – cena platná k 30. 6. 2005.

    b. 

  Studentů prezenční formy doktorského studijního programu.

  Cena ubytování – kolejné platné k 30. 6. 2005 pro daný typ ubytování.

    c. 

  c. Studentů prezenční formy bakalářského, magisterského či navazujícího magisterského programu, kteří vykonávají v období letních měsíců vědeckou nebo výzkumnou činnost, kterou nebylo možno konat v průběhu školního roku. *

  Cena ubytování – kolejné platné k 30. 6. 2005 pro daný typ ubytování.

    d. 

  d. Studentů prezenční formy bakalářského, magisterského či navazujícího magisterského programu.

  Cena ubytování – kolejné, maximálně však 3 týdny nepřetržitého ubytování, nebo jednou v průběhu prázdninového ubytování na dobu nejvýše 3 týdnů. Po uplynutí této doby, je platbou režijní cena stanovená dle opatření rektora č. 16/2004, platná od 1. 7. 2004 .

    e. 

  Budoucích studentů prezenční formy doktorského či navazujícího magisterského programu, kteří své předchozí studium na VŠ ukončili v akademickém roce 2004/05.

  Cena ubytování – režijní cena stanovená dle opatření rektora platná od 1. 7. 2004 .

    f. 

  Studentů kombinované formy studia a dále studentů po dobu přerušení studia

  Cena ubytování – režijní cena stanovená dle opatření rektora platná od 1. 7. 2004 navýšená o 50%.

  Ceny budou účtovány dle platných předpisů včetně DPH.

  Studenti, kteří budou ubytováni v 1. mezidobí, budou ubytováni za kolejné (tato doba se nezapočítává mezi 3 týdny vyhrazené pro ubytování za kolejné), studenti, kteří budou ubytováni v 2. mezidobí, budou ubytováni za cenu odpovídající ceně v poslední den před 2. mezidobím.


  * Formulář potvrzení, které stvrzuje děkan příslušné fakulty, bude k dispozici na webu. Žadatel zašle potvrzení doporučeným dopisem na adresu: „Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor - ubytování, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1“, nebo jej osobně doručí do podatelny RUK (Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2, v pracovní době) a to nejpozději 14 dnů před datem, od kterého požaduje ubytování za kolejné.

 8. Pokud bude dostačovat kapacita dané koleje, bude žádosti o ubytování vyhověno. V případě, že požadavky překročí kapacitní možnosti dané koleje včetně navýšení (čl. 3 odstavec 2), budou upřednostněni žadatelé v pořadí dle odstavce 7 písm. a), b), c), d), e), f) v každé skupině vždy s preferencí pro žadatele, kteří na dané koleji již bydlí. Žádosti, na které se z kapacitních důvodů na požadované koleji nedostalo, budou vyřizovány po 21. červnu 2005 s tím, že žadatelům bude nabídnutá možnost změny požadovaných kolejí.

 9. Seznamy žadatelů, kteří podali žádost o prázdninové ubytování do 10. června 2005, a informace o přidělení koleje, budou zveřejněny na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na webu do 21. června 2005. Kolejní rada může požádat vedoucího koleje o poskytnutí těchto seznamů , vedoucí koleje na tuto žádost předá Kolejní radě seznamy v elektronické podobě.

 10. Žádosti podané po 10. červnu 2005 budou vyřizovány průběžně po 21. červnu 2005.

 11. Na prázdninové ubytování nemají nárok studenti, vůči kterým Koleje a menzy UK evidují finanční pohledávku za předchozí ubytování. Veškeré pohledávky musí být splaceny nejpozději v den nástupu k prázdninovému ubytování.


Čl. 3

Kapacity a rezervace


 1. Pro prázdninové ubytování dle čl. 2 odstavec 7 písm. b) - f), jsou vyhrazeny kapacity v kolejích:

    a. 

  v Praze:

  • 17. listopadu, Pátkova 3, 182 00 Praha 8 600 lůžek

  • Otava - Jižní město, Chemická 954, 148 28 Praha 4 800 lůžek,

  • Hvězda, Zvoníčkova 5, 162 00 Praha 6 500 lůžek,

  • Na Větrníku, Na Větrníku 18, 162 00 Praha 6 500 lůžek,

  • Kajetánka, Radimova 12, 160 00 Praha 6 300 lůžek,

  • Budeč, Wenzigova 20, 120 00 Praha 2 39 lůžek,

  • Švehlova, Slavíkova 22, 130 00 Praha 3 30 lůžek,

  • Arnošta z Pardubic, Voršilská 1,116 43 Praha 1 17 lůžek

    b. 

  V Brandýse nad Labem:

  • Nová kolej, Královická 1425, 250 01 Brandýs nad Labem 40 lůžek,

    c. 

  v Plzni:

  • Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, 328 18 Plzeň 130 lůžek

    d. 

  v Hradci Králové:

  • Na Kotli, Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové 320 lůžek.

  Informace o tom, do kterých kolejí lze ještě podávat žádosti o prázdninové ubytování, budou během prázdnin na webu pravidelně aktualizovány.

 2. Pokud tomu nebudou bránit závažné technické či organizační důvody, bude v případě většího počtu podaných žádostí kapacita dané koleje přiměřeně navýšena.

 3. Samoplátci jsou ubytováváni mimo kapacity vyhrazené v odstavci 1. Ubytováni budou v Praze v kolejích Komenského, Kajetánka a Hostivař, v Plzni v koleji Bolevecká a v Hradci Králové v koleji Jana Palacha a pokud tomu nebrání závažné provozní důvody, mají nárok na ubytování ve stejné koleji, ve které jsou ubytováni v průběhu školního roku. Žádosti nepodávají. Smlouvu uzavírají v ubytovací kanceláři příslušné koleje.

 4. Vyčlenění bloků, pater a pokojů, které budou k dispozici pro prázdninové ubytování, provádí na základě došlých požadavků na ubytování, s ohledem na provozní a technické podmínky koleje po projednání s provozním útvarem KaM a KR, vedoucí koleje. O takto vyčleněných kapacitách informuje vedoucí koleje příslušnou KR a informace bude zveřejněna též prostřednictvím vývěsní desky dané koleje a webu (čl. 1 odstavec 2) v dostatečném předstihu umožňujícím plynulé přestěhovávání ubytovaných na takto vyčleněná místa.

 5. Poskytnutí prázdninového ubytování nezakládá nárok na ubytování ve stejném pokoji, buňce nebo koleji, jako v průběhu akademického roku. KR nebo její delegovaný zástupce může dávat návrhy na rezervace pokojů na prázdninové ubytování. Těmto návrhům bude vyhověno, pokud to nebude na překážku plnému vytížení všech lůžek v průběhu celého prázdninového ubytování.

 6. V případě uvolnění lůžka v kapacitě vyhrazené pro prázdninové ubytování před začátkem prázdninového ubytování bude žadatelům umožněno nastěhovat se na dané lůžko ještě před začátkem prázdninového ubytování.

 7. Ubytovanému na prázdninovém ubytování bude umožněn přechod na ubytování v běžném školním roce dle platných rezervací nejméně týden před prvním termínem nástupu na toto ubytování v dané koleji, bude-li mu tato kolej pro běžný školní rok přidělena a nebude-li místo obsazené jiným studentem na prázdninovém ubytování.

 8. Při přestěhování na prázdninové ubytování a též z prázdninového ubytování jsou studenti povinni se přestěhovat dle pokynů vedoucích příslušné koleje. Pokud je místo, kde byl student ubytován v průběhu prázdninového ubytování, rezervováno pro jiného studenta na běžný školní rok, je ubytovaný student povinen toto místo opustit nejpozději tři pracovní dny před prvním termínem nástupu na ubytování ve školním roce v dané koleji, nestanoví-li vedoucí dané koleje termín pozdější.


Čl. 4

Úhrada za ubytování


 1. Úhrada předpisu na prázdninové ubytování se provádí na daný počet dní povoleného ubytování v určitém kalendářním měsíci. Platby budou přijímány v hotovosti v ubytovací kanceláři příslušné koleje do prvního dne daného měsíce (1.7., 1.8., 1.9.), nebo nejpozději v den nastěhování v případě, že ubytování žadatele v daném měsíci začíná později než prvního.

 2. Vzhledem k nutnosti vystavit povolení k pobytu bude u zahraničních studentů (vyjma občanů SR) vyžadována dopředu platba za ubytování na časové období shodné s dobou, pro které bude pro letní období potvrzení o pobytu vystaveno.


Čl.5

Závěrečná ustanovení


 1. Studenti - rodiče s dětmi, ubytovaní v kolejích UK, mohou zůstat v době prázdninového ubytování v téže koleji a za stejných podmínek jako ve školním roce. Žádosti nepodávají.


V Praze dne 20. května 2005


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 10/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám