Opatření rektora UK č. 23/2006

Název:

Vyhlášení 4. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2007)

K provedení:

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praz

Účinnost:

10. říjen 2006


Vyhlášení 4. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2007)


Čl. 1

Přihlášky nových projektů


  1. Přihlášky nových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

  2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 11. října 2006.

  3. Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan.

  4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 1. prosince 2006.


Čl. 2

Žádosti o pokračování projektů


  1. Žádosti o pokračování projektů se podávají stávajícím způsobem, na formuláři pro pokračující projekty v programu MS Excel.

  2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 11. října 2006.

  3. Lhůtu pro podání žádostí pokračování projektů na fakultě stanoví děkan.

  4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů (ve čtyřech vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích a na disketě 3.5" hromadně za fakultu, žádosti se podávají na odbor pro vědu a výzkum RUK, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1) je stanovena na 3. ledna 2007.

  5. Limity finančních prostředků pro pokračující projekty a pro projekty Studentské soutěže vyhlášené rektorem UK v roce 2005 stanovené v příloze opatření rektora č. 17/2005, písmeno d) a e), zůstávají beze změny.


Čl. 3

Závěrečné zprávy


Formulář závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se vyplňuje stávajícím způsobem v programu MS Excel. Předkládá se, včetně vyúčtování, které musí být datováno podle účetní uzávěrky příslušného roku, ve třech vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích a současně na disketě 3.5", hromadně za fakultu. Lhůta pro předložení formuláře na odbor pro vědu a výzkum RUK je stanovena na 2. dubna 2007.


V Praze dne 10. října 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 23/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám