Prof. Aravind Joshi z University of Pennsylvania obdržel titul doktor honoris causa Univerzity Karlovy v oboru matematická lingvistika

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 30. října 2013 – Profesor Aravind Joshi (*1929), Henry Salvatori Professor of Computer and Cognitive Sciences, z University of Pennsylvania, dnes obdržel ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa fyzikálně-matematických věd. Titul mu byl udělen za jeho mimořádné celoživotní dílo v oblasti počítačové a formální lingvistiky a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově.


Profesor Aravind Joshi se po celou svou kariéru věnuje teorii informace a komunikace. Specializuje se především na zkoumání překryvu mezi teorií informace a formální lingvistikou. V současnosti lze tuto oblast charakterizovat jako počítačové zpracování přirozeného jazyka či umělá inteligence. Vynikajících výsledků též dosáhl v oblasti syntaktické a sémantické reprezentace jazykových struktur, vztahů mezi jazykem a logikou či matematické lingvistiky. Největší význam pro celý obor má pak jeho definice formalismu tzv. tree-adjoining grammar, jež se na mnoha světových pracovištích počítačové lingvistiky využívá při automatickém zpracování přirozeného jazyka.


Aravind Joshi


Profesor Aravind Joshi je zároveň činný v publikační a lektorské činnosti. Je vedoucím redaktorem autorského kolektivu tří monografií a autorem několika desítek kapitol v monografiích a sbornících; taktéž aktivně publikuje – je autorem desítek vědeckých statí v renomovaných amerických a mezinárodních časopisech a více než sta příspěvků ve sbornících významných konferencí a workshopů.


Profesor Aravind Joshi též významně přispívá k pozitivní spolupráci americké univerzity s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Pracoviště University of Pennsylvania a MFF UK pracují na společném vědeckém projektu na téma počítačová analýza diskursu a vytváření anotovaného počítačového korpusu. V současnosti je podán oběma stranami návrh na pokračování této spolupráce, a to až do roku 2015.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám