Prof. Orley Clark Ashenfelter z Princeton University obdržel titul doktor honoris causa Univerzity Karlovy v oboru ekonomie

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 15. ledna 2014 – Profesor Orley Clark Ashenfelter (*1942), profesor ekonomie na americké Princeton University, dnes obdržel ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa ekonomických věd. Titul mu byl udělen za jeho mimořádné celoživotní dílo v oblasti ekonomie a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově.


Profesor Ashenfelter patří mezi přední světové ekonomy. Je považován za původce metody „přirozeného experimentu“ použité pro odhalení kauzality ekonomických vztahů. Ve svém bádání se zaměřil na kreativní postupy získávání nových dat a využívání již existujících souborů. Podstata jeho inovativního postupu je v současnosti využívána i v ostatních společenských vědách. Základním cílem jeho postupu byla jednoduchost a spolehlivost metody.


Jeho přínos k moderní ekonomii a společenským vědám spočívá v důvtipném postupu formulování a testování ekonomických hypotéz, kreativitě sběru a využití individuálních dat. Ve funkci ředitele odboru hodnocení programů na Ministerstvu práce USA položil základy oblasti kvantitativního hodnocení dopadů sociálních programů. Jeho zásadní příspěvky k ekonomickému hodnocení úspěšnosti vládních rekvalifikačních programů vedly k systematickému výzkumu a vývoji rigorózních metod pro kvantitativní hodnocení dalších, nejen vládních, sociálních programů.


Promotor prof. Jan Švejnar, profesor Orley Clark Ashenfelter a rektor UK profesor Václav Hampl
Promotor prof. Jan Švejnar, profesor Orley Clark Ashenfelter a rektor UK profesor Václav Hampl

(Profesor Ashenfelter přebírá ocenění z rukou promotora prof. Jana Švejnara.)


Profesor Ashenfelter je editorem nebo spolu editorem více než 10 knih a více než stovky článků v prestižních vědeckých časopisech a kapitol v knihách. Během své kariéry byl editorem řady odborných časopisů. Nejvýznamnější z tohoto hlediska je jeho (historicky nejdelší) šestnáctileté působeni v pozici editora nejvýznamnějšího ekonomického časopisu na světě American Economic Review. V současné době je spolu editorem časopisu American Law and Economics Review, jehož je současně spoluzakladatelem.


Během devadesátých let se profesor Ashenfelter zapojil do procesu obnovy doktorského vzdělávání v ekonomii v České republice. Působí v nadaci CERGE-EI Foundation, která se zaměřuje na získávání podpory pro doktorský program uskutečňovaný ve spolupráci Fakulty sociálních věd UK, CERGE UK a Národohospodářského ústavu AV ČR. Dlouhá léta byl členem mezinárodního Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI, jehož cílem je dbát na kvalitu výuky a ekonomického výzkumu CERGE UK a též identifikovat prioritní oblasti výzkumu ve vazbě na světový pokrok v oblasti ekonomie. V rámci svých pravidelných návštěv v Praze se dlouhodobě věnoval i konzultacím se studenty, diskusím s akademickými pracovníky a věnoval se i podpoře knihovny CERGE-EI, která slouží ve velkém rozsahu i čtenářům z FSV UK a dalších částí UK.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám