V. úplné znění Grantového řádu UK (neaktuální)

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

GRANTOVÉHO ŘÁDU

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 20. ČERVNA 2014


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 13 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy

usnesl na tomto Grantovém řádu Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje podrobnosti1) o vnitřním grantovém financování (dále jen „grantové financování“) na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“). Grantové financování je jedním ze způsobů zajišťování prostředků pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo uměleckou činnost pěstovanou na univerzitě.

__________

1) Čl. 13 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy.

Čl. 1a Grantové financování

 1. Systém grantového financování na univerzitě je tvořen

  1. Grantovou agenturou univerzity (dále jen „GA UK“),

  2. Projekty specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „Projekty SVV“).

 2. Na zabezpečování grantového financování se podílejí

  1. Grantová rada univerzity1) a

  2. Dozorčí rada grantového financování (dále jen „DR“).

 3. Zdrojem grantového financování podle tohoto řádu jsou prostředky specifického vysokoškolského výzkumu1a) přidělené univerzitě a dále případné další prostředky vyčleněné v rozpočtu univerzity. Rozdělení těchto prostředků na GA UK a na Projekty SVV je stanoveno v rozpočtu univerzity. Majetek pořízený z těchto prostředků je vlastnictvím univerzity.

 4. Administrativní zajištění grantového financování zabezpečuje rektorát.

__________

1) Čl. 13 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy.

1a) § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění.

Čl. 2 GA UK

 1. Na zabezpečování činnosti GA UK se též podílejí oborové rady GA UK pro společenskovědní, pro přírodovědnou a pro lékařskou vědní oblast.

 2. Realizaci GA UK upravují Zásady činnosti GA UK (dále jen „Zásady“), které po projednání ve vědecké radě univerzity vydává svým opatřením rektor.

 3. V Zásadách jsou upraveny náležitosti, o kterých tak stanoví tento řád a dále zde mohou být v souladu s tímto řádem upraveny podrobnosti o elektronickém způsobu realizace GA UK a další podrobnosti.


Čl. 3 Grantová rada univerzity

 1. Grantová rada univerzity (dále jen „GR“) je stálým poradním orgánem rektora pro rozdělování prostředků vyčleněných pro GA UK (dále jen „grantové prostředky“).

 2. Nestanoví-li rektor jinak, jsou členy GR prorektor, předsedové a místopředsedové oborových rad GA UK. Další členy GR může rektor jmenovat po projednání ve vědecké radě univerzity z řad významných vědeckých osobností. Členem GR nemůže být děkan nebo proděkan fakulty anebo ředitel další součásti univerzity.

 3. Rektor jmenuje členy GR, včetně jejího předsedy, na dobu tří let. Rektor může člena GR odvolat, pokud závažným způsobem neplní své povinnosti.

 4. GR zejména

    a. 

  připravuje návrh Zásad a po jejich vydání dbá na jejich dodržování,

    b. 

  koordinuje činnost oborových rad GA UK (dále jen „oborové rady“),

    c. 

  koordinuje spolupráci s posuzovateli a zpravodaji (čl. 5 odst. 7) grantových projektů,

    d. 

  předkládá návrhy limitů prostředků pro grantové projekty pro jednotlivé oborové rady,

    e. 

  navrhuje výši prostředků na zabezpečení činnosti GA UK; z těchto prostředků může být též hrazena činnost posuzovatelů a členů oborových rad vykonávajících činnost zpravodaje a případně další činnost nezbytná k zajišťování hodnocení kvality grantových projektů,

    f. 

  na základě podkladů předaných oborovými radami předkládá návrhy na udělení, neudělení, pokračování, vyřazení, nebo ukončení grantového projektu; v případě udělení, pokračování, nebo vyřazení je součástí návrh přidělených prostředků,

    g. 

  na základě podkladů předaných oborovými radami zpracovává hodnocení ukončených grantových projektů,

    h. 

  vyjadřuje se k případným rozporům, které se vyskytly v činnosti oborové rady nebo mezi oborovými radami,

    i. 

  zabývá se podněty a připomínkami týkajícími se činnosti GA UK.

 5. Součet limitů podle odstavce 4 písm. d) a prostředků podle odstavce 4 písm. e) je dán celkovou výší grantových prostředků na GA UK stanovenou podle čl. 1a odst. 3.

 6. Zasedání GR svolává a jednání řídí předseda GR, řízením jednání může pověřit jiného člena GR. Ze zasedání GR se pořizuje zápis, který se obvyklým způsobem zveřejňuje.

 7. GR je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení GR je přijato, pokud se pro ně vyslovily alespoň dvě třetiny z přítomných členů GR.

 8. Grantová rada si pro konzultaci může přizvat další experty bez práva hlasovat.

 9. Usnesení GR jsou pro rektora doporučením.

 10. GR vypracovává výroční zprávu o své činnosti, která se předkládá rektorovi, vědecké radě univerzity a akademickému senátu univerzity (dále jen „senát“). Výroční zpráva se elektronickým způsobem zveřejňuje .Čl. 4 Dozorčí rada

 1. DR dbá na dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a Zásad při činnosti GA UK a v této souvislosti provádí kontrolu činnosti GR a oborových rad.

 2. DR průběžně kontroluje hospodárné využívání grantových prostředků, včetně konkrétního nakládání s prostředky přidělenými jednotlivým grantovým projektům.

 3. Členové DR jsou oprávněni nahlížet do všech písemných materiálů GR a oborových rad GA UK. Mohou se též bez práva hlasovat účastnit jednotlivých zasedání GR a oborových rad.

 4. DR se při výkonu své působnosti zabývá podněty a připomínkami týkajícími se GA UK.

 5. DR neprodleně upozorní rektora na zjištěné nedostatky a navrhne způsob jejich odstranění.

 6. DR má šest členů, jednoho navrhuje senát, jednoho navrhuje vědecká rada univerzity, třetím členem je kvestor, zbývající tři členové jsou zástupci skupin oborů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. c). Členem DR nemůže být člen GR nebo člen oborové rady.

 7. Členy DR jmenuje rektor.

 8. Předsedou DR jmenuje rektor člena DR jmenovaného na návrh senátu nebo vědecké rady univerzity.

 9. Funkční období členů DR je tříleté. Rektor může člena DR odvolat, pokud závažným způsobem neplní své povinnosti.

 10. DR vypracovává výroční zprávu o své činnosti, která se předkládá rektorovi, vědecké radě univerzity a senátu. Výroční zpráva se též obvyklým způsobem zveřejňuje.


Čl. 5 Oborové rady GA UK

 1. 1. Členy oborových rad jmenuje rektor zejména z osob navržených vědeckými radami fakult a vysokoškolských ústavů; každá vědecká rada může navrhnout nejvýše čtyři kandidáty.Nejméně jeden člen oborové rady není zaměstnanec univerzity.

 2. 2. Oborová rada si ze svých členů zvolí svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, jinak v rozsahu předsedou určeném.

 3. Funkční období členů oborové rady je tříleté. Funkci předsedy nebo místopředsedy oborové rady může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

 4. Rektor může na návrh předsedy oborové rady člena této oborové rady odvolat. Předseda oborové rady takový návrh podá, jestliže člen oborové rady závažným způsobem neplní své povinnosti.

 5. Oborová rada projednává žádosti o pokračování grantových projektů a návrhy nových grantových projektů a zajišťuje jejich posouzení.

 6. U žádosti o pokračování grantového projektu oborová rada s přihlédnutím k hodnocení zpravodajů navrhuje

    a. 

  pokračování grantového projektu s přidělením finančních prostředků v předpokládané výši,

    b. 

  pokračování grantového projektu s přidělením finančních prostředků v nižší než předpokládané výši,

    c. 

  ukončení grantového projektu v případě, kdy výroční zpráva o řešení vykazuje závažné nedostatky nebo čerpání finančních prostředků bylo v závažném rozporu s pokyny anebo došlo-li ke změně řešitelského týmu, kterou bylo dotčeno ustanovení čl. 6 odst. 2 nebo 3 a nebyla-li jinou změnou zjednána náprava,

    d. 

  vyřazení grantového projektu v případě, kdy by ukončením byly dosavadní výsledky znehodnoceny; oborová rada navrhne přidělení finančních prostředků v minimální výši na dokončení grantového projektu.

 7. U přihlášek nových grantových projektů oborová rada s přihlédnutím k hodnocení zpravodaje a posuzovatelů sestavuje jejich pořadí a u projektů, které navrhuje přijmout, uvede návrh výše finančních prostředků. Zpravodaj je oborovou radou jmenován pro skupinu oborově příbuzných návrhů grantových projektů. Nejméně dva posuzovatelé jsou oborovou radou určeni pro danou přihlášku grantového projektu; jednomu posuzovateli může být přiděleno více přihlášek.

 8. Oborová rada dále zejména

    a. 

  kontroluje využívání přidělených grantových prostředků u jednotlivých projektů,

    b. 

  provádí hodnocení všech ukončených grantových projektů na základě jejich posouzení,

    c. 

  v mezích své působnosti se zabývá podněty a připomínkami týkajícími se činnosti GA UK.

  Oborová rada při své činnosti spolupracuje s GR.

 9. Zasedání oborové rady svolává a jednání řídí její předseda. Ze zasedání oborové rady se pořizuje zápis, který se předává GR a DR.

 10. Oborová rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení oborové rady je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina z přítomných členů.


Čl. 6 Grantové projekty

 1. Hlediska pro posuzování přihlášek a žádostí o pokračování grantových projektů, jakož i pro hodnocení ukončených grantových projektů upravují Zásady.

 2. Přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu (dále jen „žadatel“). Žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku. Žádost o pokračování grantového projektu nelze podat, pokud by jejím schválením došlo k překročení původní délky projektu; výjimku může v případě hodném zvláštního zřetele povolit Grantová rada.

 3. Na přihlášce musí být též uvedena jména a další údaje o osobách, které mají být členy navrhovaného řešitelského týmu. Student může současně být členem více řešitelských týmů nebo být uveden na více přihláškách, avšak dohromady u nejvýše tří projektů; podrobnosti jsou stanoveny v Zásadách. Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu, jiný akademický pracovník, kterým, má-li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce. Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. V přihlášce se též uvede doba trvání navrhovaného grantového projektu; grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté.

 4. V přihlášce se uvede studijní program, ve kterém žadatel studuje a vědní oblast podle čl. 2 odst. 2 písm. c), do které se tento studijní program zařazuje.

 5. Termíny podávání přihlášek a žádostí o pokračování grantového projektu, jakož i jejich náležitosti a způsob podávání, včetně elektronické formy, jsou uvedeny v Zásadách. Přihláška a žádost o pokračování grantového projektu, se podává rektorátu zpravidla prostřednictvím fakulty, na které je žadatel zapsán.

 6. Součástí přihlášky musí být vyjádření děkana příslušné fakulty, jakož i vyjádření školitele, nebo akademického pracovníka uvedeného v odstavci 3 větě druhé. Nesouhlasí-li děkan příslušné fakulty s podáním přihlášky, musí toto své stanovisko odůvodnit; v takovém případě se daná přihláška zařadí do evidence, ale neposuzuje ani jinak nehodnotí. Součástí žádosti o pokračování grantového projektu musí být zpráva o dosažených výsledcích a o čerpání finančních prostředků; požadavky na obsah této zprávy mohou být stanoveny v Zásadách.

 7. Žadatel bude vyrozuměn o udělení, nebo neudělení, resp. pokračování, vyřazení, nebo ukončení grantového projektu. V případě udělení, pokračování, nebo vyřazení grantového projektu je součástí vyrozumění výše přidělených prostředků, popřípadě též pokyny pro jejich využívání.

 8. Studuje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva uzavíraná mezi univerzitou a hlavním řešitelem. Hlavní řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků.

 9. Nejde-li o případ podle odstavce 8, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva uzavíraná mezi univerzitou a akademickým pracovníkem podle odstavce 3 věty druhé, kterou též podepisuje žadatel. Odpovědnost tohoto akademického pracovníka za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků a postavení žadatele upravuje smlouva.

 10. Limity mzdových nákladů, ostatních osobních nákladů a nákladů na stipendia grantového projektu jsou stanoveny v Zásadách.Čl. 6a Projekty SVV

 1. Podrobnosti o uskutečňování Projektů SVV na univerzitě, náležitosti přihlášek projektů, podmínky a termíny pro jejich podávání, hlediska posuzování těchto přihlášek, rozdělení grantových prostředků na Projekty SVV, limity jednotlivých nákladů na projekty a náležitosti podávání závěrečných zpráv o řešení projektů upravují Zásady uskutečňování Projektů SVV, které po projednání ve vědecké radě univerzity vydává svým opatřením rektor. K opatření rektora podle předchozí věty se vyjadřuje senát.

 2. Na vymezení působnosti a odpovědnosti Grantové rady při uskutečňování Projektů SVV se vztahují ustanovení. Čl. 3 odst. 1, odst. 4 písm. a) a odst. 8 až 10 obdobně. Další působnost Grantové rady může být stanovena v opatření rektora podle odstavce 1.

 3. Na vymezení působnosti a odpovědnosti DR při uskutečňování Projektů SVV na univerzitě se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 1 až 5 a 10 obdobně.


Čl. 7 Přechodné ustanovení

Členové orgánů podle čl. 2 odst. 2 budou jmenováni do šesti měsíců ode dne, kdy tento řád nabude účinnosti. Do té doby budou vykonávat působnost těchto orgánů orgány ustavené podle dosavadních předpisů.


Čl. 8 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen senátem dne 24. září 1999.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 2).

 3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

_________________________________________________

2) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 27. října 1999.Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor*****

Změna Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 31. října 2003. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 12. listopadu 2003 a účinnosti nabyla prvním dnem po nabytí platnosti.


Změna Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 2. června 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 30. června 2006 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Změna Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze (třetí změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 22. května 2009. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 22. června 2009 a účinnosti nabyla prvním dnem akademického roku 2009/2010.


Změna Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze (čtvrtá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 6. listopadu 2009. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 23. listopadu 2009 a účinnosti nabývá pět dní po nabytí platnosti, s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 18 změny, pokud jde o čl. 6a odst. 1 poslední větu novelizovaného znění, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Změna Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze (pátá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 6. června 2014. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 20. června 2014 a účinnosti nabývá dne 1. července 2014.Za správnost V. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám