Předpisy související se studiem na UK

Právní úprava problematiky související se studiem na vysoké škole je obsažena v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), který je obecně závazným právním předpisem.


Student veřejné vysoké školy je povinen dodržovat právní řád včetně zákona o vysokých školách a vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí. Tato povinnost je zakotvena v ustanovení § 63 odst. 2 zákona o vysokých školách.


Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o vysokých školách upravují organizaci a činnost veřejné vysoké školy, jakož i postavení členů akademické obce její vnitřní předpisy. Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy jsou vymezeny v ustanovení § 17 odst. 1 zákona o vysokých školách.
Dle citovaného zákonného ustanovení jsou vnitřními předpisy veřejné vysoké školy souvisejícími se studiem:


a)

statut veřejné vysoké školy,

b)

studijní a zkušební řád,

c)

stipendijní řád,

d)

disciplinární řád pro studenty,

e)

další předpis, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy.Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy podléhají registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy musí být v souladu se zákony a jinými právními předpisy České republiky, jinak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost o registraci zamítne.


Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k veřejné vysoké škole, pokud nejsou upraveny zákonem. Vnitřními předpisy fakulty jsou podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o vysokých školách statut fakulty, volební a jednací řád akademického senátu fakulty, jednací řád vědecké rady fakulty, disciplinární řád pro studenty a další předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty. Vnitřní předpisy fakult, jakožto součástí veřejné vysoké školy, musí být v souladu jak s právním řádem, tak vnitřními předpisy veřejné vysoké školy, které jsou nadřazeny vnitřním předpisům fakult.
Poslední změna: 22. leden 2018 00:04 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám