XI. úplné znění Statutu UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


XI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 17. ŘÍJNA 2014My, členové akademického senátu,


vyjadřujíce vůli akademické obce Univerzity Karlovy,


vycházejíce z historických tradic tohoto nejstaršího vysokého učení ve střední Evropě,


vědomi si významu této univerzity pro rozvoj lidského poznání, vzdělanosti a kultury a jejího poslání sloužit pravdě a rozvíjet ideály lidství,


usilujíce o prohloubení idejí univerzity jakožto společenství, ve kterém jsou vzájemné vztahy členů určovány autoritou duchovní, nikoli mocí, ve kterém jsou zachovávány principy akademických svobod jako nutný základ existence akademické obce a její činnosti vědecké i učitelské,


majíce na zřeteli prohloubení samosprávného a autonomního charakteru univerzity, jakož i její nezávislosti na mocenských či politických strukturách,


naplněni snahou umožnit přístup ke vzdělání všem, kdož po něm touží,


hlásíce se k myšlence celosvětové spolupráce univerzit nejen jako základu mezinárodního vědeckého výzkumu, ale především jako předpokladu výchovy nových generací k porozumění a toleranci,


naplňujíce odkaz těch, kdož za tyto ideály obětovali svou svobodu či životy


a vedeni snahou zaujmout v rodině svobodných univerzit místo, které Univerzitě Karlově odedávna náleží,


přijali jsme tento

s t a t u t


Část I. Úvodní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Univerzita Karlova (dále jen "univerzita") je univerzitní veřejnou vysokou školou 1).

 2. Úplný název univerzity zní "Univerzita Karlova v Praze" nebo latinsky "Universitas Carolina Pragensis".

 3. Sídlo univerzity je v Praze 1, Ovocný trh 3/5.

 4. Univerzita trvá od svého založení dne 7. dubna 1348.

 5. Seznam vysokých škol a fakult, které byly začleněny do univerzity, je uveden v příloze č. 1 tohoto statutu.

__________

1) § 2 odst. 4 a část druhá zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Čl. 2 Poslání a činnost univerzity

 1. Posláním univerzity je šíření vzdělanosti a ochrana poznaného, pěstování svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání i svébytné umělecké tvorby a všestranná podpora tvůrčího ducha lidské společnosti.

 2. Univerzita je samosprávnou veřejnou institucí, která svobodně uskutečňuje tvůrčí vědeckou, vzdělávací, uměleckou a kulturní činnost, jejímž nutným předpokladem jsou akademické svobody a akademická práva 2). Pedagogická činnost na univerzitě je založena na poznatcích vědy včetně výsledků vlastního vědeckého bádání.

 3. Univerzita uskutečňuje všechny typy studijních programů 3), jakož i programy celoživotního vzdělávání 4).

 4. Univerzita poskytuje knihovnické a jiné informační služby.

 5. Univerzita vykonává nakladatelskou a vydavatelskou činnost související především s vědeckou a pedagogickou činností její akademické obce.

 6. Doplňkové činnosti musejí napomáhat naplňovat poslání univerzity 5).

 7. Univerzita spolupracuje s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a jinými právnickými osobami a vytváří podmínky pro účast členů akademické obce na této spolupráci. Formy a způsoby spolupráce univerzity s právnickými osobami jsou upraveny smlouvami.

__________

2) § 4 zákona o vysokých školách.

3) § 2 odst. 1 zákona o vysokých školách.

4) § 2 odst. 1 a § 60 zákona o vysokých školách.

5) § 20 odst. 2 zákona o vysokých školách.

Část II. Organizace a orgány univerzity, akademické prostředí

Čl. 3 Členění univerzity

 1. Univerzita se člení na fakulty a další součásti.

 2. Fakulty jsou základními součástmi univerzity.

 3. Dalšími součástmi univerzity mohou být vysokoškolské ústavy, jiná pracoviště pro vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, dále účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce nebo k zajišťování provozu školy.

 4. Seznam fakult a dalších součástí je uveden v organizačním řádu univerzity obsaženém v příloze č. 2 tohoto statutu. V této příloze jsou též uvedena cizojazyčná znění názvů univerzity, fakult a dalších součástí.

 5. Výkonným aparátem univerzity je rektorát.

 6. Kromě věcí uvedených v § 24 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodují a jednají jménem univerzity orgány fakult také ve věcech nakládání s majetkem univerzity v rozsahu uvedeném v čl. 49 písm. c).

 7. Ředitelé dalších součástí rozhodují a jednají jménem univerzity

    a. 

  ve věcech nakládání s majetkem v rozsahu uvedeném v čl. 49 písm. d),

    b. 

  v dalších věcech v rozsahu stanoveném opatřením rektora, k němuž se vyjadřuje senát.


Čl. 4 Samospráva univerzity

Samosprávu univerzity vykonávají členové akademické obce univerzity 6) přímo nebo prostřednictvím samosprávných akademických orgánů 7).

__________

6) § 3 zákona o vysokých školách.

7) § 7 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona o vysokých školách.

Čl. 5 Postavení členů akademické obce

 1. Členové akademické obce mají právo

    a. 

  navrhovat kandidáty a volit členy akademických senátů a být voleni za členy akademických senátů,

    b. 

  navrhovat způsobem stanoveným tímto statutem nebo statutem fakulty kandidáta na rektora nebo kandidáta na děkana,

    c. 

  účastnit se zasedání akademických senátů a vědeckých rad, pokud nejsou zasedání vědeckých rad prohlášena za uzavřená,

    d. 

  seznamovat se se zápisy z jednání akademických senátů a vědeckých rad, včetně obsahu usnesení,

    e. 

  na udělení slova na shromáždění členů akademické obce,

    f. 

  obracet se s návrhy, připomínkami a stížnostmi na akademické samosprávné orgány; tyto orgány jsou povinny se jimi zabývat, bez zbytečného odkladu je vyřizovat a odpovídat na ně.

 2. Univerzita podporuje činnost vědeckých, odborných, profesních, studentských, odborových a jiných zájmových sdružení sdružujících členy akademické obce, jejichž činnost napomáhá plnit poslání univerzity; podmínky podpory zájmové činnosti studentů, kteří jsou členy akademické obce, jsou stanoveny pravidly podpory zájmové činnosti studentů, které jsou vnitřním předpisem 7a).

 3. Univerzita dbá sociálních potřeb členů akademické obce. Univerzita dbá potřeb členů akademické obce a dalších zaměstnanců s dlouhodobým nebo těžkým zdravotním postižením a ve svých činnostech, jakož i v činnostech akademických samosprávných orgánů, činí dostupná opatření pro vyrovnávání jejich příležitostí k uplatnění.

 4. Univerzita vytváří podmínky pro pěstování tělesné výchovy a sportu na univerzitě.

 5. Členové akademické obce jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy 8) univerzity a té fakulty, jejíž akademické obce jsou členy, popřípadě další součásti, na jejímž pracovišti jsou zařazeni.

 6. Členové akademické obce jsou povinni dbát dobrého jména univerzity.

 7. Povinnost dbát dobrého jména univerzity porušuje zejména ten, kdo

    a. 

  v souvislosti se svým postavením nebo členstvím v akademické obci vědomě, obecně nepřijatelným způsobem diskriminuje nebo zvýhodňuje jinou osobu či osoby,

    b. 

  hrubě poruší nebo opětovně porušuje základní pravidla akademické práce na univerzitě,

    c. 

  se dopustí podvodného nebo jiného nekalého jednání vůči univerzitě, její součásti, jejich orgánu, studentovi nebo zaměstnanci univerzity,

    d. 

  d) zneužije nebo jinak nepřijatelně zachází s výsledky studijní, vědecké, výzkumné, umělecké nebo další tvůrčí činnosti jiné osoby ve prospěch své akademické činnosti nebo svého postavení na univerzitě,

    e. 

  závažně úmyslně poškodí majetek univerzity nebo jej závažným způsobem zneužije ve svůj osobní prospěch,

    f. 

  vědomě šíří závažné nepravdivé informace o univerzitě, její součásti, jejich orgánu, členu akademické obce, studentovi nebo zaměstnanci univerzity.

 8. Členové akademické obce svědomitě vykonávají povinnosti, které přijali jako samosprávné akademické orgány nebo členové těchto orgánů.

 9. Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni na pracovištích více součástí a jsou členy akademické obce, jsou členy akademické obce pouze jedné fakulty, a to té, kterou si zvolí; písemné prohlášení o volbě nebo její změně předloží předsedovi akademického senátu příslušné fakulty. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro studenty zapsané 9) na více fakultách, pokud jde o právo volit a být volen do akademického senátu univerzity.

 10. Člen akademické obce může současně vykonávat pouze jednu z těchto funkcí: rektor, prorektor, děkan, proděkan, kvestor, tajemník nebo ředitel další součásti univerzity.

__________

7a) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

8) § 17 a 33 zákona o vysokých školách; pro další součásti srov. § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

9) § 51 odst. 2 zákona o vysokých školách.

Čl. 6 Činnost orgánů

 1. Orgány univerzity jsou ve své činnosti vázány zákonem o vysokých školách, ostatními právními předpisy, tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy univerzity, jakož i vnitřními předpisy fakult a dalších součástí.

 2. Orgány fakulty nebo další součásti univerzity jsou ve své činnosti vázány zákonem o vysokých školách, ostatními právními předpisy, tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy univerzity, statutem a ostatními vnitřními předpisy příslušné fakulty anebo vnitřními předpisy příslušné další součásti.

 3. Jestliže vyjde najevo, že rozhodnutí orgánu univerzity, fakulty nebo další součásti je v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity, dané fakulty nebo dané součásti, je tento orgán povinen učinit všechna dostupná opatření k nápravě, včetně změny nebo zrušení tohoto rozhodnutí. Přiměřeně se postupuje, jestliže tento orgán je v rozporu s uvedenými předpisy nečinný.

 4. Při výkonu své působnosti, zejména při rozhodování, dbají orgány univerzity, fakulty nebo další součásti smyslu akademických svobod a akademických práv 2), principů statutu univerzity vyjádřených v jeho preambuli a poslání univerzity (čl. 2 odst. 1).

__________

2) § 4 zákona o vysokých školách.

Čl. 7 Akademický senát univerzity

 1. Akademický senát 10) univerzity (dále jen "senát") a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci. Při výkonu své funkce nejsou členové senátu vázáni příkazy nebo usneseními orgánů akademické samosprávy fakulty, na níž byli zvoleni, ale pouze svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů univerzity jako celku. Člen senátu se dostaví na výzvu akademického senátu fakulty, na které byl zvolen, nebo jeho předsedy, na jeho zasedání. Člen senátu odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu akademickým senátem fakulty nebo členem akademické obce na zasedání akademického senátu fakulty.

 2. Na každé fakultě se volí dva členové senátu z řad studentů a dva členové senátu z řad akademických pracovníků. Další dva členové senátu z řad akademických pracovníků se volí na dalších součástech.

 3. Funkční období členů senátu je tříleté, začíná vždy 1. února.

 4. Pro účely voleb se členové senátu dělí do tří sborů. Do prvního, druhého, nebo třetího sboru se začleňují členové senátu volení na fakultách uvedených v první, druhé, nebo třetí části přílohy č. 3 tohoto statutu; v této příloze je též stanoveno, do kterého sboru se začleňují členové senátu volení na dalších součástech. Funkční období členů senátu z druhého sboru začíná o rok později a funkční období členů z třetího sboru o dva roky později než funkční období členů senátu z prvního sboru.

 5. Zvoleni jsou vždy dva kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje los.

 6. Před uplynutím funkčního období členství v senátu zaniká

    a. 

  společně se zánikem členství v příslušné části akademické obce, na které byl zvolen (odstavec 2), nestanoví-li vnitřní předpis univerzity jinak,

    b. 

  dnem doručení písemného prohlášení, jimž se člen vzdává členství v senátu, předsedovi senátu,

    c. 

  jestliže senát člena hlasováním zbaví mandátu z důvodu předem neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních senátu.

 7. Jestliže členství v senátu zanikne podle odstavce 6, nastupuje do senátu na zbytek funkčního období náhradník určený podle volebního řádu senátu.

 8. Členem senátu nemůže být dále 11) kvestor, tajemník fakulty nebo ředitel další součásti univerzity.

 9. Orgány senátu jsou předseda, místopředseda, předsednictvo a komise.

 10. Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda a čtyři další členové; každý člen předsednictva musí být z jiné fakulty. Předseda, místopředseda a další členové předsednictva jsou voleni senátem v tajných volbách na dobu jednoho roku a mohou být tajným hlasováním odvoláni; předseda je volen z řad akademických pracovníků. Členové předsednictva setrvávají v této funkci i po skončení funkčního období člena senátu, a to do zvolení nového předsedy.

 11. Předseda svolává zasedání senátu a vystupuje za senát navenek. Zastupuje jej místopředseda.

 12. Předsednictvo připravuje zasedání senátu.

 13. Nesnese-li věc odkladu, je v době mezi zasedáními senátu předsednictvo oprávněno usnášet se na vyjádřeních senátu 11a), pro která není vnitřním předpisem univerzity stanoveno tajné hlasování. Takové vyjádření může předsednictvo přijmout pouze po předchozím informování členů senátu a vyjádření věcně příslušné komise. Na nejbližším následujícím zasedání senátu se k vyjádření přijatému předsednictvem koná rozprava; pokud se tak senát usnese, pozbývá vyjádření další platnosti. Tím není dotčeno ustanovení vnitřního předpisu univerzity o mimořádném zasedání senátu.

 14. Komise jsou iniciační a kontrolní orgány senátu v jednotlivých oblastech jeho působnosti. Komise zřizuje senát; vždy se zřizují komise ekonomická, komise legislativní, komise sociální a komise studijní. Předsedou komise je člen senátu zvolený komisí z řad jejích členů.

 15. Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného 12), je usnesení přijato, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných, nejméně však jedna třetina všech členů senátu; u usnesení týkajících se vnitřních předpisů univerzity 13) je zapotřebí, aby se pro ně vyslovily alespoň dvě třetiny přítomných členů senátu, nejméně však nadpoloviční většina všech členů senátu.

 16. Návrh na přijetí, změnu nebo zrušení vnitřního předpisu univerzity může senátu podat rektor nebo nejméně jedna pětina členů senátu. Před projednáním návrhu členů senátu si senát vyžádá stanovisko rektora.

 17. Návrhy rektora na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí univerzity, na zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí univerzity, na schválení rozpočtu univerzity, na zrušení nebo pozastavení účinnosti vnitřního předpisu součásti univerzity nebo rozhodnutí anebo jiného úkonu orgánu součásti univerzity, na jmenování a odvolání členů vědecké rady univerzity (dále jen "vědecká rada") a návrhy na schválení vnitřních předpisů fakult a dalších součástí mohou být senátem buď schváleny, anebo zamítnuty; pozměňovací návrhy členů senátu nejsou přípustné.

 18. Zasedání senátu se koná nejméně pětkrát za akademický rok. Časový plán zasedání senátu, jakož i stručný záznam z jednání senátu, včetně obsahu usnesení, se obvyklým způsobem zveřejňují. Předseda je povinen svolat zasedání senátu, požádá-li o to alespoň jedna pětina členů senátu.

 19. Podrobnosti o volbách do senátu a o jednání senátu upravuje volební a jednací řád senátu, který je vnitřním předpisem 14).

__________

10) § 8 a 9 zákona o vysokých školách.

11) § 8 odst. 1 v návaznosti na § 8 odst. 2 zákona o vysokých školách.

11a) § 9 odst. 2 zákona o vysokých školách.

12) § 9 odst. 3 zákona o vysokých školách.

13) § 17 zákona o vysokých školách.

14) § 17 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Čl. 8 Spolupráce senátu s dalšími orgány a osobami

 1. Senát si může vyžádat stanovisko orgánu univerzity, fakulty nebo další součásti.

 2. Senát má právo seznamovat se se závěry jednání kolegia rektora a vědecké rady.

 3. Pokud senát rozhoduje ve věci fakulty, vyžádá si předem stanovisko akademického senátu a děkana této fakulty.


Čl. 9 Vědecká rada

 1. Při jmenování členů vědecké rady 15) dbá rektor, aby v ní byly zastoupeny hlavní obory vědy a oblasti studia pěstované na univerzitě.

 2. Rektor zpravidla do tří měsíců po svém jmenování předloží senátu návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady.

 3. Členství ve vědecké radě zaniká

    a. 

  dnem doručení písemného prohlášení, jimž se člen vzdává členství ve vědecké radě, rektorovi,

    b. 

  dnem, kdy návrh rektora na odvolání člena vědecké rady schválil senát.

 4. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného 16), je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných.

 5. Zasedání vědecké rady svolává rektor nejméně pětkrát za akademický rok. Časový plán zasedání vědecké rady, jakož i stručný záznam z jednání vědecké rady, včetně obsahu usnesení, se obvyklým způsobem zveřejňují. Rektor je povinen zasedání vědecké rady svolat, požádá-li o to alespoň třetina členů vědecké rady.

 6. Rektor může čestným členem vědecké rady jmenovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o univerzitu; čestný člen má právo účastnit se zasedání vědecké rady bez práva hlasovat. Před jmenováním čestného člena vědecké rady si rektor vyžádá vyjádření senátu.

 7. Podrobnosti o jednání vědecké rady upravuje jednací řád vědecké rady, který je vnitřním předpisem 17).

__________

15) § 11 a 12 zákona o vysokých školách.

16) § 72 odst. 10 a 11 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách.

17) § 17 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.


Čl. 10 Spolupráce vědecké rady s dalšími orgány a osobami

 1. Vědecká rada si může vyžádat stanovisko orgánu univerzity, fakulty nebo další součásti.

 2. Členům předsednictva senátu a prorektorům univerzity bude na zasedání vědecké rady uděleno slovo, jestliže o to požádají.


Čl. 11 Rektor

 1. Rektor 18) se dostaví na výzvu senátu nebo jeho předsedy na zasedání senátu. Rektor odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.

 2. Rektor je představitelem univerzity v reprezentaci vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

 3. Funkční období rektora začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován.

 4. Volbu kandidáta na funkci rektora vyhlašuje senát tak, aby se konala nejméně 90 dní před uplynutím funkčního období rektora.

 5. Kandidáta na funkci rektora může senátu navrhnout akademický senát fakulty, skupina nejméně 100 členů akademické obce nebo člen senátu, a to zpravidla z profesorů, kteří jsou členy akademické obce.

 6. Návrh na odvolání rektora může senátu podat akademický senát fakulty nebo nejméně jedna pětina členů senátu.

 7. Podrobnosti o volbě kandidáta na rektora stanoví volební řád pro volbu rektora, který je součástí volebního a jednacího řádu senátu14).

__________

18) § 10 zákona o vysokých školách.

14) § 17 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Čl. 12 Prorektoři

 1. Univerzita má zpravidla šest stálých prorektorů 19). Úseky činnosti prorektorů stanoví rektor po vyjádření senátu.

 2. Prorektor se dostaví na výzvu senátu nebo jeho předsedy na zasedání senátu. Prorektor odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.

 3. Prorektor může svolávat porady proděkanů, popřípadě jiných zástupců fakult pro příslušný úsek činnosti.

 4. Rektor určí, který prorektor jej v době nepřítomnosti zastupuje.

__________

19) § 10 odst. 4 zákona o vysokých školách.

Čl. 13 Stálé poradní orgány rektora

 1. Stálými poradními orgány rektora jsou

    a. 

  kolegium rektora,

    b. 

  Grantová rada univerzity,

    c. 

  Ediční rada univerzity,

    d. 

  Historická komise univerzity.

 2. Členy kolegia rektora jsou zpravidla prorektoři a kvestor univerzity (dále jen "kvestor").

 3. Grantová rada univerzity je poradním orgánem rektora pro rozdělování grantových prostředků. Rektor jmenuje její členy po projednání ve vědecké radě; ustanovení čl. 9 odst. 1 platí obdobně. Podrobnosti o grantovém financování stanoví grantový řád, který je vnitřním předpisem 20).

 4. Ediční rada univerzity je poradním orgánem rektora pro ediční činnost. Její členy jmenuje rektor; ustanovení čl. 9 odst. 1 platí obdobně. Podrobnosti o ediční činnosti včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské stanoví ediční řád, který je vnitřním předpisem 20).

 5. Historická komise univerzity je poradním orgánem rektora v otázkách univerzitních tradic a památkové péče. Její členy jmenuje rektor.

 6. Zápisy ze zasedání stálých poradních orgánů se obvyklým způsobem zveřejňují.

__________

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Čl. 14 Porada děkanů

 1. Rektor svolává porady děkanů k řešení otázek týkajících se univerzity a fakult.

 2. Záznam z jednání porady děkanů se obvyklým způsobem zveřejňuje.


Čl. 15 Kvestor

 1. Kvestor 21) je jmenován na základě výběrového řízení.

 2. K záměru rektora jmenovat kvestora se vyjadřuje senát.

 3. Kvestor je oprávněn nakládat s majetkem univerzity v rozsahu uvedeném v čl. 49 písm. b).

 4. Rektor může kvestora pověřit zejména

    a. 

  řízením rektorátu,

    b. 

  jednáním jménem univerzity v jiných věcech souvisejících s hospodařením a se správou majetku,

    c. 

  jednáním jménem univerzity v pracovněprávních věcech zaměstnanců rektorátu, popřípadě i jiných dalších součástí, nejde-li o akademické pracovníky.

 5. Kvestor se dostaví na výzvu senátu nebo jeho předsedy na zasedání senátu. Kvestor odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.

 6. Kvestor spolupracuje při plnění svých úkolů s prorektory. Je oprávněn ukládat úkoly tajemníkům fakult 22) (dále jen "tajemník") ve věcech hospodaření a vnitřní správy, které jim přísluší řídit, a kontrolovat plnění těchto úkolů, nejde-li o ukládání úkolů ve věcech podle § 24 odst. 1 zákona o vysokých školách nebo podle čl. 3 odst. 6 tohoto statutu.

__________

21) § 16 zákona o vysokých školách.

22) § 25 odst. 2 zákona o vysokých školách.

Čl. 16 Porada tajemníků

 1. Kvestor svolává porady tajemníků k řešení otázek týkajících se hospodaření a vnitřní správy univerzity a fakult.

 2. Stručný záznam z jednání porady tajemníků se obvyklým způsobem zveřejňuje.


Čl. 17 Rektorát

 1. Rektorát zabezpečuje potřeby univerzity. Za tím účelem uskutečňuje organizační, koordinační, konzultačně poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, právní, vnějších vztahů včetně zahraničních styků a vnitřní správy.

 2. Rektorát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost rektora, prorektorů, senátu, kvestora a vědecké rady.

 3. Rektorát dále po stránce materiální a administrativní zabezpečuje grantové financování na univerzitě.

 4. O věcech souvisejících s činnostmi univerzity uvedenými v čl. 2, včetně věcí uvedených v § 24 zákona o vysokých školách, a v dalších případech stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity vede rektorát ústřední evidenci. Fakulty a další součásti jsou povinny poskytovat potřebné údaje rektorátu v rozsahu a způsobem, který stanoví opatřením rektor; v tomto opatření může být rovněž určen způsob evidence údajů podle § 57 odst. 3 zákona o vysokých školách.

 5. Podrobnosti o organizaci rektorátu stanoví jeho organizační řád, který vydá rektor.


Čl. 18 Řízení fakult a dalších součástí


 1. Děkan za svou činnost odpovídá rektorovi; tímto není dotčena působnost děkana ve věcech podle § 24 zákona o vysokých školách. Ředitelé dalších součástí jsou podřízeni rektorovi.

 2. Děkan a ředitel další součásti v rozsahu své působnosti odpovídají rektorovi též za účelné využívání finančních prostředků, vypořádávání dotací a za řádné hospodaření se svěřeným majetkem univerzity.

 3. Má-li rektor za to, že některé opatření rozhodnutí nebo úkon orgánu fakulty nebo další součásti, jehož přezkoumávání není jinak upraveno 23), je v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity, příslušné fakulty anebo další součásti, upozorní na to tento orgán. Jestliže ten na svém opatření rozhodnutí nebo úkonu trvá, má právo požádat rektora o slyšení. Nestane-li se tak bez zbytečných průtahů nebo nedojde-li ani po projednání věci ke shodě anebo nebylo-li dosaženo nápravy podle čl. 6 odst. 3, učiní rektor v mezích své působnosti potřebná opatření k nápravě. Obdobně se postupuje, jestliže je orgán fakulty nebo další součásti v rozporu s uvedenými předpisy nečinný.

__________

23) § 50 odst. 7, § 68 odst. 4, § 72 odst. 14 a § 74 odst. 8 zákona  o vysokých školách.

Čl. 19 Orgány fakult a dalších součástí

 1. Orgány fakult 24) a ředitelé dalších součástí mají právo se obracet s návrhy, připomínkami a stížnostmi na samosprávné akademické orgány univerzity a kvestora. Orgány univerzity jsou povinny se jimi zabývat, bez zbytečného odkladu je vyřizovat a odpovídat na ně.

 2. Samosprávné akademické orgány univerzity a kvestor mají právo obracet se s návrhy a připomínkami na orgány fakult a dalších součástí. Orgány fakult a dalších součástí jsou povinny se jimi zabývat, bez zbytečného odkladu je vyřizovat a odpovídat na ně.

__________

24) § 25 odst. 1 a 2 zákona o vysokých školách.

Čl. 20 Pracoviště pro poskytování informačních služeb

Provoz knihoven, studoven, počítačových center a jiných pracovišť pro poskytování informačních služeb se řídí provozními řády25), které musejí respektovat potřeby akademické obce.

__________

25) Zejména § 62 odst. 1 písm. g) zákona vysokých školách.

Čl. 21 Pořádek v prostorách univerzity

 1. Při užívání prostor univerzity je každý povinen chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku, aby žádný člen akademické obce nebyl omezen na svých akademických právech a akademických svobodách a aby nebyly narušovány kolegiální vztahy v akademickém prostředí.

 2. Podrobnější pravidla k zajištění pořádku při užívání prostor univerzity může stanovit rektor nebo, jde-li o prostory na fakultě, děkan.


Část III. Studijní programy, studium a studenti

Čl. 22 Studijní program


 1. Studijní program musí vycházet z některého ze základních vědních oborů a patřit do některé oblasti studia.

 2. Při přípravě a uskutečňování studijních programů je třeba dbát na efektivní využívání zdrojů a s tím související optimální míru integrace vzdělávací činnosti.

 3. Studijní program může být uskutečňován

    a. 

  samostatně jednou fakultou,

    b. 

  samostatně více fakultami,

    c. 

  společně více fakultami,

    d. 

  způsobem podle písmena a), b), nebo c) s podílem vysokoškolského ústavu.

 4. U studijních programů uskutečňovaných podle písmena c) musí být stanoveno, na které fakultě je student zapsán 9); vnitřními předpisy této fakulty je povinen se řídit.

 5. Studijní program může být též uskutečňován ve spolupráci se zahraniční vysokou školou 25a); návrh příslušné dohody předkládá po projednání ve vědecké radě fakulty rektorovi děkan.

 6. Studijní program se může členit na studijní obory.

 7. Studijní program je konkretizován ve studijních plánech.

 8. Podrobnosti o studijním programu stanoví studijní a zkušební řád univerzity, který je vnitřním předpisem 26).

 9. Podrobnosti o předkládání a projednávání návrhů v souvislosti s akreditací studijního programu stanoví vnitřní předpis 20).

__________

9) § 51 odst. 2 zákona o vysokých školách.

25a) § 47a zákona o vysokých školách.

26) § 17 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách.

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Čl. 23 Zajištění a kontrola uskutečňování studijních programů

 1. Koordinací obsahové přípravy studijního programu, dohledem nad kvalitou jeho uskutečňování, vyhodnocováním a rozvojem studijního programu je pověřen garant studijního programu26a). Obdobnou působností za studijní obor může být pověřen oborový garant; v takovém případě oboroví garanti tvoří radu garantů studijního programu. Je-li to pro daný studijní program vhodné, může být rada garantů ustavena i pro studijní program, který se nedělí na studijní obory, nebo mohou být členstvím v radě garantů pověřeni další akademičtí pracovníci.

 2. Funkcí garanta studijního programu, oborového garanta nebo člena rady garantů může být pověřen pouze habilitovaný akademický pracovník26b). Je-li ustavena rada garantů, je jejím předsedou garant studijního programu.

 3. Garanta studijního programu, oborového garanta nebo člena rady garantů výkonem funkce

    a. 

  u studijního programu podle čl. 22 odst. 3 písm. a) pověřuje a odvolává rektor na návrh děkana příslušné fakulty po vyjádření její vědecké rady,

    b. 

  u studijního programu podle čl. 22 odst. 3 písm. b), c) a d) pověřuje a odvolává rektor na návrh děkanů zúčastněných fakult, popřípadě ředitele vysokoškolského ústavu, předložený mu po vzájemné dohodě a po vyjádřeních příslušných vědeckých rad.

 4. Garant studijního programu nebo rada garantů připravuje návrhy studijních plánů, které konkretizují studijní program. Na základě takového návrhu a po vyjádření příslušné vědecké rady, popřípadě vědeckých rad, vydá studijní plán děkan příslušné fakulty, popřípadě každý z děkanů zúčastněných fakult.

 5. Ustanovení odstavce 3 platí i pro pověřování výkonem funkce a odvolávání členů oborové rady doktorského studijního programu27). Garant doktorského studijního programu je členem příslušné oborové rady. V případě, že se doktorský studijní program člení na více studijních oborů, je garant studijního programu členem alespoň jedné z oborových rad a oboroví garanti jsou členy té oborové rady, jejíž studijní obor garantují.

 6. Oborová rada má nejméně pět členů, nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů, nejméně jedna třetina členů oborové rady musí být jiné osoby než členové akademické obce příslušné fakulty, popřípadě zúčastněných fakult, alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen akademické obce univerzity.

 7. Podrobnosti o působnosti garanta studijního programu, oborového garanta, rady garantů a oborové rady upravuje opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje vědecká rada a senát.

 8. Povinností garanta studijního programu, oborového garanta, rady garantů, nebo oborové rady je na vyžádání podat zprávu o realizaci studijního programu děkanovi, popřípadě děkanům, a rektorovi. Uskutečňování studijních programů na fakultě, popřípadě na vysokoškolském ústavu, soustavně kontroluje děkan, popřípadě ředitel vysokoškolského ústavu, který přijímá bezodkladně potřebná opatření.

______

26a) § 79 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.

26b) § 70 odst. 4 zákona o vysokých školách.

27) § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách.

Čl. 24 Přijímání ke studiu

Přijímání ke studiu na univerzitě včetně přezkumného řízení upravuje řád přijímacího řízení, který je přílohou č. 5 tohoto statutu.


Čl. 25 Studium

Podrobnosti o studiu včetně práv a povinností studentů a pravidel přezkumného řízení při rozhodování o právech a povinnostech studentů, jakož i způsobu zveřejňování obhájených závěrečných prací a prací odevzdaných k obhajobě27a), stanoví studijní a zkušební řád univerzity, který je vnitřním předpisem26).

__________

27a) § 47b zákona o vysokých školách.

26) § 17 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách.

Čl. 26 Podmínky studia cizinců

 1. Cizinci jsou studia na univerzitě účastni

  • a) jako studenti podle zákona o vysokých školách,

  • b) na základě vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána28),

  • c) na základě dohod o spolupráci uzavíraných ve smyslu § 6 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách, zejména v rámci mezinárodních programů, programů Evropské unie pro akademickou mobilitu, jakož i dohod s vysokými školami,

  • d) na základě dohody o účasti na celoživotním vzdělávání.

 2. Děkan příslušné fakulty může v případě, že má důvodné pochybnosti o schopnosti uchazeče podle odstavce 1 písm. a) studovat ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, stanovit, že součástí přijímací zkoušky je ověření znalostí českého jazyka; to neplatí, jestliže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví jinak.

 3. Při zápisu do studia se ověřuje, zda cizinec má na území České republiky povolen pobyt a zda splňuje další podmínky podle právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky.

 4. Studuje-li cizinec v rámci studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce, je povinen hradit poplatek za studium podle čl. 33 odst. 1 písm. c).

 5. Podmínky pro přijetí ke studiu podle odstavce 1 písm. b) a c) a studium takto založené se řídí příslušnou smlouvou.

 6. Podrobnosti o studiu cizinců podle odstavce 1 písm. b) nebo c) stanoví vnitřní předpis20).

__________

28) § 106 zákona o vysokých školách.

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Čl. 27 Státní rigorózní zkouška, která není součástí studia

Postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce (§ 46 odst. 5 zákona o vysokých školách), která není součástí studia, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběhu a hodnocení, podrobnosti o způsobu zveřejňování obhájených rigorózních prací a prací odevzdaných k obhajobě27a), jakož i pravidel pro stanovení výše poplatku spojených s přijetím přihlášky k této zkoušce a s konáním této zkoušky28a) a pro stanovení úhrady nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně stanoví rigorózní řád, který je vnitřním předpisem20).

__________

27a) § 47b zákona o vysokých školách.

28a) § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách.

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.


Čl. 28 Výměna studujících

 1. Zásady a pravidla výměny studujících stanoví dohody o spolupráci uzavřené podle § 6 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

 2. Podrobnější podmínky výběru studentů univerzity pro účast na výměně studujících stanoví rektor po dohodě s děkany příslušných fakult. Stanovené podmínky se zveřejňují na úředních deskách těchto fakult.


Čl. 29 Oceňování studentů

Rektor nebo děkan může studentovi udělit pochvalu, cenu nebo věcný dar; pravidla pro jejich udělování stanoví vnitřní předpis20), pravidla pro jejich udělování děkanem může stanovit vnitřní předpis fakulty29).

__________

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

29) § 33 odst. 2 písm. g) zákona o vysokých školách.

Čl. 30 Stipendia

Pravidla pro poskytování stipendií včetně řízení o žádostech a přezkumného řízení stanoví stipendijní řád, který je vnitřním předpisem30).

__________

30) § 17 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách.

Čl. 31 Disciplinární přestupky studentů

Podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů, ukládání sankcí za tyto přestupky, jakož i o disciplinárním řízení včetně přezkumného řízení, upravuje disciplinární řád pro studenty univerzity, který je vnitřním předpisem31).

__________

31) § 17 odst. 1 písm. h) zákona o vysokých školách.

Čl. 32 Ubytování a stravování studentů

 1. Vztahy při ubytování a stravování studentů v kolejích a menzách univerzity jsou založeny na smlouvě32).

 2. Pravidla pro poskytování ubytovacích služeb v kolejích univerzity a pro poskytování stravovacích služeb v menzách univerzity, jakož i působnost orgánů součásti univerzity pro zabezpečování těchto služeb, vztahy mezi těmito orgány a samosprávnými orgány univerzity a samospráva ubytovaných jsou stanoveny řádem pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, který je vnitřním předpisem20).

 3. Poskytování ubytovacích nebo stravovacích služeb studentům může být též zajišťováno prostřednictvím jiné právnické osoby; v takovém případě jsou podrobnosti o působnosti samosprávných orgánů univerzity stanoveny vnitřním předpisem podle odstavce 2.

__________

32) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.


Čl. 33 Poplatky spojené se studiem

 1. Příloha č. 6 tohoto statutu určuje

    a. 

  výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením33),

    b. 

  výši poplatků spojených se studiem jednotlivých bakalářských a magisterských studijních programů34),

    c. 

  výši poplatků spojených s uskutečňováním studijních programů v cizím jazyce35),

    d. 

  formu placení a splatnost poplatků uvedených pod písmeny a) až c), jakož i postup při vydávání rozhodnutí o vyměření poplatků a při přezkumném řízení a podmínky pro snížení výše poplatků nebo prominutí anebo pro odložení lhůty jejich splatnosti.

 2. Výše poplatků se zveřejňuje36) na úřední desce univerzity a fakulty.

__________

33) § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách.

34) § 58 odst. 2 až 4 zákona o vysokých školách.

35) § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách.

36) § 58 odst. 6 zákona o vysokých školách.

Čl. 34 Úhrada vybíraná za některé úkony od studentů

 1. Za úkony určené opatřením rektora, ke kterému se vyjadřuje senát, lze od studentů vybírat úhradu do výše nákladů, které jsou s těmito úkony spojeny. Výši úhrady stanoví v souladu s tím, co je uvedeno v opatření, děkan příslušné fakulty nebo rektor.

 2. Bez zaplacení úhrady se úkon uvedený v odstavci 1 neprovede.


Čl. 35 Doručování písemností studentům a uchazečům do vlastních rukou

 1. Písemnosti lze studentům do vlastních rukou doručovat přímo na fakultě. Převzetí písemnosti student potvrdí svým podpisem. Odepření převzít písemnost má účinky doručení; o odepření musí být pořízen záznam.

 2. Nepostupuje-li se podle odstavce 1, nebo nepodaří-li se způsobem uvedeným v odstavci 1 písemnost doručit do tří pracovní dní, doručí se písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb36a) na hlášenou adresu37). Písemnost je doručena dnem jejího převzetí, nebo dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o její doručení37a), anebo dnem, kdy marně uplynula desetidenní lhůta k jejímu vyzvednutí, počítaná ode dne, kdy byla písemnost uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát byl vyzván k jejímu vyzvednutí37b).

 3. Jestliže je student zastupován na základě plné moci, doručuje se pouze zástupci, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Ustanovení odstavce 2 věty druhé platí obdobně.

 4. Nepodaří-li se písemnost z jakéhokoli důvodu doručit podle odstavce 2 nebo 3 nebo nesplní-li student povinnost hlásit adresu, uloží se písemnost na studijním oddělení děkanátu fakulty a současně se sdělení o tom vyvěsí na úřední desce fakulty (náhradní doručení na fakultě). Osmý den po uložení písemnosti je dnem doručení. Tohoto postupu nelze použít u rozhodnutí podle § 68 odst. 3 písm. f) až i) zákona o vysokých školách.

 5. Pro doručování písemností do vlastních rukou uchazečům o studium a uchazečům, kteří si podali přihlášku ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia (čl. 27), platí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

__________

36a) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) a § 19 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).

37) § 63 odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách.

37a) § 24 odst. 3 a 4 správního řádu

37b) § 23 a § 24 odst. 1 správního řádu.

Čl. 36 Celoživotní vzdělávání

 1. Vztahy při poskytování celoživotního vzdělávání jsou založeny na smlouvě32).

 2. Pravidla pro přípravu, schvalování a uskutečňování programů celoživotního vzdělávání, pro výběr z uchazečů a pro stanovení výše úplaty stanoví řád celoživotního vzdělávání, který je vnitřním předpisem20).

__________

32) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Čl. 36a Mezinárodně uznávané kursy

 1. Univerzita uskutečňuje mezinárodně uznávané kursy orientované na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční vysoké školy37c) (dále jen „mezinárodně uznávaný kurs“). O uskutečňování konkrétního mezinárodně uznávaného kursu rozhoduje rektor po vyjádření vědecké rady. Rektor též stanoví období, ve kterém se mezinárodně uznávaný kurs může uskutečňovat.

 2. Záměr fakulty nebo vysokoškolského ústavu anebo společný záměr těchto součástí univerzity uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs se předkládá rektorovi spolu s vyjádřením vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu.

 3. Absolventům mezinárodně uznávaného kurzu vydává univerzita osvědčení a případně též uděluje mezinárodně uznávaný titul.

 4. Minimální požadavky na průběh a hodnocení studia v mezinárodně uznávaném kursu a podrobnosti o předkládání záměrů uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs, jejich náležitostech a projednávání, o zveřejňování informací o mezinárodně uznávaných kursech, o hodnocení těchto kursů, o přijímání uchazečů do těchto kursů, o platbách za tyto kursy a o vydávání osvědčení a udělování mezinárodně uznávaných titulů absolventům těchto kursů stanoví opatření rektora. Opatření rektora může též stanovit, které podrobnosti upraví opatření děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.

 5. Opatření rektora a případná opatření děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu podle odstavce 4 a další informace o mezinárodně uznávaných kursech uskutečňovaných univerzitou se zveřejňují prostřednictvím sítě Internet a uchazeči o přijetí do mezinárodně uznávaného kursu s nimi musí být předem seznámeni.

 6. Vztahy při poskytování mezinárodně uznávaných kursů jsou založeny na smlouvě32).

__________

37c) § 60a zákona o vysokých školách.

32) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Část IV. Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci

Čl. 37 Pracovněprávní vztahy akademických pracovníků

 1. Pracovní poměr profesorů a docentů se sjednává zpravidla na dobu neurčitou, pracovní poměr ostatních akademických pracovníků zpravidla na dobu určitou.

 2. Před sjednáním pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce je děkan povinen se v ústřední evidenci vedené podle čl. 17 odst. 4 přesvědčit, zda zamýšlené uzavření pracovněprávního vztahu není v rozporu s právními předpisy.

 3. Pracovními příkazy vydávanými akademickým pracovníkům nelze zasahovat do akademických svobod a akademických práv.


Čl. 38 Výběrové řízení

 1. Pravidla výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků stanoví řád výběrového řízení, který je vnitřním předpisem38).

 2. Výběrové řízení je možno konat i při přijímání dalších zaměstnanců, zejména vědeckých a odborných pracovníků.

__________

38) § 17 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách.

Čl. 39 Mzdy

Pravidla pro stanovení mezd akademických pracovníků a mezd dalších zaměstnanců stanoví v mezích právních předpisů39) vnitřní mzdový předpis40).

__________

39) Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

40) § 17 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.


Čl. 40 Zvláštní ustanovení o zaměstnancích, kteří nejsou akademickými pracovníky

Ustanovení čl. 5 odst. 2 až 6 platí pro zaměstnance univerzity, kteří nejsou akademickými pracovníky, obdobně.


Čl. 41 Habilitace a jmenování profesorem

 1. Podrobnosti o předkládání návrhů v souvislosti s akreditací oborů pro habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem stanoví vnitřní předpis20).

 2. O akreditaci oboru pro habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem informuje rektor senát na jeho nejbližším zasedání.

 3. Podrobnosti o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem stanoví řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, který je vnitřním předpisem20).

__________

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Čl. 42 Hostující profesoři

 1. Učitelé zahraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo docenty, mohou na základě rozhodnutí rektora vydaného na návrh vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu po dobu svého působení na univerzitě užívat pracovní označení "hostující profesor Univerzity Karlovy".

 2. Hostující profesoři mají práva a povinnosti členů akademické obce s výjimkou práva volit a být volen do akademických senátů.


Část V. Dlouhodobý záměr, výroční zprávy a hodnocení činnosti

Čl. 43 Vypracování dlouhodobého záměru a jeho využití

 1. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti41) univerzity (dále jen "dlouhodobý záměr univerzity") je základním programovým dokumentem a jedním z podkladů pro stanovení výše příspěvku nebo dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost42).

 2. Dlouhodobý záměr univerzity vychází zejména z koncepcí rozvoje univerzity, dlouhodobých záměrů fakult43) a koncepcí rozvoje dalších součástí podílejících se na vzdělávací nebo vědecké činnosti.

 3. Při přípravě dlouhodobého záměru univerzity se vychází ze zájmu univerzity jako celku. Fakulty a další součásti uvedené v odstavci 2 se na přípravě podílejí a mohou se k návrhu dlouhodobého záměru před jeho projednáním ve vědecké radě vyjádřit.

 4. Z dlouhodobého záměru univerzity se vychází zejména při přípravě změn vnitřní organizace, nových studijních programů a zaměření vědeckého výzkumu.

 5. Další44) upřesnění dlouhodobého záměru univerzity se provádí podle potřeby.

__________

41) § 21 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

42) 18 odst. 4 zákona o vysokých školách.

43) § 27 odst. 1 písm. h) zákona o vysokých školách.

44) Srov. § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Čl. 44 Vypracování výročních zpráv a jejich využití

 1. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření 45) se zpracovávají na základě univerzitních podkladů, jakož i výročních zpráv fakult 46) a podkladů z dalších součástí; obsahují též hodnocení fakult a dalších součástí z pohledu univerzity jako celku.

 2. Komentář k výročním zprávám podává senátu rektor, komentářem k výroční zprávě o hospodaření může pověřit kvestora.

 3. Závěry výročních zpráv jsou využívány v řídící činnosti a pro účely aktualizace, popřípadě dalšího upřesnění, dlouhodobého záměru.

__________

45) § 21 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.

46) § 27 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.

Čl. 45 Obsah a způsob hodnocení činnosti

 1. Hodnocení činnosti47) na univerzitě spočívá v pravidelném hodnocení efektivnosti organizace, úrovně pedagogické, vědecké a výzkumné práce, jakož i využití zdrojů.

 2. Hodnocení činnosti se provádí jako hodnocení fakult a dalších součástí, jakož i jejich pracovišť a členů akademické obce, z hlediska univerzity jako celku.

__________

47) § 21 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách.

Čl. 46 Pravidla hodnocení činnosti

 1. Podkladem pro hodnocení činnosti jsou údaje o vstupech a výstupech činnosti univerzity, fakult a dalších součástí, průběžně soustřeďované rektorátem. Povinností všech součástí je poskytovat včas, úplně a pravdivě všechny údaje požadované rektorem. Podkladem pro hodnocení činnosti je též hodnocení výuky prováděné studenty; jeho pravidla stanoví vnitřní předpis20).

 2. Podklady pro hodnocení činnosti posuzuje a návrh závěrů připravuje evaluační komise jmenovaná rektorem pro přípravu konkrétní zprávy o hodnocení. Alespoň tři členové evaluační komise musí být jiné osoby než zaměstnanci univerzity; z každé součásti univerzity může být v evaluační komisi nejvýše jeden člen, tento člen se neúčastní hodnocení činnosti součásti, k níž přísluší.

 3. V případě potřeby může rektor nařídit nebo evaluační komise z vlastního podnětu provést doplňující šetření.

 4. Zpráva o hodnocení každé fakulty nebo další součásti, která se podílí na vzdělávací, vědecké nebo výzkumné činnosti, se zpracovává nejméně jedenkrát za pět let; při stanovení lhůty se přihlédne k výsledkům předchozího hodnocení činnosti.

__________

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Čl. 47 Výsledky hodnocení činnosti

Výsledky hodnocení činnosti se po projednání vědeckou radou a po schválení senátem zveřejňují společně s nejbližší výroční zprávou o činnosti. Výsledků hodnocení se využívá při vypracování dlouhodobých záměrů.


Část VI. Hospodářské věci

Čl. 48 Rozpočet a rozpočtové provizórium

 1. Dílčí rozpočty fakult a dalších součástí jsou součástí rozpočtu48) univerzity, pokud tak stanoví rektor.

 2. Dílčí rozpočty se sestavují jako vyrovnané.

 3. Návrh rozpočtu univerzity vychází ze zásad dlouhodobých pravidel rozdělování příjmů univerzity, které po vyjádření vědecké rady a senátu stanoví rektor. V souvislosti se schvalováním rozpočtu univerzity senát na návrh rektora stanoví konkretizaci těchto pravidel pro daný rok a dále na návrh rektora může stanovit ukazatele důležité z hlediska tvorby a čerpání vybraných položek rozpočtu.

 4. Při rozdělování příjmů univerzity se přihlíží zejména k dosaženým výsledkům vzdělávací činnosti, k dlouhodobému záměru univerzity a dlouhodobým záměrům fakult, k typu a finanční náročnosti akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a k počtu studentů. Při rozdělování prostředků na vědu a výzkum se přihlíží zejména k dosaženým výsledkům vědecké nebo výzkumné práce a její náročnosti.

 5. Po 1. lednu se rozpočtové hospodaření až do schválení rozpočtu univerzity řídí rozpočtovým provizóriem, v jehož rámci lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku nebo dotace ze státního rozpočtu v minulém kalendářním roce. Rektor je oprávněn činit nezbytná opatření k zajištění rozpočtového hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se zúčtují na rozpočet univerzity po jeho schválení.

__________

48) § 18 odst. 1 zákona o vysokých školách.

Čl. 49 Nakládání s majetkem

O nakládání s majetkem univerzity rozhoduje a jejím jménem v souvislosti s tím jedná

  a. 

rektor vždy ve věcech uvedených v § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona o vysokých školách a při nakládání s dary v hodnotě přesahující 100 000 Kč a s předměty kulturní hodnoty, jakož i ve věcech, které si svým opatřením vyhradí,

  b. 

kvestor ve věcech, které nejsou uvedeny pod písmeny a), c) nebo d),

  c. 

děkan, popřípadě v rozsahu stanoveném opatřením děkana tajemník, ve věcech majetku, výkon jehož správy je jim svěřen, jde-li o

 • nájem nebytových prostor, popřípadě nemovitosti, o výměře do 300 m2 za předpokladu, že doba, na niž se smlouva uzavírá, nepřesahuje dobu pěti let; to platí i pro jiné smlouvy, z nichž vznikne právo užívat nebytové prostory nebo nemovitost,

 • nájem služebního bytu v prostorách fakulty zaměstnanci univerzity,

 • nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 2 500 000 Kč,

 • jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku,

  d. 

ředitel další součásti, o níž je v organizačním řádu univerzity stanoveno, že je mu svěřen výkon správy majetku, jde-li o

 • nakládání s přidělenými finančními prostředky,

 • jednání ve věcech doplňkové činnosti včetně nakládání s prostředky získanými z této činnosti,

 • nájem nebytových prostor, popřípadě nemovitosti, o výměře do 300 m2 za předpokladu, že doba, na niž se smlouva uzavírá, nepřesahuje dobu pěti let; to platí i pro jiné smlouvy, z nichž vznikne právo užívat nebytové prostory nebo nemovitost,

 • nájem služebního bytu v prostorách další součásti zaměstnanci univerzity,

 • nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 2 500 000 Kč,

 • jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku.


Čl. 50 Uzavírání smluv o užívání nebytových prostor nebo nemovitostí

 1. K uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, popřípadě nemovitostí, které nejsou uvedeny v čl. 49 písm. c) nebo d), je zapotřebí předchozího vyjádření senátu; to platí i pro jiné smlouvy, z nichž vznikne právo užívat nebytové prostory nebo nemovitosti.

 2. K uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, popřípadě nemovitostí, které jsou uvedeny v čl. 49 písm. c), jakož i smluv, které nejsou uvedeny v čl. 49 písm. c) a které se týkají prostor užívaných fakultou, je zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu fakulty; to platí i pro jiné smlouvy, z nichž vznikne právo užívat nebytové prostory nebo nemovitosti. Nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak, není předchozího vyjádření akademického senátu třeba k uzavření těchto smluv v případě, že výměra dotčených prostor nepřesahuje 100 m2 a doba, na kterou se smlouva uzavírá, nepřesahuje dva roky.


Čl. 50a Zakládání právnických osob, vklady majetku univerzity

 1. Součástí návrhu rektora48a) na založení právnické osoby, nebo na peněžitý anebo nepeněžitý vklad univerzity do právnické osoby je rozbor, z něhož musí vyplývat, jak navrhovaný záměr přispívá k plnění úkolů uvedených v čl. 2 nebo čl. 5 odst. 2 až 4. Předkládá-li podnět v této věci rektorovi děkan, uvede v něm též vyjádření akademického senátu fakulty k tomuto záměru.

 2. Návrh zakládací listiny, stanov nebo obdobného dokumentu právnické osoby, kterou univerzita hodlá založit, musí být formulován tak, aby univerzitě umožnil plnit úkoly podle odstavce 1 prostřednictvím výkonných a dozorčích orgánů zakládané osoby.

 3. Peněžitý nebo nepeněžitý vklad univerzity do právnické osoby lze učinit za předpokladu, že to přispěje k plnění úkolů uvedených v odstavci 148b).

__________

48a) § 15 odst. 1 písm. d) a § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách.


Čl. 51 Cenová tvorba

Tvorbu cen výkonů, které nejsou poplatky podle čl. 33 nebo poplatkem podle čl. 27, upravují právní předpisy49); ustanovení čl. 34 není tímto ustanovením dotčeno. Každá cena musí být kalkulována.

__________

49) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 52 Kontrola hospodaření

 1. Kontrola hospodaření je prováděna rektorem, periodicky nebo mimořádně, osobami jím pověřenými, a to na základě rozhodnutí rektora nebo usnesení senátu. K provádění kontrol může rektor zřídit specializovaný útvar rektorátu.

 2. Hospodaření podléhá též kontrole senátu50); podrobnosti stanoví volební a jednací řád senátu14).

 3. Ke kontrole hospodaření musí fakulty a další součásti poskytnout kdykoli všechny potřebné podklady. Jednotliví zaměstnanci jsou povinni poskytnout pravdivé a úplné informace. Na vyžádání jsou povinni podat písemné vyjádření ke kontrolnímu zjištění.

 4. Výsledky kontrol se využívají v řídící činnosti i při přípravě dlouhodobého záměru univerzity.

__________

50) § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.

14) § 17 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Čl. 53 Předpisy o hospodaření a správě majetku

 • Pravidla hospodaření jsou stanovena v příloze č. 8 tohoto statutu.

 • Pravidla pro správu majetku univerzity upravuje vnitřní předpis20).

 • Podrobnější pravidla hospodaření a podrobnější pravidla pro správu majetku stanoví statuty fakult a vnitřní předpisy dalších součástí, o nichž je v organizačním řádu univerzity stanoveno, že jejich ředitelům je svěřen výkon správy majetku.

__________

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Část VII. Akademické insignie, obřady a pocty

Čl. 54 Akademické insignie

 1. Výrazem tradic univerzity jsou akademické insignie univerzity a fakult.

 2. Akademické insignie jsou užívány zejména při imatrikulacích a promocích, při slavnostních zasedáních akademických senátů a vědeckých rad a při příležitosti zahájení nebo skončení významných akcí vědeckého života.

 3. Akademické insignie jsou nezcizitelným majetkem univerzity a musí být chráněny způsobem odpovídajícím jejich významu.

 4. Popis akademických insignií je uveden v příloze č. 9 tohoto statutu. Dokumentace akademických insignií je uložena v archivu univerzity.


Čl. 55 Taláry a oděvy pedelů

 1. Univerzitní taláry jsou při imatrikulacích, promocích a dalších slavnostních příležitostech oprávněni užívat

    a. 

  rektor a prorektoři,

    b. 

  děkani a proděkani,

    c. 

  členové předsednictva senátu,

    d. 

  jiní akademičtí pracovníci,

    e. 

  kvestor a tajemníci,

    f. 

  významní hosté univerzity a fakult podle rozhodnutí rektora.

 2. Popis talárů a oděvů pedelů stanoví vnitřní předpis20). Dokumentace talárů a oděvů pedelů je uložena v archivu univerzity.

__________

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Čl. 56 Imatrikulace, promoce a sliby

 1. Imatrikulace studentů (slavnostní složení akademického slibu) se konají za účasti rektora nebo prorektora a děkana nebo proděkana příslušné fakulty. Imatrikulační slib zní: "Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek."

 2. Promoce absolventů (slavnostní slib a převzetí bakalářského, magisterského nebo doktorského diplomu) se konají za účasti rektora nebo prorektora a děkana nebo proděkana příslušné fakulty. Formule promotorů a znění bakalářských, magisterských a doktorských slibů jsou obsaženy ve statutech fakult.

 3. Postup při imatrikulacích a při promocích stanoví řád imatrikulací a promocí, který je vnitřním předpisem20).

__________

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Čl. 57 Karolinum

 1. Univerzita užívá budovu Karolina, která je národní kulturní památkou, především jako sídlo svých akademických samosprávných orgánů a ke konání akademických obřadů.

 2. Poměry Karolina jakožto národní kulturní památky jsou upraveny zvláštními předpisy51).

 3. Podrobnosti o užívání Karolina stanoví opatření rektora, k němuž se vyjadřuje senát.

__________

51) Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Usnesení vlády č. 251 z 30. března 1962, bod 15.; registrováno v částce 36/1962 Sb.

Čl. 58 Doktoráty honoris causa

Udělování doktorátů honoris causa a promoce honoris causa upravuje vnitřní předpis20).

__________

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

Čl. 59 Pamětní medaile univerzity a fakult

 1. Univerzita a fakulty udělují pamětní medaile akademickým pracovníkům, studentům, jakož i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj univerzity nebo fakulty, o rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.

 2. Řád pro udělování medailí univerzity a fakult je vnitřním předpisem20). Dokumentace medailí je uložena v archivu univerzity.

__________

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.


Čl. 60 Emeritní profesoři

 1. Emeritním profesorem může být jmenován profesor, který z pracovního poměru k univerzitě odešel do důchodu nebo který je v důchodu a byl dříve zaměstnán na univerzitě. Emeritní profesory jmenuje rektor na návrh děkana po vyjádření vědecké rady příslušné fakulty.

 2. "Emeritní profesor Univerzity Karlovy" je čestný titul, který nezakládá členství v akademické obci univerzity. Emeritní profesoři mají právo účastnit se vědeckého bádání na univerzitě a za tím účelem používat její zařízení a informační technologie; jinak jmenování emeritním profesorem nezakládá žádné majetkoprávní nároky. Emeritní profesoři mají rovněž právo, aby jim bylo uděleno slovo na shromáždění členů akademické obce.


Čl. 61 Profesoři in memoriam

 1. Profesorem in memoriam může být jmenován akademický pracovník, který za svého života dosahoval výborných výsledků v pedagogické a vědecké práci a který zemřel v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů. Profesory in memoriam jmenuje rektor na návrh vědecké rady fakulty a po vyjádření vědecké rady. Tento titul může být udělen i v dalších zvláštního zřetele hodných případech.

 2. "Profesor in memoriam Univerzity Karlovy" je čestný titul, který nezakládá žádné majetkoprávní nároky.


Část VIII. Společná ustanovení

Čl. 62 Znak univerzity

 1. Znakem univerzity je vyobrazení otisku "pečetidla pražské univerzity", které patří mezi insignie univerzity (čl. 54).

 2. Znaku univerzity se používá zejména k označení bakalářských, magisterských, doktorských a dalších diplomů, vysvědčení, osvědčení, publikací, tiskovin a korespondence.

 3. Znak univerzity je chráněn jako ochranná známka 52).

 4. Znak univerzity je vyobrazen v příloze č. 10 tohoto statutu. Zásady používání a ochrany znaku univerzity jsou vnitřním předpisem20). Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku univerzity stanoví opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje senát.

__________

52) Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

20) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.


Čl. 62a Znaky fakult a dalších součástí

 1. Znak fakulty vyjadřuje identitu fakulty jakožto základní součásti univerzity.

 2. Vyobrazení znaku fakulty a jeho používání musí být v souladu s předpisy uvedenými v čl. 62 odst. 4. Znak fakulty musí být volen tak, aby po grafické stránce mohl být v souladu s těmito předpisy současně používán se znakem univerzity.

 3. Znak fakulty je uveden ve statutu fakulty. Vnitřní předpis fakulty může stanovit zásady používání a ochrany znaku fakulty.

 4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují přiměřeně i na znak další součásti, pokud rektor svým opatřením stanoví, že tato součást znak užívá.


Čl. 63 Razítka univerzity

 1. Univerzita používá úředního kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem "Univerzita Karlova v Praze" v případech stanovených právním předpisem 53).

 2. Podobu a pravidla užívání ostatních razítek stanoví opatření rektora.

__________

53) § 3 zákona ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 64 Úřední deska

 1. Univerzita a každá fakulta má svoji úřední desku. Nestanoví-li vnitřní předpis něco jiného, vyvěšují se na úřední desce univerzity písemnosti týkající se celé univerzity a na úřední desce fakulty písemnosti týkající se fakulty.

 2. Úřední deska musí být zřetelně označena a umístěna na dobře přístupném místě v budově rektorátu nebo fakulty.

 3. Na úřední desce se vyvěšují kromě písemností stanovených zákonem 54)

    a. 

  informace o začátku akademického roku a o jeho členění na semestry, období výuky a zkoušek a na období prázdnin, jakož i o lhůtě pro zápis,

    b. 

  informace o termínech a místu konání státních zkoušek,

    c. 

  informace o termínu a místu konání nejbližšího zasedání senátu nebo akademického senátu fakulty,

    d. 

  informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, a informace, kde lze nahlédnout do dlouhodobého záměru,

    e. 

  informace o výši poplatků (čl. 27 a 33) a úhrad vybíraných za některé úkony od studentů (čl. 34),

    f. 

  informace o výměně studujících (čl. 28),

    g. 

  sdělení o uložení rozhodnutí doručovaných studentům do vlastních rukou náhradním způsobem (čl. 35 odst. 4); tato sdělení jsou zveřejňována pouze na úředních deskách fakult,

    h. 

  další informace, o kterých tak stanoví vnitřní předpis univerzity nebo fakulty anebo o nichž tak rozhodne rektor nebo děkan.

 4. Texty vyvěšené na úředních deskách se zpřístupňují rovněž prostřednictvím sítě Internet.

__________

54) § 21 odst. 1 písm. g), § 49 odst. 5, § 75 odst. 1 a § 77 odst. 2 zákona o vysokých školách.

Čl. 65 Výkladové pravidlo

Ustanovení tohoto statutu je třeba vykládat ve smyslu principů vyjádřených v preambuli. V pochybnostech vykládá tato ustanovení senát.


Část IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 66 Přechodné ustanovení o senátu

První volby do senátu proběhnou na všech fakultách i na dalších součástech. Volební období zvolených členů v prvním sboru činí jeden rok, v druhém sboru dva roky a v třetím sboru tři roky. Funkční období počíná běžet dne 1. února 2000.


Čl. 67 Přechodné ustanovení o vnitřních předpisech fakult

 1. Fakulty, popřípadě další součásti, předloží návrhy nových vnitřních předpisů do tří měsíců ode dne, kdy tento statut nebo obsahově odpovídající vnitřní předpis nabude platnosti, popřípadě ode dne schválení podle § 33 odst. 4 zákona o vysokých školách. Tyto návrhy musejí být v souladu s platnými vnitřními předpisy univerzity.

 2. Do dne schválení nových vnitřních předpisů fakulty senátem se postupuje podle dosavadního statutu fakulty, pokud neodporuje zákonu o vysokých školách nebo vnitřním předpisům univerzity.


Čl. 68 Přechodné ustanovení o studiu na vysokoškolských ústavech

Pokud je na vysokoškolském ústavu ke dni nabytí účinnosti tohoto statutu uskutečňována podstatná část studijního programu, může rektor rozhodnout, že studenti zapsaní do studia těchto programů se zapisují do matriky studentů přímo na univerzitě. Toto opatření lze přijmout nejdéle do dne, kdy začne akademický rok 1999/2000.


Čl. 69 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se statut univerzity ze dne 29. března 1990 ve znění změn a doplňků.


Čl. 70 Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Do dne, kdy tento statut nabude účinnosti, se postupuje podle dosavadního statutu, pokud neodporuje zákonu o vysokých školách.

 2. Tento statut byl schválen senátem dne 22. ledna 1999*).

 3. Tento statut nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy55).

 4. Tento statut nabývá účinnosti prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti, s výjimkou přílohy č. 5 a 6, které nabudou účinnosti prvního dne akademického roku 1999/2000.

__________

*) Změny provedené v rámci registrace byly senátem schváleny dne 16. dubna 1999.

55) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 26.4.1999.
Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor*****

Vybraná ustanovení změn


Čl. 2 Změny Statutu ze dne 28. dubna 2006 (druhá změna)

Zvláštní ustanovení


Přílohy č. 4 a 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze se zrušují.Čl. 2 Změny Statutu ze dne 22. června 2009 (pátá změna)

Zrušovací ustanovení


 1. Zrušuje se Řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze ze dne 27. října 1999 ve znění pozdějších změn .

 2. Zrušuje se Řád menzy Univerzity Karlovy v Praze ze dne 14. dubna 2000 ve znění pozdějších změn.


*****


Změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze, změny každé přílohy a z těchto změn vyplývající úplná zněná jsou vedeny v samostatně číslovaných řadách.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 20. února 2004. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 26. dubna 2004 a účinnosti nabyla prvním dnem druhého kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla 28. dubna 2006 a účinnosti nabyla pět dní po nabytí platnosti.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (třetí změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 2. června 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla 30. června 2006 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (čtvrtá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23. ledna 2009. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla 30. dubna 2009 a účinnosti nabyla první den kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (pátá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 22. května 2009. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla 22. června 2009 a účinnosti nabývá 1. října 2009.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (šestá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 3. prosince 2010. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla 26. ledna 2011 a účinnosti nabyla pět dní po nabytí platnosti.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (sedmá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 25. března 2011. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla 6. dubna 2011 a účinnosti nabývá pět dní po nabytí platnosti.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (osmá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 26. dubna 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla 11. června 2013 a účinnosti nabývá prvním dnem kalendářního měsíce po nabytí platnosti.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (devátá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 24. května 2013*. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla 18. června 2013 a účinnosti nabývá prvním dnem kalendářního měsíce po nabytí platnosti.

_____

* Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze schválil tuto změnu formou dvou samostatných hlasování, z nichž první se týkalo změn v čl. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (čl. 1 bod 1 změny) a druhé změn ostatních, vždy se stejnou účinností.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (desátá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 11. října 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla 21. října 2013 a účinnosti nabývá den po nabytí platnosti.


Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (jedenáctá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 10. října 2014. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla 17. října 2014 a účinnosti nabývá pátý den po nabytí platnosti


Za správnost XI. úplného znění:JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPoslední změna: 12. březen 2018 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám