Opatření rektora č. 57/2015

Název:

Obsah, způsob předložení a projednání průběžných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2015 a o dosavadním průběhu realizace těchto programů

K provedení:

Čl. 6 odst. 5 Zásad Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

Účinnost:

18. prosinec 2015

[zrušeno OR č. 12/2017]


Obsah, způsob předložení a projednání průběžných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2015 a o dosavadním průběhu realizace těchto programů

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se v souladu s čl. 6 odst. 1 a 5 opatření rektora č. 20/2011, Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (dále jen „Zásady“), stanoví obsahové náležitosti průběžných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2015 a o dosavadním průběhu realizace těchto programů (dále jen „průběžná zpráva“ a „program“); dále také podrobnosti o způsobu předložení a projednání těchto zpráv.


Čl. 2 - Obsah průběžné zprávy

 1. Průběžná zpráva sestává ze dvou částí. Část A se vztahuje k roku 2015 a obsahuje zejména

  1. stručný souhrn o uskutečňování programu, včetně plnění cílů programu; dále informaci o případných schválených změnách složení rady programu; případně také aktualizaci seznamu klíčových řešitelů, kteří nejsou členy rady programu (viz část f) přihlášky programu);

  2. u programů, u nichž si to svým usnesením vyžádala Vědecká rada UK, adekvátní reflexi připomínek uvedených v posudku k průběžné zprávě za rok 20141;

  3. výčet maximálně deseti nejvýznamnějších výsledků2; u programů z oblasti humanitních a společenských věd také tabulku obsahující počty jednotlivých typů dosažených výsledků;

  4. počty akademických a vědeckých pracovníků a studentů doktorských studijních programů zúčastněných na programu ke dni 31. 12. 2015 (u společných programů se počty uvádějí zvlášť za každou participující součást);

  5. rámcový přehled vynaložených finančních prostředků (u společných programů se uvádí zvlášť za každou participující součást);

  6. přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu3, který byl pořízen z finančních prostředků na program.

 2. Část B průběžné zprávy se vztahuje k dosavadnímu období uskutečňování programu (roky 2012–2015) a obsahuje

  1. stručné shrnutí, kterých plánovaných cílů uvedených v části j)4, příp. h)5 přihlášky programu bylo dosaženo, dále zda od zahájení realizace programu došlo k udržení či zlepšení vědeckého výkonu a kvality v národním a mezinárodním měřítku (dle indikátorů uvedených v části j) přihlášky programu) a případně jaké faktory k tomu přispěly;

  2. výčet 5–10 nejvýznamnějších výsledků programu6;

  3. stručný plán činností na rok 2016;

  4. v případě, že některých plánovaných cílů uvedených v části j) nebo h) přihlášky programu nebylo ani nebude moci být dosaženo, aktualizaci těchto částí přihlášky a adekvátní zdůvodnění;

  5. u společných programů stručnou charakteristiku mezifakultní spolupráce (jejích přínosů a případných úskalí).


Čl. 3 - Termín a způsob předložení průběžné zprávy

 1. Průběžná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře a předkládá se v jednom písemném a jednom elektronickém vyhotovení. Písemné vyhotovení se předkládá odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK; musí být opatřeno podpisy koordinátora programu a děkanů všech fakult (ředitelů dalších součástí) zúčastněných na programu. U společných programů je případně možné, aby zprávu podepsal jen jeden z děkanů (ředitelů), kterému ostatní děkani (ředitelé) udělí k podpisu plné moci; tyto plné moci je nutno ke zprávě také přiložit7. Elektronické vyhotovení průběžné zprávy ve formátu *.docx, *.doc nebo *.rtf se zasílá e-mailem na adresu .

 2. Vzorový formulář průběžné zprávy bude nejpozději od 18. prosince 2015 zveřejněn na webu UK, v sekci „Věda a výzkum“ – „Financování vědy na UK“ – „PRVOUK“. Formuláře průběžných zpráv s předvyplněnými údaji týkajícími se jednotlivých programů poskytne odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK fakultám a VŠ ústavům UK nejpozději 11. ledna 2016.

 3. Termín pro předložení písemného i elektronického vyhotovení průběžné zprávy je stanoven na 26. února 2016.


Čl. 4 - Projednání průběžných zpráv

Ke všem průběžným zprávám budou vypracovány oponentní posudky. Průběžné zprávy i oponentní posudky projedná Vědecká rada UK.


Čl. 5 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 18. prosince 2015.


V Praze dne 17. prosince 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke stažení


Poznámky

1

Týká se těchto programů: P02, P04, P05, P06, P12, P15, P20, P22, P33, P38 a P39.

2

Tyto výsledky musí být evidovány v aplikaci OBD (výjimkou jsou pouze výsledky teprve přijaté k publikaci a výsledky fakult / VŠ ústavů, které nedisponují celouniverzitní verzí OBD).

3

tj. aktuálně v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH

4

návrh klíčových kroků pro kvalitativní zlepšení postavení vědní oblasti na UK v národním a zejména mezinárodním kontextu v horizontu doby uskutečňování programu, zdůvodnění a rámcový harmonogram těchto kroků, indikátory tohoto zlepšení

5

popis programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky

6

Tyto výsledky musí být rovněž evidovány v aplikaci OBD; výjimka viz 2. pozn. pod č.

7

Plné moci nemusí být notářsky ověřené.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám