Nejlepší studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Bolzanovu cenu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

ExternĂ­ odkaz www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 24. února 2016 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes ocenil prestižní Bolzanovou cenou tři vybrané studenty. Oceněny byly dizertační práce o bio-etnografii obyvatele Jižní Afriky v kontextu apartheidu, o vývoji biosenzorů s povrchovými plasmony a o vstupu železa do lidského organismu prostřednictvím duodenálních enerocytů.


V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána doktorská disertační práce „Mapping the Individual Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller Lesiba Samuel Kadiaka“ Mgr. Víta Zdrálka, Ph.D. z Filozofické fakulty UK. Práce se věnuje problematice bio-etnografie „průměrného“ hudebníka, obyvatele townshipu Mamelodi a člena Zion Christian Church, Lesiby Samuela Kadiaky (*1962), v kontextu apartheidní a post-apartheidní Jižní Afriky a teoretickým a praktickým implikacím použití tohoto přístupu pro výzkum jihoafrické hudební kultury a etnografické psaní obecněji. Práce biograficky a etnograficky prozkoumává vztah subjektu a kulturní a sociální struktury v etnomuzikologické perspektivě, tedy se zaměřením na prostředkování tohoto vztahu hudbou chápanou jako expresivní kultura a jako performativ působící na obě strany vztahu – konstruující kulturní a sociální struktury a zároveň strukturující emocionální a estetické prožívání jednotlivce jako kultuře otevřeného, avšak nikdy zcela determinovaného subjektu.


V kategorii přírodovědné byla vybrána disertační doktorská práce „Studium biomolekulárních interakcí pomocí optických biosenzorů s povrchovými plasmony“ od Mgr. Hany Šípové, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Doktorská práce se věnuje vývoji biosenzorů s povrchovými plasmony (SPR biosenzory) a jejich použití při studiu a detekci vybraných biomolekulárních interakcí. Výzkum SPR biosenzorů zahrnuje široké spektrum aktivit v oblasti fyziky, chemie a biologie. V dizertační práci jsou popsány některé z nich, např. optimalizace způsobu navázání biomolekul na povrch fotonických (nano)struktur a transportu biomolekul v mikrofluidickém systému. Práce se dále zabývá studiem aktivity některých enzymů a interakcí nukleových kyselin. Získané poznatky jsou použity k vývoji nových biosenzorů pro rychlou a citlivou detekci nukleových kyselin v lékařské diagnostice.


V kategorii lékařské byla vybrána doktorská disertační práce s názvem “Molecular mechanisms of iron transport across plasma membrane in mammalian cells” RNDr. Kamily Balušíkové, Ph.D. z 3. lékařské fakulty UK.  Cílem práce bylo přispět k pochopení molekulárních mechanizmů, které se podílejí na transportu netransferinového železa přes plasmatickou membránu v savčích buňkách. Projekt byl zaměřen na popis transportu netransferinového železa v lidských buňkách in vitro a in vivo při nedostatku nebo přetížení železem.


Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již více než dvacet let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. V letošním ročníku komise hodnotila několik desítek přihlášených prací. Ocenění získali spolu s diplomem i finanční odměnu.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v PrazeUniverzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7800 zaměstnanců, z toho téměř 4300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8000 studentů. Téměř 7500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014, který vypracovalo Středisko vzdělávací politiky PedF UK a hodnotící uplatnění absolventů na trhu práce, vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení abolventů UK  na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám