Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 14. listopadu 2016

Přítomní členové předsednictva

Tomáš Nigrin, David Hurný, Josef Staša, František Zahálka


Omluvena

Zuzana Červinková


Přítomní hosté

Tomáš Zima, J. M. pan rektor UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Program

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK schválilo Protokol o výsledku hlasování per rollam, který je přílohou tohoto zápisu.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo nominace zástupce delegáta AS UK ve Studentské komoře RVŠ a vyzývá členy AS UK k nominaci možných delegátů do 23. listopadu 2016, do 12 hodin (hlasování proběhne na zasedání AS UK dne 9. prosince 2016) na mail kanceláře AS UK: senat@cuni.cz.

 4. Předsednictvo AS UK projednalo nominace zástupců AS UK v Etické komisi UK a vyzývá členy AS UK k nominaci možných členů do 10. ledna 2017, do 12:00 hodin (hlasování proběhne na zasedání AS UK 20. ledna 2017) na mail kanceláře AS UK: senat@cuni.cz.

 5. Předseda Legislativní komise AS UK seznámil předsednictvo AS UK se stavem projednávání jednotlivých vnitřních předpisů UK, které mají být předloženy plénu AS UK dne 25. listopadu 2016. Sdělil, že aktuálně jsou předkladatelem vyhodnocovány došlé připomínky fakult a dalších součástí a od 15. listopadu 2016, 12:00 hodin, budou vyhodnocovány došlé pozměňovací návrhy členů AS UK. Návrhy budou projednány na zasedání Legislativní komise AS UK ve dnech 21. a 22. listopadu 2016, na kterém může předkladatel předložit případné modifikace. Předsednictvo AS UK žádá předsedy níže uvedených pracovních komisí AS UK o zprostředkování informace o stavu projednávání příslušných vnitřních předpisů podle následujícího seznamu:  Ekonomická komise AS UK  Příloha 1 Statutu UK: Organizační řád, Pravidla pro hospodaření UK, Pravidla pro správu majetku, Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, Řád výběrového řízení, Vnitřní mzdový předpis.  Studijní komise AS UK  Poplatky spojené se studiem, Studijní a zkušební řád, Řád přijímacího řízení, Řád celoživotního vzdělávání, Rigorózní řád, Stipendijní řád, Řád imatrikulací a promocí, Disciplinární řád pro studenty.  Sociální komise AS UK  Příloha 2 Poplatky spojené se studiem, Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, Pravidla podpory zájmové činnosti studentů.  Ediční komise AS UK  Příloha 4 Znak UK, Zásady používání a ochrany znaku univerzity, Ediční řád. 6. Předsednictvo AS UK projednalo změnu termínu zasedání předsednictva AS UK z 29. 11. 2016 na 28. 11. 2016 16:00 hodin. Zasedání proběhne na sekretariátu AS UK.

 7. Předsednictvo AS UK projednalo následující právní jednání:


  a) záměr uzavřít se spolkem Golf Club Praha, IČO: 47611952, se sídlem Plzeňská 401/2, 150 00 Praha 5, jako nájemcem, dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a části pozemku ze dne 12. 12. 2013, kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2018.


  b) záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti distribuční soustavy v části pozemku parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav součásti distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 8. Předsednictvo AS UK projednalo Návrh na čerpání mimořádného příspěvku ve výši 7 mil. Kč na přípravu stavby (projektovou dokumentaci) nové budovy Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy.

 9. Předsednictvo AS UK projednalo Návrh na čerpání mimořádného příspěvku ve výši 25 mil. Kč na dofinancování přestavby objektu bývalé menzy 17. listopadu pro účely FHS UK.

 10. Předsednictvo AS UK projednalo předložený Návrh výše finanční účasti univerzity z mimořádného příspěvku poskytnutého UK v letech 2009 a 2010 na přípravě a realizaci vnitřní provizorní menzy v rámci výstavby Kampusu Albertov.

 11. Předsednictvo AS UK projednalo volbu delegáta AS UK do Rady kolejí a menz a vyzývá Sociální komisi AS UK k předložení nominace zástupce studentů UK na nadcházejícím jednání pléna.

 12. Předsednictvo AS UK projednalo mimořádnou volbu člena předsednictva AS UK, která proběhne na nadcházejícím zasedání pléna AS UK.

 13. Předsednictvo AS UK projednalo návrh na zástupce, kterého nominoval AS PřF UK na svém zasedání dne 19. května 2016 nominaci doc. RNDr. Jiřího Blažka, PhD. (PřF) do sněmu Rady vysokých škol.

 14. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK dne 25. listopadu 2016.

 15. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 25. listopadu 2016 od 9:00 hodin na sekretariátu AS UK.

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Zápis

Protokol o hlasování per rollamPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám