Zápis ze zasedání Legislativní komise konaného dne 14. března 2017


Přítomni: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Jakub Horký (PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. David Pavlorek (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Roman Šolc (PřF), Mgr. Kateřina Volná (FF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF)


Hosté: JUDr. Michael Kučera (PF), prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF), Mgr. Tereza Svobodová (RUK)


Program:


1. Harmonogram zasedání komise

2. Způsob projednávání návrhů vnitřních předpisů fakult

3. Předběžné stanovisko k návrhu Statutu KTF

4. Stanovisko k návrhu Jednacího řádu AS FHS

5. Výklad k Rigoróznímu řádu UK

6. Různé


ad 1)  

19.4. 2017

17:30

3.5. 2017

14:00

16.5.2017

14:00

17.5. 2017

14:00

23.5. 2017

14:00

24.5. 2017

14:00

29.5. 2017 

14:00

7.6. 2017

14:00

14.6. 2017

14:00

19.6. 2017

12:00

      

ad 2)

- V očekávání rozsáhlé agendy spojené s projednáváním návrhů vnitřních předpisů fakult se komise konsenzuálně usnesla, že diskuse k předloženým materiálům se bude uskutečňovat především v elektronické mailové konferenci Legislativní komise, popřípadě též prostřednictvím sdílených dokumentů, což bude předcházet zasedáním komise.


- Komise vedla rozpravu o praxi fakult při tvorbě vnitřních předpisů. Na jejím základě konsensuálně přijala doporučení nepřebírat do textu vnitřních předpisů fakult pasáže z vnitřních předpisů univerzity s tím, že případné nerespektování tohoto doporučení nemůže být překážkou schválení návrhu AS UK.


ad 3) Vzhledem ke skutečnosti, že podle § 33 odst. 4 ZVŠ má jednání o návrhu vnitřního předpisu KTF na plénu AS UK předcházet jeho schválení církevní autoritou, považuje legislativní komise za nezbytné projednat předběžný návrh Statutu KTF a přijmout k němu stanovisko.


K předběžnému návrhu uplatnil věcné výhrady Mgr. Roman Šolc. Výhrady se týkaly čl. 1, odst. 5 (odkaz na dokumenty kanonického práva), čl. 4 (institut Velkého kancléře), čl. 15, odst. 1, věty druhé (požadavek na písemné svědectví o náboženské praxi uchazeče o studium) a čl. 21, odst. 3 (požadavek na církevní pověření akademického pracovníka) s tím, že uvedená ustanovení jsou problematická z hlediska požadavků na akademické svobody a akademickou samosprávu a že kladou nepřípustné požadavky na uchazeče o studium a na možnost zaměstnávat akademické pracovníky.   


K uvedeným výhradám se v elektronické mailové konferenci připojili Mgr. et Mgr. David Hurný, Mgr. Jan Musílek a Mgr. Samuel Zajíček.


S reakcí na tyto výhrady vystoupil zástupce fakulty prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., který uvedl, že KTF nemůže existovat bez spojení s církví, a to nejen na úrovni individuálního uplatňování náboženské svobody jednotlivých členů akademické obce, ale i na úrovni institucionální. Vztah mezi teologickými fakultami a církvemi (zde mezi KTF a katolickou církví) a jejími vnitřními předpisy (zde kanonickým právem) a s jejími představiteli (zde Velký kancléř a Kongregace pro katolickou výchovu) je v § 33 odst. 4 ZVŠ předpokládán.  Protože předmět studia i další aspekty KTF od jiných odlišují, je třeba zohledňovat tato specifika i v jejích vnitřních předpisech.


V následující rozpravě vystoupili Jakub Horký, Mgr. David Pavlorek, Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. a (jako host) JUDr. Michael Kučera, kteří konstatovali, že neshledávají kolizi návrhu Statutu KTF se zákonem.  


Komise poté vyjádřila k předloženému předběžnému návrhu souhlasné stanovisko s výhradou legislativně technických oprav, které byly sděleny zástupci fakulty.


Přijato poměrem hlasů 10 - 0 - 0 (pro - proti - zdržel/a se).


ad 4) Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Jednacího řádu Akademického senátu FHS UK (čj. 72/2017) s výhradou legislativně technických oprav, (např. chybné uvedení data schválení návrhu AS FHS), jejichž znění bude předáno předsedovi AS FHS.


Přijato poměrem hlasů 6 - 0 - 1 (pro - proti - zdržel/a se).


ad 5) Komise se zabývala otázkou postupu fakult při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce po 1. lednu t. r. Dospěla konsenzuálně k výkladu, podle něhož lze přihlášky ke státní rigorózní zkoušce přijímat až po nabytí účinnosti opatření děkana vydaného podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK s tím, že překážkou vydání tohoto opatření není neexistence vnitřního předpisu fakulty vydaného podle čl. 4 odst. 13 Rigorózního řádu UK. 


ad 6) Členům komise byly rozeslány předběžné návrhy Pravidel pro organizaci studia na KTF, Pravidel pro organizaci studia na HTF a Pravidel pro organizaci studia na 3.LF s připomínkami Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK. Případné připomínky zašlou členové komise prostřednictvím elektronické mailové konference do 21. března.


Zapsala: Eliška Kadlecová


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám