Zápis ze zasedání Legislativní komise konaného dne 19. dubna 2017


Přítomni: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Mgr. Jan Musílek (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Michal Říha (PF), Lukáš Kostínek (PF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (PF), Mgr. Helena Houšková (RUK), Mgr. Eliška Kadlecová (PF), prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK), Mgr. Eva Podrazilová Jenčíková (1. LF), Mgr. Tereza Svobodová (RUK), Mgr. Petra Štanclová (RUK)


Program:


1. Výklady k obsahu vnitřních předpisů fakult

2. Stanovisko k návrhům vnitřních předpisů fakult

3. Konzultace k předběžným návrhům vnitřních předpisů fakult

4. Další postup projednávání návrhů vnitřních předpisů fakult


Ad 1.


Legislativní komise se v souvislosti s konzultacemi předběžných návrhů vnitřních předpisů fakult a s přípravou stanovisek k návrhům vnitřních předpisů fakult usnesla na následujících výkladech:


1. K možnosti kombinace zkoušky a zápočtu


Čl. 8 odst. 4 SZŘ UK: „Kolokvium, zápočet a klauzurní práce mohou mít povahu samostatné kontroly studia předmětu nebo předpokladu pro konání zkoušky z daného předmětu, přičemž požadavky na jejich získání musí být stanoveny u předmětu ve studijním informačním systému na začátku semestru. Podrobnosti může upravit vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2.“


Vzniká otázka, zda zkouška a zápočet mohou být předepsanými (= 2) kontrolami studia jednoho předmětu bez toho, že by byl zápočet předpokladem pro konání zkoušky. Nabízí se též alternativa kombinované zkoušky (ústní část a písemná část).


Po vysvětlení ze strany zástupců MFF a PřF a na ně navazující diskusi byl přijat poměrem hlasů 8 (pro) – 0 (proti) – 2 (zdržel/a se) tento závěr:


„Zápočet a zkouška mohou být dvěma samostatnými kontrolami studia jednoho studijního předmětu. Získání zápočtu v takovém případě není předpokladem pro konání zkoušky.“  


2. K okamžiku stanovení požadavků na splnění kontroly studia předmětu


Čl. 8 odst. 4 SZŘ UK (viz výše).


Vzniká otázka, zda úprava, která předpokládá stanovení požadavků na začátku semestru, vylučuje fakultní úpravu příznivější pro studenty předpokládající dřívější termín.


Po diskusi byl přijat poměrem hlasů 10 – 0 – 0 tento závěr:


„Fakultní úprava může stanovit, že požadavky na získání kolokvia, zápočtu a klauzurní práce musí být stanoveny dříve než na začátku semestru.“   


3. Ke způsobu stanovení počtu opravných termínů


Čl. 8 odst. 7 SZŘ UK: „Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2 stanoví počet opravných termínů pro splnění kontroly studia předmětu ve formě kolokvia, zápočtu, klasifikovaného zápočtu a klauzurní práce.“


Vzniká otázka, zda počet musí být jednoznačně stanoven v textu POS fakulty, nebo zda tato POS mohou delegovat stanovení počtu studijním plánem, nebo zmocnit ke stanovení počtu garanta studijního předmětu. Kromě jiného to souvisí zejména s možností diferenciace mezi studijními předměty či skupinami studijních předmětů.


Po diskusi byl přijat poměrem hlasů 10 – 2 – 0 tento závěr:


„Fakultní úprava může stanovit, že


(a) počet opravných termínů = 0 (ohledem na obsahovou náplň předmětu a z ní vyplývající požadavky na kontrolu studia je opravný termín z povahy věci vyloučen),

(b) počet opravných termínů = n,

(c) počet opravných termínů = n s tím, že garant předmětu může stanovit počet vyšší a že takto zvýšený počet termínů musí být zveřejněn v SIS.“


4. Ke způsobu stanovení možnosti opakovaného zápisu


Čl. 7 odst. 9 SZŘ UK: „Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2 může omezit opakovaný zápis téhož předmětu a stanovit podmínky opakovaného zápisu; je-li tímto omezením úspěšné absolvování povinného předmětu nebo získání minimálního počtu kreditů ze stanovené nebo vybrané skupiny nebo skupin povinně volitelných předmětů studentem v daném studiu již vyloučeno, nesplnil student požadavek stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno.“


Vzniká otázka, zda omezení a podmínky musejí být jednoznačně stanoveny v textu POS fakulty, nebo zda tato POS mohou delegovat stanovení na studijní plán, nebo zmocnit ke stanovení počtu garanta studijního předmětu. Kromě jiného to opět souvisí zejména s možností diferenciace mezi studijními předměty či skupinami studijních předmětů.


Po diskusi byl přijat poměrem hlasů 9 – 0 – 1 tento závěr:


„U všech předmětů musí fakultní úprava stanovit omezení/podmínky opakovaného zápisu přímo v textu POS. U neabsolvovaných i absolvovaných volitelných předmětů může garant předmětu tato omezení/podmínky zmírnit; zmírnění musí být uveřejněno v SIS.“


5. Ke stanovení dalších podmínek absolvování studia s vyznamenáním


Čl. 9 odst. 13 SZŘ UK: „Student s výjimkou studenta doktorského studijního programu absolvuje s vyznamenáním v případě, že žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou "dobře", výsledná klasifikace podle odstavce 4 je "výborně", prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,50 a v průběhu studia byly splněny i případné přísnější nebo další podmínky stanovené vnitřním předpisem fakulty podle čl. 19 odst. 2.“


Vzniká otázka, zda je možné k „odstranění tvrdosti“ stanovených podmínek umožnit opětovné ověření znalostí za účelem splnění podmínky týkající se klasifikace.


Po vysvětlení ze strany zástupců MFF byl přijat poměrem hlasů 10 – 0 – 0 tento závěr:


„K odstranění tvrdosti týkající se dalších podmínek absolvování studia s vyznamenáním stanovených fakultní úpravou lze připustit jedno opětovné ověření znalostí studenta z předmětu hodnoceného známkou „dobře“ za účelem prokázání, že jeho znalosti odpovídají lepšímu hodnocení. Původní klasifikace se opětovným ověřením nemění.“


6. K některým změnám studia 


Bez výslovného vztahu k vnitřním předpisům UK.


Vzniká otázka možnosti „neformální“ (= aniž by probíhalo správní řízení) změny formy studia a/nebo změny studia označované slangově jako „přestup“.


Po diskusi byl přijat poměrem hlasů 10 – 0 – 0 tento závěr:


„Změna formy studia (z prezenční na kombinovanou, nebo naopak) v rámci jednoho studijního programu je věcí organizace studia (děkan studenta zařadí do jiné formy studia bez vydání rozhodnutí). Změna studijního programu, resp. oboru podle dosavadní akreditace je možná pouze za cenu zanechání studia v původním studijním programu a přijetí ke studiu v novém studijním programu s tím, že postup přijímání může být usnadněn stanovením pružnějších tzv. dalších podmínek přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 ZVŠ, schvalovaných akademickým senátem fakulty.“ 


7. Ke způsobu stanovení podrobností ve studijních programech


Čl. 19 odst. 3 (a 4) SZŘ UK: „Požadavky studijního programu uvedené v odstavci 2 jsou upraveny v části prvé vnitřního předpisu fakulty podle odstavce 2, a to pro všechny studijní programy akreditované na fakultě nebo pro každý studijní program zvlášť. V části druhé vnitřního předpisu fakulty podle odstavce 2 mohou být upraveny podrobnosti o organizaci studia na dané fakultě, které


(a) nejsou upraveny tímto studijním a zkušebním řádem univerzity,

(b) nejsou vyhrazené části první tohoto vnitřního předpisu fakulty,

(c) nezakládají povinnosti studentů v oblasti studia.“


Vzniká otázka, zda úprava podrobností o organizaci studia v části II a III POS fakulty může být explicitně delegována na opatření děkana.


Po diskusi byl přijat poměrem hlasů 9 – 0 – 0 tento závěr:


„POS fakulty mohou stanovit, že úprava podrobností o organizaci bakalářského, magisterského a/nebo doktorského studia bude provedena formou opatření děkana.“


8. K přechodným ustanovením POS a PPS fakulty


Čl. 20 odst. 1 SZŘ UK a čl. 21 odst. 2 StipŘ UK: „Řízení zahájená podle dosavadního … řádu se dokončí podle tohoto … řádu.“


Čl. 20 odst. 4 SZŘ UK: „Práva a povinnosti studentů, kteří započali své studium před účinností tohoto řádu, se řídí tímto řádem.“


Za prvé jde o výklad termínu „tohoto“.


Za druhé vzniká otázka, jakým způsobem eliminovat retroaktivitu ustanovení nové fakultní úpravy, která je pro studenty ve srovnání s dosavadní úpravou přísnější.


Po diskusi byly přijaty poměrem hlasů 8 – 0 – 0 tyto závěry:


(1) „Řízení zahájená podle dosavadního SZŘ UK se dokončí podle nového SZŘ UK. Řízení zahájená podle dosavadního StipŘ UK se dokončí podle nového StipŘ UK.“ 

(2) „POS fakulty musí vycházet ze stejného pravidla, které je stanoveno v čl. 20 odst. 4 SZŘ UK. Pokud bude nová fakultní úprava pro studenty nepříznivější, lze


(a) dočasně převzít do textu nových POS dosavadní nahrazovaná pravidla (jejich celý text nebo odkaz na ně) s tím, že se neuplatní vůči těm, kteří jsou nebo budou zapsáni do prvního úseku studia pro akademický rok, který začne dnem, kdy nová úprava nabude účinnosti (= za předpokladu, že účinnost nové úpravy bude stanovena na 1. října 2017),

(b) a/nebo odložit účinnost některých zcela nových pravidel tak, aby se nevztahovala na stávající studenty.“


9. K určování počtu destinatářů stipendia za vynikající studijní výsledky


Čl. 4 odst. 2 StipŘ UK: „Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky stanoví vnitřní předpis fakulty podle § 33 odst. 2 písm. f) zákona o vysokých školách, zpravidla nazvaný „Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě“ (dále jen „vnitřní předpis fakulty“). Základem je stanovení prospěchového průměru nebo prospěchového váženého průměru anebo jiného obdobného ukazatele ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností za předcházející úsek studia. Tento ukazatel musí být stanoven v souladu s čl. 8 odst. 13 studijního a zkušebního řádu univerzity. Stipendium je přiznáváno určitému počtu studentů, nejméně však 10 % studentů dané fakulty, daného studijního programu nebo daného úseku studia anebo daného studijního programu a daného úseku studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 13, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele.“


Čl. 13 odst. 1 téhož: „Stipendium nelze studentovi přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než dva roky, pokud dále není uvedeno jinak.“


Po diskusi byly přijaty poměrem hlasů 8 – 0 – 0 tyto závěry, jakož i navazující usnesení:


(1) „Rozhodný počet destinatářů stipendia za vynikající studijní výsledky se stanoví z počtu studentů fakulty zapsaných v akademickém roce, za něž se stipendium vyplácí, ve druhém až n-tém úseku studia, kde n = standardní doba studia zvýšená o dva roky. Obdobně se rozhodný počet stanoví v případě diferenciace podle studijních programů. V případě diferenciace podle úseků studia se rozhodný počet stanoví zvlášť za každý z druhého až n-tého úseku studia. Způsoby stanovení rozhodného počtu studentů ze studentů studijního programu a ze studentů úseku studia lze kombinovat.“


(2) „Způsob určení destinatářů stipendia za vynikající studijní výsledky musí být shodný se způsobem stanovení rozhodného počtu studentů. Okruh destinatářů představuje stanovené % studentů fakulty zapsaných do druhého až m-tého úseku studia, kde m = standardní doba studia; PPS fakulty mohou beze změny stanoveného % okruh destinatářů omezit vyloučením některého nebo některých úseků studia. Obdobně se okruh destinatářů určí v případě diferenciace podle studijních programů. V případě diferenciace podle úseků studia se okruh destinatářů určí stanoveným % v každém úseku studia, v němž byl stanoven rozhodný počet studentů.“


Usnesení: „Legislativní komise shledává nelogičnost stávajícího znění § 13 odst. 1 StipŘ UK, které ve vztahu k čl. 4 odst. 2 může znamenat citelné zvýšení počtu destinatářů stipendia za vynikající studijní výsledky, a doporučuje novelizovat toto ustanovení čl. 13 odst. 1 tak, že se nebude na stipendium za vynikající studijní výsledky vztahovat. Toto stipendium by mělo být vypláceno stanovenému % potenciálních destinatářů.“


10. K vyřizování stížností na průběh voleb do akademického senátu


Bez výslovného vztahu k vnitřním předpisům UK.


Vzniká otázka, zda stížnosti na průběh voleb do akademického senátu fakulty může rozhodovat sám senát.


Po diskusi byl přijat poměrem hlasů 4 – 2 – 0 tento závěr:


„Volebním orgánem pro volby do akademického senátu je volební komise. Vyřizování stížností na průběh voleb musí být svěřeno této komisi. Svěřit vyřizování těchto stížností senátu je nepřípustné.“


11. K postavení náhradníků za členy akademického senátu


Z § 26 odst. 1 ZVŠ: „Zanikne-li členství některého člena akademického senátu fakulty před uplynutím jeho funkčního období a vnitřní předpis fakulty umožní výkon funkce člena akademického senátu fakulty náhradníkem, vykonává náhradník tuto funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období.“


Po diskusi byl přijat poměrem hlasů 7 – 0 – 0 tento závěr:


„Ustanovení poslední věty § 26 odst. 1 ZVŠ lze analogicky vztáhnout i k náhradníkům za členy akademického senátu. Výslovná úprava tuto možnost nezakládá, je pouze jejím zdůrazněním. Nejde-li o případ navazujícího studia upravený VŘ AS UK (čl. 12 odst. 6 a 7), má ztráta členství v akademické obci za následek zánik členství v senátu i postavení náhradníka.“


12. K otázce zveřejňování informací o činnosti samosprávných akademických orgánů


Čl. 63 odst. 2 písm. a) Statutu UK: „Ve veřejné části internetových stránek fakulty nebo další součásti se zveřejňují zápisy z jednání samosprávných akademických orgánů fakulty a stálých poradních orgánů děkana a časový plán zasedání těchto orgánů, včetně informace o termínu a místu konání nejbližších zasedání.“


Vzniká otázka dopadu tohoto ustanovení na disciplinární komisi fakulty.


Po diskusi byl přijat poměrem hlasů 7 – 0 – 0 tento závěr:


„Disciplinární komise fakulty, i když je zákonem označena za samosprávný akademický orgán, vykonává působnost ve stanoveném úseku disciplinárního řízení, které je správním řízením podle správního řádu. Toto řízení je v zásadě neveřejné. Písemnosti vzniklé z činností disciplinární komise jsou součástí správního spisu. Ustanovení čl. 63 odst. 2 písm. a) Statutu UK na disciplinární komisi fakulty nedopadá.“


13. K možnému obsahu fakultní úpravy podrobností konání státní rigorózní zkoušky


Z čl. 4 odst. 13 RŘ UK: „Podrobnosti konání státní rigorózní zkoušky může fakulta stanovit vnitřním předpisem.“ Rigorózním řádem je vnitřní předpis fakulty dále zmocněn k stanovení povinnosti odevzdat rigorózní práci i v listinné podobě (čl. 7 odst. 1) a ke stanovení náležitostí zveřejňování této práce (čl. 7 odst. 3). Dále Rigorózní řád zmocňuje děkana k stanovení formou opatření výši úplaty (čl. 6 odst. 2), způsobu nahlížení do rigorózní práce (čl. 7 odst. 7), podrobností přihlášky (čl. 3 odst. 2) a lhůty pro konání zkoušky a uznání práce (čl. 4 odst. 5).


Vzniká otázka, co se míní „podrobnostmi konání“ rigorózní zkoušky, zejména, zda předpis může stanovit „tvrdé podmínky“ na rigorózní práci, popřípadě jakým způsobem se tak může stát. 


Vzniká otázka, zda úprava, ke které je zmocněn děkan či opatření děkana, lze upravit ve vnitřním předpise fakulty.  


Následující navržený závěr, nebyl po diskusi přijat (hlasování 3 – 3 – 0):


„Fakultní úprava podrobností konání státní rigorózní zkoušky, která není součástí studia, může zmiňovat požadavky na rigorózní práci pouze ve vztahu k průběhu obhajoby.“


O následujícím navrženém závěru nebylo formálně hlasováno:


„Otázky vyhrazené RŘ UK opatřením děkana nelze upravovat vnitřním předpisem fakulty.“


Ad 2.


Legislativní komise zaujala stanovisko k následujícím návrhům vnitřních předpisů fakult:


1. Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Jednacího řádu AS FF UK (č.j. 101b/2017) s výhradou legislativně technických oprav. Přijato poměrem hlasů 6 – 0 – 0.


Legislativně technické opravy:


- v čl. 12 odst. 4 až 12 jde o „navrženého/navržené“; vypustit slovo „kandidát“ v příslušných gramatických tvarech, v návaznosti na to podle potřeby upravit slovosled,


- v čl. 12 odst. 14 nahradit slovo „vítěznému“ slovem „zvolenému“.


Připomínky:


2. Legislativní komise uplatnila připomínky a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu Volebního řádu AS FF UK (č.j. 101c/2017). Přijato poměrem hlasů 6 – 0 – 0.


Připomínky:


- V čl. 3 odst. 3 vypustit slovo „fakulty“ (= LTO).


- K čl. 6 odst. 9: O stížnostech musí rozhodovat volební komise. (Pochybnost o nepodjatosti je i v případě „starého“ senátu, jehož členové kandidovali. Výjimečně mohou volby probíhat i za situace, kdy senát „není“ – předposlední a poslední věta § 26 odst. 3 ZVŠ.)


- K čl. 7 odst. 1: Přijetí takové funkce členem senátu pak znamená zánik členství (= ke zvážení; lze jistě dovodit výkladem).


- K čl. 8 odst.. 1: Zmínit, že jde o dosavadní akreditaci (= doporučení).


3. Legislativní komise uplatnila připomínky a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu Disciplinárního řádu pro studenty FF UK (č.j. 101a/2017). Přijato poměrem hlasů 6 – 0 – 0.


Připomínky:


- Návrh předpisu zejména:


(a) nerespektuje skutečnost, že disciplinární řízení je správním řízením,

(b) překračuje možný předmět úpravy vyplývající ze ZVŠ a DŘ UK.


- K čl. 1 odst. 2: Formulace „podrobnosti týkající se Disciplinární komise“ je nejasná. K tomu, co jde nad rámec „podrobností“, viz níže.


- K čl. 2 odst. 1: Doplnit, že jde o „předchozí“ souhlas (= na hranici LTO).


- K čl. 2 odst. 3 písm. b) bodům iii. a iv.: Důvody odvolání a důvody zániku členství (pokud se nepodávají z interpretace jiných právních ustanovení) rozhodně nejsou žádnými „podrobnostmi“. ZVŠ žádné důvody nepředpokládá, děkanovi nelze ukládat povinnost návrh na odvolání předložit, ani mu nelze zakázat předložit návrh z jiných důvodů. Kromě toho v případě iv. nemělo jít o zánik členství, ale o důvod odvolání. Text bodu iii. za čárkou za slovem „odvolán“ a text bodu iv. vypustit. Lze diskutovat o stanovení „měkkých“ důvodů odvolání (formulace typu „lze odvolat zejména“) ve fakultním statutu, v krajním případě snad (jako samostatné ustanovení) v DŘ (= tolerovat  faux pas z hlediska „vyšší systematiky“).    


- K čl. 3 odst. 1: První věta by měla být formulována kompatibilně s textem správního řádu. Žádné důsledky rozhodně nelze spojovat s tím, že „děkan rozhodne“ (proti jeho rozhodnutí lze podat odvolání, které má odkladný účinek). K důvodům odvolání viz výše. Celý text přeformulovat, část vypustit. Možné řešení: „Jestliže je člen disciplinární komise vyloučen z projednávání a rozhodování věci, účastní se jednání disciplinární komise za tohoto člena náhradník; nelze povolat náhradníka, který je vyloučen z projednávání a rozhodování věci.“


- K čl. 3 odst. 4: Vypustit! Viz výklad legislativní komise „K otázce zveřejňování informací o činnosti samosprávných akademických orgánů“.


Ad 3.


1. Přehled konzultovaných předběžných návrhů vnitřních předpisů fakult je přístupný zde.


2. Legislativní komise na svém zasedání odpověděla na otázky přítomných zástupců 1. LF, FF, MFF, PF a PřF.


Ad 4.


- Stanoviska k návrhům vnitřních předpisů fakult budou projednávána na zasedáních legislativní komise (nejbližší = 3. května) v pořadí, v jakém budou úplné (!) návrhy předkládány AS UK, s tou výhradou, že přednost mohou dostat návrhy statutů, POS a PPS.


- Východiskem diskuse na zasedání komise budou připomínky, které si jednotliví členové  připraví předem (předložené návrhy budou přístupné zde). K předloženým návrhům bude probíhat předběžná diskuse v rámci elektronické konference komise.    


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám