Univerzita Karlova přistoupila k prvnímu odejmutí titulů z důvodu plagiátorství

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 2. listopadu 2018 - Rektor Univerzity Karlovy se v uplynulých měsících zabýval případem údajného plagiátorství diplomových prací absolventem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Plagiátorská činnost byla potvrzena, a proto rektor UK Tomáš Zima vyslovil neplatnost vykonání součástí státních zkoušek – obhajob diplomových prací. V důsledku tohoto rozhodnutí daný absolvent pozbyl vysokoškolské vzdělání získané danými studii, jakož i akademické tituly. Rektor Zima považuje plagiátorství za jeden z nejvážnějších akademických prohřešků. Podvody při získávání VŠ diplomů jsou nepřijatelné a nepřípustné.


Rektor Univerzity Karlovy projednal záležitost s děkankou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákonů a vnitřních předpisů Univerzity Karlovy zahájil 12. července 2018 řízení o vyslovení neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek, obhajob diplomových prací daného absolventa.


Podkladem pro rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy byly texty obou diplomových prací, stanovisko přezkumné komise a Etické komise Univerzity Karlovy a výsledky systémů pro odhalování plagiátů závěrečných prací Theses a Turnitin. Bylo zjištěno, že absolvent diplomové práce připravoval bez průběžné spolupráce s vedoucím práce a zpracoval je mimo jeho součinnost a kontrolu, což lze v daném kontextu chápat jako projev utajování skutečného postupu při zhotovení textu obou diplomových prací.


Na základě uvedeného zjištění rektor UK došel k závěru, že je nepochybné a zcela prokázané, že absolvent v důsledku úmyslného a neoprávněného užití díla jiných osob hrubě porušující právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví, při sepisování svých diplomových prací vědomě, záměrně, a přitom nepřiznaně převzal čili opsal podstatné části z jiné diplomové a rigorózní práce. Tím splnil jen zdánlivě podmínky stanovené zákonem o vysokých školách, studijním programem a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy, pro konání a úspěšné vykonání součásti státní zkoušky. Vzhledem k tomu, že stejným způsobem postupoval při sepisování obou diplomových prací, lze tvrdit, že šlo nejen o úmyslné, ale i o opakované jednání proti dobrým mravům. Daný absolvent tak řádně neukončil obě studia a oba akademické tituly magistr nezískal. Rektor UK považuje za jednoznačné a zcela prokázané, že tento absolvent nemohl být a jistě nebyl v dobré víře, pokud jde o vědomí řádného splnění všech jeho studijních povinností.


Proto rektor rozhodl tak, že součásti státních zkoušek, tj. obhajoby diplomových prací, které absolvent vykonal 26. září 2017, jsou neplatné a dnem, kdy se pravomocná rozhodnutí o neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek stanou účinnými, pozbývá vysokoškolská vzdělání získaná absolvováním navazujících magisterských studijních programů na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a akademické tituly „magistr“; tímto dnem pozbývají platnosti i vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 2. listopad 2018 13:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám