BETA 2


Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (dále jen “program”) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016.


ZAMĚŘENÍ PROGRAMU


Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Z programu nejsou vyloučeny ani ostatní orgány státní správy, které v přímé působnosti vykonávají státní správu a jsou zřízeny nebo řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb.


Tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou vzhledem k průřezovosti programu členěny dle potřeb příslušných orgánů státní správy. Potřeby orgánů státní správy by měly odrážet jejich priority např. ukotvené ve strategických a koncepčních dokumentech. Cíle jednotlivých projektů budou jasně definovány v zadávací dokumentaci.


CÍLE PROGRAMU


Cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy.


Program podporuje zejména vytváření a inovace modelů, novel právních norem a strategií pro aktuální politiku státu, v národním i evropském kontextu (např. hospodářskou či sociální). Součástí očekávaných výsledků je také návrh metod vyhodnocování účinnosti těchto politik a strategií k získání zpětné vazby a tvorba podkladů pro budoucí směřování politik v rámci zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Program tak naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zejména systémové opatření 5.1.2 Zvýšit efektivitu a kvalitu veřejných služeb, veřejné správy a veřejných politik.


Konkrétně bude Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) zadávat projekty pro potřeby následujících orgánů státní správy (odborných garantů):


 • Ministerstva dopravy (vč. Úřadu pro civilní letectví);

 • Ministerstva práce a sociálních věcí;

 • Ministerstva pro místní rozvoj;

 • Ministerstva vnitra;

 • Ministerstva zahraničních věcí;

 • Ministerstva průmyslu a obchodu;

 • Ministerstva životního prostředí;

 • Českého báňského úřadu;

 • Českého statistického úřadu;

 • Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;

 • Energetického regulačního úřadu;

 • Správy státních hmotných rezerv;

 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;

 • Úřadu vlády ČR;

 • dalších ústředních orgánů státní správy a ostatních poskytovatelů účelové podpory dle § 4 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU


Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 - 2021, t.j. 5 let. Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v průběhu každého kalendářního roku v období 2016 - 2020 se zahájením podpory v roce 2017. Minimální a maximální doba realizace schválených projektů bude určena s ohledem na zaměření na aplikovaný výzkum a rozdílný charakter realizovaných potřeb. Doba realizace projektů nepřesáhne dobu trvání programu.


Pro účely dosažení cílů je program rozdělen na osm podprogramů.
Poslední změna: 9. květen 2019 11:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám