TAČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.


Univerzita Karlova se účastní programů TA ČR svými projekty od roku 2010, kdy byl Technologickou agenturou ČR vyhlášen v rámci veřejné soutěže její první program ALFA. Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.


Technologická agentura ČR (TA ČR) aktualizovala předběžný harmonogram veřejných soutěží pro rok 2019.


Přehled programů TA ČR

Název programu

Beta 2

průběžně vyhlašované veřejné zakázky

Gama 2

Soutěžní lhůta ukončena dnem 6. 6. 2019.

Delta 2

Soutěžní lhůta ukončena dnem 15. 7. 2020.

Epsilon

Cofoundová výzva uzavřena 18. 6. 2019

Zéta

Soutěžní lhůta ukončena dnem 21. 11. 2019.

Éta

aktuálně vyhlášená výzva (možnost využít HR AWARDS bonifikaci)

Théta

Soutěžní lhůta ukončena dnem 19.12.2019.

Kappa

Soutěžní lhůta ukončena dnem 27.2.2020.

NCK

2018

Trend

Soutěžní lhůta ukončena dnem 24.6.2020.

Doprava 2020+

Soutěžní lhůta ukončena dnem 10.6.2020.

Prostředí pro život

aktuálně vyhlášená výzva (omezení počtu projektů na IČO, nutno kontaktovat OVAV)

BiodivClim

Soutěžní lhůta ukončena dnem 5. 11. 2019.

CHIST-ERA

Soutěžní lhůta ukončena dnem 14.2.2020.

EuroNanoMed

Soutěžní lhůta ukončena dnem 21.1.2020.

ERA-MIN 2

Soutěžní lhůta ukončena dnem 12.3.2020.

AquaticPollutants

Soutěžní lhůta ukončena dnem 18.5.2020.

M-ERA.NET

Soutěžní lhůta ukončena dnem 16.6.2020.

Positive Energy Districts

Call 2020


BETA 2

Program BETA 2 - je programem veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. Tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou vzhledem k průřezovosti programu členěny dle potřeb příslušných orgánů státní správy. Potřeby orgánů státní správy by měly odrážet jejich priority např. ukotvené ve strategických a koncepčních dokumentech. Cíle jednotlivých projektů budou jasně definovány v zadávací dokumentaci.


Identifikační kód programu: "TI"

Doba trvání programu: 2017 - 2021, tj. 5 let


Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v průběhu každého kalendářního roku v období 2016 - 2020 se zahájením podpory v roce 2017. Minimální a maximální doba realizace schválených projektů bude určena s ohledem na zaměření na aplikovaný výzkum a rozdílný charakter realizovaných potřeb. Doba realizace projektů nepřesáhne dobu trvání programu.


GAMA 2

Program GAMA 2 - navazuje na program GAMA (doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 – 2022).

Program GAMA 2 je rovněž zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Program je rozdělen na dva podprogramy.


DELTA 2

Program DELTA 2 - navazuje na program Delta; je také zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů.


Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2025. Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do programu bude vyhlášena poprvé v roce 2019. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2020 až 2023. Předpokládaná maximální délka řešení projektů je 36 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.


První veřejná soutěž v rámci tohoto programu byla vyhlášena 25. 6. 2019.


EPSILON

Program EPSILON - je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách v energetice, životním prostředí a dopravě. Program je založen na plnění cílů Národních priorit VaVaI, nikoliv oborově. Program je proto rozčleněn do 3 podprogramů:


PP1: Znalostní ekonomika

PP2: Energetika a materiály

PP3: Životní prostředí


Délka trvání programu: je navržena na 11 let (2015 – 2025)


ZÉTA

Program ZÉTA - je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů VŠ magisterských a doktorských studijních programů a mladých výzkumných pracovníků do 35 let. V programu budou podporovány projekty aplikovaného výzkumu. Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.


Cílem programu je zapojení studentek a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.


Doba trvání programu: 2017 až 2025, tj. 9 let

Délka projektů: 12 měsíců - 24 měsíců


Lhůta pro podávání návrhů projektů v 4. VS: 10. 10. 2019 - 21. 11. 2019


ÉTA

Program ÉTA - podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.


V rámci programu budou podpořeny projekty, které:


- využívají přínosů multidisciplinárních přístupů

- propojují výzkum technického a netechnického charakteru

- vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím


Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:


* člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století

* člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury

* člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století

* člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana


Doba trvání programu: 2018 až 2023, tj. 6 let

Délka projektů: 12 měsíců - 3 roky


Lhůta pro podávání návrhů projektů v 5. VS: 3. 9. 2020 - 15. 10. 2020

možnost využít HR AWARDS bonifikaci


THÉTA

Program THÉTA - zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel ČR. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický a jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (případně zahrnující nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.


Doba trvání programu: přepoklad 2018 až 2025, tj. 8 let

Délka projektů: max. 8 let, přičemž průměrná dělká řešení projektů: 36 měsíců


Lhůta pro podávání návrhů projektů v 3. VS: 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019


KAPPA

Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska.


Doba trvání programu se předpokládá v letech 2019 až 2024, tj. 6 let.

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou působící v různých společenských oblastech. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.


Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku. Pro tyto projekty bude vyčleněno přibližně 124 890 326 Kč. Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.


Lhůta pro podávání návrhů projektů v 1. VS: 21. 11. 2019 - 27. 2. 2020


NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Program Národní centra kompetence (NCK) - navazuje na program Centra kompetence a je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu (doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2022).má za cíl podpořit vznik a činnost center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Program proto stimuluje vytvoření a činnost takových center VaVaI, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.


TREND


Program Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND byl schválen usnesením vlády č. 202 ze dne 25. března 2019. 


Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.


Lhůta pro podávání návrhů projektů v 3. VS: 30. 4. 2020 - 24. 6. 2020


Doprava 2020+

TA ČR vyhlásila dne 8. dubna 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.


Soutěžní lhůta začíná dnem 9. dubna v 9:00 hodin a končí dnem 10. června 2020 v níže uvedené hodiny:


 • 16:30 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;

 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 

  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 

  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).


Prostředí pro život

TA ČR vyhlásila dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích v Programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život - podprogram 3 Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy (dále jen Program Prostředí pro život).Soutěžní lhůta začíná dnem 10. září 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 27. října 2020 v níže uvedené hodiny:


 • 16:29:59 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;

 • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 

  • potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 

  • dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)


Důležité upozornění k 4. VS Programu prostředí pro život:


Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum

v oblasti ŽP


Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. V podprogramu 3 proběhla již jedna veřejná soutěž, ve které bylo podpořeno 6 projektů ve výzkumných tématech č. 1 – 6. Ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP nebyl vybrán a podpořen žádný projekt.


V rámci této veřejné soutěže může být subjekt (IČO) uchazečem pouze v jednom návrhu projektu bez ohledu na jeho roli (hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka). Pokud se bude uchazeč vyskytovat ve více projektech, nebude žádný projekt s výskytem tohoto uchazeče přijat do veřejné soutěže.


Z tohoto důvodu je nutné, aby zájemci o účast v této soutěži neprodleně kontaktovali pracovníky s odpovědností za granty v součástech UK nebo Odbor pro vědu a výzkum (PhDr. Blanka Kovářová, tel: 224491440, email: blanka.kovarova@ruk.cuni.cz), aby byla zajištěna koordinace účasti v soutěži za celou UK.

Kontaktní informace na TA ČR:

Kancelář TA ČR 

Evropská 1692/37

160 00 Praha 6


telefon: 234 611 111

fax: 234 611 112

e-mail:  info@tacr.cz


IČ: 72050365

ID datové schránky TA ČR: afth9xpwebové stránky TAČR

Statut TA ČR

Organizační struktura TAČR


Poslední změna: 10. září 2020 11:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám