TAČR

Univerzita Karlova se účastní programů TA ČR svými projekty od roku 2010, kdy byl Technologickou agenturou ČR vyhlášen v rámci veřejné soutěže její první program ALFA. Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.


Technologická agentura ČR (TA ČR) aktualizovala předběžný harmonogram veřejných soutěží pro rok 2019.


Přehled programů TA ČR

Název programu

Beta 2

průběžně vyhlašované veřejné zakázky

Gama 2

aktuálně vyhlášená výzva v Podprogramu 1

Delta 2

červen 2019

Epsilon

aktuálně vyhlášená výzva (cofoundové výzvy)

Zéta

září 2019

Éta

září 2019

Théta

září 2019

Kappa

říjen 2019

NCK

2018

Trend

aktuálně vyhlášená výzva (nový program)

Doprava 2020+

květen 2019 (nový program)

Prostředí pro život

říjen 2019 (nový program)

BETA 2

Program BETA 2 - je programem veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. Tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou vzhledem k průřezovosti programu členěny dle potřeb příslušných orgánů státní správy. Potřeby orgánů státní správy by měly odrážet jejich priority např. ukotvené ve strategických a koncepčních dokumentech. Cíle jednotlivých projektů budou jasně definovány v zadávací dokumentaci.


Identifikační kód programu: "TI"

Doba trvání programu: 2017 - 2021, tj. 5 let


Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v průběhu každého kalendářního roku v období 2016 - 2020 se zahájením podpory v roce 2017. Minimální a maximální doba realizace schválených projektů bude určena s ohledem na zaměření na aplikovaný výzkum a rozdílný charakter realizovaných potřeb. Doba realizace projektů nepřesáhne dobu trvání programu.


GAMA 2

Program GAMA 2 - navazuje na program GAMA (doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 – 2022).

Program GAMA 2 je rovněž zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Program je rozdělen na dva podprogramy.


DELTA 2

Program DELTA 2 - navazuje na program Delta; je také zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů.


Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2025. Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do programu bude vyhlášena poprvé v roce 2019. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2020 až 2023. Předpokládaná maximální délka řešení projektů je 36 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.


EPSILON

Program EPSILON - je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách v energetice, životním prostředí a dopravě. Program je založen na plnění cílů Národních priorit VaVaI, nikoliv oborově. Program je proto rozčleněn do 3 podprogramů:


PP1: Znalostní ekonomika

PP2: Energetika a materiály

PP3: Životní prostředí


Délka trvání programu: je navržena na 11 let (2015 – 2025)


ZÉTA

Program ZÉTA - je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů VŠ magisterských a doktorských studijních programů a mladých výzkumných pracovníků do 35 let. V programu budou podporovány projekty aplikovaného výzkumu. Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.


Cílem programu je zapojení studentek a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.


Doba trvání programu: 2017 až 2025, tj. 9 let

Délka projektů: 12 měsíců - 24 měsíců


ÉTA

Program ÉTA - podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.


V rámci programu budou podpořeny projekty, které:


- využívají přínosů multidisciplinárních přístupů

- propojují výzkum technického a netechnického charakteru

- vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím


Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:


* člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století

* člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury

* člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století

* člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana


Doba trvání programu: 2018 až 2023, tj. 6 let

Délka projektů: 12 měsíců - 3 roky


THÉTA

Program THÉTA - zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel ČR. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický a jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (případně zahrnující nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.


Doba trvání programu: přepoklad 2018 až 2025, tj. 8 let

Délka projektů: max. 8 let, přičemž průměrná dělká řešení projektů: 36 měsíců


KAPPA

Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska.


Doba trvání programu se předpokládá v letech 2019 až 2024, tj. 6 let.

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou působící v různých společenských oblastech. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.


Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku. Pro tyto projekty bude vyčleněno přibližně 124 890 326 Kč. Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.


NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Program Národní centra kompetence (NCK) - navazuje na program Centra kompetence a je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu (doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2022).má za cíl podpořit vznik a činnost center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Program proto stimuluje vytvoření a činnost takových center VaVaI, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.


TREND


Program Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND byl schválen usnesením vlády č. 202 ze dne 25. března 2019. 


Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.


První veřejná soutěž v rámci tohoto programu byla vyhlášena 15. 5. 2019.


Kontaktní informace na TA ČR:

Kancelář TA ČR 

Evropská 1692/37

160 00 Praha 6


telefon: 234 611 111

fax: 234 611 112

e-mail:  info@tacr.cz


IČ: 72050365

ID datové schránky TA ČR: afth9xpwebové stránky TAČR

Statut TA ČR

Organizační struktura TAČR


Poslední změna: 16. květen 2019 09:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám