GAMA 2

Gama 2

(navazuje na program GAMA)


Aktuálně:

1. podprogram


Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 (Program) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 218 ze dne 1. 4. 2019.


CÍL PROGRAMU


Cílem Programu je podpořit nové systémy transferu znalostí výzkumu a vývoje (VaV) a také umožnit zefektivnění systémů již zavedených, jakožto výsledků dosažených ve výzkumných organizacích (VO) a/nebo ve spolupráci mezi VO a podniky do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. K cílům programu ve střednědobém horizontu patří také podpořit tvorbu nových výsledků VaV (vč. výsledků společenskovědního a humanitního výzkumu)  vedoucích k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich praktického uplatnění. Tímto Program pomůže stimulovat inovace v aplikační sféře (zvláště v malých a středních podnicích) s využitím výsledků VaV vzniklého s podporou veřejných zdrojů ve VO.


Program je rozčleněn na dva podprogramy - podprogram 1 a podprogram 2 s odlišnými aktivitami i příjemci podpory.


ZAMĚŘENÍ PODPROGRAMŮ


Zaměření podprogramu 1 je využití výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v praxi. Způsobilými příjemci jsou pouze výzkumné organizace. Jedná se o pokračování podpory budování systémů komercializace ve výzkumných organizacích, která byla iniciována v rámci podprogramu 1 Programu GAMA.


Podprogram 2 je zaměřen pouze na podporu synergických projektů s unijním Programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa (např. projektů s pečetí Seal of Excellence). Bude se jednat o projekty, které vedou ke komercializaci získaných výsledků a inovací. V Horizontu 2020 se bude jednat mj. o SME Instrument, který již TA ČR z Programu GAMA podprogramu 2 podporovala. V Horizontu Evropa se bude jednat mj. o nástupce tohoto nástroje. Způsobilými příjemci jsou subjekty, které jsou oprávněny žádat o podporu do daného nástroje unijního Programu Horizont 2020, resp. Horizont Evropa.


DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU A TERMÍNY VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ


Doba trvání Programu se předpokládá v letech 2020 až 2022, tj. 3 roky.


V podprogramu 1 bude vyhlášena jedna veřejná soutěž, a to v roce 2019. V podprogramu 2 se plánují vyhlásit veřejné soutěže každoročně v letech 2020 - 2022.


CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM


Celkové výdaje Programu jsou na období trvání Programu rozvrženy v souladu spředpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží, a to ve výši 567,1 mil. Kč - přičemž 550,0 mil. Kč by mělo být pokryto z výdajů státního rozpočtu a 17,1 mil. Kč z neveřejných zdrojů.


Maximální intenzita podpory v podprogramu 1 je 100 % a v podprogramu 2 je 70 % v případě uplatnění blokové výjimky dle Nařízení.
Poslední změna: 15. květen 2019 13:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám