Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 11. března 2019

Přítomni:

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Nikol Mravcová (3.LF), Mgr. Daniel Pražák (PedF), Metoděj Renza (3.LF), JUDr. Michal Říha (PF), Daniel Slovák (2.LF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), Mgr. Sabrina Muchová (FF), MUDr. Martina Němčoková (3.LF).


Omluveni:

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Michael Glogr (PF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Chaloupka (LFP), Tomáš Jan (FaF), Anna Kalašnikovová (PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), MUDr. Anna Malečková (LFP), Vojtěch Novotný (LFHK), Barbora Ohnoutková (PF), Martin Pehr (1.LF), Kamila Řehořová (PřF), Valerie Sobková (3.LF), Tomáš Sychra (3.LF).


Dále nepřítomni:

Josef Holub (1.LF), Mgr. Jakub Horký (PF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LFHK), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Bc. Barbora Uchytilová (KTF), Eliška Voříšková (FaF)


Hosté:

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, Mgr. Petra Štanclová (RUK), Jakub Homolka (RUK), Václav Müller (RUK), Mgr. Jan Jindra (DPO)


Návrh programu

  1. Schválení programu a úvodní slovo

  2. Akreditační procesy

  3. Hodnocení výuky studenty

  4. Doktorské studijní programy

  5. Různé


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Studijní komise AS UK.


1. Schválení programu a zápisu


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK schvaluje program zasedání Studijní komise AS UK a schválení zápisu o per rollam hlasování."

Schváleno tichým souhlasem


2. Informace o akreditačních procesech na UK

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. PaedDr. Radce Wildové, CSc., prorektorce pro koncepci a kvalitu, která informovala o harmonogramu schvalování studijních programů, dále se věnovala nastavení procesů akreditačních procesů hodnocení studijních programu a detailně popsala postup pro schválení jednotlivých studijních programů. Zároveň vyzdvihla spolupráci s fakultami a fakultními koordinátory, kterým poděkovala a ocenila jejich vstřícnou spolučinnost. Následně upozornila, že proces se neustále vyvíjí, což vede k řadě změn, které jsou nicméně kvitovány jako zjednodušení a zlepšení administrativní podpory pro fakulty. Neopomenula dodat, že RVH se také vypořádává s kontrolními zprávami u oborů, které jsou aktuálně studovány.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, doplnil informaci a otevřel diskuzi.


Mgr. David Půlpán (FTVS) požádal o doplnění informací ke dvěma studijním plánům, které byly projednávány na NAÚ.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, vysvětlila, že se jednalo o dva studijní programy, ke kterým univerzita nedostala oprávnění v rámci institucionální akreditace; tedy sociální práce a mediální studie pro doktorská studia.


Mgr. Eliška Černovská (FSV) se dotázala na to, jak je to s tlakem na integraci studijních programů.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, informovala, že fakulty pochopily, že vytvoření robustnějšího programu je výhodnější i při zachování těch menších oborů vzhledem k nárokům, které jsou na ně kladeny.


doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, vysvětlila že u doktorských programů nejsou standardy na jednotlivých fakultách stejné i přes jejich podobnost, což je problematické pro integraci. Sdělila, že by bylo lepší, kdyby nastavení bylo učiněno společně a vedlo ke stejným podmínkám.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, doplnila, že by se tím také odstranila řada duplicit.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) vznesl podnět, aby druhá vlna akreditací byla schvalována s účinností k datu, které se váže k začátku akademického roku, neboť z vlastní zkušenosti, kdy právnická fakulta získala akreditaci na pět let v průběhu akademického roku, znamená, že získala akreditaci prakticky pouze na čtyři roky, neboť do pátého roku nebude možné přijímat studenty.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, uvedla, že schválení probíhá analogicky s NAÚ, nicméně poděkovala za podnět s příslibem přednesení na RVH.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) uvedl, že by datum mohlo být již rovnou v žádosti o udělení.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, sdělila, že bohužel je to řízeno postupem uvedeným přímo v předpisech RVH.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, podpořil návrh doc. Boháče, aby alespoň mohla být akreditace prodloužena na dostudování.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, poděkovala za podnět s příslibem přednesení na RVH.


Metoděj Renza (3.LF) poděkoval za činnost RVH, a dotázal se na důvod neschválení studijních programů.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, vysvětlila, že důvodem pro neudělení u nové akreditace doktorského programu Anglický jazyk a literatura s didaktikou byla nízká vědecká činnost pracoviště a zároveň sdělila že i přes řadu jednání a kontrolu formálních věcí se bohužel to samé opakovalo i u dalších dvou programů. Doplnila, že rozhodnutí RVH jsou veřejná dostupná.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, požádal o rozeslání verze OR ke standardům RVH.


3. Hodnocení výuky studenty

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. PaedDr. Radce Wildové, CSc., prorektorce pro koncepci a kvalitu, která informovala o tom, že anketa probíhá dlouhodobě a jsou zde zprávy z každé fakulty a následně za celou UK. Vysvětlila, že je daná struktura z MŠMT, kterému je zároveň následně předávána. Dále řekla, že od podzimu nastoupí kompletní hodnocení studijních programů a uvažuje se nad využitím ankety, ale zatím se s tím pracuje jako s nezávislým prvkem. Fakulty si zatím řídí anketu dle svého a s vlastním výběrem podoby. Pokračovala, že největší zájem je o návratnost, zpusob vyhodnocení, jak se studenti dostávají k výsledkům a jak dál fakulta s výsledky pracuje. Zároveň sdělila, že v rámci konkrétního studijního programu se určí parametry, které budou sledovány. Závěrem hovořila o nízké návratnosti, která je často způsobena nedostatečně transparentním zveřejnováním výsledkum ankety a nereagováním na zpětnu vazbu.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, prezentoval podnět Mgr. Davida Hurného (PřF), který se dotazoval na to, jak je to s povinností zveřejnit slovní hodnocení, tedy jak se to zveřejňuje a komu.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, vysvětlila, že rozhodnutí je na děkanovi fakulty.


Mgr. Jan Jindra (RUK) vysvětlil, že z hlediska GDPR není u anonymizovaných komentářů není problém je zveřejnit. Uvedl, že hodnocení výuky studenty slouží k zlepšování vzdělávání na UK a pro potřeby akademické obce je vhodné po odstranění identifikace studenta komentáře zpřístupnit. Hodnocení by nicméně mělo být přístupné po přihlášení skrze CAS a nemělo by být zveřejňováno na jiných platformách, jak se tomu dělo dosud.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, se zeptal, zda, když student hodnotí, tak by tam mělo být uvedeno jméno studenta. Dále se zeptatal, zda by hodnocení mělo být přístupné napříč fakultami.


MUDr. Josef Fontana (3. LF) řekl, že je to důležitá věc pro prostupnost, například v případě, kdy student z jiné fakulty má zájem zjistit, jak kvalitní předmět je a je to celkově klíčové i pro samotnou univerzitu.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, uvedla, že komentáře musí být vždy anonymně.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, se dotázal na to, kdo by si to mohl přečíst, zda kdokoliv z UK nebo celá veřejnost nebo po přihlášení do sisu.


Mgr. Jan Jindra (RUK) odpověděl, že po přihlášní do sisu.


Mgr. Daniel Pražák (PedF) uvedl, že podle řádu není možné zveřejňovat anonymní komentáře, což je argument, na který se PedF vždy odvolává. Vysvětlil, že učitel tedy odpoví, ale není to možné zveřejnit.


doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, vysvětlila anonymní není anonymizované.


MUDr. Josef Fontana (3. LF) doplnil, že pokud to napsal někdo, jehož identitu je možné zjistit, tak následně je anonymizován a potom se už může zveřejnit.


Mgr. Daniel Pražák (PedF) se ujistil, zda když tedy hodnotí a nepodepíše se, tak pak je odpoved anonymizována.


Mgr. Jan Jindra (DPO) potvrdil, že tomu tak je.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, informovala, že ke konci roku je cílem vytvořit novelu řádu hodnocení studenty, tak aby byla v souladu s GDPR a vyjádřila svou vděčnost za jakýkoliv podnět, který bude vznesen, závěrem dodala, že udělají maximum pro to, aby v této věci byl pořádek.


Mgr. Jan Jindra (DPO) vysvětlil, že pravděpodobně půjde o částečné uvolnění současného stavu ve prospěch zkvalitnění výuky.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) navrhl, aby došlo k vyjasnění čl. 4 a odst. 13 příslušného předpisu.


MUDr. Josef Fontana (3. LF) souhlasil, že to z textu není jednoznačné.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, shrnul, že tedy 1) nebude možné zjistit identitu studenta, který komentář napsal, 2) univerzita pouze ověřuje, že hodnotící je ten, byl vyučován, a 3) každý člen akademické obce UK si slovní komentáře bude moci přečíst.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) uvedl, že to ale dnes neplatí a že všechna hodnocení nevidí ani v rámci fakulty.


Mgr. Jan Jindra (DPO) upozornil, že pokud student projeví souhlas se zveřejněním svého jména u komentáře, může jej dodatečně odvolat. Nesmí tedy být plošně veřejné ani plošně anonymizované, ale výchozí nastavení je anonymizované.


Mgr. Jan Jindra (DPO) navrhl hodnocení standardizovat.


Metoděj Renza (3. LF) se zeptal, jak se dostane k výsledkům hodnocení, když má každá fakulta svůj systém a jestli by nebylo možné vytvořit nějakou veřejnou souhrnou zprávu.


Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF) sdělil, že 2.LF má hodnocení v excelu, takže není prostupnost možná.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, poděkovala za podnět.


Metoděj Renza (3. LF) pokračoval, že vzhledem k předpisu by mělo být možné vytvořit prostupnost.


Mgr. Jan Jindra (DPO) vysvětlil, že existují jistá limita, ale mělo by to jít cestou centralizace.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, vysvětlila, že nejprve je nutné věc dobře zanalyzovat a potom je možné mluvit o sjednocení, dále dodala, že možná bude nutné dělení i obsahově. Závěrem vyzvala k pověření tří zástupců, neboť bude nutné tuto věc více diskutovat.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že toto téma bude delegovat na dalším zasedání.


Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF) se zeptal, zda je nějaký nástroj, jak zvýšit návratnost HVS.


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, uvedla, že dobrým nástrojem je adekvátní zpětná vazba, kdy student musí vědět, že má důvěru a že fakulta reaguje a zároveň dodala, že by hodnocení nemělo být restriktivní.


PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF) uvedla, že se pokládá za pamětnici a vidí určitý vývoj, kdy studenti nyní více reagují na určité obecné otázky systému fungování na fakultě, což je pozitivní a najdou se tam inspirativní věci. U dálkařů uvedla, že jejich zpětná vazba je nedocenitelná. Obecně shrnula, že nyní se najde více pozitivních hodnocení, je to objektivnější než o bylo dřív. Závěrem varovala, že studenti někdy generují stejnou odpověď u všech předmětů, když jim univerzita zakládá povinnost hodnocení vyplnit, což nepřináší užitek nikomu.


doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, doplnila, že má velký vliv, pokud vedení fakulty reaguje na hodnocení studentů a fakulta si tím zároveň buduje měkký nástroj na povzbuzení hodnocení.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval prof. PaedDr. Radce Wildové, CSc., prorektorce pro koncepci a kvalitu, za přednesené informace.


4. Doktorské studijní programy

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod a předal slovo doc. RNDr. Markétě Lopatkové, Ph.D., člence kolegia rektora, která informovala o koncepci rad doktorských studijních programů na univerzitě


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, doplnil informaci a otevřel diskuzi.


Sabrina Muchová (FF) se dotázala, zda se zvažují cesty jak podpořit finanční ohodnocení a postavení doktorandů, vzhledem k nízké úspěšnosti.


doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, sdělila, že ano a že jeden z prvních kroků už udělalo mšmt, které zvýšilo stipendia a zároveň popsala kroky na zlepšení situace u doktorandů na UK.


Sabrina Muchová (FF) se dotázala zda ze strany univerzity půjde nějaká pobídka, aby fakulty doktorandy více podporovaly.


doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, uvedla, že plošný závazek není možný, neboť některé fakulty tyto finanční možnosti mají a jiné ne.


Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF) se zeptal, zda se dají někde centrálně najít témata kurzů pro doktorandy, jak se k nim cizinec může k tomu dostat či zda každá oborová rada funguje jinak či své má vlastní stránky nebo zda existuje nějaký rozcestník.


doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, uvedla, že by měl vidět již témata PřF a MFF.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK vysvětlil, že to souvisí s OR, kde je zaškálováno, kolik může vést prací. Avšak dodal, že vysvětlit zahraničnímu studentovi, že už je přes limit, je obtížné, protože to nemůže prostě v SIS dohledat a bylo by vhodné v SIS vytvořit počítadlo volné kapacity jednotlivých školitelů.


Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF) se zeptal, zda je to teda někde omezeno maximální množství doktorandů.


doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, sdělila, že je doporučený maximální počet studentů a prací a to do té míry, že RVH to bere jako tvrdé kriterium.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) uvedl, že je tlak na vytvoření velké koordinační rady, která by však nezvládala individuálně řešit, sdělil, že na PF je lepší mít 14 rad a někdy radu koordinační.


doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, vyjádřila souhlas.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK přednesl doručený podnět Mgr. Hurného (PřF).


5. Různé

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání.


Nebyl vznesen žádný podnět.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Poslední změna: 9. září 2019 22:02 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám