Opatření rektora UK č. 17/2008

Název:

Statut Bolzanovy ceny

K provedení:

Čl. 4 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. června 2008

[Zrušeno OR č. 48/2017]


Statut Bolzanovy ceny


Rektor Univerzity Karlovy pro podporu studentské vědecké a odborné činnosti vydává


Statut pro udělování Bolzanovy ceny


Čl. 1

 1. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou studentům. Uděluje se studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů.

 2. Soutěž o získání Bolzanovy ceny (dále jen "cena") vyhlašuje rektor Univerzity Karlovy každoročně zpravidla v dubnu. Rektor může vyhlásit priority zaměření ceny v daném roce.

 3. Cena se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské.


Čl. 2

 1. Přílohou tohoto Statutu je struktura formuláře přihlášky do soutěže.

 2. Přílohy vyžadované k přihlášce jsou

    a. 

  v případě kvalifikačních prací písemné a podepsané vyjádření školitele či vedoucího bakalářské nebo magisterské anebo doktorské práce obsahující stručnou charakteristiku soutěžní práce a zdůvodnění její původnosti a tvůrčího přínosu; dále písemné a podepsané vyjádření jednoho nebo dvou oponentů k obsahové i formální úrovni práce,

    b. 

  v případě jiných soutěžních prací písemné a podepsané vyjádření dvou nebo tří oponentů k obsahové i formální úrovni práce, která mají zhodnotit vynikající tvůrčí přínos a interdisciplinární přesah práce.

 3. Student předkládá do soutěže práci ve dvojím vyhotovení a v elektronické formě. Podkladové materiály pro udělení ceny se studentům vracejí pouze na vyžádání.


Čl. 3

 1. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise pro udělení ceny (dále jen "komise").

 2. Komise je devítičlenná, její členy jmenuje a odvolává rektor. Předsedou komise je zpravidla prorektor pro studijní záležitosti, který určí z řad dalších členů komise místopředsedu. Členství v komisi je čestné a nezastupitelné.

 3. Komisi svolává a její jednání řídí předseda. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů.

 4. Komise dbá o to, aby přihlášky na udělení ceny obsahovaly všechny potřebné náležitosti k jejich všestrannému posouzení.

 5. Komise projednává pouze ty přihlášky, které mají náležitosti podle čl. 2 odst. 2.

 6. Komise si může vyžádat další odborné posudky a stanoviska.

 7. Komise se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Návrh předkládá rektorovi k rozhodnutí.

 8. Z jednání komise se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda.

 9. Organizační a administrativní práce spojené s činností komise zabezpečuje Informačně-poradenské centrum UK. To také vede přehled o udělených cenách a navrhuje předsedovi komise tajemníka, který není jejím členem, ale účastní se jednání. Tajemníka jmenuje předseda komise.


Čl. 4

 1. Ceny vyznamenaným jednotlivcům předává rektor nebo jím pověřený prorektor.

 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení vyznamenaného jednotlivce, důvod udělení ceny a datum jejího udělení. Diplom je opatřen znakem Univerzity Karlovy a podpisem rektora.

 3. S udílením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši nejméně 40 000,– Kč.

 4. Udělení ceny se zveřejňuje v rámci Univerzity Karlovy a v médiích.


Čl. 5

Náklady spojené s organizačním zabezpečením a udělením ceny vyznamenaným jednotlivcům hradí Univerzita Karlova s možným přispěním sponzorů.


Čl. 6

Tento statut nabývá účinnosti dne 15. června 2008.V Praze dne 13. června 2008


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení


-----

 

 

Příloha – struktura formuláře přihláškyPříjmení, jméno, titul:


Rok narození:


Osobní číslo studenta (uvedené na průkazu):


Název fakulty, školící pracoviště (katedra, ústav):


Název soutěžní práce:


Předložená práce je: bakalářská

diplomová magisterská

doktorská

soutěžní

Forma studia:


Název studijního programu a oboru:


Typ studijního programu (Bc, NMgr, Mgr, Ph.D.):


Datum:


Podpis:Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám