UK 17. listopadu ocenila vynikající vyučující a připomenula odkazy listopadových dní 1939 / 1989

Praha 17. 11. 2022 – Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii oslavila Univerzita Karlova slavnostní připomínkou bojovnic a bojovníků za svobodu a demokracii, oceněním vynikajících počinů ve vzdělávací činnosti a vynikajících vyučujících UK. Zástupci současných studentek a studentů připomněli boje ve stávajícím světě.


Zástupci Univerzity Karlovy si již ráno u Hlávkovy koleje připomínali oběti nacistické perzekuce v roce 1939, především popravu představitelů studentského hnutí a odvlečení více jak 1200 vysokoškoláků ze studentských kolejí do koncentračního tábora. V Žitné ulici v Praze uctili zraněného studenta medicíny Jana Opletala a na Národní třídě vzpomenuli na události listopadu 1989. Oslavy svobody a demokracie vyvrcholily na pražském Albertově, kde se v roce 1989 začaly psát dějiny sametové revoluce.


„Při všech starostech, které na nás doléhají, máme stále naději v dobré řešení. Vzrůstá touha mladých lidí chránit životní prostředí a mít svět bez válek a konfliktů. Mou nadějí jsou jejich morální kvality a také vzdělání, jehož prostřednictvím můžeme přispět k žádoucím změnám. Čerstvá síla je to, v co pevně věřím,“ uvedla ve Velké aule Karolina rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Připomněla odvahu studentek a studentů, kteří v roce 1989 sehráli roli katalyzátoru společnosti a vyhlásili boj vlastnímu strachu. „Toto výročí je již součástí našich dějin, ale zároveň pořád ještě živou vzpomínkou a součástí našich životů. Výročí sametové revoluce je připomenutím něčeho, co jsme dokázali, a k čemu i naše Alma Mater výrazně přispěla,“ dodala Milena Králíčková.


Její slova doplnil předseda nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.: „Pokud mají školy plnit svou funkci, je svoboda slova a vědeckého bádání a právo na informace nepostradatelnou podmínkou. Je to také imperativ 17. listopadu 1989, kdy se společnost přihlásila k mezinárodním úmluvám o lidských právech a základních svobodách a také k vlastním tradicím,“ uvedl Václav Pavlíček při oslavách na půdě Univerzity Karlovy. Nadace Nadání v předvečer 17. listopadu tradičně oceňuje vynikající studentky a studenty Cenou Josefa Hlávky (odkaz na letošní předávání cen Nadání ze dne 16. 11. 2022 najdete zde).


Zástupci studentstva – členka Akademického senátu FHS UK Bc. Martina Pustková a místopředseda Akademického senátu FSV UK Jan Křovák připomněli vedle hrdinství svých předchůdců také současné hrozby, kterým musejí čelit: „Nesmíme zapomínat, že boj má více podob. Už od začátku pandemie koronaviru jsme jako společnost pocítili válečné vypětí. Neměli jsme čas se pořádně nadechnout a už přišel konflikt s jinou než mikrobiální hrozbou. Žijeme v kognitivní válce, naše mysl musí stále čelit velkému náporu. Na to navazují ekonomické a energetické krize a neutuchající celospolečenské těžkosti jako homofobie, klimatická krize, xenofobie,“ podotkli studující a dodávají: „Jsme generace, která až do období před rokem 2020 nezažila žádnou velkou celospolečenskou výzvu, která by zasáhla životy lidí u nás a po celém světě. Nemohli jsme podepsat Dva tisíce slov nebo Několik vět. Nemohli jsme zvonit klíči na náměstích, ani se podílet na transformaci země. Ale teď se na nás výzvy sypou jedna za druhou a my konáme. Naše generace ukazuje, že umí statečně zdolávat překážky a jít příkladem. Máme odvahu.“


Univerzita Karlova dne 17. 11. pravidelně uděluje prestižní Ceny Arnošta z Pardubic, které jsou určeny nejen akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost, ale i skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti.


Rektorka UK Milena Králíčková na doporučení devítičlenné poradní komise udělila Cenu Arnošta z Pardubic pro rok 2022 v kategorii pro vynikajícího vyučujícího Univerzity Karlovy doc. PharmDr. Josefu Malému, Ph.D., vedoucímu Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.


V kategorii vynikající počin získal Cenu Arnošta z Pardubic pro rok 2022 prof. Mgr. Filip Čapek, Ph.D., za organizaci mezinárodního semináře „International Seminar on Jerusalem in Archaeology and in the Old Testament“.


Docent Josef Malý je dlouholetým akademickým pracovníkem a od roku 2019 vedoucím Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Vyučuje pregraduální studenty oboru Farmacie a postgraduální studenty v oborech Klinická a sociální farmacie. Rozvíjí původní předměty katedry založené jeho předchůdci a zakládá nové předměty v kontextu moderních trendů ve farmacii a v jejich jednotlivých odvětvích. Ve výuce využívá jak své výzkumné zkušenosti a představuje studentům nejnovější poznatky v souladu s medicínou založenou na důkazech, tak zároveň do výuky promítá zkušenosti ze své klinické praxe.


Profesor Filip Čapek získal ocenění za organizování a uspořádání celosemestrálního mezinárodního semináře „International Seminar on Jerusalem in Archaeology and in the Old Testament“, který se konal v zimním semestru ak. roku 2021/2022 formou videokonference s aktivní účastí celkem 10 profesorů a asi 60 studentů z pěti univerzit (Praha, Tel Aviv, Heidelberg, Tübingen a Zürich). Seminář prezentoval současný stav a trendy výzkumu o dějinách starověkého Jeruzaléma v interdisciplinárním pohledu odborníků z oblastí archeologie, historiografie a biblických studií. Mimořádným přínosem semináře bylo již samo výrazně mezinárodní, multidisciplinární a multikonfesní složení aktivních účastníků na každotýdenních zasedáních formou tříhodinové videokonference.


Statut ceny Arnošta z Pardubic naleznete zde.


Tisková zpráva ke stažení ZDEZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

 

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz
Poslední změna: 21. listopad 2022 09:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám