Statut Fondu mobility UK

Univerzita Karlova v Praze

Název: Statut Fondu mobility

ve znění opatření rektora č. 7/2001, č. 6/2002 a č. 4/2008


K provedení:

-


Účinnost:

10. března 2008


V Praze dne 7. března 2008

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., v.r.

rektor


Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze


Fond mobility Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "FM UK") se zřizuje jako podpůrný, iniciační a motivační nástroj směřující k rozšiřování mezinárodních styků univerzity v oblasti studijních programů uskutečňovaných na univerzitě a vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích činností v rámci schválených projektů a programů na univerzitě. Základním posláním FM UK je podpora studentské výměny, účasti studentů univerzity na mezinárodních studijních a odborných akcích a mezinárodní výměna akademických a vědeckých pracovníků.


 1. Cílem FM UK je finanční podpora zejména pro

  • a) studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

  • b) účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,

  • c) krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,

  • d) studium zahraničních studentů na univerzitě

  • e) pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě.


   U vlastních publikovaných výsledků výzkumu, které vznikly v rámci spolupráce se spoluúčastí zahraničního pracoviště, by měla být uvedena podpora FM UK. 2. Zdrojem FM UK jsou prostředky, které jsou pro FM UK každoročně vyčleňovány v rámci rozpočtu univerzity, případně prostředky z dalších zdrojů. 3. Ze zdrojů FM UK lze poskytnout podporu

  • a) studentovi prezenční formy studia,

  • b) akademickému pracovníku, který má k univerzitě pracovní poměr ve výši minimálně 0,5 úvazku,

  • c) fakultě k částečné úhradě nákladů spojených se studiem zahraničního studenta,

  • d) fakultě nebo další součásti univerzity k částečné úhradě nákladů na pobyt zahraničního pracovníka. 4. Podporu ze zdrojů FM UK lze poskytnout na úhradu

  • a) nákladů na cestu,

  • b) nákladů na ubytování a stravování,

  • c) školného,

  • d) poplatků za mezinárodní studijní nebo odborné akce,

  • e) mzdových nákladů v případě hostujícího profesora univerzity,

  a to ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů). Ve výjimečných případech může rektor rozhodnout i o poskytnutí podpory vyšší. 5. Orgánem FM UK je Rada FM UK (dále jen "Rada"), kterou jako svůj poradní orgán jmenuje rektor. Předsedou Rady je prorektor pro zahraniční styky univerzity. Členy Rady jsou představitelé humanitních, společenských, přírodovědných, lékařských a teologických oborů. Rada má celkově lichý počet členů. Činnost Rady upravuje Jednací řád Rady, který svým opatřením vydává rektor. 6. Na základě doporučení Rady rektor svým opatřením každoročně vyhlašuje priority pro činnost FM UK a dva termíny pro podávání návrhů (dále jen "priority"); zpravidla je jeden termín vyhlášen na období zimního semestru a jeden termín na období letního semestru. 7. Finanční podporu ze zdrojů FM UK lze poskytnout na základě úplného a ve stanoveném termínu podaného návrhu. Návrhy podle odstavce 3 písm. a) nebo b) podává dotyčná osoba spolu s vyjádřením děkana příslušné fakulty nebo ředitele další součásti, návrh podle odstavce 3 písm. c) nebo d) podává děkan fakulty nebo ředitel další součásti. Další náležitosti návrhu upravuje Jednací řád Rady. 8. Předložené návrhy posuzuje podle priorit Rada. O poskytnutí prostředků ze zdrojů FM UK rozhoduje na základě doporučení Rady rektor. 9. Osoba, které byly poskytnuty prostředky ze zdrojů FM UK, zodpovídá za jejich řádné čerpání a hospodárné využívání a je povinna nejpozději do jednoho měsíce od skončení příslušné akce předložit Radě zprávu o jejím průběhu a výsledcích. Jde-li o poskytnutí prostředků podle odstavce 3 písm. c) nebo d), rozumí se touto osobou fakulta nebo další součást univerzity. 10. Rada nejméně jednou ročně zpracovává zprávu o činnosti FM UK, která se po schválení rektorem obvyklým způsobem zveřejňuje. 11. Administrativní zajištění činnosti FM UK zabezpečuje odbor pro zahraniční styky rektorátu univerzity.


Toto znění Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze je v účinnosti ode dne nabytí účinnosti opatření rektora č. 4/2008, tj. od 10. března 2008.

Poslední změna: 22. leden 2018 00:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám