Fond na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově

Co je Fond post-doc pobytů

Cílem Fondu post-doc pobytů (dále jen "Fond post-doc") je podpoření vědeckého rozvoje na Univerzitě Karlově díky zajímavým myšlenkám mladých zahraničních vědců.


Fond post-doc poskytuje finanční podporu pro zahraniční absolventy Ph.D. studia na zahraniční univerzitě za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou / součástí Univerzity Karlovy, a to po dobu maximálně 2 let. Projekty jsou každoročně zveřejňovány na webu Fondu post-doc pro zahraniční uchazeče - List of Post-Doctoral Fellowships.


Fond post-doc byl zřízen v roce 2010 s účinností od 1. 8. 2011.

Fond post-doc je definován v opatření rektora č. 16/2020, účinné od 1. 5. 2020 (jedná se o novelu opatření rektora č. 38/2018)


Základní kritéria výběru uchazeče

Žadatel musí primárně splňovat následující kritéria:


 1. musí být občanem cizí státní příslušnosti

 2. v době podání přihlášky musí mít ukončené Ph.D. studium na zahraniční univerzitě a zároveň Ph.D. titul nesmí být starší 5 let.


  • Mezi uchazeče může být v odůvodněných případech zařazen výzkumný pracovník, který v době podání žádosti dosud dizertační práci neobhájil, předpokládá se ale, že úspěšně ukončí doktorské studium před případným nástupem na post-doc pozici. Jeho zařazení mezi uchazeče schvaluje prorektor pro zahraniční styky a mobilitu. Je-li následně vybrán, nejpozději v den nástupu musí prokázat, že úspěšně ukončil studium a dodat v nejkratším možném termínu kopii vysokoškolského diplomu.

  • V tom případě fakulta/součást UK vyplní a dodá na OZV RUK Žádost o zařazení žadatele mezi uchazeče o finanční podporu v rámci Fondu post-doc s uvedením důvodu a přínosu žadatele pro fakultu/součást UK.

 3. v době podání přihlášky nesmí být habilitován


Podmínky k realizaci projektu na UK

  a. 

Zahraniční uchazeč je přijímaný k řešení projektu na dobu 2 let, tj. 24 měsíců.

  b. 

Pobyty jsou plánovány ve třech oblastech: humanitní, přírodovědné, lékařské.

  c. 

Vědecko-výzkumné pracoviště fakulty / součásti UK má vytvořeny předpoklady k přijetí zahraničního uchazeče v kategorii výzkumného pracovníka pro řešení příslušného výzkumného projektu.

  d. 

Fakulta / součást UK má finanční prostředky neinvestiční ke krytí výdajů nezbytných pro řešení projektu.

  e. 

Fakulta / součást UK má finanční prostředky ke krytí části mzdových prostředků uchazeče (min. 1000 EUR/měsíc).

  f. 

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK (dále jen "OZV RUK") má prostředky určené ke krytí mzdových prostředků z Fondu post-doc. RUK poskytuje částku ve výši max. 37 500 Kč / měsíc, z toho 28 000 Kč (mzda) a 9 500 Kč (pojištění).


Postup nominace a výběru uchazečů

 1. Vyhlášení výzvy:

  Prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu UK vyhlásí na všechny fakulty / součásti UK výzvu (v roce 2020 výzva XIII., v roce 2021 výzva XIV. atd.), a to dopisem děkanům fakult / ředitelům pracovišť UK.

 2. Navržení projektu:

  Vědecko-výzkumné pracoviště fakulty / součásti UK navrhne nosné téma (anotaci) zařazené do vědecko-výzkumné činnosti fakulty / součásti UK, které má být řešeno projektem uchazeče. Termín navržení tématu projektu je uveden v harmonogramu aktuální výzvy.

 3. Zveřejnění projektu:

  OZV RUK zveřejní témata projektu na webu Fondu post-doc pro zahraniční uchazeče - List of Post-Doctoral Fellowships.


  Fakulty / součásti UK zveřejní návrhy vědeckých projektů na svých stránkách a v dalších dostupných médiích a informují spolupracující zahraniční fakulty.

 4. Přihlášení uchazeče:

  Uchazeč po konzultaci s výzkumným pracovištěm, které téma navrhlo, obsahově zpracuje projekt, vyplní žádost, zajistí si všechny podpůrné dokumenty (viz Formuláře) a vše předloží fakultě / součásti UK do termínu stanoveného fakultou / součástí UK.


  Termín pro odevzdání na fakultu / součást UK je uveden pod vypsaným projektem na webu Fondu post-doc pro zahraniční uchazeče - List of Post-Doctoral Fellowships.


  Odbornou komunikaci s uchazečem vede výzkumné pracoviště navrhující téma, nikoliv OZV RUK.

 5. Předání dokumentů na OZV RUK:

  Fakulta / součást UK postoupí veškeré dokumenty o uchazeči v termínu stanoveném OZV RUK v harmonogramu.


  Přehled dokumentů, které musí být dodány na OZV RUK, jsou uvedeny v sekci Formuláře.

 6. Zasedání komise Fondu post-doc:

  V předem stanoveném termínu (viz harmonogram) zasedá 5členná Univerzitní komise: prorektor + 4 členové vědecké rady UK.


  Komise vyhodnotí projekty a navrhne vhodné uchazeče a náhradníky (náhradníky uvádí v preferenčním pořadí). Definitivní přidělení podpory schvaluje rektor UK.

 7. Vyhlášení výsledků výzvy:

  Do předem stanoveného termínu (viz harmonogram) prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu UK vyhlásí výsledky aktuální výzvy, a to oficiálním dopisem děkanům fakult / ředitelům pracovišť UK, kteří v rámci aktuální výzvy nominovali své kandidáty.

 8. Oznámení výsledků uchazečům:

  Uchazeč je informován fakultou / součástí UK (nikoliv OZV RUK) o výsledku výběrového řízení, včetně možného termínu nástupu, a zařídí si nezbytné formality (vízum apod.).


Formuláře

A/ Uchazeč Fondu post-doc:


Žádost uchazeče musí obsahovat následující dokumenty:

 • Přihláška uchazeče: Application for Post-doc Grant at Charles University (.docx) (.pdf)

 • Doporučující dopis: Letter of Reference (.docx) (.pdf) (stanovisko školitele v doktorském programu na zahraniční univerzitě nebo doporučující dopis vedoucího pracoviště zahraniční univerzity, na němž uchazeč absolvoval doktorské studium)

 • Vědecké CV uchazeče + Seznam dosavadní publikační činnosti uchazeče (dohromady max. 2 strany A4)

 • Kopie doktorského diplomu či jiného relevantního potvrzení o ukončení Ph.D. studia


B/ Fakulta / součást UK:


Fakulta / součást UK dodá na OZV RUK po vyhlášení aktuální výzvy pro daný rok (viz harmonogram) následující dokumenty:


 • Dokumenty uchazeče (viz výše)

 • Žádost fakulty / součásti UK o finanční podporu: .docx, .pdf

 • Žádost fakulty/součásti UK o zařazení žadatele mezi uchazeče o finanční podporu v rámci Fondu post-doc (pokud žadatel v době podání přihlášky ještě nemá ukončené Ph.D. studium na zahraniční univerzitě) .docx, .pdf


C/ Úspěšný uchazeč - pracovník post-doc na UK:


V průběhu pobytu je úspěšný uchazeč, pracovník post-doc, povinen vypracovat 2 zprávy o své činnosti - průběžnou a závěrečnou zprávu. Činnost post-doc komentuje jeho supervizor na fakultě / součásti UK :D/ Fakulta / součást UK - finance v průběhu čerpání Fondu post-doc:


Formuláře, které slouží k dokládání čerpání financí za jednotlivé pracovníky z Fondu post-doc:


 • Žádost o uvolnění prostředků: .docx, .pdf

 • Prohlášení děkana / ředitele součásti UK: .docx, .pdf


Harmonogram 2020 a 2021

1. 1. 2020

Nástup zahraničních výzkumníků XII. výzvy Fondu post-doc, vyhlášené v roce 2019, a jejich začlenění na pozice akademických pracovníků.

do 15. 1. 2020

Dodání fakultami / součástmi UK na OZV RUK:

A/ průběžných zpráv post-doc pracovníků z XI. výzvy Fondu post-doc (s nástupem od 1. 1. 2019).

B/ závěrečných zpráv post-doc pracovníků X. výzvy Fondu post-doc (pobyt 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019).


Formulář průběžné / závěrečné zprávy ke stažení v sekci Formuláře.

4. 5. 2020

Vyhlášení XIII. výzvy Fondu post-doc (s nástupem od 1. 1. 2021).

do 5. 6. 2020

Fakulty / součásti UK zasílají na OZV RUK vědecké návrhy projektů XIII. výzvy Fondu post-doc (s nástupem od 1. 1. 2021).

do 12. 6. 2020

OZV RUK zveřejní vědecké návrhy projektů od fakult / součástí UK XIII. výzvy Fondu post-doc (s nástupem od 1. 1. 2021) na webu OZV RUK: List of Post-Doctoral Fellowships.

Fakulty / součásti UK zveřejní návrhy vědeckých projektů na svých stránkách a v dalších dostupných médiích a informují spolupracující zahraniční fakulty.

29. 7. 2020

Vyhodnocení ročního působení kandidátů z roku 2019 a kandidátů, kteří již ukončili pobyt.

do 3. 8. 2020

Fakulty / součásti UK zasílají své návrhy kandidátů XIII. výzvy Fondu post-doc na OZV RUK. Návrh kandidátů musí obsahovat všechny požadované dokumenty.

17. 9. 2020

Zasedání Univerzitní komise, která doporučuje rektorovi vybrané kandidáty XIII. výzvy Fondu post-doc.

6. 10. 2020

Rektor UK vydává konečné rozhodnutí o výběru kandidátů XIII. výzvy Fondu post-doc. Následně fakulty / součásti UK informují všechny své úspěšné i neúspěšné kandidáty o výsledcích výběrového řízení; úspěšné kadidáty informují o jejich případném nástupu od 1. 1. 2021.


1. 1. 2021

Nástup zahraničních výzkumníků XIII. výzvy Fondu post-doc, vyhlášené v roce 2020, a jejich začlenění na pozice vědeckých pracovníků na příslušných fakultách / součástech UK.

15. 1. 2021

Dodání fakultami / součástmi UK na OZV RUK:

A/ průběžných zpráv post-doc pracovníků z XII. výzvy Fondu post-doc (s nástupem od 1. 1. 2020).

B/ závěrečných zpráv post-doc pracovníků XI. výzvy Fondu post-doc (pobyt 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020).

do konce

2021

Bude včas zveřejněno.


Vyhodnocení činnosti post-doc pracovníka v průběhu realizace projektu na UK:

Před uplynutím prvního roku řešení projektu provede Univerzitní komise UK s pracovníkem vyhodnocení dosažených výsledků formou pohovoru a potvrdí pokračování jeho pobytu v následujícím roce.


Součástí této dílčí kontroly je i písemné stanovisko vedoucího pracoviště (mentora) o průběhu plnění projektu. Výsledek pohovoru je postoupen  na OZV RUK.


Ke konci 2letého období je vyhodnoceno plnění projektu Univerzitní komisí UK po přednesení závěrečných tezí s doloženými  publikacemi. Komise zhotoví stanovisko k uskutečněnému projektu  a o výsledku je informována vědecká rada UK.


Složení Univerzitní komise

Univerzitní komise je složena z předsedy a 4 členů, kteří jsou zároveň členy vědecké rady UK.


předseda komise:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

1. lékařská fakulta, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

členové komise:

prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav UK

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

1. lékařská fakulta, Neurologická klinika

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Pedagogická fakulta, Katedra české literatury

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Fakulta sociálních věd, Katedra ruských a východoevropských studií


Anglická verze webu

Anglická verze webu Fondu post-doc Post-doc Research Fund at CU je k dispozici pod tímto odkazem.

Přehled aktuálně vypisovaných projektů naleznete na anglické stránce List of Post-Doctoral Fellowships.


Kontaktní osoba - Fond post-doc

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů RUK (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 307
Poslední změna: 27. říjen 2020 13:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám