Fond post-doc


Cílem Fondu post-doc pobytů (dále jen "Fond post-doc") je podpoření vědeckého rozvoje na Univerzitě Karlově díky zajímavým myšlenkám mladých zahraničních vědců.


>> Témata projektů:


Přehled aktuálních projektů


Přehled projektů z roku 2020


Přehled projektů z roku 2019


Co je Fond post-doc pobytů

Fond post-doc poskytuje finanční podporu pro zahraniční absolventy Ph.D. studia na zahraniční univerzitě za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou / součástí Univerzity Karlovy, a to po dobu maximálně 2 let. Projekty jsou každoročně zveřejňovány na webu Fondu post-doc pro zahraniční uchazeče - List of Post-Doctoral Fellowships.


Fond post-doc je definován v opatření rektora č. 16/2020, účinné od 1. 5. 2020 (jedná se o novelu opatření rektora č. 38/2018)


Základní kritéria výběru uchazeče

Žadatel musí primárně splňovat následující kritéria:


Musí být občanem cizí státní příslušnosti.

V době podání přihlášky musí mít ukončené Ph.D. studium na zahraniční univerzitě a zároveň Ph.D. titul nesmí být starší 5 let.

V době podání přihlášky nesmí být habilitován.


Podmínky k realizaci projektu na UK

a) Zahraniční uchazeč je přijímaný k řešení projektu na dobu 2 let, tj. 24 měsíců.


b) Pobyty jsou plánovány ve třech oblastech: humanitní, přírodovědné, lékařské.


c) Vědecko-výzkumné pracoviště fakulty / součásti UK má vytvořeny předpoklady k přijetí zahraničního uchazeče v kategorii výzkumného pracovníka pro řešení příslušného výzkumného projektu.


d) Fakulta / součást UK má finanční prostředky neinvestiční ke krytí výdajů nezbytných pro řešení projektu.


e) Fakulta / součást UK má finanční prostředky ke krytí části mzdových prostředků uchazeče (min. 1000 EUR/měsíc).


f) Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK (dále jen OZV RUK) má prostředky určené ke krytí mzdových prostředků z Fondu post-doc. RUK poskytuje částku ve výši max. 37 500 Kč / měsíc, z toho 28 000 Kč (mzda) a 9 500 Kč (pojištění).


Postup nominace a výběru uchazečů


Vyhlášení výzvy:

Prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu UK vyhlásí na všechny fakulty / součásti UK výzvu (v roce 2020 výzva XIII., v roce 2021 výzva XIV. atd.), a to dopisem děkanům fakult / ředitelům pracovišť UK.


Navržení projektu:

Vědecko-výzkumné pracoviště fakulty / součásti UK navrhne nosné téma (anotaci) zařazené do vědecko-výzkumné činnosti fakulty / součásti UK, které má být řešeno projektem uchazeče. Termín navržení tématu projektu je uveden v harmonogramu aktuální výzvy.


Zveřejnění projektu:

OZV RUK zveřejní témata projektu na webu Fondu post-doc pro zahraniční uchazeče - List of Post-Doctoral Fellowships.


Fakulty / součásti UK zveřejní návrhy vědeckých projektů na svých stránkách a v dalších dostupných médiích a informují spolupracující zahraniční fakulty.


Přihlášení uchazeče:

Uchazeč po konzultaci s výzkumným pracovištěm, které téma navrhlo, obsahově zpracuje projekt, vyplní žádost, zajistí si všechny podpůrné dokumenty (viz Formuláře) a vše předloží fakultě / součásti UK do termínu stanoveného fakultou / součástí UK. Termín pro odevzdání na fakultu / součást UK je uveden pod vypsaným projektem na webu Fondu post-doc pro zahraniční uchazeče - List of Post-Doctoral Fellowships. Odbornou komunikaci s uchazečem vede výzkumné pracoviště navrhující téma, nikoliv OZV RUK.


Předání dokumentů na OZV RUK:

Fakulta / součást UK postoupí veškeré dokumenty o uchazeči v termínu stanoveném OZV RUK v harmonogramu. Přehled dokumentů, které musí být dodány na OZV RUK, jsou uvedeny v sekci Formuláře.


Zasedání komise Fondu post-doc:

V předem stanoveném termínu (viz harmonogram) zasedá 5členná Univerzitní komise: prorektor + 4 členové vědecké rady UK. Komise vyhodnotí projekty a navrhne vhodné uchazeče a náhradníky (náhradníky uvádí v preferenčním pořadí). Definitivní přidělení podpory schvaluje rektor UK.


Vyhlášení výsledků výzvy:

Do předem stanoveného termínu (viz harmonogram) prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu UK vyhlásí výsledky aktuální výzvy, a to oficiálním dopisem děkanům fakult / ředitelům pracovišť UK, kteří v rámci aktuální výzvy nominovali své kandidáty.


Oznámení výsledků uchazečům:

Uchazeč je informován fakultou / součástí UK (nikoliv OZV RUK) o výsledku výběrového řízení, včetně možného termínu nástupu, a zařídí si nezbytné formality (vízum apod.).


Formuláře
Uchazeč Fondu post-doc


Žádost uchazeče musí obsahovat následující dokumenty:


  • Přihláška uchazeče: Application for Post-doc Grant at Charles University (.docx)

  • Doporučující dopis: Letter of Reference (.docx) (stanovisko školitele v doktorském programu na zahraniční univerzitě nebo doporučující dopis vedoucího pracoviště zahraniční univerzity, na němž uchazeč absolvoval doktorské studium)

  • Vědecké CV uchazeče + Seznam dosavadní publikační činnosti uchazeče (dohromady max. 2 strany A4)

  • Kopie doktorského diplomu či jiného relevantního potvrzení o ukončení Ph.D. studia
Fakulta / součást UK


Fakulta / součást UK dodá na OZV RUK po vyhlášení aktuální výzvy pro daný rok následující dokumenty:


  • Dokumenty uchazeče (viz výše)

  • Žádost fakulty / součásti UK o finanční podporu: .docx

  • Žádost fakulty/součásti UK o zařazení žadatele mezi uchazeče o finanční podporu v rámci Fondu post-doc (pokud žadatel v době podání přihlášky ještě nemá ukončené Ph.D. studium na zahraniční univerzitě) .docxÚspěšný uchazeč - post-doc na UK


V průběhu pobytu post-doc pracovník je povinen vypracovat 2 zprávy o své činnosti - průběžnou a závěrečnou zprávu. Činnost post-doc komentuje jeho supervizor na fakultě/součásti UK :
Fakulta / součást UK - finance v průběhu čerpání Fondu post-doc


Formuláře, které slouží k dokládání čerpání financí za jednotlivé pracovníky z Fondu post-doc:


  • Žádost o uvolnění prostředků: .docx

  • Prohlášení děkana / ředitele součásti UK: .docx


Harmonogram 2021 a 20221. 1. 2021

Nástup zahraničních výzkumníků XIII. výzvy Fondu post-doc, vyhlášené v roce 2020, a jejich začlenění na pozice vědeckých pracovníků.


15. 1. 2021

Dodání fakultami / součástmi UK na OZV RUK:

A/ průběžných zpráv post-doc pracovníků z XII. výzvy Fondu post-doc (s nástupem od 1. 1. 2020).

B/ závěrečných zpráv post-doc pracovníků XI. výzvy Fondu post-doc (pobyt 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020).


4. 5. 2021

Vyhlášení XIV. výzvy Fondu post-doc (s nástupem od 1. 1. 2022).


do 5. 6. 2021

Fakulty / součásti UK zasílají na OZV RUK vědecké návrhy projektů XIV. výzvy Fondu post-doc (s nástupem od 1. 1. 2022).


do 12. 6. 2021

OZV RUK zveřejní vědecké návrhy projektů od fakult / součástí UK XIV. výzvy Fondu post-doc (s nástupem od 1. 1. 2022) na webu OZV RUK: List of Post-Doctoral Fellowships.

Fakulty / součásti UK zveřejní návrhy vědeckých projektů na svých stránkách a v dalších dostupných médiích a informují spolupracující zahraniční fakulty.


do 3. 8. 2021

Fakulty / součásti UK zasílají své návrhy kandidátů XIV. výzvy Fondu post-doc na OZV RUK. Návrh kandidátů musí obsahovat všechny požadované dokumenty.


17. 9. 2021

Zasedání Univerzitní komise, která doporučuje rektorovi vybrané kandidáty XIV. výzvy Fondu post-doc.


6. 10. 2021

Rektor UK vydává konečné rozhodnutí o výběru kandidátů XIV. výzvy Fondu post-doc. Následně fakulty / součásti UK informují všechny své úspěšné i neúspěšné kandidáty o výsledcích výběrového řízení; úspěšné kadidáty informují o jejich případném nástupu od 1. 1. 2022.1. 1. 2022

Nástup zahraničních výzkumníků XIV. výzvy Fondu post-doc, vyhlášené v roce 2021, a jejich začlenění na pozice vědeckých pracovníků na příslušných fakultách / součástech UK.


15. 1. 2022

Dodání fakultami / součástmi UK na OZV RUK:

A/ průběžných zpráv post-doc pracovníků z XIII. výzvy Fondu post-doc (s nástupem od 1. 1. 2021).

B/ závěrečných zpráv post-doc pracovníků XII. výzvy Fondu post-doc (pobyt 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021).


do konce 2022

Bude včas zveřejněno.
Složení Univerzitní komise

Univerzitní komise je složena z předsedy a 4 členů, kteří jsou zároveň členy vědecké rady UK.


předseda komise:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

1. lékařská fakulta, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

členové komise:

prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav UK

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

1. lékařská fakulta, Neurologická klinika

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Pedagogická fakulta, Katedra české literatury

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Fakulta sociálních věd, Katedra ruských a východoevropských studií


Anglická verze webu

Anglická verze webu Fondu post-doc Post-doc Research Fund at CU je k dispozici pod tímto odkazem.

Přehled aktuálně vypisovaných projektů naleznete na anglické stránce List of Post-Doctoral Fellowships.


Kontaktní osoba - Fond post-doc

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 307
Poslední změna: 17. březen 2021 13:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám