Fond JUNIOR


Cílem Fondu JUNIOR je podpoření vědeckého rozvoje na Univerzitě Karlově díky zajímavým myšlenkám mladých zahraničních juniorních akademických pracovníků.


>> Témata projektů v roce 2024

Co je Fond JUNIOR

Fond JUNIOR poskytuje finanční podporu pro zahraniční absolventy Ph.D. studia na zahraniční univerzitě za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou / součástí Univerzity Karlovy, a to po dobu maximálně 2 let. Tito absolventi jsou na zahraničních univerzitách označování jako „post-doc“ pracovníci, podle nichž byl původně označen Fond „post-doc“ na UK. Jeho nové zařazení do Fondu internacionalizace podmínilo změnu označení na Fond JUNIOR.


Projekty jsou každoročně zveřejňovány na webu Fondu JUNIOR pro zahraniční uchazeče - List of Research Fellowships.


Fond JUNIOR je definován v opatření rektora č. 15/2021, účinné od 1. 5. 2021. Tímto opatřením se zrušují opatření rektora č. 16/2020 a č. 38/2018.


Základní kritéria výběru uchazeče

Žadatel musí primárně splňovat následující kritéria:


Musí být občanem cizí státní příslušnosti.


V době podání přihlášky musí mít ukončené Ph.D. studium na zahraniční univerzitě a zároveň Ph.D. titul nesmí být starší 5 let. Tato lhůta může být prodloužena o dobu strávenou na mateřské a rodičovské dovolené.


V době podání přihlášky nesmí být habilitován.


Uchazeči s českou a slovenskou státní příslušností jsou také oprávněni požádat o finanční podporu z Fondu v případě, že úspěšně dokončili doktorské studium na zahraniční univerzitě.


Podmínky k realizaci projektu na UK

a) Zahraniční uchazeč je přijímaný k řešení projektu na dobu 2 let, tj. 24 měsíců.


b) Pobyty jsou plánovány ve všech vědních oborech Univerzity Karlovy.


c) Vědecko-výzkumné pracoviště fakulty / součásti UK má vytvořeny předpoklady k přijetí zahraničního uchazeče v kategorii výzkumného pracovníka pro řešení příslušného výzkumného projektu.


d) Fakulta / součást UK má finanční prostředky neinvestiční ke krytí výdajů nezbytných pro řešení projektu.


e) Fakulta / součást UK má finanční prostředky ke krytí části mzdových prostředků uchazeče (min. 1000 EUR/měsíc).


f) Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK (dále jen OZV RUK) má prostředky určené ke krytí mzdových prostředků z Fondu Junior. RUK poskytuje částku ve výši max. 37 500 Kč / měsíc, z toho 28 000 Kč (mzda) a 9 500 Kč (pojištění).


Postup nominace a výběru uchazečů


Vyhlášení výzvy:

Prorektorka pro zahraniční záležitosti UK vyhlásí na všechny fakulty / součásti UK novou XVI. výzvu Fondu JUNIOR, a to dopisem děkanům fakult / ředitelům pracovišť UK.


Navržení projektu:

Vědecko-výzkumné pracoviště fakulty / součásti UK navrhne nosné téma (anotaci) zařazené do vědecko-výzkumné činnosti fakulty / součásti UK, které má být řešeno projektem uchazeče. Termín navržení tématu projektu je uveden v harmonogramu aktuální výzvy.


Zveřejnění projektu:

OZV RUK zveřejní témata projektů na stránkách Fondu JUNIOR pro zahraniční uchazeče - List of Research Fellowships.


Fakulty / součásti UK zveřejní návrhy vědeckých projektů na svých stránkách a v dalších dostupných médiích a informují spolupracující zahraniční fakulty.


Přihlášení uchazeče:

Uchazeč po konzultaci s výzkumným pracovištěm, které téma navrhlo, obsahově zpracuje projekt, vyplní žádost, zajistí si všechny podpůrné dokumenty (viz Formuláře) a vše předloží fakultě / součásti UK do termínu stanoveného fakultou / součástí UK. Termín pro odevzdání na fakultu / součást UK je uveden pod vypsaným projektem na webu Fondu Junior pro zahraniční uchazeče - List of Research Fellowships. Odbornou komunikaci s uchazečem vede výzkumné pracoviště navrhující téma, nikoliv OZV RUK.


Předání dokumentů na OZV RUK:

Fakulta / součást UK postoupí veškeré dokumenty o uchazeči v termínu stanoveném OZV RUK v harmonogramu. Přehled dokumentů, které musí být dodány na OZV RUK, jsou uvedeny v sekci Formuláře.


Zasedání komise Fondu Junior:

V předem stanoveném termínu (viz harmonogram) zasedá 6členná Univerzitní komise. Komise vyhodnotí projekty a navrhne vhodné uchazeče a náhradníky (náhradníky uvádí v preferenčním pořadí). Definitivní přidělení podpory schvaluje rektorka UK.


Vyhlášení výsledků výzvy:

Do předem stanoveného termínu (viz harmonogram) prorektorka pro zahraniční záležitosti UK vyhlásí výsledky aktuální výzvy, a to oficiálním dopisem děkanům fakult / ředitelům pracovišť UK, kteří v rámci aktuální výzvy nominovali své kandidáty.


Oznámení výsledků uchazečům:

Uchazeč je informován fakultou / součástí UK (nikoliv OZV RUK) o výsledku výběrového řízení, včetně možného termínu nástupu, a zařídí si nezbytné formality (vízum apod.).


Formuláře
Uchazeč Fondu Junior


Žádost uchazeče musí obsahovat následující dokumenty:


  • Přihláška uchazeče: Application for Junior Grant at Charles University (.docx)

  • Doporučující dopis: Letter of Reference (.docx) (stanovisko školitele v doktorském programu na zahraniční univerzitě nebo doporučující dopis vedoucího pracoviště zahraniční univerzity, na němž uchazeč absolvoval doktorské studium)

  • Profesní životopis, včetně komentovaného seznamu max. 5 nejdůležitějších publikací. Tento seznam by měl obsahovat stručný popis výzkumného přínosu uchazeče ke každé publikaci (dohromady max. 2 strany A4)

  • Kopie doktorského diplomu či jiného relevantního potvrzení o ukončení Ph.D. studia
Fakulta / součást UK


Fakulta / součást UK dodá na OZV RUK po vyhlášení aktuální výzvy pro daný rok následující dokumenty:


  • Dokumenty uchazeče (viz výše)

  • Žádost fakulty / součásti UK o finanční podporu: .docx

  • Žádost fakulty/součásti UK o zařazení žadatele mezi uchazeče o finanční podporu v rámci Fondu JUNIOR (pokud žadatel v době podání přihlášky ještě nemá ukončené Ph.D. studium na zahraniční univerzitě) .docxÚspěšný uchazeč - juniorní akademický pracovník na UK


V průběhu pobytu juniorní akademický pracovník je povinen vypracovat 2 zprávy o své činnosti - průběžnou a závěrečnou zprávu. Činnost pracovníka komentuje jeho supervizor na fakultě/součásti UK :
Fakulta / součást UK - finance v průběhu čerpání z Fondu JUNIOR


Formuláře, které slouží k dokládání čerpání financí za jednotlivé pracovníky z Fondu JUNIOR:


  • Žádost o uvolnění prostředků: .docx

  • Prohlášení děkana / ředitele součásti UK: .docx


Harmonogram 2024 a 20251. 1. 2024

Nástup juniorních akademických pracovníků XVI. výzvy Fondu JUNIOR, vyhlášené v roce 2023.


15. 1. 2024

Dodání fakultami / součástmi UK na OZV RUK:

A/ průběžných zpráv juniorních akademických pracovníků z XV. výzvy Fondu JUNIOR (s nástupem od 1. 1. 2023).

B/ závěrečných zpráv juniorních akademických pracovníků XIV. výzvy Fondu JUNIOR (pobyt 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023).


3. 5. 2024

Vyhlášení XVII. výzvy Fondu JUNIOR (s nástupem od 1. 1. 2025).


do 6. 6. 2024

Fakulty / součásti UK zasílají na OZV RUK vědecké návrhy projektů XVII. výzvy Fondu JUNIOR (s nástupem od 1. 1. 2025).


do 13. 6. 2024

OZV RUK zveřejní vědecké návrhy projektů od fakult / součástí UK XVII. výzvy Fondu JUNIOR (s nástupem od 1. 1. 2025) na stránkách: List of Research Fellowships.

Fakulty / součásti UK zveřejní návrhy vědeckých projektů na svých stránkách a v dalších dostupných médiích a informují spolupracující zahraniční fakulty.


do 5. 8. 2024

Fakulty / součásti UK zasílají své návrhy kandidátů XVII. výzvy Fondu JUNIOR na OZV RUK. Návrh kandidátů musí obsahovat všechny požadované dokumenty.


září 2024

Zasedání Univerzitní komise, která doporučuje rektorce vybrané kandidáty XVII. výzvy Fondu JUNIOR.


září 2024

Rektorka UK vydává konečné rozhodnutí o výběru kandidátů XVII. výzvy Fondu JUNIOR. Následně fakulty / součásti UK informují všechny své úspěšné i neúspěšné kandidáty o výsledcích výběrového řízení; úspěšné kadidáty informují o jejich případném nástupu od 1. 1. 2025.1. 1. 2025

Nástup juniorních akademických pracovníků XVII. výzvy Fondu JUNIOR, vyhlášené v roce 2024, a jejich začlenění na pozice vědeckých pracovníků na příslušných fakultách / součástech UK.


15. 1. 2025

Dodání fakultami / součástmi UK na OZV RUK:

A/ průběžných zpráv juniorních akademických pracovníků z XVI. výzvy Fondu JUNIOR (s nástupem od 2. 1. 2024).

B/ závěrečných zpráv juniorních akademických pracovníků XV. výzvy Fondu JUNIOR (pobyt 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024).


do konce 2025

Bude včas zveřejněno.Složení Univerzitní komise


Předsedkyně komise:

Prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

Prorektorka pro zahraniční záležitosti UK


Členové komise:

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Fakulta humanitních studií UK

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

1. lékařská fakulta UK

prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Přírodovědecká fakulta UK

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Filozofická fakulta UK


Vyhodnocení výsledků juniorního akademického pracovníka

Před uplynutím prvního roku řešení projektu provede odborná komise fakulty nebo další součásti UK vyhodnocení dosažených výsledků juniorního akademického pracovníka formou pohovoru a potvrdí pokračování jeho pobytu v následujícím roce. Výsledek pohovoru bude postoupen na odbor zahraničních vztahů RUK.


Ke konci 2letého období provede odborná komise fakulty nebo další součásti UK vyhodnocení plnění projektu, a to po přednesení závěrečných tezí s doložením seznamu publikací a ostatních výstupů ze strany juniorního akademického pracovníka. Komise zhotoví stanovisko k uskutečněnému projektu, přínosu vědeckých výsledků a výstupů pro fakultu/součást UK, které postoupí na odbor zahraničních vztahů RUK. O výsledku bude informována vědecká rada UK.


Anglická verze webu

Anglická verze webu Fondu JUNIOR (Post-doc Research Fund at CU) je k dispozici pod tímto odkazem.

Přehled aktuálně vypisovaných projektů naleznete na anglické stránce List of Research Fellowships.


Kontaktní osoba - Fond JUNIOR

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 307
Poslední změna: 13. červen 2024 10:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám