Fond na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově

Podpora pobytů zahraničních výzkumníků tzv. „post-doc“ na Univerzitě Karlově z Fondu post-doc pobytů


Cílem fondu post-doc pobytů je finanční podpora pro absolventy Ph.D. studia v zahraničí za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou/součástí UK po dobu maximálně 2 let. Platí pouze  pro žadatele s ukončeným Ph.D. studiem v době podání přihlášky nebo do 10 let po ukončení Ph.D. studia. Pokud je pracovník již habilitován, není možné o místo na pozici post-doc žádat.Podmínky k realizaci


  a. 

Vědecko-výzkumné pracoviště fakulty/součásti UK má vytvořeny předpoklady k přijetí zahraničního uchazeče v kategorii výzkumného pracovníka pro řešení příslušného výzkumného projektu.

  b. 

Fakulta/součást má finanční prostředky (neinvestiční) ke krytí výdajů nezbytných pro řešení projektu.

  c. 

Fakulta/součást má  prostředky ke krytí části mzdových prostředků uchazeče a RUK má prostředky určené ke krytí mzdových prostředků z Fondu post-doc pobytů na UK

  d. 

Zahraniční uchazeč je přijímaný k řešení projektu v délce 2 let.

  e. 

Pobyty jsou plánovány ve třech oblastech: humanitní, přírodovědné, lékařské.


Postup


Na základě výzvy prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu navrhne vědecko-výzkumné pracoviště nosné téma (anotaci) zařazené do vědecko-výzkumné činnosti fakulty/součásti,  které  má být řešeno projektem uchazeče.

Téma je po předání na příslušné odd. fakulty  zveřejněno v dostupných médiích (stránky fakulty, UK, zahraniční portály). Součástí uveřejnění je návrh fakulty podaný přímo i na zahraniční fakultu, s níž má domácí pracoviště vědeckou spolupráci.


Uchazeč po konzultaci s výzkumným pracovištěm navrhujícím téma zpracovává obsahově projekt a předkládá jej fakultě v určeném termínu.  Součástí jeho žádosti je CV a dosavadní publikační aktivita, stanovisko školitele v Ph.D. programu či doporučující dopis vedoucího pracoviště, na němž uchazeč absolvoval doktorské studium. (Formuláře: „Application for post-doc grant at Charles University“ a „Letter of reference“).


Fakulta postupuje žádost uchazeče s projektem rektorátu UK  ve stanoveném termínu. Odborná komunikace se pak vede s výzkumným pracovištěm navrhujícím téma.

Žádost musí obsahovat:


Univerzitní pětičlenná komise – prorektor zastupující jednu ze tří oblastí: humanitní, přírodovědnou a lékařskou  a čtyři členové VR UK - je  jmenována rektorem. Vyhodnotí projekty a navrhne pořadí.  Definitivní přidělení podpory schvaluje rektor.


Uchazeč je informován o výsledku řízení, včetně možného termínu nástupu, a zařídí si nezbytné formality (vízum apod.).


Před uplynutím prvního roku řešení projektu provede výše uvedená univerzitní komise  s pracovníkem vyhodnocení dosažených výsledků formou pohovoru a potvrdí pokračování jeho pobytu v následujícím roce.

Součástí této dílčí kontroly je i písemné stanovisko vedoucího pracoviště (mentora) o průběhu plnění projektu. Výsledek pohovoru je postoupen  na odbor pro zahraniční vztahy RUK.


Ke konci dvouletého období je vyhodnoceno plnění projektu univerzitní komisí UK  po přednesení závěrečných tezí s doloženými  publikacemi. Komise zhotoví stanovisko k uskutečněnému projektu  a o výsledku je informována VR UK.Harmonogram v roce 2019


1. 1. 2019

nástup zahraničních výzkumníků XI. výzvy Fondu post-doc vyhlášené dne 2. 5. 2018 a jejich začlenění na pozice akademických pracovníků


2. 5. 2019

vyhlášení XII. výzvy Fondu post-doc prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu a předsedy univerzitní komise prof. Škrhy  o možnosti získání kvalitních zahraničních výzkumníků na fakulty a součásti s nástupem od 1. 1. 2020


10. 6. 2019

fakulty /součásti navrhují vědecké projekty a ve spolupráci s rektorátem je zveřejňují v dostupných médiích (XII. výzva s nástupem od 1. 1. 2020)


29. 7. 2019

vyhodnocení ročního působení kandidátů z roku 2018 a kandidátů, kteří ukončili pobyty


5. 8. 2019

termín pro fakulty/součásti, aby odeslaly své kandidáty prorektorovi pro zahraniční vztahy a mobilitu


v týdnu od 16. 9. 2019

zasedání univerzitní komise jmenované pro příslušnou skupinu oborů rektorem UK, která  doporučuje rektorovi vybrané kandidáty


4. 10. 2019

rektor UK vydává konečné rozhodnutí o výběru kandidátů, následně fakulty/součásti informují vybrané kandidáty o nástupu

(XII. výzva s nástupem od 1. 1. 2020)Harmonogram v roce 2020 bude včas zveřejněn.


Univerzitní komise


předseda:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

1. lékařská fakulta, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

členové:

prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav UK

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

1. lékařská fakulta, Neurologická klinika

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Pedagogická fakulta, Katedra české literatury

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Fakulta sociálních věd, Katedra ruských a východoevropských studií


Fond post-doc je popsán v Opatření rektora č.38/2018 na tomto odkazu: cuni.cz/UK-9316.html

Fond post-doc pobytů byl zřízen v roce 2010 s účinností od 1. 8. 2011.Poslední změna: 22. listopad 2019 11:12 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám